กรุงเวียนนา, วันที่ 20 เมษายน 2018 – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่ง อุตสาหกรรมการผลิตก็จะเริ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญ อย่างไรก็ในปัจจุบันคำจำกัดความของการพัฒนานั้นได้ถูกเปลี่ยนให้มีความครอบคลุมมากกว่าเพียงการเพิ่มขึ้นของรายได้แล้ว การเติบโตในรูปแบบอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น ความท้าทายในด้านการมีส่วนร่วม และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด แนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ ได้รับการตระหนักถึงและเพิ่มความสำคัญมากขึ้น องค์กร UNIDO ได้ทำการเผยแพร่ งานวิจัยที่ทำการศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น และการตระหนักถึงว่าการผลิตมีความสามารถที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ แต่ยังก่อให้เกิดความท้าทายในด้านผลกระทบที่กระบวนการนี้มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ผลของการดำเนินการที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสามารถส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ทั้งในแง่ของการกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศและการกระจายสินค้าภายในประเทศ การศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมเอาประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพิจารณาถึงผลกระทบทางนโยบายเหล่านี้ ความท้าทายที่กล่าวถึงในที่นี้ มีความสำคัญเป็นสำคัญสำหรับประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและต้องการขยายฐานอุตสาหกรรมของตนไปสู่การดำเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development     Advertisements

นาย Li yong ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เข้าร่วมงานประชุม และการหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับจีน

จากข้อมูลสำรวจการจ้างงาน (European Labour Force Survey) ในปีค.ศ. 2017 ที่ผ่านมาอัตราการจ้างงานของประชากรอายุ 20-64 ปีในสหภาพยุโรป (European Union) อยู่ที่ร้อยละ 72.2 สูงกว่าปีค.ศ. 2016 (ร้อยละ 71.1) แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปีค.ศ. 2020 ที่ ร้อยละ 75

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำเสนอข้อตกลงด้านการค้าและข้อตกลงด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างสิงคโปร์และสหภาพยุโรปต่อคณะมนตรี (European Council) การนำเสนอดังกล่าวเป็นก้าวที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงทั้งสองจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและสิงคโปร์ในด้านการค้าที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานด้านสถิติอุตสาหกรรมของ UNIDO ได้ทำการเผยแพร่รายงาน World Manufacturing Production ประจำไตรมาสที่ 4 ของปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) รายงานดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของภาคการผลิตของโลก

กรุงไนโรบี วันที่ 21 มีนาคม 2018 – ผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คนเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนา Low-carbon และ climate-resilient ในภาคการผลิตของแอฟริกา การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UNIDO ที่ดำเนินการในประเทศอียิปต์ เคนยา เซเนกัล และแอฟริกาใต้ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

กรุงนิวเดลี วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2018 – การนำเอาผลงานของ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (science, technology and innovation – STI) มาให้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา” นาย Pierre Jacquet ประธานเครือข่ายการพัฒนา Global Development Network กล่าวในที่ประชุม Global Development Conferenceในวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา นาย François Bourguignon ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงปารีสและอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า STI เป็นหัวใจของการพัฒนาระดับโลกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้เขายังเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อาจมาพร้อมกับความไม่เสมอภาคที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้มีความจำเป็นในการต้องมีการแทรกแซงจากสถาบันนโยบายสาธารณะ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่า STI มีศักยภาพที่จะนำไปสู่ความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลก การเกษตรที่ยั่งยืน ทักษะการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว และความแตกต่างดังกล่าวก็ทำลังทวีความรุนแรงขึ้น ที่ประชุมได้สนทนาสำรวจความเชื่อมโยงระหว่าง STI กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งแนวทางและวิธีการที่ STI จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้ มากกว่าเพียงการใช้เพื่อผลกำไร […]

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อปรับปรุงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของภาคการผลิตของอุตสาหกรรม

Europe 2020 เป็นยุทธศาสตร์กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างคงานในสหภาพยุโรป ผ่านการรังสรรค์เศรษฐกิจที่มีความชาญฉลาด ยั่งยืน และมีส่วนร่วม (smart, sustainable, and inclusive Economy) ยุทธศาสตร์ Europe 2020 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีกรอบเวลา 10 ปี ถูกประกาศในวันที่ 3 มีนาคม 2010 โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่ต่อจาก Lisbon Strategy (2000-2010)

ในปีค.ศ. 2017 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สหภาพยุโรปทำการติดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้โรงงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในภาพรวมก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้สหภาพยุโรปสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงสะอาดมากกว่าถ่านหินเป็นครั้งแรก