สำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (European Environment Agency) ได้เผยแพร่รายงาน Air quality in Europe ประจำปีค.ศ. 2018 รายงานแสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพอากาศในสหภาพยุโรประหว่างปีค.ศ. 2000 – 2016 และทำการประเมินผลการดำเนินการของสหภาพยุโรปสู่เป้าหมายมาตรฐานทางอากาศที่จัดตั้งโดย EU Ambient Air Quality Directive และ Air Quality Guidelines (AQGs – โดย WHO) รายงานดังกล่าวนำเสนอผลการค้นคว้าและการประเมินผลกระทบของประชาชนต่อมลภาวะทางกอากาศ ผ่านการรายงาน Ambient air measurement รวมทั้งการจำลองข้อมูล Anthropogenic Emission และการพัฒนาการในระยะยาว ในรายงานนี้เป็นรายงาน Air Quality in Europe รายงานแรกที่แสดงผลมลภาวะทางอากาศของประเทศสมาชิกทั้ง 39 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือในระดับสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าวที่เข้มแข็ง รายงานดังกล่าวนำเสนอโครงสร้างเชิงนโยบายของสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนการควบคุมมลภาวะทางอากาศ (EU’s Clean air policy Framework) ที่แยกเป็นสามภาคส่วน: Ambient […]

สหภาพยุโรปได้ทำการประกาศแผน Circular Economy Package ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 หรือเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว จุดประสงค์ของแผนดังกล่าวคือการร่วมผลักดันให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีความยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการดำเนินการ Circular Economy Action Plan รายละเอียดของแผนดังกล่าวโดยรวม ได้แก่ ยุทธศาสตร์จัดการพลาสติก EU Strategy for Plastics in the Circular Economy ที่ครอบคลุมทั้งสหภาพยุโรป ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงการออกแบบ การใช้สอย และการนำมาใช้อีกครั้งของผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมุ่งดำเนินการให้บรรจุภัณฑ์พลาสติก จะต้องสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2030 การผลักดันข้อเสนอที่เกี่ยวกับการดำเนินการของท่าเรือ (Port reception facilities) เพื่อเป็นการผลักดันลดการรั่วไหลของพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อม และท้องทะเล รวมทั้งการรายงานผลกระทบของ oxo-degradable พลาสติก ต่อสิ่งแวดล้อม การนำเสนอต่อที่ประชุมผลการประเมินแนวทางการดำเนินการกรอบกฏหมายด้านสารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย (Legislation on the interface between chemical, product, and waste) การจัดทำกรอบการติดตามผลการดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน […]

สหภาพยุโรปจะทำการจัดวันอุตสาหกรรม (European Industry Day) ขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ (The Egg Congress & Meeting Centre) วันอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปได้รับการจัดเพื่อสนับสนุนความสร้างสรรค์ การร่วมสนทนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ.  2017  การจัดในปีนี้จึงเป็นครั้งที่สามของกิจกรรมดังกล่าว โดย คณะกรรมาธิการยุโรปและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะทำการจัดกิจกรรมตลอด เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2019 ขึ้นทั่วยุโรปภายใต้ชื่อสัปดาห์อุตสาหกรรมแห่งยุโรป

การประชุมประจำปีขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือ COP 24 จัดขึ้น ณ เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์ ระกว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2018 การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 23.000 คน หัวข้อหลักของการประชุมคือการลงความเห็นร่วมเกี่ยวกับกฏ ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินการข้อตกลงปารีส ซึ่งรวมถึงรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละประเทศสมาชิก เมื่อข้อตกลงดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ. 2020 ข้อตกลงที่ถูกเสนอต่อที่ประชุมส่วนใหญ่ได้รับการรับรองและเห็นชอบ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องทำการรายงานปริมาณการปล่อยสารพิษและข้อเสียสู่บรรยากาศโลกและการดำเนินการเพื่อลดปริมาณดังกล่าวทุก ๆ สองปี โดยเริ่มจากปีค.ศ. 2024 เป็นต้นไป แต่ที่ประชุมไม่สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับการรับรองรายงานด้านผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก 1.5 องศาที่จัดทำโดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ที่แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มของระดับการปล่อยสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประชุมในภาครวมแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับเป้าหมายเดิมให้สูงขึ้นก่อนปีค.ศ. 2020 แต่ยังไม่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุม และถูกส่งต่อไปให้ที่ประชุมครั้งที่ 25 ที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศ ชิลีพิจารณาต่อไป ผลการประชุม COP ครั้งที่ 24 ที่น่าสนใจ  1. รายงาน IPCC 1.5 […]

ตามข้อมูลของรายงาน World Manufacturing Production ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผลผลิตอุตสาหกรรมโลกขยายตัวเพียง 3.2% ในไตรมาสที่สามของปีดังกล่าวต่ำกว่าในไตรมาสที่สอง (3.4%) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของการผลิตทั่วโลกที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ไตรมาสติดต่อกัน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากกีดกันด้านการค้าและภาษีศุลกากรของประเทศผู้ผลิตชั้นนำโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสมาชิกสหภาพยุโรปและจีน การลดลงของภาคการผลิตมีนัยสำคัญในประเทศอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหรือ industrialised economies ที่มีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของผลผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลก ตัวเลขแบ่งแยกตามภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่ำในยุโรปและเอเชียตะวันออก เมื่อเทียบกับทวีปอเมริกาเหนือที่ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อแบ่งตามประเทศจะเห็นได้ว่า ผลผลิตในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 3.4% สวนทางกับเยอรมนีและฝรั่งเศสที่มีการเติบโตน้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อิตาลีประสบกับการเติบโตที่ติดลบ ในบรรดาประเทศนอกสหภาพยุโรป มีสัดส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศต่อไปนี้ เบลารุส 3.6% นอร์เวย์  2.7% สหพันธรัฐรัสเซีย  2.4% และ สวิตเซอร์แลนด์ 1.7% ในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่นมีการผลิตลดลงเล็กน้อย มาเลเซียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 4.8% และสิงคโปร์อยู่ที่ 3.6% อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นสูงกว่ากลุ่มประเทศอื่น ๆ ในไตรมาสที่สาม แม้ว่าผลกระทบโดยรวมของการเติบโตของโลกที่ลดลงก็เห็นได้ชัด ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่ 6.1% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งต่ำกว่า […]

การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 24 (COP24) ณ กรุง Katowice ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 14 ธันวาคม เป็นการประชุมที่ ตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะพบปะเพื่อสรุปกฎสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับการรับรองในข้อตกลงปารีสเพื่อมุ่งดำเนินการให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ประเทศต่าง ๆ จะต้องมีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน อาคาร การขนส่ง การจัดการที่ดิน และเมือง อย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และแม้ว่าอุตสาหกรรมจะเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนเกือบหนึ่งในสามของการปล่อยมลพิษทั่วโลกทั้งหมด แต่ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นคำตอบที่สำคัญต่อปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงานสีเขียว องค์การ UNIDO ในฐานะหน่วยงานเฉพาะด้านของสหประชาชาติที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดความยากจน รวมถึงโลกาภิวัตน์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมีการจัดแสดงนิทรรศการของโครงการที่ได้รับเลือกจากกว่า 400 โครงที่ UNIDO ได้ดำเนินการเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสและแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 นิทรรศการดังกล่าวมุ่งแบ่งปันความรู้และแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในมาตรการบรรเทาผลกระทบแบบบูรณาการและการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศที่มีการปล่อยมลพิษต่ำได้ ที่มา – https://www.unido.org/unido-cop24

องค์การ UNIDO จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตามแนวเขตโครงการ Belt and Road เวทีดังกล่าวเป็นหนึ่งในการประชุม Global South-South Development Expo 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก เวทีแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของ UNIDO ในกิจกรรม BRIDGE for Cities ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ South-South และ Triangle เวทีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชนตลอดจนจากภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา นาย Gong Weixi ผู้ดำเนินรายงานเวทีดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าอาวุโสขององค์กร UNIDO ที่ประสานงานด้านความร่วมมือ South-South และ Triangle นำเสนอต่อที่ประชุมบริบทของความท้าทายดังกล่าว โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกในปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมือง และชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหาในเขตเมืองจะมีผลโดยตรงต่อการลดความยากจนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนาบนเวทีดังกล่าว ได้แก่ นาย Carlo Fortuna จากCentral European Initative […]

การประชุม World Circular Economy 2018 (WCEF2018) หรือ ฟอรัมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกครั้งที่ 2  ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและ บริษัท Sitra ของฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคมของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานและสภาพภูมิอากาศ โซลูชั่นสำหรับระบบเศรษฐกิจดังกล่าว เครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก และการค้าแบบหมุนเวียน รวมทั้งด้าน shared mobility และการแก้ขยะพลาสติกจากทะเล นอกจากนี้ในการประชุม WCEF2018 ยังมีการหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของญี่ปุ่นในการก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ฟอรัมการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกได้รับการริเริ่มจากฟินแลนด์ผ่านกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ Sitra การประชุม WCEF รวบรวมผู้นำทางธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวกว่า 1,000 รายเพื่อร่วมหารือแนวทางการคว้าโอกาส และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทางโซลูชั่นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน รวมถึงวิธีการที่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNGGs) การบูรณาการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนวงกลมลงในวาระการพัฒนา 2030 Agenda ความท้าทายด้านนวัตกรรมสำหรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เมืองหมุนเวียน การวิจัยเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุน จากการประชุมครั้งที่แล้วในปีค.ศ. 2017 ที่ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน  ที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และมีผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1,500 คนและผู้มีอำนาจตัดสินใจในสาขาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจากกว่า […]

  ระหว่างการประชุม World Circular Economy Forum 2018 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น มีการประกาศวิสัยทัศน์สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในปีค.ศ. 2050 ที่รวมถึงด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การขนส่ง การบริการ อาหาร การใช้ชีวิต พลาสติก และการพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความตระหนักถึงว่าเราอยู่ในจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สังคมโดยรวม ต้องการที่จะเลือกอนาคตที่ยั่งยืนซึ่งสร้างขึ้นจากหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน รูปแบบการบริโภคในปัจจุบันของมนุษย์ไม่เพียง แต่เป็นภัยคุกคามต่อระบบสังคมเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในอนาคตเท่านั้น ในปัจจุบันผลด้านลบในรูปแบบการบริโภคดังกล่าวเริ่มแสดงอาการให้เห็นได้ทั่วโลกแล้ว เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคือกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการสำรวจรากเหง้าของปัญหาปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งการสร้างสะพานความร่วมมือในระดับโลกและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการหาจุดร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนรัฐ และประชาชนในการสร้างอนาคตร่วมกัน วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นการสร้างจินตนาการเปรียบเทียบว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรภายใต้การดำเนินตามปกติและภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน ในแต่ละด้าน   การดำเนินตามปกติ ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต   เศรษฐกิจยังอยู่บนพื้นฐานของเชื้อเพลิงถ่านหินและการสกัดทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์และวัสดุส่วนใหญ่จะถูกใช้และไปสิ้นสุดในหลุมฝังกลบ กระบวนการผลิตมีการปรับให้เหมาะกับการทำงานในทิศทางเดียว ตั้งแต่การสกัดและสังเคราะห์ไปจนถึงการบริโภคและการกำจัด   ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบด้วยความระมัดระวัง อายุการใช้งานและ lifecycle มีการเพิ่มมูลค่าผ่าน 3R, upcycling การอัพเกรดและซ่อมแซม อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรทำงานในระบบหมุนเวียนสิ้นเชิง […]

โยโกฮามา ญี่ปุ่น, 23 ต.ค. 2018 รองผอ.องค์การ UNIDO นาย Hiroshi Kuniyoshi ได้กล่าวในสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม Grand Finale ของ World Circular Economy Forum จัดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ (Sitra) เรียกร้องให้มีการจัดการความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกอย่างสอดคล้องกัน นาย Hiroshi กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ในขณะที่มีการใช้หลักการของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาเป็นเวลาหลายปีในหลายประเทศ (แสดงให้เห็นว่า) การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเศรษฐกิจแบบ Circular เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตามความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะทุกประเทศควรมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างความมั่งคั่งและความยั่งยืนในอนาคตของตน ” องค์การ UNIDO ตระหนักถึงศักยภาพที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม ในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแบบหมุนเวียนผ่านพอร์ตการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ผ่านมาองค์กร UNIDO ได้พัฒนา ส่วนต่าง ๆ (Building blocks) ของเศรษฐกิจหมุนเวียน ในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจทั่วโลกมานานกว่าสองทศวรรษ สร้างศักยภาพให้กับผู้ผลิตของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ ( Global South) ให้ สามารถเป็นได้รับประโยชน์ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลและระบบการค้าที่เป็นผลมาจากการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน UNIDO ก็ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว ซึ่งล่าสุดได้มีการแถลงการณ์ที่กรุงเทพฯ […]