Category UNIDO

รายงานอุตสาหกรรมโลกประจำไตรมาสที่ 2 โดย UNIDO

หน่วยงานสถิติขององค์การ UNIDO รายงานการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโลกในช่วงไตรมาสที่สองของปีค.ศ. 2018 การศึกษาพบข้อน่าสังเกตดังนี้

Advertisements

UNIDO จัดฝึกอบรมนักนโยบายอุตสาหกรรมเวียดนาม

วียดนาม, 17 สิงหาคม 2018 – นักวางแผนและนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลเวียดนามเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ด้านเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แผนและข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรดังกล่าวพิจารณาถึงมุมมองหลากหลายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิต การส่งออกการเพิ่มมูลค่า ศักยภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจ การผลิตและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงของตลาด และผลการดำเนินงานของคู่แข่ง

UNIDO ร่วมการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของเวีียดนาม

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจกลางของกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ได้จัดประชุมสุดยอดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Summit) ขึ้น การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคำแนะนำเชิงนโยบายขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO

UNIDO จัดสัมมนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data ที่กรุงเทพ

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (OIE) และสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data เป็นเวลา 4 วัน การสัมมนาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องมือ และดัชนีต่าง ๆ ที่สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

UNIDO จัดการฝึกอบรมการลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจให้กับนักนโยบายไทย

กรุงเทพ, 6 ก.ค. 2561 – UNIDO จัดฝึกอบรมด้าน การลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับนานาชาติ หรือ inclusive investments and global value chains (GVCs) การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่วางแผนนโยบายของไทยเข้าร่วมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทำการศึกษาและสำรวจโอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ในการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการค้าและการลงทุนของโลกที่เพิ่มขึ้น การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทย

สรุปการประชุม Vienna Energy Forum 2018

การประชุม Vienna Energy Forum วาระพิเศษได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นพ้องกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง Energy Transition การใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปสู่พลังงานหมุนเวียนต่อการบรรลุเป้าหมาย United Nations 2030 Agenda ของสหประชาชาติ ด้านการพัฒนายังยืนและข้อตกลงปารีสด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Vienna Energy Forum 2018

การประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า Power Innovation for Prosperity การะประชุมดังกล่าวให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน นวัตกรรม climate technology และการสร้างความร่วมมือในด้านการเข้าถึงพลังงาน ในปีนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนที่ประชุมระดับสูงของสหประชาชาติ  High-Level Political Forum (HLPF) ในการประเมินผลการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่ 7

รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development

กรุงเวียนนา, วันที่ 20 เมษายน 2018 – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่ง อุตสาหกรรมการผลิตก็จะเริ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญ อย่างไรก็ในปัจจุบันคำจำกัดความของการพัฒนานั้นได้ถูกเปลี่ยนให้มีความครอบคลุมมากกว่าเพียงการเพิ่มขึ้นของรายได้แล้ว การเติบโตในรูปแบบอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น ความท้าทายในด้านการมีส่วนร่วม และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด แนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ ได้รับการตระหนักถึงและเพิ่มความสำคัญมากขึ้น องค์กร UNIDO ได้ทำการเผยแพร่ งานวิจัยที่ทำการศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น และการตระหนักถึงว่าการผลิตมีความสามารถที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ แต่ยังก่อให้เกิดความท้าทายในด้านผลกระทบที่กระบวนการนี้มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ผลของการดำเนินการที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสามารถส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ทั้งในแง่ของการกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศและการกระจายสินค้าภายในประเทศ การศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมเอาประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพิจารณาถึงผลกระทบทางนโยบายเหล่านี้ ความท้าทายที่กล่าวถึงในที่นี้ มีความสำคัญเป็นสำคัญสำหรับประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและต้องการขยายฐานอุตสาหกรรมของตนไปสู่การดำเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development    

ผอ. UNIDO รุดสร้างความร่วมมือกับจีน

นาย Li yong ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เข้าร่วมงานประชุม และการหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับจีน

การพัฒนา Low carbon ของภาคการผลิตในอัฟริกา

กรุงไนโรบี วันที่ 21 มีนาคม 2018 – ผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คนเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนา Low-carbon และ climate-resilient ในภาคการผลิตของแอฟริกา การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UNIDO ที่ดำเนินการในประเทศอียิปต์ เคนยา เซเนกัล และแอฟริกาใต้ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น