เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 ณ เมืองอาบูดาบี ในการประชุมคู่ขนานของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Industrial Analytics Platform (IAP) ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือทางนวัตกรรมเพื่อเข้าถึงข้อมูลตัวชี้วัดและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยข้อมูลต่างๆ ถูกเลือกสรรจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ นาย Hiroshi Kuniyoshi รองผู้อำนวยการใหญ่ของ UNIDO ได้กล่าวว่า “UNIDO เห็นถึงบทบาทความสำคัญของเครื่องมือทางนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลจะสามารถช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนได้” และยังกล่าวเสริมอีกว่า “การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังสนับสนุนการออกแบบนโยบายแบบที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานอีกด้วย”  หลังจากใช้เวลาในการพัฒนากว่า 2 ปี โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลเยอรมนี ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวเบื้องต้น (soft-launched) ที่ประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมนำร่อง (pilot workshop) ในกัมพูชา เกาหลีใต้และแอฟริกาใต้ร่วมด้วย นอกจากนี้ UNIDO ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพในส่วนของ แพลตฟอร์ม IAP เพิ่มเติมอีกด้วย  นาย Michael Krake รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนี กล่าวว่า “แพลตฟอร์มนี้มีความสำคัญมากๆ […]

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 ณ กรุงอาบูดาบี เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO การประชุมดังกล่าว ประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบกับ ปฏิญญาฉบับใหม่ Abu Dhabi Declaration ที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในระยะต่อไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายของ 2030 Agenda โดยการสร้างความแข็งแกร่งทางหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน การบริหารจัดการกับศักยภาพของเทคโนโลยีในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยนาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวปิดการประชุมว่า “ในการจัดการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ภายใต้กรอบแนวคิด Industry 2030 – Innovate. Connect. Transform our future พวกเราทำตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโลกที่เราต้องการในปี 2030” โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความร่วมมือระดับนานาชาติที่แข็งแกร่งมากขึ้น ในด้านอุตสาหกรรมให้มีครอบคลุมและยั่งยืน ใช้คาร์บอนในระดับต่ำ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ climate-smart economy สิ่งที่กล่าวมาจะนำมาซึ่งงานที่มีคุณภาพ การเติบโตอย่างครอบคลุม การกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและการกระจายอำนาจไปสู่ทุกคนในประเทศ การประชุมครั้งนี้ UNIDO […]

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2019 ในงานประชุมคู่ขนานของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UNIDO ได้เผยแพร่รายงาน Industrial Development Report (IDR 2020) ว่าด้วยเรื่องอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยการเกิดขึ้นและการแพร่กระจายของการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (advanced digital production, ADP)  ทำให้คลัสเตอร์ด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตไปอย่างสิ้นเชิงและยิ่งทำให้ระบบการผลิตทางกายภาพ (physical production) และระบบการผลิตทางดิจิทัล (digital production) มีความคลุมเครือมากขึ้น การยกระดับในด้านต่างๆ อย่างเช่น หุ่นยนต์ (robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (additive manufacturing)[1] และการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) จะก่อให้เกิดโอกาสที่สำคัญในด้านนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้าไปในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (ADP) โดยเฉพาะในด้านของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและทรัพยากรมนุษย์ กำลังทำให้ผู้สังเกตการณ์บางคนตั้งคำถามว่าอุตสาหกรรมยังคงมีศักยภาพหรือไม่หรือแม้แต่กลยุทธ์เป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ในการช่วยให้บรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยรายงาน IDR […]

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2019 ณ กรุงเวียนนา – เนื่องในวาระการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO “Industry 2030-innovate. Connect. Transform our Future” สำนักงานการค้า การลงทุนและนวัตกรรม (TII) ขององค์กรได้เปิดตัวคอร์สอบรมออนไลน์จำนวน 2 คอร์ส ได้แก่ คอร์สด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และคอร์สด้านพันธมิตรธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Alliances) โดยวัตถุประสงค์ของคอร์สอบรมออนไลน์ด้าน “Industry 4.0” นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์เราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถสร้างลู่ทางใหม่เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งได้ โดยคอร์สอบรมออนไลน์ดังกล่าวจะแสดงถึงการนำไปใช้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) โดยเนื้อหาจะเกี่ยวเนื่องกับความท้าทายที่พบในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0 และการชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการนำไปต่อยอดเพื่อหาประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคอร์สออนไลน์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 6 โมดูล ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบัน […]

ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 UNIDO ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ร่วมจัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การบริหารจัดการขยะ (waste management) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) โดยอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง UNIDO และ EECO เพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและรูปแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงแสวงหาการขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial town) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและการจัดแสดงโมเดลด้านสิ่งแวดล้อมของ EEC ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วม (high-level participants) มากกว่า 200 คนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือร่วมกันในด้านการบริหารจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเด็นปัญหาความยั่งยืนด้านเทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก รวมถึงนวัตกรรมและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นความสำคัญของการเป็นพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในงานยังได้มีการโปรโมทด้านการค้าและการลงทุนเพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และรวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ […]

Neste บริษัทผู้ให้บริการน้ำมันดีเซลทดแทน (renewable diesel) น้ำมันเครื่องบินเจ็ททดแทน (renewable jet fuel) ระดับโลกและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการทางเคมี (renewable chemical solutions) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับบริษัท REMONDIS หนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้านการรีไซเคิล การจัดการทรัพยากรน้ำและการบริการอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการรีไซเคิลขยะพลาสติกเชิงเคมี โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาและเพิ่มกำลังความสามารถในการจัดการขยะพลาสติกในกระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากกว่า 200 กิโลตันต่อปี การรีไซเคิลขยะพลาสติกเชิงกล (Mechanical recycling of plastics) หรือการนำขยะพลาสติกมาบดและหลอมเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เป็นการสนับสนุนเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ความมั่นคงทางทรัพยากร (raw material security) และการปกป้องสภาพภูมิอากาศ (climate protection)  จากการร่วมพลังกันของบริษัท REMONDIS และ Neste ที่ผสมผสานจุดเด่นเข้าด้วยกัน ระหว่างระบบการจัดเก็บและการคัดแยกขยะของ REMONDIS และองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการกลั่นน้ำมัน (oil refining) และกระบวนการจัดการขยะด้อยคุณภาพและวัตถุดิบเหลือใช้ (processing of low-quality waste and residue materials)  ทั้งสองบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศของการรีไซเคิลเชิงเคมี (chemical recycling) […]

สหภาพยุโรปได้จัดตั้งโครงการเงินทุน (EU-funded project) เพื่อสนับสนุน SMEs ในภาคธุรกิจพลังงานชีวภาพของ 6 ประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำกำไร ความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้มากขึ้น ผ่านการสนับสนุนด้านเทคนิค เงินทุนและแนวทางในการบริหารจัดการ เนื่องจากสหภาพยุโรปต้องการพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายพลังงาน ทั้งนี้ในสหภาพยุโรป พลังงานชีวภาพมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด (total energy mix) และมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการบริโภคพลังงานหมุนเวียน (renewable energy consumption) ซึ่งการใช้พลังงานดังกล่าวจะเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนให้สหภาพยุโรปสามารถไปถีงเป้าหมาย 2030 และ 2050 ด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านสภาพภูมิอากาศได้  แม้ว่าภาคส่วนนี้กำลังพึงพอใจกับอัตราการเติบโตอย่างโตเนื่องในทุกปีที่ร้อยละ 5 แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเจอกับอุปสรรคในการนำไอเดียด้านนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด และเพื่อจะส่งเสริมตลาดให้รับแนวคิดมวลชีวภาพ (biomass concept) โครงการสนับสนุนด้านการเงินของสหภาพยุโรปที่มีชื่อว่า “SECURECHAIN” ได้เข้ามาสนับสนุน 20 ธุรกิจ SMEs ในห่วงโซ่อุปทาน นาย Patrick Reumerman ที่ปรึกษาอาวุโสของ BTG BIO Technology Group ในเนเธอร์แลนด์และผู้ประสานงานโครงการ SECURECHAIN […]

FEMOZA (World Federation of Free Zones and Special Economic Zones) ร่วมกับ UNIDO จัดการประชุม SU-MEET ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นครั้งแรก โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2019 ที่โรงแรม Fairmont Monte –Carlo ประเทศโมนาโก ในงานดังกล่าวจะมีทั้งการให้ข้อมูล ให้ความรู้และกิจกรรมเครือข่ายต่างๆ (networking event) ซึ่งเชิญนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ มาเข้าร่วม ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หมายถึงเขตพื้นที่ที่กฎหมายด้านเศรษฐกิจเปิดอย่างเสรี มีข้อเสนอด้านผลประโยชน์ให้แก่บริษัทมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ซึ่งโครงการเขตเศรษฐกิจจะให้ข้อเสนอทางผลประโยชน์อย่างผสมผสานไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ด้านภาษี (tax incentives) ด้านศุลกากร (favorable customs duties) ขั้นตอนการลงทุนและดำเนินธุรกิจที่ง่ายกว่า (simplified procedures) และข้อกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (limited regulations) ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาได้ดึงดูดความสนใจจากหลากหลายประเทศ โดยในการประชุมทั้งสามวันจะมีการพูดคุยและหารือในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ในปัจจุบัน […]

จากความสำเร็จในการจัดกิจกรรม International E-waste Day (IEWD) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2018 ทำให้ WEEE Forum ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิธีการบริหารจัดการขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เห็นพ้องที่จะจัด IEWD อีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม 2019 ในปี 2019 วันที่ 14 ตุลาคมได้ถูกกำหนดให้เป็น International E-waste Day เพื่อต้องการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยองค์กรมากกว่า 100 องค์กรจาก 44 ประเทศให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกต่อปีอยู่ที่ 50 ล้านเมตริกตัน ซึ่งส่วนมากจะถูกจัดการอย่างไม่ถูกวิธีและไม่ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะ เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และเกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าไป โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นขยะที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในบรรดาขยะทั้งหมดและประเทศส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับขยะดังกล่าวในปริมาณมหาศาล ทั้งนี้จากสถิติในปี 2016 มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล สำหรับ International E-waste Day ทำให้เราทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นไปที่การเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการขยะและการฟื้นฟูอย่างถูกวิธี จึงทำให้ในปัจจุบันยังขาดแคลนสถานที่บำบัด (treatment facilities) […]

รัฐสภาฝรั่งเศสได้เริ่มหารือด้านข้อกฎหมายเมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย low-waste ในอนาคต ด้วยการออกกฎให้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์หันไปใช้วัสดุมือสองและลดขยะพลาสติก ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีประชากรกว่า 70 ล้านคน เต็มไปด้วยผู้บริโภคที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากและโดยรวมผลิตขยะคนละ 5 ตันต่อปี[1] (สถิติจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม) วุฒิสภาของฝรั่งเศสจะมีการพิจารณากันเรื่องกฎหมาย ก่อนที่จะส่งต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎร  รัฐสภา ซึ่งพรรครัฐบาลของประธานาธิบดี Emmanuel Macron มีเสียงส่วนใหญ่อยู่ กฎหมายดังกล่าวจะบังคับให้ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์และมือถือหันไปใช้วัสดุมือสองและภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตของเล่น วัสดุก่อสร้าง บุหรี่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้บริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากสินค้าเหล่านั้นและรวมถึงบรรจุภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้ กฎหมายยังบังคับให้ผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการซ่อมบำรุง/ซ่อมแซมสินค้าสำหรับสินค้าซื้อใหม่แก่ผู้บริโภคด้วยโดยเริ่มบังคับใช้ในปี 2021 ในรายงานปีที่แล้ว หัวข้อ “Roadmap for the Circular Economy” ซึ่งเป็นร่างแผนการของรัฐบาลฝรั่งเศสที่ต้องการลดจำนวนการฝังกลบของขยะไม่อันตรายลงครึ่งนึงภายในปี 2025 ระบุว่า “สถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนว่าหนทางของฝรั่งเศสยังคงอีกยาวไกล…ในปี 2014 สัดส่วนการ recovery ของขยะครัวเรือนและประเภทใกล้เคียงอยู่ที่ร้อยละ 39 – ซึ่งน้อยกว่าเยอรมัน (ร้อยละ 65) หรือเบลเยียม (ร้อยละ 50)” และ “ส่วนที่เหลือ […]