Category Austria

ออสเตรียรับตำแหน่งประธานสภาแห่งสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรียเข้ารับตำแหน่งประธานสภาแห่งสหภาพยุโรป (Presidency of the Council of the European Union) เป็นครั้งที่สาม ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งหมุนเวียนทุก ๆ หกเดือน โดยมอบหมายให้กับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ตำแหน่งดังกล่าวรับผิดชอบต่อการดำเนินการของรัฐสภาของสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ซึ่งเป็น สภาสูงของสหภาพยุโรป (upper house of the EU legislature) ซึ่งออสเตรียเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวต่อจากบัลกาเรีย และจะส่งมอบต่อให้โรมาเนียในวาระถัดไป

สรุปการประชุม แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา

ในระหว่างการประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2017 มีการจัด สัมมนาในหัวข้อ แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา (Trends & Challenges in Smart City Development: Experiences from Vienna) การสัมมนาดังกล่าวเป็นที่สนใจเพราะ กรุงเวียนนาไม่เพียงมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูง และเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่มีความอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ท” ที่สูงอีกด้วย  Smart City Wien ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวของเมืองเวียนนาเป็นกลยุทธ์และความพยายามในการปรับปรุงการออกแบบและการพัฒนาเมืองหลวงของออสเตรีย กรุงเวียนนาเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เมืองต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับสมดุลด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการพลังงาน จำนวนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง และระบบขนส่งสาธารณะ และพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน ความท้าทายดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเวียนนามีประสบการณ์ในการวางแผนเมืองที่สมาร์ทและสามารถช่วยระบุความท้าทายและโอกาสที่เฉพาะเจาะจงของเมืองอัจฉริยะในประเทศกำลังพัฒนา การสัมมนาดังกล่าว จัดโดย Global Forum on Sustainable Energy (GFSE) ร่วมกับศูนย์พลังงานเวียนนา Energy Center Wien และ TINA Vienna […]

การรวมตัว Digital City Vienna ภายใต้ Smart City Vienna

Digital City Vienna เป็นการร่วมตัวของบริษัทด้าน ICT ของกรุงเวียนนาและเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Smart City Vienna กลุ่มดังกล่าวเป็นการร่วมตัวที่ไม่หวังผลกำไรตอบแทนและไม่ขึ้นกับหน่วยงานใด ที่มีเป้าประสงค์หลักในการสร้างร่วมมือด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับกรอบนโยบาย “Smart City Wien” ของกรุงเวียนนา และการผลิตสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับความต้องการด้าน Digital ผ่านการผลักดันและให้การสนับสนุนต่อประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะสตรี ให้มีความสนใจต่ออาชีพในด้านด้าน IT และมุ่งสร้างความเข้มแข็งในการตอบสนองต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีให้กับกรุงเวียนนา ลักษณะที่สำคัญของกลุ่มนี้คือการมีส่วนร่วมที่สูง มีการสร้างแพลตฟอร์มหรือพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและการทำงานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากภาควิจัยและประชาชนทั่วไป การทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมที่สูงนี้จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ภายใต้ Smart City Vienna ในอนาคต ต้นกำเนิดของ Digital City Vienna มากจากผลการวิเคราะห์ตำแหน่งและบทบาทของตลาด ICT ในกรุงเวียนนา โดยกลุ่มธุรกิจไอที ตัวแทนจากธุรกิจไอทีมากกว่า 20 กิจการลงความเห็นร่วมกันว่าความตระหนักของประชาชนถึงต่อธุรกิจไอทีนั้นมีอยู่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับขนาดและความสำคัญของภาคดังกล่าวซึ่งมีมากกว่า 5,700 กิจการ มีการจ้างงานมากกว่า 54,000 ตำแหน่งและสร้างรายได้ต่อปีถึง 5.6 พันล้านยูโร อุตสาหกรรมไอทีมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ […]

โครงการ Citizen’s Solar Power Plants ภายใต้ Smart City ของกรุงเวียนนา

  จากที่สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมแห่งกรุงเวียนนาได้นำเสนอบทความเอกสารการดูงาน Smart City Vienna ไปก่อนหน้านี้ บทความนี้ขอนำเสนอรายละเอียดของกรณีศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติม ในเฉพาะด้าน โครงการ Citizen’s Solar Power Plants ที่มาของรายละเอียดได้รับการจุดประกาย จากเอกสารขององค์กร IGLUS และ EPFL รวมทั้งแหล่งข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุงเวียนนาได้ตั้งปณิธานในการจัดตั้ง Smart city เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมื่องที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง ในขณะที่ลดการบริโภคทรัพยากรให้ต่ำที่สุด ผ่านการใช้นวัตกรรม วิสัยทัศน์ดังกล่าวครอบคลุมระบบเมืองในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับแนวความคิดการใช้พลังงาน Smart Energy ซึ่งพลังงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีการใช้ในเมืองมากที่สุด โครงการดังกล่าวได้จัดตั้งเป้าหมายในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน อาทิ เช่น การลดปริมาณก๊าซ CO2 ลงเป็นสัดส่วนสองในสามจากระดับปัจจุบัน ภายในปีค.ศ. 2050 โดยทำการแจกแจงลงในระดับต่อประชากรที่ 1 ตันต่อประชากรของเมือง (ลดลงจากระดับปีค.ศ. 1990 ร้อยละ 80) รวมทั้งลดระดับการใช้พลังงานเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามภายในปีค.ศ. 2050 ไปอยู่ที่ 2,000 W ต่อประชากร […]

โครงการ Aspern Lake city ของ Smart City Vienna

ข้อมูลของ Aspern Lake City พื้นที่รวม 240 เฮกเตอร์ พื้นที่การพัฒนาสุทธิ: 100 เฮกเตอร์ พื้นที่ชั้นการใช้งาน: 2.6 million sqm จำนวนที่อยู่อาศั: 10,500 flats หรือมากกว่า > 20,000 คน จำนวนงาน: ~ 20,000 ตำแหน่ง การลงทุน: ~ € 5 พันล้านยูโร กำหนดการพัฒน: วางแผนแม่บท ค.ศ.2007 ทำการขายในปีค.ศ. 2029 หนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายพัฒนากรุงเวียนนา Smart City Vienna ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการหรือแผนงานเบื้องต้น (Initiative) ที่มีผลบังคับใช้ในระยะยาวคือโครงการ Aspern seestadt หรือ Aspern Lake City เป้าหมายของโครงการ Aspern lake city คือการสร้างเขตเมืองใหม่ที่มีการใช้งานหลากจุดประสงค์ เป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน […]

บริษัท Industry 4.0 ที่น่าสนใจในออสเตรีย (พฤศจิกายน 59)

  บริษัท ENGEL AUSTRIA GmbH Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtQLwGdZpvyK91fEWMJ0E0Q บริษัท Engel เป็นบริษัทครอบครัว ( family-run company) ด้านการอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก ที่ประสบความสำเร็จบริษัทหนึ่งในออสเตรีย บริษัทก่อตั้งในปีค.ศ. 1945 ในปัจจุบันมีโรงงานกว่า 9 แห่งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย นอกจากนี้ยังมาสาขาย่อยในประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 85 ประเทศรวมมีพนักงานมากกว่า 5,400 คนทั่วโลก  ในปี 2015/2016 บริษัทมี turnover มากกว่า 1.25 พันล้านยูโร ผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิตนั้นมีมากมาย ตั้งแต่ด้านยานยนต์ teletronic เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์หีบห่อต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการการปรึกษาด้านระบบ injection moulding กับโรงงานต่าง ๆ อีกด้วย บริษัท Engel มีที่ตั้งในออสเตรีย 3 แห่งด้วยกัน   Schwertberg, […]

บริษัทออสเตรียที่ทำการผลิตอุปกรณ์ให้ Tesla ขยายตลาดเข้าสู่อเมริกา

บริษัทสัญชาติออสเตรียที่ทำการผลิตอุปกรณ์แผงพลังงานไฟฟ้าจากแสดงอาทิตย์ให้กับบริษัท Tesla Motor Inc. ทำการขยายตลาดในสหรัฐอเมริกา บริษัท Fronius International GmbH ได้เปิดศูนย์วิจัยและการพัฒนาในเขต South San Francisco เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้าน software solutions ที่จะช่วยให้อุปกรณ์ inverters สามารถสื่อสารกับโครงข่ายอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ อุปกรณ์ Inverters มีหน้าที่ทำการเปลี่ยน direct current ที่ได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น alternating currents ที่สามารถใช้กับโครงข่ายทั่วไปได้ อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเริ่มที่จะชะลอตัวและมีการย้ายฐานจากการผลิตพลังงานอย่างเดียว ไปสู่การให้บริการพลังงานที่มีความแน่นอน (reliable) ที่มาจากแหล่งพลังงานที่หลากหลายมากขึ้น นาย Martin Hackl วิศวกรไฟฟ้าของบริษัท Wels สัญชาติออสเตรีย กล่าวว่าบริษัท Fronius นั้นมีความตื่นเต้นที่จะได้ทำงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านดังกล่าวให้กับบริษัทคู่ค้าต่าง ๆ ในอเมริกา ในขณะที่นักลงทุนบางส่วนตั้งคำถามกับการรวมบริษัทระหว่าง บริษัท Tesla และ SolarCity Corp. ที่จะประสานการจัดทำ energy storage และ แผง […]

ÖWAV องค์กรด้านจัดการน้ำและขยะที่เป็นกลางของออสเตรีย

องค์กร ÖWAV หรือ Austria Water and Waste Management ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1909 เพื่อเป็นตัวแทนของภาคส่วนการจัดการน้ำและของเสียของออสเตรียทั้งหมด สิ่งที่น่าสนใจคือ ÖWAV เป็นองค์กรที่ไม่มีกำไรการดำเนินการขององค์กรจึงมีความเป็นกลาง โดยองค์กรมีเป้าหมายหลักที่ในการสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการน้ำ ของเสีย และน้ำเสียในออสเตรีย ภาระกิจของ ÖWAV มีดังนี้  ด้านการจัดการของเสียและน้ำที่มีคุณภาพ – พัฒนามาตรฐานที่มีคุณภาพทั้งด้านเทคนิค ข้อบังคับ แนวทางการดำเนินการ และคู่มือภาคสนามสำหรับการจัดการน้ำและของเสีย การจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลในแต่ละด้านเป็นพิเศษ และการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การให้ข้อมูลทั้งภายในองค์กร (ต่อสมาชิก) และภายนอก (ต่อประชาชนทั่วไป) รวมทั้งการให้ข้อแนะนำด้านข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ÖWAV มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,800 สมาชิกซึ่งเป็นทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ÖWAV สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเหล่านี้ โดยยืนหยัดบนความเป็นกลางและให้การสนับสนุนในรูปแบบผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วองค์กรยังเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมในการจัดทำข้อบังคับเชิงเทคนิค การวางกฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ในบางกรณีองค์กรทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกและฝ่ายบริหารของรัฐบาลที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ÖWAV ทำการตีพิมพ์เอกสารและวารสารที่เกี่ยวข้อง เช่น นิตยสาร Österreichische […]

เวียนนา – น้ำคือชีวิต

นอกจากดนตรีคลาสิกและสถาปัตยกรรมของเมืองอันลือชื่อแล้ว หนึ่งในสิ่งที่ประชาชนชาวเวียนนาภูมิใจคือคุณภาพของน้ำประปาที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เวียนนาอาจจะเป็นเพียงไม่กี่เมืองในโลกนี้ที่ เพียงแค่หมุนก๊อก ก็สามารถจะลิ้มรสน้ำแร่บริสุทธิ์ที่มาจากขุนเขาได้ แหล่งน้ำประปาของเวียนนามาจากขุนเขาสติเรียเออร์ออสเตรียแอลป์ ซึ่งใช้เวลากว่า 36 ชั่วโมงในการเดินทางมาถึงกรุงเวียนนา โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำใด ๆ และผ่านการควบคุมที่เข้มงวดที่สูง น้ำแร่ประปาของเวียนนามาจากแหล่ง Schneeburg, Rax, Schneealpe, และ Hochschwab โดยมีปริมาณรวมกว่า 400,000 ลูกบาศเมตร ต่อวัน  ปริมาณน้ำที่ไหลมาสู่เวียนนาในแต่ละวันจำนวนมากนี้ สร้างผลข้างเคียงด้านบวกให้กับเมืองข้าง ๆ ด้วย เพราะมีการต่อท่อส่งน้ำเข้าสู่โรงงานผลิตไฟฟ้าที่มีศักยภาพผลิตไฟฟ้า 65 ล้าน kilowatt-hour ซึ่งเทียบเท่ากับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง เวียนนาเป็นเมืองแรกของโลกที่ทำการบัญญัติให้ น้ำ หรือ ทองคำขาว อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ และมีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองพื้นที่ Rax-Schneeberg-Schneealpemassiv  ที่เป็นแหล่งน้ำให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตั้งแต่ปีค.ศ. 1965 ก่อนหน้าที่เวียนนาจะมีน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างทุกวันนี้ เวียนนาเคยประสบกับวิกฤติด้านคุณภาพน้ำประปามาก่อน ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เวียนนาประสบกับปัญหาโรคอหิวาตกโรคและไทฟอยด์ระบาดในแหล่งน้ำ มีการนำเสนอความคิดที่จะขุดน้ำบาดาลใต้แม่น้ำดานูปมาใช้ แต่ไม่ผ่านการรับรองจากสภาเทศบาลของเมือง ต่อมาในวันที่ 12 กค. ค.ศ. […]

เขตอุตสาหกรรม Schwechat กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

เขตอุตสาหกรรม Schwechat ตั้งอยู่ระหว่างกรุงเวียนนาและสนามบินนานาชาติของเมือง กล่าวได้ว่าถ้าใครมาเที่ยวเวียนนาแล้ว สิ่งแรกที่จะได้เห็นหลังจากลงเครื่องก็คือเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวก็ว่าได้ เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ 2 บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทน้ำมันและแก๊สธรรมชาติของออสเตรีย OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) และบริษัท Borealis ซึ่งผลิต polyethylene (PE) และ Polypropylene (PP) สัญชาติออสเตรีย โดยบริษัท OMV ได้ทำการตั้งโรงงานกลั่นน้ำมันบนพื้นที่ดังกล่าวมานานกว่า 50 ปี โดยเริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1936 โดยตั้งขึ้นก่อนสนามบินเวียนนา (ค.ศ. 1938) ใช้เวลาก่อสร้างโรงงาน 2 ปีก่อนจะเปิดทำการครั้งแรก ภายใต้ชื่อว่า NOVA-REffinerie ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1938 โดยนำเข้าน้ำมันดิบจากโรมาเนีย ในช่วงแรกบริษัททำการการขนส่งน้ำมันทางเรือขนส่งแม่น้ำดานูบ ต่อมามีการสร้างเครือข่ายท่อขนส่งซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลาการขนส่งเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานกลั่นทำการผลิตในช่วงนั้นได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ก๊าซและน้ำมันทำความร้อน น้ำมันหล่อลื่น ยางมะตอยและพาราฟิน ในปีค.ศ. 1940 โรงงานถูกเปลี่ยนชื่อเป็น „Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft NOVA“ […]