Category UNIDO

UNIDO เปิดตัวโครงการ Global Quality and Standards ในโคลัมเบีย

กรุงโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีการทำสัญญาความร่วมมือโครงการ Global Quality and Standards ที่จะดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเพิ่มปริมาณสินค้าส่งออกของบริษัทกว่า 470 บริษัทในอุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการและหน่วยงาน 126 แห่งที่เกี่ยวข้อง เช่นสถาบันมาตรฐานและการรับรองทางเทคนิคโคลอมเบีย (ICONTEC) ) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (INM) และองค์กรรับรองคุณภาพแห่งชาติของโคลอมเบีย (ONAC) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยได้รับการบริจาครวมมูลค่า 1.9 ล้านยูโรจากสำนักเลขาธิการเศรษฐกิจแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SECO) และได้รับเงินสนับสนุนเป็นวงเงิน 460,000 ยูโรจากกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ผ่านกลไกการผลักดัน Columbia Productiva โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนกิจการและบริษัทต่าง ๆ ในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11% ของ บริษัทด้านเคมีทั้งหมด (ประมาณ 5,214 กิจการ ทั้งในระดับ micro และ SMEs) […]

UNIDO ร่วมจัด ประชุมด้านไอซีที สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรุงเจนีวา, เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมทั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ (UNIDO) ได้จัดการประชุมทางวิชาการด้านไอซีทีสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 13 การประชุมดังกล่าวมี ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และผู้แทนจากภาค ICT องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy  การประชุมดังกล่าวมีองค์กร International Telecommunications Union (ITU) เป็นเจ้าภาพ การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน นับเป็นการดำเนินการที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการพัฒนา SDG โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน นาย Malcolm Johnson รองเลขาธิการ ITU ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และยังได้กล่าวถึงความสำคัญของ สาม C ได้แก่ – collaboration, […]

UNIDOจัดประชุมด้านการรับรองความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

กรุงเวียนนา วันที่ 30 พฤษภาคม 2019 องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ Rostechnadzor องค์กรกำกับดูแลของรัสเซีย เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเทคโนโลยีและปัญหานิวเคลียร์ ได้ทำการจัดการประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ ‘การรับรองความปลอดภัยในอุตสาหกรรม: บทบาทของรัฐบาลกฎระเบียบมาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่’ ณ กรุงเวียนนา การประชุมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการวิจัย และคณะกรรมการรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ (อาทิ UNECE, UNOOSA, UNDRR, UNODC, IAEA, ILO) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และทำการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการสนทนาโอกาสในการรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่หรือ 4IR นาย Mikhail Ulyanov เอกอัครราชทูตพิเศษ ของสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีความจำเป็นในการจัดตั้งกลไกระดับนานาชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาแนวการดำเนินร่วมกัน และการดำเนินการ เพื่อจัดการกับความท้าทายในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และได้ทำการชูองค์กร UNIDO ว่าเป็นเวทีระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งนาย Li […]

UNIDO และ SGS สร้างความร่วมมือด้านการจัดการขยะ

กรุงเวียนนา 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 – ผู้อำนวยการกรมสิ่งแวดล้อมขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) นาย Stephan Sicars และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสถาบัน SGS (สถาบันด้านการตรวจสอบ ทดสอบและการให้ใบรับรองมาตรฐาน) นาง Linda Tang ได้ทำการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อ ทำการพัฒนา ความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประเทศ ปัญหาด้านของเสียและการจัดการขยะในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการจัดการของขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความสำคัญที่สูงต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมและความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020 นาย Sicars ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าว่า“ ภายใต้บริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน การลงนามข้อตกลงจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ  การดำเนินการดังกล่าวยังมีศักยภาพในการสร้างงานที่มีความปลอดภัย มีรายได้ที่เหมาะสม และปกป้องสิ่งแวดล้อม” การดำเนินการร่วมกันระหว่าง UNIDO และ SGS จะช่วยส่งเสริมความสะดวกในการบริการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่นอกระบบ (informal e-waste collectors) ในการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยทำให้ขยะเหล่านี้ไม่ถูกส่งไปสู่หลุมฝังกลบขยะแบบเปิดที่มีความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม ก่อนหน้านี้เอสจีเอได้ทำการสร้างระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการที่มีชื่อว่า Renovo ระบบดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ‘ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น’ และหลักการที่ผลักดันให้ ‘ผู้ก่อมลพิษจ่ายค่าดำเนินการที่จะเกิดขึ้น’ SGS […]

พลังงานไฮโดรเจน หนึ่งในมาตรการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเวียนนา, 18 เมษายน 2019 – พลังงานไฮโดรเจนมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ และผ่านการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว ข้อสรุปดังกล่าวเป็นใจความที่สำคัญของรายงานจากผลลัพธ์ของการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ที่ถูกจัดขึ้นที่ระหว่างการเจรจาสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ COP24 ณ ประเทศโปแลนด์ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา การประชุมมุ่งเน้นพิจารณาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไฮโดรเจนในปัจจุบันและเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ Climate neutral จัดขึ้นโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์และกระทรวงพลังงานและรัฐบาลญี่ปุ่น ไฮโดรเจนเป็นสารเคมีที่มีมากที่สุดในจักรวาล และมีศักยภาพที่โดดเด่นในการเก็บพลังงานอย่างคงที่ คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่เหมาะสำหรับภาคพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในปัจจุบันขาดแหล่งการจัดเก็บพลังงานให้เพียงพอต่อความสมดุลของการผลิตและการใช้ Michael Losch ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานและเหมืองแร่ในกระทรวงสหพันธ์ออสเตรียเพื่อความยั่งยืนและการท่องเที่ยวกล่าวต่อที่ประชุม ว่า“ เราต้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเพิ่มพลังงานหมุนเวียนเช่นลมและแสงอาทิตย์ทั้งสหภาพยุโรปเป็นส่วนแบ่ง 50 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้าของเรา ในสถานการณ์ดังกล่าวจะมีบางครั้งที่ความต้องการไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้านี้ได้ทันที่ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องพัฒนาโซลูชั่นการจัดเก็บพลังงาน และหนึ่งในคำตอบนั้นคือคือไฮโดรเจน” ความก้าวหน้าในปัจจุบันในการผลิตผ่านอิเล็กโทรไลซิสและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรวมถึงเซลล์เชื้อเพลิงรวมถึงคุณลักษณะที่หลากหลายของมันนำเสนอโซลูชั่นแบบองค์รวม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก การเปลี่ยนมาใช้สังคมไฮโดรเจนสนับสนุนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่แท้จริงในพื้นที่การจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพลังงานหมุนเวียนในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับระบบพลังงานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของพลังงานทดแทน นาย Tareq Emtairah ผู้อำนวยการภาคพลังงานของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า “เราต้องการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มากขึ้น ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถใช้ในการสร้างความสมดุลของกริดไฟฟ้าและเพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนของภาคขนส่ง”. “นวัตกรรมดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และช่วยรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่สำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้” […]

ผอ. UNIDO เดินหน้าร่วมผลักดันโครงการ Belt and Road

กรุงปักกิ่ง, 25 เมษายน 2019 – ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), นายหลี่ หยง ได้กล่าวย้ำความตั้งใจขององค์กรในการมีส่วนร่วมริเริ่มกับโครงการ Belt and Road ของประเทศจีน ที่มุ่งสร้างเครือข่ายระบบคมนาคมระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน นายหลี่ หยงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า “โครงการ Belt and Road มีศักยภาพมหาศาลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งผลเร่งการดำเนินงานของประเทศ(ต่าง ๆ ) ไปสู่เป้าหมายวาระ 2030 โครงการดังกล่าวสามารถช่วยยกระดับทรัพยากรภาครัฐและเอกชนในการเติมเต็มช่องว่างการระดมทุนสำหรับ SDGs ผ่านการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคมและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม” นายหลี่หยงได้กล่าวระหว่างการเป็นผู้ดำเนินรายการเวทีสนทนาเรื่อง“ การเชื่อมต่อนโยบาย” ซึ่งเป็นรายการในฟอรัมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่สอง ณ กรุงปักกิ่ง ว่า “ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและเป็นประโยชน์ร่วมกันของโครงการนี้เรา เป็นสิ่งที่จำเป็นในการจัดทำกลยุทธ์และนโยบายการประสานงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการดำเนินการร่วมกันในโครงการ BRI ระหว่างในประเทศและภูมิภาคที่เข้าร่วม” ผู้อำนวยการ UNIDO ยังกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างฟอรัมดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสายไหมสีเขียว” […]

งาน UNIDO Day ที่กรุงเซี่ยงไฮ้

กรุงเซี่ยงไฮ้, 18 เมษายน 2019 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติทำการจัดแสดงกิจกรรม UNIDO DAY เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 7 (International Technology Fair หรือ CSITF) จัดขึ้นที่ 18 – 21 เมษายน ที่ประเทศจีน โดยมีกระทรวงพาณิชย์ของจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และรัฐบาลประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างพิธีเปิดนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ นายหยิง หยง รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย Wang Bingnan และรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย XU Nanping กล่าวปาฐกถา รวมทั้งมีรองนายกเทศมนตรีเมืองลิเวอร์พูลนาย Gary Miller และผู้แทนผู้ว่าการรัฐซาร์ลันด์ อดีตหัวหน้าผู้เจรจาต่อรองและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจนาย Long Yongtu เป็นผู้นำการประชุมภายใต้หัวข้อ ‘เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก: การรวบรวมภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันและแบ่งปันลำดับขั้นใหม่ของการค้าด้านเทคโนโลยี (Technologies that changed the world: bringing together global […]

UNIDO และ GGGI ร่วมพัฒนาจัดการขยะของพระตะบอง

กรุงพนมเปญ, เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และสถาบัน Global Green Growth (GGGI) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิค (MOU) เพื่อร่วมกันปรับปรุงระบบการรีไซเคิลขยะเพื่อให้นำไปสู่การลดการเผาในที่โล่งในพื้นที่พระตะบอง นาย Sao Sopheap รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า “การจัดการขยะ (ของพื้นที่พระตะบอง) จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากลักษณะของขยะเริ่มมีความมีความซับซ้อนที่สูงขึ้น และการจัดการที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่นผ่านการเผาทำลายในที่โล่งส่งความเสี่ยงที่สูง ต่อการผลิตสาร Persistent Organic Pollutant อย่างไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์” นอกจากนี้รัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความหวังว่า “ ถ้าแบบจำลองนำร่องที่จะได้รับการสนับสนุนจาก UNIDO และ GGGI สามารถพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จ แบบจำลองดังกล่าวจะถูกปรับขนาดและนำไปใช้ในเมืองอื่น ๆ ต่อไป” เมืองพระตะบอง เป็นเฉกเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ในกัมพูชา ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการจัดการขยะ เช่นการกำจัดที่ไม่มีการควบคุม การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด และการเผาแบบเปิดในเขตฝังกลบที่ไม่ได้มาตรฐาน การปฏิบัติเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและลดความน่าอยู่ ความยืดหยุ่น (resilience) และความสามารถในการแข่งขันของเมือง จากข้อมูลประมาณการของ […]

นิทรรศการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและUNIDO

เมื่อ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ทำการจัดนิทรรศการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นในการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกา ขึ้น ณ Vienna International Centre นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงความร่วมมือระหว่าง UNIDO และญี่ปุ่น ที่เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมนานาชาติโตเกียวด้านการพัฒนาแอฟริกา (TICAD) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2536 นิทรรศการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นในด้านดำเนินการด้าน human security ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ UNIDO ที่มุ่งเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มประชาชนที่บอบบางด้านสังคมที่สุด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้าน human security และการฟื้นฟูหลังวิกฤติ (post-crisis rehabilitation) และ กิจกรรมหลากหลายมิติที่ดำเนินการโดย UNIDO และรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ การดำเนินการไปสู่อนาคตที่ใช้พลังงานที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศในทวีปแอฟริกา ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ให้เงินสนับสนุนจำนวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุน 18 โครงการในประเทศแอฟริกาในด้าน  human security และน humanitarian-development และได้ให้เงินสนับสนุนจำนวน […]

UNIDO แถลงข่าว WIDC 2019

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ทำการแถลงข่าวการจัดการประชุมการออกแบบอุตสาหกรรมโลกประจำปี 2019 (World Industrial Design Conference) และการออกแบบอุตสาหกรรม World Expo (Industrial Design World Expo) ซึ่งจะได้รับการจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2019 ณ เมืองหยานไท่ มณฑลซานตง ประเทศจีน ระหว่างการแถลงข่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ โครงการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมร่วมระหว่าง China Industrial Design Association (CIDA) และรัฐบาลเมืองหยานไท่  อีกทั้งตัวแทนของอุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศต่าง ๆ อาทิ เยอรมนี ประเทศออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าการลงทุนและนวัตกรรมของ UNIDO นาย Bernardo Calzadilla-Sarmiento กล่าวในการกล่าวเปิดการแถลงการ ว่า“ การออกแบบอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนา 2030 Development […]