Our reports

รายงานต่างๆ ที่จัดทำโดยสำนักงาน

>> รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางการตอบสนองต่อโควิด-19 จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการฟื้นฟูอุตสาหกรรม

>> รายงานพิเศษยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนของสหภาพยุโรป

>> การเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลกในไตรมาส 1 ปี 2563

>> รายงานการประเมินผลกระทบของโควิดต่ออุตสาหกรรมไทย

>> รายงานพิเศษ การปรับใช้มาตรฐาน XP X30-901 (Circular economy) เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการเพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

>> Standard XP X30-901 (Circular economy): มาตรฐานของฝรั่งเศส ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

>> สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบรางในออสเตรีย

>> รายงานท่าเรือ koper-update เดือนพฤศจิกายน 2559

>> ขั้นตอนขออนุญาติกิจการอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)ในออสเตรีย

>> การดูงานหมู่บ้านที่มีความยั่งยืนของเยอรมัน

>> คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศในเยอรมนี

>> อุตสาหกรรมจักรยานในสหภาพยุโรป

>> เอกสารประกอบการดูงาน เตาเผาขยะ MVA Pfaffenau กรุงเวียนนา

>> เอกสารการดูงาน Expo 2015 ที่เมือง Milan Italy

>> เอกสารการดูงาน Smart City Vienna และเมืองพลังงานทดแทน Güssing

>> รายงานนิทรรศการ Biofach 2015 Biofach report

>> เอกสารแนะนำการดูงานด้าน Green Logistic ในประเทศออสเตรีย

>> ภาพรวมการจัดการของเสียของสหภาพยุโรป

>> โรงงานบำบัดน้ำเสีย EBS waste water Treatment กรุงเวียนนา ออสเตรีย

>> SME ในฮังการี

>> รายงานท่าเรือโคเปอร์ (สโลวาเนีย) ภาษาอังกฤษ

>> อุตสาหกรรมของประเทศโปแลนด์

>> รายงานโรงเหล็ก Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB ) สวีเดน (ภาษาอังกฤษ) LKAB

>> รายงานพิเศษประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 1 Smart city in EU_25042018

>> รายงานพิเศษ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป 

>> ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

>> ความท้าทายของการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภายใต้นโยบาย Industry 4.0

พื้นที่เผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในยุโรป เพื่อวงการอุตสาหกรรมไทย

%d bloggers like this: