Category UNIDO

UNIDO Industrial Analytics Platform

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 ณ เมืองอาบูดาบี ในการประชุมคู่ขนานของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Industrial Analytics Platform (IAP) ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือทางนวัตกรรมเพื่อเข้าถึงข้อมูลตัวชี้วัดและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยข้อมูลต่างๆ ถูกเลือกสรรจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ นาย Hiroshi Kuniyoshi รองผู้อำนวยการใหญ่ของ UNIDO ได้กล่าวว่า “UNIDO เห็นถึงบทบาทความสำคัญของเครื่องมือทางนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลจะสามารถช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนได้” และยังกล่าวเสริมอีกว่า “การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังสนับสนุนการออกแบบนโยบายแบบที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานอีกด้วย”  หลังจากใช้เวลาในการพัฒนากว่า 2 ปี โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลเยอรมนี ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวเบื้องต้น (soft-launched) ที่ประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมนำร่อง (pilot workshop) ในกัมพูชา เกาหลีใต้และแอฟริกาใต้ร่วมด้วย นอกจากนี้ UNIDO ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพในส่วนของ แพลตฟอร์ม IAP เพิ่มเติมอีกด้วย  นาย Michael Krake รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนี กล่าวว่า “แพลตฟอร์มนี้มีความสำคัญมากๆ […]

การประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 ณ กรุงอาบูดาบี เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO การประชุมดังกล่าว ประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบกับ ปฏิญญาฉบับใหม่ Abu Dhabi Declaration ที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในระยะต่อไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายของ 2030 Agenda โดยการสร้างความแข็งแกร่งทางหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน การบริหารจัดการกับศักยภาพของเทคโนโลยีในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยนาย Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวปิดการประชุมว่า “ในการจัดการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ภายใต้กรอบแนวคิด Industry 2030 – Innovate. Connect. Transform our future พวกเราทำตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโลกที่เราต้องการในปี 2030” โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความร่วมมือระดับนานาชาติที่แข็งแกร่งมากขึ้น ในด้านอุตสาหกรรมให้มีครอบคลุมและยั่งยืน ใช้คาร์บอนในระดับต่ำ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ climate-smart economy สิ่งที่กล่าวมาจะนำมาซึ่งงานที่มีคุณภาพ การเติบโตอย่างครอบคลุม การกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและการกระจายอำนาจไปสู่ทุกคนในประเทศ การประชุมครั้งนี้ UNIDO […]

UNIDO Industrial Development Report เผยข้อมูล อนาคตของอุตสาหกรรม ในบริบทของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี (technological paradigm shift)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2019 ในงานประชุมคู่ขนานของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UNIDO ได้เผยแพร่รายงาน Industrial Development Report (IDR 2020) ว่าด้วยเรื่องอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยการเกิดขึ้นและการแพร่กระจายของการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (advanced digital production, ADP)  ทำให้คลัสเตอร์ด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตไปอย่างสิ้นเชิงและยิ่งทำให้ระบบการผลิตทางกายภาพ (physical production) และระบบการผลิตทางดิจิทัล (digital production) มีความคลุมเครือมากขึ้น การยกระดับในด้านต่างๆ อย่างเช่น หุ่นยนต์ (robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (additive manufacturing)[1] และการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) จะก่อให้เกิดโอกาสที่สำคัญในด้านนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้าไปในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (ADP) โดยเฉพาะในด้านของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและทรัพยากรมนุษย์ กำลังทำให้ผู้สังเกตการณ์บางคนตั้งคำถามว่าอุตสาหกรรมยังคงมีศักยภาพหรือไม่หรือแม้แต่กลยุทธ์เป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ในการช่วยให้บรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยรายงาน IDR […]

UNIDO เปิดตัว 2 คอร์สอบรมออนไลน์ด้าน Industry 4.0 และ International Business Alliances

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2019 ณ กรุงเวียนนา – เนื่องในวาระการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO “Industry 2030-innovate. Connect. Transform our Future” สำนักงานการค้า การลงทุนและนวัตกรรม (TII) ขององค์กรได้เปิดตัวคอร์สอบรมออนไลน์จำนวน 2 คอร์ส ได้แก่ คอร์สด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และคอร์สด้านพันธมิตรธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Alliances) โดยวัตถุประสงค์ของคอร์สอบรมออนไลน์ด้าน “Industry 4.0” นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์เราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถสร้างลู่ทางใหม่เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งได้ โดยคอร์สอบรมออนไลน์ดังกล่าวจะแสดงถึงการนำไปใช้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) โดยเนื้อหาจะเกี่ยวเนื่องกับความท้าทายที่พบในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0 และการชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการนำไปต่อยอดเพื่อหาประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคอร์สออนไลน์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 6 โมดูล ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบัน […]

UNIDO ร่วมกับ EEC และ TGO จัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริหารจัดการขยะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 UNIDO ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ร่วมจัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การบริหารจัดการขยะ (waste management) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) โดยอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง UNIDO และ EECO เพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและรูปแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงแสวงหาการขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial town) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและการจัดแสดงโมเดลด้านสิ่งแวดล้อมของ EEC ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วม (high-level participants) มากกว่า 200 คนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือร่วมกันในด้านการบริหารจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเด็นปัญหาความยั่งยืนด้านเทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก รวมถึงนวัตกรรมและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นความสำคัญของการเป็นพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในงานยังได้มีการโปรโมทด้านการค้าและการลงทุนเพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และรวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ […]

การประชุมครั้งแรกของ World Summit of Free Zones and Special Economic Zones จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2019 ณ เมืองมอนทิคาร์โล ประเทศโมนาโก

FEMOZA (World Federation of Free Zones and Special Economic Zones) ร่วมกับ UNIDO จัดการประชุม SU-MEET ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นครั้งแรก โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2019 ที่โรงแรม Fairmont Monte –Carlo ประเทศโมนาโก ในงานดังกล่าวจะมีทั้งการให้ข้อมูล ให้ความรู้และกิจกรรมเครือข่ายต่างๆ (networking event) ซึ่งเชิญนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ มาเข้าร่วม ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หมายถึงเขตพื้นที่ที่กฎหมายด้านเศรษฐกิจเปิดอย่างเสรี มีข้อเสนอด้านผลประโยชน์ให้แก่บริษัทมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ซึ่งโครงการเขตเศรษฐกิจจะให้ข้อเสนอทางผลประโยชน์อย่างผสมผสานไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ด้านภาษี (tax incentives) ด้านศุลกากร (favorable customs duties) ขั้นตอนการลงทุนและดำเนินธุรกิจที่ง่ายกว่า (simplified procedures) และข้อกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (limited regulations) ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาได้ดึงดูดความสนใจจากหลากหลายประเทศ โดยในการประชุมทั้งสามวันจะมีการพูดคุยและหารือในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ในปัจจุบัน […]

UNIDO ร่วมถกบทบาทของภาคเอกชนกับ UN Global Compact

กรุงนิวยอร์ก, 23 กันยายน 2562 – นาย หลี่หยง ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เข้าร่วมการประชุมภาคเอกชนระดับสูง (high-level Private Sector Forum) จัดโดย UN Global Compact ร่วมกับพันธมิตรจากหลายองค์กรรวมทั้ง UNIDO การประชุมดังกล่าวมีนาย António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้การประชุมภาคเอกชนมีหัวข้อ ‘Commitments for a 1.5°C Degree Future – Making Ambition Loops Work’ เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนตามสนธิสัญญาปารีส การประชุมดังกล่าวมุ่งอภิปลายโอกาสของภาคธุรกิจในการสร้างพันธะสัญญา ที่จะมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การดำเนินการและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการร่วมวิเคราะห์ความคืบหน้าและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน UNIDO เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามในแคมเปญ  “Business Ambition for 1.5 °C- Our Only Future” ที่เป็นการรณรงค์เรียกร้องให้ภาคธุรกิจตั้งเป้าหมายการดำเนินการ ตามผลวิเคราห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยทำการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 […]

UNIDO จัดประชุม Future of Industrial Work

กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติ (UNU-MERIT) และเครือข่ายการวิจัยความไม่เท่าเทียมกันระดับโลก หรือ Global Inequality Dynamics Research Network (GPiD) ภายใต้หัวข้อ “The Future of Industrial Work: New pathways and policies of structural transformation?” ณ กรุงเวียนนา หัวข้อหลักของการประชุมดังกล่าวคือ ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม แรงงาน และการพัฒนาอุตสาหกรรม จากระบบอัตโนมัติและโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการลดถอยการพัฒนา (premature de-industrialization) และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ฮาร์วาร์ด และโจฮันเนสเบิร์ก รวมทั้งตัวแทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาต่างประเทศ และองค์การการค้าโลกและอื่น ๆ อีกมากมาย “ การวิจัยและค้นความเป็นส่วนประกอบหลักของการดำเนินการตามวาระการพัฒนา 2030 Agenda […]

UNIDO- บังคลาเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0

ธากา 4 สิงหาคม 2562 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และโครงการ Access to Information Programme (a2i) ภายใต้สำนักงานนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 และอนาคตแรงงานของบังกลาเทศ นาง René Van Berkel ผู้แทนระดับภูมิภาคของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า Industry ‘Industry 4.0 เป็นโอกาสการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีดิจิตอลเช่น blockchain, virtual reality และปัญญาประดิษฐ์  ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับแนวหน้าเช่นการพิมพ์ 3 มิติและนาโนเทคโนโลยี Industry 4.0 สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่กำหนดได้ ภายใต้ต้นทุนระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในระหว่างการประชุม  นาย Nurul Majod Humayun รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียได้เปิดตัวรายงานล่าสุดของ a2i  ในชื่อ  ‘Future Skills: Finding Emerging Occupations to Tackle the […]

UNIDO-NEC ร่วมพัฒนาระบบ ICT เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

โยโกฮามา, ญี่ปุ่น, 27 สิงหาคม 2562 – ระหว่างการประชุมเพื่อการพัฒนาแอฟริกา ครั้งที่เจ็ด (TICAD7) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ บริษัทNEC Corporation (NEC) ได้ตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือระดับนานาชาติโลก เพื่อพัฒนาข้อมูลและโซลูชั่นเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) โดยมี นายฮิโรชิ คุนิโยะชิ รองผู้จัดการทั่วไปของ UNIDO และรองประธานบริหาร NEC นายโทชิยะ มัทสุกิ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ICT สำหรับ ISID ตาม MOU ดังกล่าว องค์กร UNIDO และ NEC จะร่วมกันสร้างโครงการเพื่อใช้ ICT ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดหาเงินทุนและโครงการพัฒนาระดับนานาชาติ นางสาวอายะ โยชิดะผู้อำนวยการกอง Global Issues Cooperation สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าว “ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง UNIDO และ […]