Category Food

สวนอุตสาหกรรมการเกษตร (Agro – Industrial Park) – เครื่องมือสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

ภาคเกษตรกรรมถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีบทบาทเป็นตัวสนับสนุนในการเพิ่มมูลค่าให้กับภาคการผลิตในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  ซึ่งจากสถิติพบว่าสินค้าเกษตรนับเป็นร้อยละ 50 ของสินค้าส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา ในขณะเดียวกันก็เป็นภาคส่วนที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ถึงร้อยละ 60 โดยในปัจจุบันหลายประเทศต่างเจอความท้าทายที่หลากหลายในการพยายามที่จะมุ่งสู่ Agro – industrialization Agro – industrial parks (AIPs) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะมาช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Industrial Development: ISID) โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในสินค้าของภาคการเกษตรและปศุสัตว์ ในการนี้ UNIDO ได้นำเสนอแนวคิดในรูปแบบการบูรณาการระหว่าง farmer – centric และ investor – friendly approach โดยสอดคล้องกับหลักการของ ISID ร่วมด้วย ซึ่งหมายถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทั้งต้นน้ำ (ชุมชนเกษตรกรชนบท) และปลายน้ำ (ภาคอุตสาหกรรม) โดยมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การผลิตขั้นต้นและศูนย์รวบรวม (primary production and collection […]

10 เทคโนโลยียั่งยืนที่จะยกระดับการผลิตอาหารของโลก

แม้ว่าในหลายประเทศอาทิ ญี่ปุ่น จะเข้าสู่แนวโน้มการลดลงของประชากร แต่ในภาพรวมประชากรของโลกยังจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ คาดว่าจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มไปที่ 10 พันล้านคน ภายในปีค.ศ. 2050 หนึ่งในความท้าทายของแนวโน้มดังกล่าว คือ การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโลกอย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ภายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ องค์การ World Resources Institute ได้ทำการตีพิมพ์รายงาน Creating a Sustainable Food Future รวมกับธนาคารโลก UN-Environment Programme และ UN Development Program เพื่อเสนอ 22 มาตรการ เพื่อจัดการด้านอาหาร มาตรการดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นห้าหมวดได้แก่ การลดอุปสงค์หรือ Demand ให้โตช้าลง เพิ่มปริมาณการผลิตอาหารโดยไม่เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก เพิ่มอุปทานหรือ Supply ของปลา ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม และ ปกป้องและฟื้นคืนระบบนิเวศทางธรรมชาติ มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างปริมาณอาหารที่โลกสามารถผลิตได้ในปัจจุบัน และความต้องการที่คาดว่าจะมาถึงในปีค.ศ. 2050 โดยหลีกเลี่ยงการเปิดพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบอาหารให้สอดคล้องกับระดับที่กำหนดโดยข้อตกลงปารีส รูปที่ 1  25 มาตรการ นำเสนอโดย รายงาน […]

คณะกรรมาธิการยุโรปทำแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสองมาตรฐาน

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปดำเนินการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการระบุและดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีระดับคุณภาพสองมาตรฐาน โดยจัดทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ตามคำประกาศของประธานาธิบดี Juncker ในสุนทรพจน์ State of Union ประจำปีนี้ คณะกรรมาธิการดำเนินการแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอาหารและยาของสหภาพยุโรปเพื่อรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากที่ผ่านมามีพบว่าสินค้าของบางบริษัทในสหภาพยุโรป ที่วางขายในประเทศสมาชิกมีความแตกต่างในระดับมาตรฐาน แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบหีบห่อที่คล้ายกัน การดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมาธิการจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ว่า บริษัทใด ละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแตกต่างในประเทศสมาชิก ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะแสดงรายการและอธิบายถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านอาหารของสหภาพยุโรปและกฎหมายว่าด้วยการบริโภคของสหภาพยุโรปที่หน่วยงานต่างๆจะต้องอ้างอิงถีง เมื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สองมาตรฐาน ระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร (Food Information Regulation) กำหนดให้ผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยกตัวอย่างเช่น ฉลากอาหารต้องระบุส่วนผสมทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ กฏหมายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า หรือ Unfair Commercial Practices directive ได้ห้ามการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่นการโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเหมือนกันในลักษณะที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ คำแนะนำนี้ ได้อ้างอิงตามข้อกฏหมายดังกล่าว และกำหนดแนวทางขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำการดูและสิทธิของผู้บริโภคและด้านอาหารแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทผู้ผลิตผลิตทำตามกฏหมายเหล่านี้หรือไม่ ในกรณีที่มีการผิดกฏหมายในรูปแบบที่ข้ามพรมแดน (corss-boarder aspect to a breach) เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับยุโรปได้ เจ้าหน้าที่ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัท ต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่านี้ผ่านแนวทางการพัฒนาคำแนะนำดังกล่าว และรูปแบบการทำงานอื่น ๆ ของคณะกรรมาธิการฯ นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวแล้ว […]

รัฐสภายุโรปประกาศกฎหมายด้านการควบคุมอาหาร

รัฐสภายุโรปได้ประกาศกฎหมายใหม่ด้านการควบคุมอาหารเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 60 ที่ผ่านมา ข้อบังคับดังกล่าวมุ่งปราบปรามการปลอมแปลงอาหาร โดยให้สิทธิเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบและทำการทดสอบที่จำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน กฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีพ.ศ. 2562 และจะมีการปรับอัตราค่าปรับของผู้กระทบผิดให้สูงขึ้น อีกทั้งอัตราค่าปรับจะถูกคำนวณจากรายได้และกำไรของบริษัทที่ระบุรายระเอียดของอาหารผิดและถึงเป็นการกิจกรรมฉ้อโกง การปรับข้อบังคับและการลงโทษดังกล่าวมาจากข่าวการปลอมแปลงเนื้อวัวและเนื้อหมูโดยใช้เนื้อม้าในปีค.ศ. 2556 ที่สร้างความตื่นตระหนกต่อผู้คนนับล้านในสหภาพยุโรป และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงแต่งและเนื้อบดต่าง ๆ ถูกถอนออกจากร้านค้าทั่วสหภาพยุโรป นาง Karin Kadenback ผู้แทน MEP จากออสเตรียได้กล่าวในที่ประชุมที่นำเสนอกฎหมายดังกล่าวต่อรัฐสภายุโรปใน เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส “อาหารในยุโรปต้องไม่มีความเสี่ยงและปลอดภัย” และผู้บริโภคจะต้องไม่ถูกหลอกโดยเรื่องอื้อฉาวอย่างที่ผ่านมาอีก แม้การปลอมแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพก็ตาม กฎหมายฉบับใหม่นี้ได้รับการอนุมัติจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศของกลุ่มแล้ว และมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบ การฉ้อโกง และช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวเนื่องกัน กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อาหาร (food chain) ทั้งอาหาร อาหารสัตว์ เกษตรอินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืช สวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์ และ การบ่งชี้ที่มาด้าน ภูมิศาสตร์ ข้อสรุปของกฎดังกล่าวมีดังนี้ กรอบของข้อบังคับที่มีความครบถ้วนมากขึ้น โดยรวมเอาห่วงโซ่อาหารทั้งหมด เช่น อาหาร อาหารสัตว์ สุขภาพของพืช สารฆ่าแมลง สวัสดิภาพของสัตว์ […]

Google และ FAO ร่วมยกระดับข้อมูลดาวเทียมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์กร United Nation Food and Agriculture Organisation (FAO) และ Google ได้ประกาศแผนที่จะทำการร่วมมือกันสร้างฐานข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูง เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโลก และเป็นส่วนผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาย ใต้ความร่วมมือดังกล่าว องค์กร FAO เห็นว่าจะช่วยให้นักวิจัยหลาย ๆ ประเทศสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ในระดับรายละเอียดที่สูง ผ่านข้อมูลจากดาวเทียม และนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการประเมินปริมาณสารคาร์บอนที่ถูกกักเก็บ อยู่ในพื้นที่ (landscape’s carbon storage capacity) และการวางแผนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ ใน เบื้องต้น ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่ภาคป่าไม้ FAO ได้กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศสามารถเริ่มใช้โปรแกรมขององค์กรและ ข้อมูล geospatial data ของ google เพื่อทำแผนที่และจัดแยกหมวดหมู่ (mapping and classification) ได้อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านการฝึกฝนเพียงไม่กี่ชั่วโมง FAO ได้กล่าวเน้นว่าประโยชน์ที่ความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาในอนาคตนั้นมหาศาล และอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่นการควบคุมศัตรูพืช การจัดการน้ำ และจัดการผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยทำความเข้าใจต่อผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ในวงกว้าง และความร่วมมือดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมใน โครงการ การร่วมมือกันระหว่าง Google […]

ห้าง M&S เข้าร่วมโครงการ Responsible Fishing Pledge

ห้างเก่าแก่สัญชาติอังกฤษ Marks & Spencer (M&S) เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Responsible Fishing Scheme (RFS) ของสหราชอาณาจักร โดยเป็นห้างค้าปลีก (Retailer) ห้างแรกของประเทศที่ทำสัญญาเพื่อร่วมพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ RFS เป็นโครงการอาสาสมัครที่จัดตั้งแนวทางการดำเนินการสำหรับเรือประมงเพื่อที่ จะได้รับการรับรอง อาทิเช่น ด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย สวัสดิการของแรงงาน การฝึกอบรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม การ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ M&S ที่ต้องการสินค้าอาหารทะเลของบริษัทมาจากเรือประมงที่ได้รับใบรับรอง RFS ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2021 หรือมีกำหนดเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน โดยเรือประมงที่มาจากสหราชอาณาจักรจะต้องแล้วเสร็จภายในปีค.ศ. 2017 ใบรับรอง RFS เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าอาหารทะเลที่มาจากเรือประมงดังกล่าวนั้นผ่านการ ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบและมีมาตรฐานที่สูงด้านสวัสดิการของแรงงาน ผู้ อำนวยการฝ่ายอาหารของบริษัท M&S นาย Andy Adcock กล่าวว่า บริษัทต้องการที่จะเป็นร้านค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบ บริษัทจะทำการซื้อปลาจากแหล่งที่ยั่งยืนที่สุด โดยได้เริ่มดำเนินการมากว่า 20 ปีแล้ว ความตั้งใจดังกล่าวให้ความมั่นใจต่อลูกค้าของเราว่าเราได้ดำเนินการในทุกทาง ที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรา โครงการ RFS เป็นโครงการของ […]

รายงานแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมเนื้อไก่ไทย

รายงานรายงาน Trapped in the Kitchen of the World – the situation for migrant workers in Thailand’s poultry industry จัดทำโดยองค์กร Swedwatch และ Finnwatch ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกิจการและบริษัทต่างๆ ในสวีเดนและฟินแลนด์ โดยได้ทำการตีพิมพ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับได้กล่าวถึงรายงานดังกล่าว[1] จุดประสงค์ของรายงานดังกล่าวคือ ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานและบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่ในประเทศไทยและห่วงอุปทานของภาคส่วนดังกล่าวในสวีเดน โดยเห็นว่าการรายงานและตรวจสอบดังกล่าวจากประเทศผู้นำเข้า จะสามารถช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในประเทศผู้ผลิตได้ ผู้ศึกษาได้ทำรายงานจากข้อมูลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว 98 คนที่ทำงานให้ 4 บริษัท (6 โรงงาน) ได้แก่ CP Foods Public Company Limited 2 โรงงาน, Laemthong Poultry Co. Ltd. 2 […]

ส่งออกเกษตรไทยได้รับยกเป็นกรณีศึกษาการดำเนินการตามมาตรฐานการนำเข้าสินค้า

องค์การยูนิโดร่วมกับองค์กร NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation) จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการค้าประจำปีค.ศ. 2015 ในชื่อรายงาน Meeting Standards, Winning Markets, Trade Standards Compliance 2015 รายงานดังกล่าวเป็นรายงานฉบับที่สองหลังจากฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์ไปเมื่อปีค.ศ. 2010 ในรายงานดังกล่าว ประเทศไทยได้รับยกเป็นกรณีศึกษาการใช้ข้อมูลปฏิเสธการนำเข้า (Import rejection data) ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการนำเข้าสินค้า โดยใช้ข้อมูลการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าไทยของตลาดญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และสหภาพยุโรประหว่างปีค.ศ. 2002-2010 ผู้ทำรายงานได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรรายใหญ่สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ อีกทั้งมีผลการดำเนินตามมาตรฐานการนำเข้าที่แตกต่างกันในหมู่ประเทศดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบอัตราการถูกปฏิเสธการนำเข้าสินค้าไทยกับสินค้าของประเทศอื่นๆ แล้ว สินค้าไทยมีผลดำเนินการที่ดีในตลาดอเมริกาและออสเตรเลีย แต่ค่อนข้างแย่ในตลาดญี่ปุ่นและยุโรป กราฟที่ 1.7 ถึง 1.10 แสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าของไทยที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าในตลาดต่างๆ ในกรณีของสหภาพยุโรป (กราฟที่ 1.7) จะเห็นได้ว่าสินค้าไทยที่ถูกปฏิเสธการนำเข้านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปี 2002-2004 นั้นสิ่งค้าที่ถูกปฏิเสธมีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และปลาและผลิตภัณฑ์เนื้อปลาเป็นสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาสัดส่วนของสินค้าปลาลดลงเป็นอย่างมาก […]

UNIDO จัดประชุม Vienna Food Safety Forum

องค์การยูนิโดร่วมกับหน่วยงาน China Food and Drug Administration (CFDA) ของประเทศจีนจัดงานประชุมด้านความปลอดภัยอาหาร ณ กรุงเวียนนา ในวันที่ 11 กันยายน 2015 ที่จะมาถึง การประชุมดังกล่าวเป็นผลจากการ ดำเนินงานต่อเนื่องระหว่างสององค์การ หลังจากได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างการประชุมความปลอดภัยด้านอาหารนานาชาติ ณ กรุงปักกิ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา การลงนามดังกล่าวแสดงถึงความตั้งใจของทั้งสององค์การที่จะร่วมมือกันส่งเสริมความปลอดภัยของอาหาร และการสร้างขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องในด้านดังกล่าว การประชุมครั้งนี้มุ่งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยของอาหาร ในด้านความมีส่วนร่วม ความยั่งยืน และการพัฒนาอุตสาหกรรม จุดประสงค์ของการประชุมคือการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการควบ คุมความปลอดภัยของอาหารจากทั่วโลก ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นในด้านความจำเป็นของการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในการสร้าง ขีดความสามารถในด้านความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้ผู้จัดประชุมจะให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้จากอดีต เพื่อนำไปหาแนวร่วมในการพัฒนาและยกระดับระบบการควบคุมดูและความปลอดภัยของ อาหารต่อไป การประชุมดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะสามารถตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง การพัฒนานโยบายระดับขาติ มีความเข้าใจต่อความสำคัญของกรอบกฎระเบียบและความท้าทายในการสร้างความ ปลอดภัยด้านอาหาร ผลที่ได้จากการเข้าร่วมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกใช้แนวทางปฏิบัติ ทิศทางการพัฒนา และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยของอาหารต่อไป ความปลอดภัยของอาหารเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในบริบทของการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านดังกล่าวในประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจได้ เริ่มตัดสินใจที่จะปรับปรุงกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาหาร และร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารบน จานของประชาชน ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอุปทานและการจัดส่งอาหาร ในขณะที่กรอบและข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัยของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อที่สร้างข้อบังคับสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดหาที่เข้มงวดมากขึ้น […]

เก็บตก EXPO Milano 2015

งาน World Exposition Milano 2015, Italy หรือเรียกสั้นๆ ว่า งาน Expo Milano 2015 เป็นงานแสดงที่รวบรวมเอาสุดยอดนวัตกรรมและเอกลักษณ์จากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงไว้ที่เดียว ภายใต้หัวข้อFeeding the Planet, Energy for Life ทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้มีโอกาสไปร่วมและเยี่ยมชมซุ้มงานแสดงของไทย มาเลเซีย UAE คาซัคสถาน ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร จึงได้เก็บบรรยากาศมาฝากผู้อ่าน Thai Pavilion อาคารแสดงประเทศไทยได้นำเสนอแนวคิด “Nourishing and Delighting the World” หรือการเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน มีการนำเสนอศักยภาพด้านเกษตรกรรมของไทย ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์จาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ งอบ พญานาค และฐานเจดีย์ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย และมีการแสดงและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม พื้นที่การจัดงานของประเทศไทยแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ HALL A – สุวรรณภูมิ Golden Land HALL […]