เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาสภายุโรปได้รับรองแนวทางการเจรจาต่อรองทั่วไป เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานที่โปร่งใสและคาดการณ์ได้ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้มีแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น รูปแบบการทำงานและจ้างงานใหม่นี้ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับแรงงานและเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบ กระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถได้ทำการแก้ไขได้ ร่างคำสั่งดังกล่าว กำหนดจำนวนสิทธิขั้นต่ำสำหรับคนงานภายในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อความท้าทายของรูปแบบการจ้างงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

Advertisements

มื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่ตารางคะแนนนวัตกรรมของยุโรปประจำปีพ. ศ. 2561 (European Innovation Scoreboard 2018) คะแนนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสหภาพยุโรปยังคงพัฒนาต่อไป และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ในแต่ละปีคณะกรรมาธิการจะทำการเผยแพร่ผลการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนวัตกรรมของแต่ละประเทศสมาชิก และนำเอาคะแนนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งระดับนานาชาติ ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ประเทศสมาชิกและสหภาพยุโรปโดยรวมสามารถประเมินความพยายามที่จะต้องมุ่งเน้นพัฒนา

สหภาพยุโรปได้แถลงการเจรจาด้านการค้าระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ การแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งการกิจกรรมการไปเยือนออสเตรเลีย ของนาง Cecilia Malmström คณะกรรมาธิการด้านการค้าของสหภาพยุโรป โดยได้แถลงการเจรจาระหว่างออสเตรเลียในวันที่ 18 มิถุนายน 2018 และนิวซีแลนด์ในวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา

การเปิดการเจรจากับทั้งสองประเทศเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวาระการประชุมของสหภาพยุโรปเพื่อการค้าอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้มีการการเจรจากับ เม็กซิโกในฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา และญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีผลการเจรจารข้อตกลงการค้าที่เริ่มมีผลบังคับใช้ระหว่างสหภาพยุโรปและแคนาดาในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ข้อตกลงในอนาคตระหว่างสหภาพยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะช่วยเสริมการมีส่วนร่วมของสหภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มสูงขึ้น

ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงระหว่างสภาและรัฐสภาที่ผ่านการรับรองในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 2017 เกี่ยวกับหลักการของสหภาพยุโรปในด้านโดรนและผู้ใช้โดรน (Drone operators) เพื่อ ให้มีระดับความปลอดภัยที่เป็นสากลและเป็นมาตรฐานให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสามารถวางแผนและคาดการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนและบริการที่เกี่ยวข้องได้ ปัจจุบันโดรนที่มีน้ำหนักเบากว่า 150 กิโลกรัมอยู่ภายใต้อำนาจการดำเนินการของของหน่วยงานระดับชาติของประเทศสมาชิก และผู้ใช้โดรนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิกที่แตกต่างกันเช่นกัน ข้อแตกต่างดังกล่าวอาจขัดขวางการพัฒนาตลาดในอนาคตได้

ในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดงานสัมมนา Digital Assembly 2018 ขึ้นที่กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย งานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้กำหนดนโยบายในด้านดังกล่าวในสหภาพยุโรป กว่า 1,000 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออภิปรายนโยบายการตลาดแบบดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุด งานประชุมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปและประธานสภาสหภาพยุโรปซึ่งปัจจุบันเป็นวาระของบัลแกเรียง การประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวมีหัวข้อหลักห้าหัวข้อด้วยกัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางดิจิทัล ได้แก่ การเพิ่มความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ทักษะดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ (Internet of Think) และรวมถึงการแก้ปัญหาการบิดเบือนข่าวสาร

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมาสหภาพยุโรป ได้ยื่นฟ้องต่อ World Trade Organisation (WTO) ในกรณีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของจีนที่มีผลกระทบต่อสิทธิในด้านดังกล่าวของบริษัทสัญชาติยุโรป

การประชุม Vienna Energy Forum วาระพิเศษได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นพ้องกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง Energy Transition การใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปสู่พลังงานหมุนเวียนต่อการบรรลุเป้าหมาย United Nations 2030 Agenda ของสหประชาชาติ ด้านการพัฒนายังยืนและข้อตกลงปารีสด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยุโรปนาย Juncker ได้ประกาศเป้าหมายสำหรับภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ดิจิตอล และการลดคาร์บอน (decarbonication) ในการกล่าวต่อที่ประชุมเมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ. 2017 และมีการดำเนินการผ่านมาตรการ Europe on the move ในเดือนพฤษภาคม (clean, competitive and connected mobility) และพฤศจิกายน (clean vehicle) ปีค.ศ. 2017 ในวันที่ 17 พฤษภาคมค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้ประกาศมาตรการสุดท้ายของ Europe on the move ที่มีจุดประสงค์ให้ประชากรในสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์จากระบบคมนาคมที่ปลอดภัย รถยนต์ที่มีมลพิษน้อยลง และเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ในขณะที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปไปในเวลาเดียวกัน

สิ่งทอเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามในการวิเคราะห์ปัญหาขยะครัวเรือน ทั้งที่สิ่งทอมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านการผลิต การใช้ และการทำลายทิ้ง ในปัจจุบันปริมาณและมูลค่าของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจของโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สิ่งทอที่ถูกใช้แล้วมักจะถูกนำไปทิ้งโดยไม่มีการหมุนเวียนมาใช้อีกครั้ง หนึ่งในความท้าทายหลักในการจัดการขยะสิ่งทอคือข้อมูลปริมาณและคุณภาพของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจโลก การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่จะต้องสำรวจตั้งแต่การผลิต การใช้ และการนำไปกำจัดทิ้งมีความยุ่งยาก ใช้เวลาและงบประมาณที่สูง นอกจากนี้ความซับซ้อนดังกล่าว ยังสร้าง ‘หมอก’ หรือความคลุมเครือและความสับสนให้กับผู้บริโภคกับผลกระทบที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งทอของตน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลประจำปีค.ศ. 2018 หรือ Digital Economy and Society Index (DESI) ดัชนีดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการติดตามศักยภาพของประเทศสมาชิกในด้านการเชื่อมต่อดิจิตอล ความเชี่ยวชาญของประชากรในด้านดังกล่าว ระดับดิจิตอลของธุรกิจและ การให้บริการของภาครัฐในรูปแบบดิจิตอล