Category Waste management

ยูนิโดเสนอเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางจัดการพลาสติกในทะเลต่อ G20

กรุงเวียนนาวันที่ 24 มิถุนายน 62 ภาพเต่าทะเลและแมวน้ำติดอยู่ในพลาสติก หรือปลาวาฟตายแล้วที่มีถุงพลาสติกอัดแน่นอยู่ในท้องน่าจะเป็นภาพที่คุ้นเคย ปัจจุบัน มีปริมาณขยะรวมกว่าแปดล้านเมตริกตันถูกทิ้งสู่ท้องทะเลทั่วโลกในแต่ละปี หากเป็นอย่างนี้ต่อไป ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก มีการคาดว่าปริมาณพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีค.ศ. 2050 ขยะพลาสติกในท้องทะเลมีที่มาจากขยะบนบก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastic) และหีบห่อพลาสติกที่ไม่มีการจัดเก็บและจัดการ และทิ้งผ่านระบบการจัดการของเสีย (waste management system) อย่างถูกต้อง การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อลดของเสียพลาสติกผ่านกระบวนการผลิตและการบริโภค ในปีค.ศ. 2017 ที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ถูกจัดขึ้นที่เมืองฮัมบัวก์ประเทศเยอรมนี ที่ประชุมดังกล่าวมีการตกลงแผนการจัดการขยะในท้องทะเล (Action Plan on Marine Litter) และมีการประชุมในด้านดังกล่าวต่อในปีค.ศ. 2018 ในที่ประชุมเดียวกัน ณ ประเทศอาเจนตินา ในที่ประชุม G20 ปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น ประเด็นขยะในท้องทะเลได้ถูกยกมาเป็นประเด็นหลักอีกครั้ง มีการมุ่งจัดทำกรอบดำเนินการ ( Implementation framework) สำหรับแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้ร้องขอให้องค์การอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ให้ข้อมูลแนวทางการนำเอาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล และนำเสนอแนวทางที่จะผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุม G20 Ministerial meeting […]

UNIDO และ SGS สร้างความร่วมมือด้านการจัดการขยะ

กรุงเวียนนา 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 – ผู้อำนวยการกรมสิ่งแวดล้อมขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) นาย Stephan Sicars และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสถาบัน SGS (สถาบันด้านการตรวจสอบ ทดสอบและการให้ใบรับรองมาตรฐาน) นาง Linda Tang ได้ทำการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อ ทำการพัฒนา ความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประเทศ ปัญหาด้านของเสียและการจัดการขยะในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการจัดการของขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความสำคัญที่สูงต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมและความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020 นาย Sicars ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าว่า“ ภายใต้บริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน การลงนามข้อตกลงจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ  การดำเนินการดังกล่าวยังมีศักยภาพในการสร้างงานที่มีความปลอดภัย มีรายได้ที่เหมาะสม และปกป้องสิ่งแวดล้อม” การดำเนินการร่วมกันระหว่าง UNIDO และ SGS จะช่วยส่งเสริมความสะดวกในการบริการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่นอกระบบ (informal e-waste collectors) ในการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยทำให้ขยะเหล่านี้ไม่ถูกส่งไปสู่หลุมฝังกลบขยะแบบเปิดที่มีความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม ก่อนหน้านี้เอสจีเอได้ทำการสร้างระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการที่มีชื่อว่า Renovo ระบบดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ‘ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น’ และหลักการที่ผลักดันให้ ‘ผู้ก่อมลพิษจ่ายค่าดำเนินการที่จะเกิดขึ้น’ SGS […]

UNIDO และ GGGI ร่วมพัฒนาจัดการขยะของพระตะบอง

กรุงพนมเปญ, เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และสถาบัน Global Green Growth (GGGI) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิค (MOU) เพื่อร่วมกันปรับปรุงระบบการรีไซเคิลขยะเพื่อให้นำไปสู่การลดการเผาในที่โล่งในพื้นที่พระตะบอง นาย Sao Sopheap รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า “การจัดการขยะ (ของพื้นที่พระตะบอง) จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากลักษณะของขยะเริ่มมีความมีความซับซ้อนที่สูงขึ้น และการจัดการที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่นผ่านการเผาทำลายในที่โล่งส่งความเสี่ยงที่สูง ต่อการผลิตสาร Persistent Organic Pollutant อย่างไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์” นอกจากนี้รัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความหวังว่า “ ถ้าแบบจำลองนำร่องที่จะได้รับการสนับสนุนจาก UNIDO และ GGGI สามารถพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จ แบบจำลองดังกล่าวจะถูกปรับขนาดและนำไปใช้ในเมืองอื่น ๆ ต่อไป” เมืองพระตะบอง เป็นเฉกเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ในกัมพูชา ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการจัดการขยะ เช่นการกำจัดที่ไม่มีการควบคุม การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด และการเผาแบบเปิดในเขตฝังกลบที่ไม่ได้มาตรฐาน การปฏิบัติเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและลดความน่าอยู่ ความยืดหยุ่น (resilience) และความสามารถในการแข่งขันของเมือง จากข้อมูลประมาณการของ […]

ผลสำรวจพบผู้บริโภคอังกฤษต้องการพลาสติก recycle ได้

บริษัท Veolia บริษัทด้านการจัดการทรัพยากรชั้นนำสัญชาติอังกฤษและเป็นผู้นำตลาดรีไซเคิลพลาสติกเปิดเผยถึงผลงานวิจัยใหม่ล่าสุดของบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนใหญ่ (กว่า 93%) ของกลุ่มตัวอย่าง รู้สึกว่าขวดพลาสติกควรมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยและสัดส่วนที่สูงของกลุ่มดังกล่าว พร้อมที่จะจ่ายค่าดำเนินการโดยเฉลี่ยที่ 2.5 เพนนีเพิ่มในราคาของวัตถุดิบ

ผลการสำรวจครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์รายงาน Plan For Plastics รายงานของบริษัท Veolia และ RECOUP บริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิลพลาสติก รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังของประชาชนและความเป็นจริงของสัดส่วนวัตถุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง

สหภาพยุโรปจัดทำยุทธศาสตร์จัดการขยะพลาสติกใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการรับรองกลยุทธ์ด้านพลาสติกสำหรับสหภาพยุโรป (Europe-wide) ซึ่งจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะพลาสติกในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลักดันเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบที่หมุนเวียนมากขึ้น (Circular Economy)

นโยบายงดนำเข้าขยะจีน กระทบอุตสาหกรรมขยะโลก

หลายสิบปีที่ผ่านมา นอกจากจีนจะเป็นตลาดแรงงานราคาย่อมเยาของโลกแล้ว จีนยังเป็นจุดหมายปลายทางหลักของขยะหมุนเวียนหรือ recycle waste จากประเทศต่าง ๆ อีกด้วย แต่หลังจากรัฐบาลจีนประกาศนโยบายห้ามนำเข้าขยะ 24 ชนิดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมทั้งพลาสติกและกระดาษ รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างต้องปรับท่าทีเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

ÖWAV องค์กรด้านจัดการน้ำและขยะที่เป็นกลางของออสเตรีย

องค์กร ÖWAV หรือ Austria Water and Waste Management ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1909 เพื่อเป็นตัวแทนของภาคส่วนการจัดการน้ำและของเสียของออสเตรียทั้งหมด สิ่งที่น่าสนใจคือ ÖWAV เป็นองค์กรที่ไม่มีกำไรการดำเนินการขององค์กรจึงมีความเป็นกลาง โดยองค์กรมีเป้าหมายหลักที่ในการสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการน้ำ ของเสีย และน้ำเสียในออสเตรีย ภาระกิจของ ÖWAV มีดังนี้  ด้านการจัดการของเสียและน้ำที่มีคุณภาพ – พัฒนามาตรฐานที่มีคุณภาพทั้งด้านเทคนิค ข้อบังคับ แนวทางการดำเนินการ และคู่มือภาคสนามสำหรับการจัดการน้ำและของเสีย การจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลในแต่ละด้านเป็นพิเศษ และการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การให้ข้อมูลทั้งภายในองค์กร (ต่อสมาชิก) และภายนอก (ต่อประชาชนทั่วไป) รวมทั้งการให้ข้อแนะนำด้านข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ÖWAV มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,800 สมาชิกซึ่งเป็นทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ÖWAV สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเหล่านี้ โดยยืนหยัดบนความเป็นกลางและให้การสนับสนุนในรูปแบบผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วองค์กรยังเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมในการจัดทำข้อบังคับเชิงเทคนิค การวางกฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ในบางกรณีองค์กรทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกและฝ่ายบริหารของรัฐบาลที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ÖWAV ทำการตีพิมพ์เอกสารและวารสารที่เกี่ยวข้อง เช่น นิตยสาร Österreichische […]

รายงานภาพรวมการจัดการของเสียของสหภาพยุโรป

รายงาน European waste management report บทที่ 1: คำนำ ของเสียหรือขยะเป็นผลข้างเคียงที่มาพร้อมกับกิจกรรมของมนุษย์ การพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ Waste Framework Directive (75/442/EEC) ได้กำหนดคำนิยามของ ของเสีย (waste) ไว้ว่า “สสารหรือวัตถุใดๆ ที่ผู้ครอบครองกำจัด หรือมีความจำเป็นที่จะกำจัด”[1] ของเสียสามารถถูกจำแนกออกเป็น 3 ประเภทตามแหล่งกำเนิดคือ 1) ของเสียชุมชน (municipal waste) 2) ของเสียอุตสาหกรรม (industrial waste) และ 3) ของเสียจากการเกษตรกรรม (agricultural waste) นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกตามความเป็นอันตรายของของเสีย ได้เป็น ของเสียอันตราย (hazardous waste) และของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (non-hazardous waste) สหภาพยุโรปซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเกิดจากการรวมตัวของ 28 ประเทศสมาชิก มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการตั้งข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติด้าน การจัดการของเสียต่างๆ สหภาพยุโรปประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของตน […]

มารู้จัก FEAD สหพันธ์ด้านการให้บริการขยะและสิ่งแวดล้อมของยุโรป

European Federation of Waste Management and Environmental Services หรือ FEAD เป็นสหพันธ์ด้านการจัดการขยะของสหภาพยุโรป ที่มีสมาชิกมากกว่า 3,000 บริษัทใน 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและนอร์เวย์ บริษัทที่เป็นสมาชิกของ FEAD มีพนักงานรวมกว่า 320,000 คน ประจำการอยู่ในศูนย์ Recycling 2,400 แห่ง ศูนย์ย่อยสลายขยะ (composting site) 260 แห่ง โรงงานเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (waste to energy plant) กว่า 260 แห่งและหลุมฝังกลบอีกกว่า 900 แห่ง ศักยภาพของบริษัทเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนของตลาดด้านการจัดการขยะจากครัวเรือนประมาณร้อยละ 60 และขยะอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 75 ของสหภาพยุโรป มีมูลค่ารวมประมาณ 75 พันล้านยูโรต่อปี ตัวแทนของ FEAD ประจำการอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม และมีหน้าหลักคือรวบรวมข้อมูลการดำเนินการและอัพเดทข่าวสารจากสมาชิกของสหพันธ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างองค์ความรู้ ทำการเปรียบเทียบประสบการณ์และการเรียนรู้จากการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม […]

Vision Zero และ Circular Economy Package วิสัยทัศน์การจัดการของเสียของสหภาพยุโรป

Zero Waste Europe เป็นวิสัยทัศน์ของสหภาพยุโรปในการลดปริมาณของเสียให้เหลือศูนย์ กล่าวคือพยายามลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปจัดการขั้นสุดท้ายด้วยการฝังกลบหรือการเผาทำลายให้เหลือน้อยที่สุด วิสัยทัศน์ดังกล่าวริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2011 และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่พยายามผลักดันให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็น Circular Economy เพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมที่คนรุ่นต่อไปจะต้องแบกรับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของประชากร หลักการ Zero Waste Europe เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการของเสีย และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดของเสียไว้ในแผนชุมชน นอกจากนี้แล้วยังเน้นถึงความจำเป็นของการศึกษาลักษณะของของเสียแต่ละประเภท (Waste Stream) เพื่อระบุปริมาณของเสียตกค้าง (residual waste) ซึ่งเป็นของเสียที่ไม่สามารถนำไป Reuse หรือ Recycle ได้เพื่อลดปริมาณของเสียตกค้างให้เหลือน้อยที่สุด ชุมชนจำนวนมากโดยเฉพาะในอิตาลีและสเปน ได้นำเอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เช่น เมือง Capannori ในแคว้น Tuscany ประเทศอิตาลี เมืองดังกล่าวมีประชากร 47,000 คน โดยในช่วงปี 1990 ประชาชนในเมืองต่อต้านการสร้างเตาเผาขยะและได้เสนอแนวคิด Zero Waste มาใช้เพื่อจัดการของเสียแทนการเผา ผลที่ได้คือเมืองสามารถลดปริมาณของเสียของตนได้ถึงร้อยละ 39 (เทียบกับปีค.ศ. 2004) ซึ่งหมายความว่าประชาชนในเมืองสามารถลดปริมาณของเสียโดยเฉลี่ยต่อปีจาก 700 กิโลกรัมต่อปี ให้เหลือเพียง 430 […]