Category UNIDO

ผู้อำนวนการ UNIDO เยือนโกตดิวัวร์ ร่วมผลักดันโครงการ PCP

กรุงอบิจัน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานาย หลี่หยง ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO ได้เข้าพบกับผู้แทนของรัฐบาลและภาคเอกชนของโกตดิวัวร์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ Programme for Country Partnership (PCP) ของ UNIDO รวมทั้งการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว

นาย หลี่หยง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า โครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคโครงการใหม่นี้จะรวมเอามิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเอาไว้ โครงการพัฒนา PCP รูปแบบการให้่การสนับสนุนต่อประเทศสมาชิกที่สมบูรณ์แบบที่สุด ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา การสร้างความตระหนักถึง การกำหนดโปรแกรมและโครงการจะจำเป็น และการดำเนินด้านการระดมทุนและความร่วมมือที่สอดคล้องกันและกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและ SME นาย Diarrassouba ได้เสริมว่าโครงการ PCP เป็นโอกาสที่ดีสำหรับโกตดิวัวร์ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นอกจากนี้ในระหว่างการสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักถึงต่อโครงการ PCP นายกรัฐมนตรีของโกตดิวัวร์นาย Amadou Gon Coulibaly  ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเขาต่อโครงการ PCP และเน้นถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนดำเนินการขั้นตอนต่างๆ

เสวนาบทบาทของภาคอุตสาหกรรมในเมืองหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา องค์กรยูนิโดได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศออสเตรีย เอกวาดอร์ สโลวีเนีย มูลนิธิ Ellen MacArthur และ UNDESA ในการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ Making it Circular: The Role of Industries in Circular Cities ณ สำนักงานใหญ่ขององค์กรสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Circular City Week New York ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวมีการโต้วาทีเกี่ยวกับการยกเอาตัวอย่างการดำเนินการด้าน Circular Economy จากภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นมาตรการที่นำมาผลักดัน นโยบาย เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ถูกนำมาผลักดัน การดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการผลิตที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างความหลากหลาย (Diversification) และการดำเนินการในท้องถิ่น (Localisation) ในการผลิตและการดำเนินการที่ช่วยสนับสนุนให้เมืองต่าง ๆ มีความสามารถในการดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (self-sufficient) และมีความ Resilient ต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกได้ มูลนิธิ […]

ผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูนิโด ได้ร่วมทำการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาดังกล่าวพบว่าการลงทุนโดยองค์กรต่างชาติหรือ Foreign Direct Investment (FDI) มีศักยภาพที่สูงในการช่วยบูรณาการบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SMEs) เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain – GVCs) อย่างไรก็ตามการลงทุนจะต้องประสานกับนโยบายที่เหมาะสม ที่จะนำไปสู่การเติบโตที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนของทั้งสององค์กร และประเทศสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลการศึกษา การศึกษาพบว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางมีบทบาทในการบูรณาการที่สำคัญในการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโอกาสด้านการจ้างงานของสตรีและเยาวชน แต่ในขณะเดียวกันยังมีข้อจำกับหลากประการที่ยับยั้งไม่ให้บริษัทเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมผลักดันในด้านดังกล่าวได้ อาทิ การดำเนินการที่ไม่เป็นทางการ (informal nature of their activities) การจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ศักยภาพของการดำเนินการที่ต่ำ และการไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ที่จำเป็น รายงาน Integrating Southeast Asian SMEs in global value chains: Enabling linkages with foreign […]

สถิติด้านอุตสาหกรรมรายปีค.ศ. 2018 แสดงการชะลอตัวของภาคการผลิต

อัตราการเติบโตด้านการผลิตของอุตสาหกรรมโลกชะลอตัวลงในปีค.ศ.2018 สืบจากกำแพงด้านการค้าและภาษีนำเข้าระหว่างอเมริกา-จีน และระหว่างอเมริกา-ยุโรป ในช่วงดังกล่าวมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ (ร้อยละ 3.8) สงครามด้านการค้าระหว่างภูมิภาคดังกล่าวสร้างความไม่แน่นอนในตลาดการค้าโลก ส่งผลให้เกิดการจำกัดการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจ ภาคการผลิตในภูมิภาคเหล่านี้ (จีน สหภาพยุโรปและอเมริกา) คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลก

สถิติ World Manufacturing Production ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ตามข้อมูลของรายงาน World Manufacturing Production ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผลผลิตอุตสาหกรรมโลกขยายตัวเพียง 3.2% ในไตรมาสที่สามของปีดังกล่าวต่ำกว่าในไตรมาสที่สอง (3.4%) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของการผลิตทั่วโลกที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ไตรมาสติดต่อกัน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากกีดกันด้านการค้าและภาษีศุลกากรของประเทศผู้ผลิตชั้นนำโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสมาชิกสหภาพยุโรปและจีน การลดลงของภาคการผลิตมีนัยสำคัญในประเทศอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหรือ industrialised economies ที่มีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของผลผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลก ตัวเลขแบ่งแยกตามภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่ำในยุโรปและเอเชียตะวันออก เมื่อเทียบกับทวีปอเมริกาเหนือที่ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อแบ่งตามประเทศจะเห็นได้ว่า ผลผลิตในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 3.4% สวนทางกับเยอรมนีและฝรั่งเศสที่มีการเติบโตน้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อิตาลีประสบกับการเติบโตที่ติดลบ ในบรรดาประเทศนอกสหภาพยุโรป มีสัดส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศต่อไปนี้ เบลารุส 3.6% นอร์เวย์  2.7% สหพันธรัฐรัสเซีย  2.4% และ สวิตเซอร์แลนด์ 1.7% ในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่นมีการผลิตลดลงเล็กน้อย มาเลเซียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 4.8% และสิงคโปร์อยู่ที่ 3.6% อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นสูงกว่ากลุ่มประเทศอื่น ๆ ในไตรมาสที่สาม แม้ว่าผลกระทบโดยรวมของการเติบโตของโลกที่ลดลงก็เห็นได้ชัด ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่ 6.1% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งต่ำกว่า […]

UNIDO จัดเวทีเสวนา ณ Global South-South Development Expo 2018

องค์การ UNIDO จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตามแนวเขตโครงการ Belt and Road เวทีดังกล่าวเป็นหนึ่งในการประชุม Global South-South Development Expo 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก เวทีแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของ UNIDO ในกิจกรรม BRIDGE for Cities ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ South-South และ Triangle เวทีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชนตลอดจนจากภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา นาย Gong Weixi ผู้ดำเนินรายงานเวทีดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าอาวุโสขององค์กร UNIDO ที่ประสานงานด้านความร่วมมือ South-South และ Triangle นำเสนอต่อที่ประชุมบริบทของความท้าทายดังกล่าว โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกในปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมือง และชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหาในเขตเมืองจะมีผลโดยตรงต่อการลดความยากจนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนาบนเวทีดังกล่าว ได้แก่ นาย Carlo Fortuna จากCentral European Initative […]

รายงานอุตสาหกรรมโลกประจำไตรมาสที่ 2 โดย UNIDO

หน่วยงานสถิติขององค์การ UNIDO รายงานการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโลกในช่วงไตรมาสที่สองของปีค.ศ. 2018 การศึกษาพบข้อน่าสังเกตดังนี้

UNIDO จัดฝึกอบรมนักนโยบายอุตสาหกรรมเวียดนาม

วียดนาม, 17 สิงหาคม 2018 – นักวางแผนและนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลเวียดนามเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ด้านเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์แผนและข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรดังกล่าวพิจารณาถึงมุมมองหลากหลายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิต การส่งออกการเพิ่มมูลค่า ศักยภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจ การผลิตและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงของตลาด และผลการดำเนินงานของคู่แข่ง

UNIDO ร่วมการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของเวีียดนาม

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจกลางของกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ได้จัดประชุมสุดยอดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Summit) ขึ้น การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคำแนะนำเชิงนโยบายขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO

UNIDO จัดสัมมนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data ที่กรุงเทพ

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (OIE) และสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data เป็นเวลา 4 วัน การสัมมนาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องมือ และดัชนีต่าง ๆ ที่สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย