Category UNIDO

สามองค์การด้านการพัฒนาร่วมวางกรอบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สามองค์การด้านการพัฒนา ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ สถาบัน Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ร่วมมือสร้างกรอบการทำงานใหม่ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ eco-industrial parks (EIPs) และสร้างความเข้าใจร่วมกัน (common understanding) ในการส่งเสริมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน

Advertisements

รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรม (IDR) ประจำปี 2018 (พ.ศ. 2561)

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เปิดตัวรายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือ  Industrial Development Report (IDR) ฉบับประจำปีพ. ศ. 2561 โดยมีหัวข้ออุปสงค์ของภาคการผลิต: การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน รายงานดังกล่าวเปิดตัวในระหว่างการประชุมสามัญครั้งที่ 17 ของ UNIDO และมีการนำเสนอประเด็นหลักที่สำคัญของรายงาน รวมทั้งการหารือระหว่างคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยทั่วไปการพัฒนาอุตสาหกรรมจะได้รับการศึกษาจากมุมมองด้านอุปทาน แต่รายงาน IDR ประจำปีนี้ทำการศึกษาจากมุมมองที่ต่างออกไป โดยใช้มุมมองจากด้านอุปสงค์เป็นหลัก รายงานดังกล่าวเข้าใจถึงบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตในฐานะผู้ให้บริการรายใหญ่ หรือ major provider ของสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ และสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้ว การศึกษาได้ทำการพิจารณาความสำคัญของอุปสงค์ในการเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม และการกำหนดนโยบายที่จะถูกดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและยั่งยืน การศึกษาที่มาจากมุมมองของอุปสงค์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม (industrialization) อย่างชัดเจน ร้อยละ 60 ของสินค้าที่บริโภคโดยครัวเรือนทั่วโลกเป็นสินค้าที่ผลิตจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้สินค้าที่ผลิตโดยภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะราคาถูกลงเมื่อเวลาผ่านไป และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น รายงานIDRประจำปีค.ศ. 2018 ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการบริโภคสินค้าเป็นปัจจัยเร่งหรือ catalyst ที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย SDG 9 เพราะหากปราศจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีจำนวนมากพอ (critical mass) การพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะไม่สามารถเริ่มขึ้นและดำเนินไปอย่างยั่งยืนได้ รายงานฉบับนี้นำเสนอหลักฐานใหม่ ๆ จากกรณีศึกษาจากทั่วโลก ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สัมพันธ์กันของอุปสงค์ระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม […]

UNIDO เปิดตัวโครงการ Country Programme สำหรับโมซัมบิก

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามีการ เปิดตัวเปิดตัวโครงการ Country Programme สำหรับโมซัมบิก ในพิธีดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของประเทศโมซัมบิกนาย Max Tonela ได้ยกย่องโครงการ Country Programme UNIDO ว่าจะช่วยสร้าง เงื่อนไขในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงความสามารถในการแทรกแซงเข้าสู่ในตลาดโลก นาย Tonela รับทราบถึงบทบาทสำคัญที่ UNIDO มีในการเป็นส่วนร่วมของ การดำเนินงานตามวาระ 2030 ขององค์การสหประชาชาติ  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development )และวาระของสหภาพแอฟริกา (African Union’s Agenda 2063)  นาย Tonela ระบุว่าอุตสาหกรรมสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขากล่าวว่าโครงการ Country Programme เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทน UNIDO […]

UNIDO จัดการประชุม Global Value Chain

เมือง Kiel ประเทศเยอรมนี, 19 กันยายน 2017 องค์การ UNIDO ร่วมกับ สถาบัน Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) และ ศูนย์Kiel Centre for Globalization (KCG) จัดการสัมมนาเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (Global Value Chains – GVCs) ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2017 ที่ผ่านมา ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  GVC ได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดโลก และการสร้างความหลากหลายให้กับเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศเหล่านี้ แต่ในบางประเทศกิจการขนาดกลาง และเล็ก ก็ยังไม่สามารถเข้าถึง GVC ได้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวได้ร่วมกันสรุปว่า GVC สามารถเป็นกลไกที่จะผลักดันการพัฒนาของโลกได้ หากได้รับการปรับให้มีความมีส่วนร่วม(Inclusive) และยั่งยืน […]

ยูนิโดร่วมจัดการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนในลาตินอเมริกา

กรุง มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – จะมีการจัดฟอรั่มการประชุมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกลุ่มประเทศละตินขึ้นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนที่ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจ Circular Economy ในประเทศอุรุกวัยและภูมิภาคดังกล่าว ฟอรั่มการประชุมดังกล่าว เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ กระทรวงปศุสัตว์การเกษตรและการประมง และกระทรวงการเคหะการวางแผนดินแดนและสิ่งแวดล้อม ของอุรุกวัย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Biovalor ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ Global Environment Facility (GEF) และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งละตินอเมริกา (CAF) โครงการดังกล่าวได้รับการดำเนินการในอุรุกวัยโดย UNIDO ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 การประชุมนี้จะนำเสนอความรู้และแนวทางรูปธรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการผลิตภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้การออกแบบมาช่วยการบูรณะและฟื้นฟู (restorative and regenerative) ซึ่งตรงข้ามกับแนวทาง “ผลิต – ขาย – ทิ้ง” […]

UNIDO จับมือ ธนาคารโลก สร้างความร่วมมือ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงแหล่งทุน

<ข่าวย้อนหลัง> องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ ธนาคารโลกได้ลงนามในข้อตกลงมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรัฐบาลต่าง ๆ ในการใช้บริการที่ปรึกษาและความเชี่ยวชาญของ UNIDO ผ่านโครงการที่ได้งบประมาณจากธนาคารโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้การเข้าถึงแหล่งทุนของประเทศที่ทำการกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนมีความสะดวกสูงขึ้น นาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การ UNIDO ได้กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่าจะช่วยส่งผลต่อการดำเนินการในภาคสนามขององค์กร และช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมาย SDG 9 (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน) รวมทั้งการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs อื่น ๆ อีกด้วย ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามโดยนาย Li Yong และ Hartwig Schafer ตัวแทนของธนาคารโลก ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาติให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นจากการให้บริการขององค์กรทั้งสอง นาย Schafer ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงนี้ จะช่วยยกระดับความรวดเร็วในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการและใช้โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นได้เร็วขึ้น นาย Schafer ยังได้กล่าวอีกว่า […]

ที่ประชุม HLPF เน้นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 กค. พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ กรุงนิวยอร์ก ได้มีการหารือถึงแนวทางในการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ลำดับที่ 9 ในด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในระหว่างการประชุมระดับสูง High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ประจำปีพ.ศ. 2560 การประชุม HLPF 2017 ได้รับการจัดขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสภาเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีหัวข้อ “การขจัดความยากจนและการส่งเสริมความมั่งคั่งบนโลกที่เปลี่ยนแปลง ”  การประชุมดังกล่าวได้ประเมินความคืบหน้าในการบรรลุวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2030 Agenda for Sustainable Development)โดยพิจารณาจากการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย SDGs ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้แก่เป้าหมายลำดับที่ 1, 2, 3, 5, 9, 14 […]

ยูนิโดร่วมจัดอภิปรายการเตรียมตัว Industry 4.0 สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาองค์การ UNIDO ร่วมกับ International Telecommunication Union (ITU) ได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับ Industry 4.0 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Work Summit for the Information Society (WSIS) forum 2017 กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการเตรียมตัวสำหรับ Industry 4.0 หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัล กิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบฟอรั่มโดยมีการอภิปรายระหว่างวิทยากร (panel discussion) ได้แก่ Ratika Jain, Executive Director of Manufacturing at the Confederation of Indian Industries (อินเดีย); Sami Haddadin, Professor and Director of the […]

สรุป 10 ข้อจากการประชุม Vienna Energy Forum

การจัดประชุมด้านพลังงาน ณ กรุงเวียนนา หรือ Vienna Energy Forum ก็ได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมได้จัดทำข้อสรุปที่สะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของพลังงานต่อการดำเนินการ Sustainable Development Goal (SDG) และข้อตกลงด้านสภาพอากาศ (Paris climate agreement) การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 1650 คนจาก 128 ประเทศ องค์การ UNIDO เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานดังกล่าว โดยมี สถาบัน International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) รัฐบาลออสเตรีย และองค์การ Sustainable Energy for All (SEforALL)เป็นพันธมิตร ในท้ายการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ ร่วมกัน บรรจุ 10 หัวข้อเพื่อสรุปการประชุมดังกล่าว โดยเน้นบทบาทของพลังงานในการเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาอาศ ข้อสรุปทั้ง 10 ข้อมีดังนี้ […]

UNIDO จับมือกัมพูชาสร้างความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเพื่อหารือแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การและประเทศกัมพูชาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ผอ. Li Yong ได้เดินทางไปกัมพูชาอย่างเป็นทางการเป็นเวลาสามวัน กล่าวถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาต่อกิจกรรมขององค์การที่มีมาอย่างต่อเนื่องและ ได้กล่าวว่า UNIDO มุ่งหวังที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การกับกัมพูชา ผ่านโครงการ Programme for Country Partnership (PCP) ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม และแนะนำมาตรการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะเน้นในการพัฒนาทักษาอุตสาหกรรมการอำนวยความสะดวกทางการค้า บริการด้านโลจิสติกส์ และการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า ความร่วมมือระหว่างองค์การ UNIDO และกัมพูชามีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 โดยเน้นด้าน อุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาทักษะด้านการค้า พลังงานทดแทน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่รวมไปถึงการลดการปล่อยสาร Persistent Organic Pollutants  (มลพิษอินทรีย์ถาวร) โดยโครงการทั้งหมดมีมูลค่ารวมกว่า 42 ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามีความจำเป็นที่ UNIDO จะต้องเพิ่มการสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาในการดำเนินการต่างลำดับความสำคัญของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Policy – IDP) […]