Category Environment

International E-waste Day ได้จัดขึ้นอีกครั้งเพื่อกระตุ้นการรีไซเคิลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น

จากความสำเร็จในการจัดกิจกรรม International E-waste Day (IEWD) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2018 ทำให้ WEEE Forum ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิธีการบริหารจัดการขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เห็นพ้องที่จะจัด IEWD อีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม 2019 ในปี 2019 วันที่ 14 ตุลาคมได้ถูกกำหนดให้เป็น International E-waste Day เพื่อต้องการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยองค์กรมากกว่า 100 องค์กรจาก 44 ประเทศให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกต่อปีอยู่ที่ 50 ล้านเมตริกตัน ซึ่งส่วนมากจะถูกจัดการอย่างไม่ถูกวิธีและไม่ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะ เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และเกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าไป โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นขยะที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในบรรดาขยะทั้งหมดและประเทศส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับขยะดังกล่าวในปริมาณมหาศาล ทั้งนี้จากสถิติในปี 2016 มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล สำหรับ International E-waste Day ทำให้เราทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นไปที่การเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการขยะและการฟื้นฟูอย่างถูกวิธี จึงทำให้ในปัจจุบันยังขาดแคลนสถานที่บำบัด (treatment facilities) […]

รัฐสภาฝรั่งเศสออกกฎหมายเพื่อลดขยะจากการบริโภค

รัฐสภาฝรั่งเศสได้เริ่มหารือด้านข้อกฎหมายเมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย low-waste ในอนาคต ด้วยการออกกฎให้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์หันไปใช้วัสดุมือสองและลดขยะพลาสติก ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีประชากรกว่า 70 ล้านคน เต็มไปด้วยผู้บริโภคที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากและโดยรวมผลิตขยะคนละ 5 ตันต่อปี[1] (สถิติจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม) วุฒิสภาของฝรั่งเศสจะมีการพิจารณากันเรื่องกฎหมาย ก่อนที่จะส่งต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎร  รัฐสภา ซึ่งพรรครัฐบาลของประธานาธิบดี Emmanuel Macron มีเสียงส่วนใหญ่อยู่ กฎหมายดังกล่าวจะบังคับให้ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์และมือถือหันไปใช้วัสดุมือสองและภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตของเล่น วัสดุก่อสร้าง บุหรี่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้บริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากสินค้าเหล่านั้นและรวมถึงบรรจุภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้ กฎหมายยังบังคับให้ผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการซ่อมบำรุง/ซ่อมแซมสินค้าสำหรับสินค้าซื้อใหม่แก่ผู้บริโภคด้วยโดยเริ่มบังคับใช้ในปี 2021 ในรายงานปีที่แล้ว หัวข้อ “Roadmap for the Circular Economy” ซึ่งเป็นร่างแผนการของรัฐบาลฝรั่งเศสที่ต้องการลดจำนวนการฝังกลบของขยะไม่อันตรายลงครึ่งนึงภายในปี 2025 ระบุว่า “สถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนว่าหนทางของฝรั่งเศสยังคงอีกยาวไกล…ในปี 2014 สัดส่วนการ recovery ของขยะครัวเรือนและประเภทใกล้เคียงอยู่ที่ร้อยละ 39 – ซึ่งน้อยกว่าเยอรมัน (ร้อยละ 65) หรือเบลเยียม (ร้อยละ 50)” และ “ส่วนที่เหลือ […]

UNIDO ช่วยบราซิลดำเนินการตาม Montreal Protocol

ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูง นอกจากการใช้ใช้พลังงานไฟฟ้าและไอความร้อนที่ถูกผลิตในกระบวนการให้ความเย็นแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังใช้สารให้ความเย็นหรือ refrigerant gases ที่แม้จะปลอดภัยในการใช้และจัดเก็บแบบวงจรปิด (closed circuit) แต่หากสารเหล่านี้ถูกปล่อยหรือรั่วไหล เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนื่องจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง การให้บริการที่มีคุณภาพต่ำ และการนำไปทิ้งโดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว สารความเย็นดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบให้กับชั้นบรรยากาศและส่งผลต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาโลกร้อนได้ ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา มีการใช้ Chloroflurocarbons หรือ CFC และ Hydrochrofluorocarbon (HCFC) เป็นสารให้ความเย็น สารเคมีทั้งสองตัวนี้กำลังถูกลดการใช้ลงตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สารพิธี Montreal Protocol เพราะพบว่าสารทั้งสองตัวส่งผลกระทบด้านลบต่อชั้นโอโซนของโลก แต่การดำเนินการดังกล่าวพบกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เพราะภาคอุตสาหกรรมหันไปใช้สาร hydrofluorocarbon (HFC) แทน แม้ว่าสาร HFC จะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซน และถูกใช้อย่างแพร่หลายในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ให้ความร้อน แต่ สาร HFC นั้นอาจจะมีผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศมากกว่า CO2 หลายพันเท่าตัว จากการปรับสารพิธี Montreal Protocol ผ่าน Kigali Amendment ที่เริ่มมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2019 […]

รายงาน C40 ชี้การจัดการด้านบริโภคมีความสำคัญต่อการลด Emission ของเมือง

แม้ว่าการดำเนินการด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่ในระดับเมือง มีการดำเนินการต่าง ๆ ในเชิงนโยบานที่รวดเร็วกว่าในการลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ กรุงปาริส และเมืองซานฟรานซิสโก รวมทั้งเมืองอื่น ๆ ที่มุ่งเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนอย่าง 100% เมืองลอสแอลเจอลิสตั้งเป้าหมายลดระดับการปล่อยก๊าซของระบบคมนาคมอย่างสิ้นเชิง (zero emission transportation) ภายในปีค.ศ. 2050 กรุงมิลานเร่งปลูกต้นไม้กว่าสามล้านต้น และกรุงนิวยอก์คมุ่งปรับปรุงตึกและอาคารเพื่อลดปริมาณพลังงานและก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมและการดำเนินการดังกล่าวมีความสำคัญในการผลักดันการดำเนินการ climate action แต่รายงานล่าสุดของ C40 โครงข่ายเมืองขนาดใหญ่ของโลกชี้ให้เห็นว่าเมืองต่าง ๆ จะต้องดำเนินการมากกว่าการจัดการในขอบเขตของเมือง หากต้องการที่จะลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ เพราะแม้ว่าแหล่งพลังงานของเมืองจะเป็นพลังงานหมุนเวียน หรือระดับการใช้พลังงานของเมืองจะลดลงเป็นสัดส่วนที่สูง แต่หากสินค้าที่ประชาชนในเมืองบริโภค อาทิเสื้อผ้า และโทรศัพท์มือถือ ถูกผลิตในโรงงานที่ใช้พลังงานจากถ่านหิน หรือ ถูกนำส่งโดยระบบคมนาคมที่ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดแล้ว ประชาชนที่ซื้อสินค้าเหล่านี้ก็มีความรับผิดชอบต่อระดับก๊าซที่ถูกปล่อยทั้งหมดเช่นกัน การวิจัยของ C40 ร่วมกับผู้เชี่ยวชายจากบริษัท Arup และมหาวิทยาลัยลีดพบว่าการบริโภคในเมืองเหล่านี้ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และหากต้องการที่จะลดผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในอนาคต ปริมาณก๊าซที่มาจากการบริโภคในเมืองเหล่านี้ จะต้องลดลงอย่างน้อยสองในสามภายในสิบปีต่อไป การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ในบางมุมมองอาจจะมีความท้าทายกว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานที่หมุนเวียนและยั่งยืน เพราะมีปัจจัยหลายส่วนทีต้องคำนึงถึง แต่ก็มีหลายเมืองทั่วโลก ที่เริ่มดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม เช่น […]

รายงาน Air quality in Europe ประจำปีค.ศ. 2018

สำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (European Environment Agency) ได้เผยแพร่รายงาน Air quality in Europe ประจำปีค.ศ. 2018 รายงานแสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพอากาศในสหภาพยุโรประหว่างปีค.ศ. 2000 – 2016 และทำการประเมินผลการดำเนินการของสหภาพยุโรปสู่เป้าหมายมาตรฐานทางอากาศที่จัดตั้งโดย EU Ambient Air Quality Directive และ Air Quality Guidelines (AQGs – โดย WHO) รายงานดังกล่าวนำเสนอผลการค้นคว้าและการประเมินผลกระทบของประชาชนต่อมลภาวะทางกอากาศ ผ่านการรายงาน Ambient air measurement รวมทั้งการจำลองข้อมูล Anthropogenic Emission และการพัฒนาการในระยะยาว ในรายงานนี้เป็นรายงาน Air Quality in Europe รายงานแรกที่แสดงผลมลภาวะทางอากาศของประเทศสมาชิกทั้ง 39 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือในระดับสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าวที่เข้มแข็ง รายงานดังกล่าวนำเสนอโครงสร้างเชิงนโยบายของสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนการควบคุมมลภาวะทางอากาศ (EU’s Clean air policy Framework) ที่แยกเป็นสามภาคส่วน: Ambient […]

World Forum Circular Economy ย้อนมองปีที่แล้ว

การประชุม World Circular Economy 2018 (WCEF2018) หรือ ฟอรัมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกครั้งที่ 2  ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและ บริษัท Sitra ของฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคมของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานและสภาพภูมิอากาศ โซลูชั่นสำหรับระบบเศรษฐกิจดังกล่าว เครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก และการค้าแบบหมุนเวียน รวมทั้งด้าน shared mobility และการแก้ขยะพลาสติกจากทะเล นอกจากนี้ในการประชุม WCEF2018 ยังมีการหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของญี่ปุ่นในการก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ฟอรัมการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกได้รับการริเริ่มจากฟินแลนด์ผ่านกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ Sitra การประชุม WCEF รวบรวมผู้นำทางธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวกว่า 1,000 รายเพื่อร่วมหารือแนวทางการคว้าโอกาส และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทางโซลูชั่นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน รวมถึงวิธีการที่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNGGs) การบูรณาการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนวงกลมลงในวาระการพัฒนา 2030 Agenda ความท้าทายด้านนวัตกรรมสำหรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เมืองหมุนเวียน การวิจัยเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุน จากการประชุมครั้งที่แล้วในปีค.ศ. 2017 ที่ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน  ที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และมีผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1,500 คนและผู้มีอำนาจตัดสินใจในสาขาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจากกว่า […]

WCEF Visions 2050 สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

  ระหว่างการประชุม World Circular Economy Forum 2018 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น มีการประกาศวิสัยทัศน์สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในปีค.ศ. 2050 ที่รวมถึงด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การขนส่ง การบริการ อาหาร การใช้ชีวิต พลาสติก และการพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความตระหนักถึงว่าเราอยู่ในจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สังคมโดยรวม ต้องการที่จะเลือกอนาคตที่ยั่งยืนซึ่งสร้างขึ้นจากหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน รูปแบบการบริโภคในปัจจุบันของมนุษย์ไม่เพียง แต่เป็นภัยคุกคามต่อระบบสังคมเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในอนาคตเท่านั้น ในปัจจุบันผลด้านลบในรูปแบบการบริโภคดังกล่าวเริ่มแสดงอาการให้เห็นได้ทั่วโลกแล้ว เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคือกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการสำรวจรากเหง้าของปัญหาปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งการสร้างสะพานความร่วมมือในระดับโลกและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการหาจุดร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนรัฐ และประชาชนในการสร้างอนาคตร่วมกัน วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นการสร้างจินตนาการเปรียบเทียบว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรภายใต้การดำเนินตามปกติและภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน ในแต่ละด้าน   การดำเนินตามปกติ ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต   เศรษฐกิจยังอยู่บนพื้นฐานของเชื้อเพลิงถ่านหินและการสกัดทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์และวัสดุส่วนใหญ่จะถูกใช้และไปสิ้นสุดในหลุมฝังกลบ กระบวนการผลิตมีการปรับให้เหมาะกับการทำงานในทิศทางเดียว ตั้งแต่การสกัดและสังเคราะห์ไปจนถึงการบริโภคและการกำจัด   ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบด้วยความระมัดระวัง อายุการใช้งานและ lifecycle มีการเพิ่มมูลค่าผ่าน 3R, upcycling การอัพเกรดและซ่อมแซม อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรทำงานในระบบหมุนเวียนสิ้นเชิง […]

รองผอ. UNIDO ร่วมประชุม World Circular Economy Forum

โยโกฮามา ญี่ปุ่น, 23 ต.ค. 2018 รองผอ.องค์การ UNIDO นาย Hiroshi Kuniyoshi ได้กล่าวในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม Grand Finale ของ World Circular Economy Forum จัดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ (Sitra) เรียกร้องให้มีการจัดการความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกอย่างสอดคล้องกัน นาย Hiroshi กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ในขณะที่มีการใช้หลักการของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาเป็นเวลาหลายปีในหลายประเทศ (แสดงให้เห็นว่า) การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเศรษฐกิจแบบ Circular เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตามความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะทุกประเทศควรมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่งคั่งและความยั่งยืนในอนาคตของตน ” องค์การ UNIDO ตระหนักถึงศักยภาพที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม ในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแบบหมุนเวียนผ่านพอร์ตการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ผ่านมาองค์กร UNIDO ได้พัฒนา ส่วนต่าง ๆ (Building blocks) ของเศรษฐกิจหมุนเวียน ในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจทั่วโลกมานานกว่าสองทศวรรษ สร้างศักยภาพให้กับผู้ผลิตของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ ( Global South) ให้ สามารถเป็นได้รับประโยชน์ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลและระบบการค้าที่เป็นผลมาจากการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน UNIDO ก็ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว ซึ่งล่าสุดได้มีการแถลงการณ์ที่กรุงเทพฯ […]

ผลสำรวจพบผู้บริโภคอังกฤษต้องการพลาสติก recycle ได้

บริษัท Veolia บริษัทด้านการจัดการทรัพยากรชั้นนำสัญชาติอังกฤษและเป็นผู้นำตลาดรีไซเคิลพลาสติกเปิดเผยถึงผลงานวิจัยใหม่ล่าสุดของบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนใหญ่ (กว่า 93%) ของกลุ่มตัวอย่าง รู้สึกว่าขวดพลาสติกควรมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยและสัดส่วนที่สูงของกลุ่มดังกล่าว พร้อมที่จะจ่ายค่าดำเนินการโดยเฉลี่ยที่ 2.5 เพนนีเพิ่มในราคาของวัตถุดิบ

ผลการสำรวจครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์รายงาน Plan For Plastics รายงานของบริษัท Veolia และ RECOUP บริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิลพลาสติก รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังของประชาชนและความเป็นจริงของสัดส่วนวัตถุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง

ยุโรปจัดเวทีถกปัญหาการประมงเกิดขีดจำกัด

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีจัดการประชุมของคณะกรรมการด้านการประมงของรัฐสภายุโรป การะประชุมดังกล่าวมุ่งถกปัญหาด้านการประมงเกิดขีดจำกัด (overfishing) ปัญหาบริษัทการประมงขนาดเล็ก และความจำเป็นในการพึ่งพาปลา (Fish Dependence) และในช่วงเวลาเดียวกัน ก็มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นการประมง โดยองค์กร Slow Food ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน