Category Energy

สหภาพยุโรปต้องปรับเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน ตามต้นทุนที่ลดลง

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมีแนวโน้มที่จะลดลงทั่วโลกเป็นประวัติการณ์ ตามการประมาณการของสมาคมพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Association – IRENA) ผ่านรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา แต่สัดส่วนหลักของการเติบโตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมน่าจะเกิดขึ้นภายนอกยุโรป เนื่องจากนโยบายการผลัดดันด้านดังกล่าวที่ล้าหลัง

Advertisements

สรุปการประชุม แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา

ในระหว่างการประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2017 มีการจัด สัมมนาในหัวข้อ แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา (Trends & Challenges in Smart City Development: Experiences from Vienna) การสัมมนาดังกล่าวเป็นที่สนใจเพราะ กรุงเวียนนาไม่เพียงมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูง และเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่มีความอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ท” ที่สูงอีกด้วย  Smart City Wien ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวของเมืองเวียนนาเป็นกลยุทธ์และความพยายามในการปรับปรุงการออกแบบและการพัฒนาเมืองหลวงของออสเตรีย กรุงเวียนนาเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เมืองต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับสมดุลด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการพลังงาน จำนวนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง และระบบขนส่งสาธารณะ และพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน ความท้าทายดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเวียนนามีประสบการณ์ในการวางแผนเมืองที่สมาร์ทและสามารถช่วยระบุความท้าทายและโอกาสที่เฉพาะเจาะจงของเมืองอัจฉริยะในประเทศกำลังพัฒนา การสัมมนาดังกล่าว จัดโดย Global Forum on Sustainable Energy (GFSE) ร่วมกับศูนย์พลังงานเวียนนา Energy Center Wien และ TINA Vienna […]

เมื่อใกล้เกลือแต่จะกินด่าง: ความสำเร็จของนอร์เวย์ในการผลักดันรถพลังงานไฟฟ้า

  บทความนี้นำเสนอด้านนโยบายสนับสนุนรถไฟฟ้าของนอร์เวย์ โดยขยายความจากบทความก่อนหน้านี้ ในความน่าสนใจที่นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันรถพลังงานไฟฟ้า ทั้งที่เป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นของตนเอง และทำรายได้จากการส่งออกเป็นสัดส่วนรวมถึงร้อยละ 57 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 20 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (นอร์เวย์ส่งออกน้ำมันเป็นอันดับ 5 ของโลกและก๊าซเป็นอันดับ 3 ของโลก) ซึ่งทำให้น่าแปลกใจว่าทำไมนอร์เวย์ถึงตัดสินใจผลักดันรถพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศของตนเองอย่างแข็งขัน และทำสำเร็จได้อย่างไร เหตุผลหลักที่นอร์เวย์ต้องการผลักดันรถพลังงานไฟฟ้าคือปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียงในตัวเมือง รวมทั้งปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเป้าหมาย Paris Agreement อีกทั้งการสร้างแหล่งการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ได้รับการผลิตเพิ่มขึ้นจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม และน้ำที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานทดแทนที่ไม่หมดสิ้น รัฐบาลนอร์เวย์ผลักดันให้เกิดความนิยมรถพลังงานไฟฟ้าผ่านนโยบายภาษีที่น่าสนใจ รถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถ (non-recurring fee และpurchases Taxes) ซึ่งรวมทั้งภาษี VAT อีกร้อยละ 25 กลไกภาษีดังกล่าวได้ถูกประกาศใช้ในปีค.ศ. 2012 หากยกตัวอย่างเช่น Tesla Model S ที่ได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดมูลค่ารวมกว่า 91 000 เหรียญสหรัฐ ราคาของรถที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจะเหลือเพียง 83 000 – 91 000 เหรียญในขณะที่รถใช้น้ำมันที่ศักยภาพพอๆ กันมีราคาที่ 300 […]

สรุป 10 ข้อจากการประชุม Vienna Energy Forum

การจัดประชุมด้านพลังงาน ณ กรุงเวียนนา หรือ Vienna Energy Forum ก็ได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมได้จัดทำข้อสรุปที่สะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของพลังงานต่อการดำเนินการ Sustainable Development Goal (SDG) และข้อตกลงด้านสภาพอากาศ (Paris climate agreement) การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 1650 คนจาก 128 ประเทศ องค์การ UNIDO เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานดังกล่าว โดยมี สถาบัน International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) รัฐบาลออสเตรีย และองค์การ Sustainable Energy for All (SEforALL)เป็นพันธมิตร ในท้ายการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ ร่วมกัน บรรจุ 10 หัวข้อเพื่อสรุปการประชุมดังกล่าว โดยเน้นบทบาทของพลังงานในการเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาอาศ ข้อสรุปทั้ง 10 ข้อมีดังนี้ […]

สหภาพยุโรปเดินหน้าโครงการพลังงานทดแทนในแอฟริกา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคมค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการด้านความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ นาย  Neven Mimica ได้ประกาศการจัดทำโครงการด้านพลังงานทดแทนจำนวน 19 โครงการในแอฟริการวมมูลค่ากว่า 4.8 พันล้านยูโร ในที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ  Africa Renewable Energy Initiative  โครงการด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรปถึง 300 ล้านยูโร ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปสู่การระดมทุนรวมมูลค่ากว่า 4.8 พันล้านยูโร และนำไปสู่ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนเพิ่มขึ้น 1.8 Gigawatts ในแอฟริกา นาย Mimica ได้กล่าวว่า โครงการทั้ง 19 โครงการนี้…เป็นการทำตามคำมั่นสัญญาของสหภาพยุโรปในการลงทุนและทำโครงการให้เป็นจริง..สหภาพยุโรปยืนยันบทบาทสำคัญของตนที่จะช่วยผลักดันให้แอฟริกาสามารถส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาการเข้าถึงพลังงานของประชาชนแอฟริกา การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับปีค.ศ. 2020 ซึ่งได้แก่ 1) การเข้าถึงพลังงานทดแทนของประชาชนเพิ่มขึ้นอีก 30 ล้านคน 2) หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 11 ล้านตันต่อปี 3ป ช่วยสร้างแหล่งพลังงานทดแทน 5 Gigawatts ในแอฟริกา เป้าหมายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของเป้าหมายโดยรวมของ Africa Renewable Energy Initiative […]

จำนวนการจ้างงานในภาคพลังงานทดแทนเพิ่มสูงขึ้น – รายงานของ IRENA

สถาบัน IRENA (International Renewable Energy Agency) เผยแพร่รายงานที่แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนถึง 8.1 ล้านตำแหน่งทั่วโลก โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 5 รายงานดังกล่าวมี่ชื่อว่า “Renewable Energy and Jobs—Annual Review 2016” แสดงให้เห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนนั้นเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าตำแหน่งงานในภาคพลังงานจะลดลงก็ตาม โดยในสหรัฐฯ จำนวนงานด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในปี 2558 ในขณะที่การจ้างงานในภาคน้ำมันและแก๊สลดลงถึงร้อยละ 18 ในจีนภาคส่วนพลังงานทดแทนมีการจ้างงานถึง 3.5 ล้านตำแหน่ง ส่วนภาคน้ำมันและก๊าซมีเพียง 2.6 ล้านตำแหน่ง แนวโน้มของตำแหน่งงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ผู้อำนวยการใหญ่ของสถาบัน IRENA เห็นว่าแนวโน้มดังกล่าวจะคงอยู่ โดยเฉพาะเมื่อประเทศต่าง ๆ เริ่มดำเนินการตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการรับรองที่ปารีสเมื่อปีที่แล้ว จีน บราซิล สหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุ่นและเยอรมนี เป็นประเทศที่มีตำแหน่งงานด้านพลังงานทดแทนที่สูงที่สุดในปี 2558 โดยสัดส่วนที่สูงเป็นการจ้างงานในด้านการติดตั้งแผงโซล่าเซล (2.77 ล้านตำแหน่ง) ตามด้วยการติดตั้ง Bio-fuel (1.68 […]

Mercedes-Benz และ Daimler ทดลองรถบัสไร้คนขับ

บริษัท Mercedes-Benz ได้ร่วมกับบริษัท Daimler ทำการทดลองรถสาธารณะไร้คนขับ (fully autonomous public transportation) ไปเมื่อต้นเดือนกค.ที่ผ่านมา โดยได้ทำการทดสอบวิ่งให้บริการระหว่างสนามบิน Schiphol กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ และเมือง Haarlem เป็นระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตร การทดสอบดังกล่าวเปรียบเสมือนก้าวแรกที่ประสบความสำเร็จของบริษัทในการพัฒนาก้าวต่อไปของเทคโนโลยีด้านคมนาคม ปัญหาด้านคมนาคมในเมืองเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในทั่วทุกมุมโลก ประชาชนต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน ไปโรงเรียน หรือไปทำกิจกรรมต่าง ๆ การเดินทางเหล่านี้ไม่สามารถพึ่งพิงกับรถยนต์ส่วนตัวได้เพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นหาคำตอบสำหรับปัญหาดังกล่าว บริษัท Mercedes-Benz จึงได้ร่วมกับบริษัท Daimler ทำการพัฒนารถประจำทางที่มีระบบขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ (CityPilot) ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายมากกว่ารถบัสทั่วไป รถบัส Mercedes-Benz ที่ได้รับการติดตั้งระบบ CityPilot เป็นรูปแบบการเดินทางที่น่าสนใจและมีความดึงดูดต่อผู้ใช้ คนขับขี่รถ และบริษัทเดินรถประจำทาง เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการต่อยอดมาจากระบบการขับเคลื่อนรถบรรทุกอัตโนมัติ Highway Pilot ที่ Mercedes-Benz ได้ติดตั้งให้กับ Actros truck ของตนเมื่อสองปีที่แล้ว ระบบ CityPilot สามารถจดจำสัญญานไฟต่าง ๆ […]

ยกเลิกการใช้พลังงานถ่านหิน – ฝันที่อาจเป็นจริงของเยอรมนี

เยอรมนีประสบความสำเร็จในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากร้อยละ 9.4 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของปีค.ศ. 2004 เป็นร้อยละ 25.6 ในปี 2013 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของพลังงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วนพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์และลมของเยอรมนีจะเพิ่มขึ้น กลับมีความเป็นไปได้ที่สูงที่เยอรมนีจะไม่สามารถลดก๊าซ greenhouse gas ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเดิมมีเป้าหมายจะลดลงร้อยละ 40 ภายในปีค.ศ. 2020 นาย Gerd Rosenkranz เจ้าหน้าที่ของ Agora Energiewende ซึ่งเป็นองค์กร think-tank ของเยอรมนี ได้กล่าวว่า “แม้เยอรมันจะประสบความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน แต่ในด้านการลด greenhouse gas เยอรมันยังไม่ประสบผลสำเร็จนัก” ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา Agora Energiewende ได้เผยแพร่รายงานที่นำเสนอแผนการหยุดใช้พลังงานที่มาจากถ่านหินภายในปีค.ศ. 2040 เพราะถ่านหินเป็นพลังงานที่มาจากfossil fuels ที่สกปรกที่สุด การยกเลิกโรงงานไฟฟ้าถ่านหินจึงเป็นสิ่งจำเป็นหากเยอรมันต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย climate goals ของตนเอง  ในปัจจุบันร้อยละ 24 ของพลังงานบริโภคสุทธิของเยอรมันนั้นมาจาก brown coal และ hard […]

แบตเตอรี่ Lithium-ion พลังงานเพื่ออนาคต

สำนักข่าว Economists คาดว่าปีนี้จะเป็นปีของพลังงานแบตเตอรี่ ราคาของ Lithium ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของแบตเตอรี่ที่ใช้แร่ดังกล่าวทั้งในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าและ grids การไฟฟ้า แม้ในปัจจุบันสัดส่วนของรถไฟฟ้าในประเทศจีนยังมีเพียงร้อยละ 1 ของจำนวนรถทั้งหมดก็ตาม จำนวนรถไฟฟ้าในจีนกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในอเมริกาแม้อัตราการเติบโตของรถไฟฟ้าจะต่ำในปีที่ผ่านมาเพราะราคาน้ำมันที่ทิ้งตัวลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม ศักยภาพของรถไฟฟ้าก็ยังคงมีอยู่ ในปีนี้บริษัท Tesla จะทำเริ่มทำการผลิต lithium-ion แบตเตอรี่ในโรงงาน Gigafactory ของบริษัทในระดับ mass-production และคาดว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงในขณะที่ศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แบตเตอรี่ดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ได้กับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อช่วยลด intermittency ของพลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ แม้ว่าพลังงานน้ำมันยังจะเป็นแหล่งพลังงานหลักในทศวรรษนี้ แต่แบตเตอรี่ lithium-ion นั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในอนาคต แม้ยังไม่ได้รับความสนในมากในปัจจุบันก็ตาม ที่มา: the economist

ฤดูหนาวที่อบอุ่นส่งผลให้ราคาน้ำมันตกต่ำต่อไป

ราคาน้ำมันโลกยังคงดิ่งตัวต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคาน้ำมันดิบต่ำว่า 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นับเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ราคาก๊าซธรรมชาติในอเมริกาเองก็ทิ้งตัวลงต่ำเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ราคาก๊าซธรรมชาติของอเมริกาต่ำที่สุดในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา ราคา เชื้อเพลิงที่ต่ำส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตน้ำมันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศที่งบประมาณกลางขึ้นอยู่กับรายได้จากการขายน้ำมัน บริษัทน้ำมันต่างๆ เริ่มจำเป็นต้องกู้ยืมจากธนาคารเพื่อนำมาอุดหนุนการขาดทุนอย่างต่อเนื่องใน ช่วงที่ผ่านมา การขึ้นอัตราตอกเบี้ยของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 16 ธันวาที่จะมาถึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี้อีก อย่างไรก็ ตามราคาเชื้อเพลิงที่ทิ้งตัวต่ำลง นอกจากจะเป็นเพราะปริมาณการผลิตน้ำมันในกลุ่มประเทศ OPEC ที่มากกว่าความต้องการของตลาดแล้ว ความต้องการการใช้พลังงานของตลาดเองก็ลดต่ำลง โดยเฉพาะในเขตซีกโลกด้านเหนือที่ในปีนี้ฤดูหนาวมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงกว่า ปกติ นอกจากนี้นักสิ่งแวดล้อมก็เห็นว่าการประกาศข้อตกลงด้าน Climate-change ที่กรุงปารีสช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการส่งสัญญาณว่าการสิ้นสุดของยุค น้ำมันนั้นเริ่มขึ้นแล้ว ที่มา Economic Espresso