หากกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสหภาพยุโรปแล้ว แนวคิด Open Innovation และ Living Lab น่าจะเป็นสองคอนเซปที่ได้ยินบ่อยครั้ง Open innovation เป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นโดย โปรเฟสเซอร์ Henry Chesbrough ในช่วงปี 2000 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทและองค์กรต่าง ๆ อย่างอิสระ ปราศจากอุปสรรคหรือกำแพง ในรูปแบบใด ๆ ที่กั้นระหว่างองค์ความรู้ภายใน (ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท) และองค์ความรู้ภายนอก (ที่เกิดขึ้นจากบริษัทอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น) กล่าวคือองค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถหมุนเวียนเข้าออกแต่ละภาคส่วนได้อย่างอิสระ แก่นของแนวคิด Open innovation คือในโลกที่มีการกระจายตัวขององค์ความรู้และนวัตกรรม บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเพียงองค์ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น แต่ต้องพร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะได้มาโดยการซื้อสิทธิหรือใบอนุญาต นอกจากนี้องค์ความรู้ที่บริษัทผลิตขึ้นแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ควรจะถูกนำออกไปจากบริษัท ผ่านการขายสิทธิ Spin-offs หรือร่วมลงทุน การนำเอาแนวคิด Open Innovation มาใช้นั้นมีประโยชน์ต่อหลายภาพส่วน ในภาพรวมนั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้สูงขึ้น สร้างการมีส่วนรวมของผู้ใช้ต่อการพัฒนานวัตกรรม (co-creation) เพิ่มความแม่นยำในการเจาะตลาดและผู้ใช้นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาพส่วนต่าง […]

กระทรวงเศรษฐกิจ หอการค้าและ องค์กร IMS (องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน) ของประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ร่วมกันเปิดตัวการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สามของประเทศ หรือ The Third Industrial Revolution Strategy (TIR) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับลักเซมเบิร์ก การศึกษาดังกล่าวดำเนินการร่วมกับ Jeremy Rifkin ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ แนวคิดของลักเซมเบิร์กดูจะสวนทางกับเทรนของประเทศอื่น ๆ รวมทั้งไทย ที่มุ่งไปสู่การเป็น 4.0 ข้อแตกต่างระหว่างแนวคิด 4.0 และ TIR โดยหลักต่างกันตรงการจัดแบ่งช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา แนวคิด TIR มองว่าการปฎิวิตอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 นั้นเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ผลักดันโดยเครื่องจักรพลังไอน้ำ อุปกรณ์การพิมพ์ โทรเลข และถ่านหิน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยมีพลังงานไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (centralised electricity) โทรศัพท์ วิทยุ ทีวี นำ้มันราคาถูก และเครื่องจักรสันดาบ เป็นเทคโนโลยีที่ทำการผลักดันการปฏิวัติดังกล่าว และในปัจจุบันสหภาพยุโรปกำลังทำการวางรากฐานสำหรับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 โดยมี […]

กรุงเวียนนา, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 องค์กร UNIDO ได้ทำการเปิดฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ผ่านทาง Open Data Platform เพื่อแสดงรายละเอียดการให้บริการ การซื้อขาย การจัดจำหน่าย และการจ้างงานผ่านการให้บริการขององค์กรต่อประเทศสมาชิก มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ขององค์กร Open Data Platform เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เปิดตัวไปในระหว่างการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 17 โครงการดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลการจัดซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านองค์กรและขององค์กร สามารถเข้าถึงโดยประเทศสมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ง่ายขึ้น ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของ UNIDO โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนซัพพลายเออร์ การให้บริการและสินค้า ความร่วมมือในเชิงทั่วไปและเชิงเทคนิครวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่กำลังดำเนินการอยู่ Open Data Platform ได้ทำการเปิดตัวครั้งแรกในปีค.ศ. 2015 โดยในช่วงแรกให้เพียงตัวแทนของประเทศสมาชิกเข้าใช้  โครงการนี้เป็นความพยายามที่จะเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้กับองค์กร UNIDO และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งผลการดำเนินการในประเทศของตนได้ดีขึ้น รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ทราบ องค์กรมีแผนที่จะเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบน Open Data Platform และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนการรายงานกิจกรรมการจัดซื้ออย่างละเอียด เป้าหมายที่ UNIDO ต้องการคือสามารถให้ผู้ใช้ดูรายการสินค้าที่จัดหมวดหมู่ตามประเภทวัสดุ และซัพพลายเออร์ ในแต่ละโครงการได้อย่างละเอียดในที่สุด https://open.unido.org/   ที่มา […]

กรุงปารีส, 12 ธันวาคม – ในวันครบรอบปีที่สองของการลงมติข้อตกลงสนธิสัญญาปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายมานูเอล มานรอนประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายอันโตนิโอ กูเทอร์ส เลขาธิการสหประชาชาติ และนายจิมยอง คิง ประธานธนาคารโลก ได้เชิญนายกรัฐมนตรีจาก 50 ประเทศและรัฐบาล และผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงจำนวน 4,000 คน ที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องสภาพภูมิอากาศและประกาศพันธกรณีในการดำเนินการ การประชุมสุดยอด One Planet Summit มีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ 1) การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและร่วมกัน 2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และ 3) การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ที่ประชุมได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ โดยสามหัวข้อตัวอย่างที่ได้รับการกล่าวถึง ได้แก่ การยกระดับเงินทุน (scaling up) สำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศ การเงินสีเขียว(greening finance) เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน การเร่งดำเนินการเรื่องสภาพอากาศในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายทางนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีส่วนร่วม นาย Christophe Yvetot ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้กล่าวถึงการประชุมดังกล่าว “การประชุมสุดยอด […]

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เปิดตัวรายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือ  Industrial Development Report (IDR) ฉบับประจำปีพ. ศ. 2561 โดยมีหัวข้ออุปสงค์ของภาคการผลิต: การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน รายงานดังกล่าวเปิดตัวในระหว่างการประชุมสามัญครั้งที่ 17 ของ UNIDO และมีการนำเสนอประเด็นหลักที่สำคัญของรายงาน รวมทั้งการหารือระหว่างคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยทั่วไปการพัฒนาอุตสาหกรรมจะได้รับการศึกษาจากมุมมองด้านอุปทาน แต่รายงาน IDR ประจำปีนี้ทำการศึกษาจากมุมมองที่ต่างออกไป โดยใช้มุมมองจากด้านอุปสงค์เป็นหลัก รายงานดังกล่าวเข้าใจถึงบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตในฐานะผู้ให้บริการรายใหญ่ หรือ major provider ของสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ และสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้ว การศึกษาได้ทำการพิจารณาความสำคัญของอุปสงค์ในการเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม และการกำหนดนโยบายที่จะถูกดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและยั่งยืน การศึกษาที่มาจากมุมมองของอุปสงค์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม (industrialization) อย่างชัดเจน ร้อยละ 60 ของสินค้าที่บริโภคโดยครัวเรือนทั่วโลกเป็นสินค้าที่ผลิตจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้สินค้าที่ผลิตโดยภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะราคาถูกลงเมื่อเวลาผ่านไป และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น รายงานIDRประจำปีค.ศ. 2018 ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการบริโภคสินค้าเป็นปัจจัยเร่งหรือ catalyst ที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย SDG 9 เพราะหากปราศจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีจำนวนมากพอ (critical mass) การพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะไม่สามารถเริ่มขึ้นและดำเนินไปอย่างยั่งยืนได้ รายงานฉบับนี้นำเสนอหลักฐานใหม่ ๆ จากกรณีศึกษาจากทั่วโลก ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สัมพันธ์กันของอุปสงค์ระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม […]

หนึ่งในอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปที่ใหญ่ที่สุดคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 2.2 ล้านล้านยูโรและมีพนักงาน 18.6 ล้านคนทั่วสหภาพยุโรป แต่ความตระหนักต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวน้อยมาก – กว่าหนึ่งในสามของประชาชนในสหภาพยุโรปไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว “คนทั่วไปไม่ทราบว่าสหภาพยุโรปเป็นอันดับหนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพของโลก และไม่ทราบว่าสหภาพยุโรปทำการลงทุนในเศรษฐกิจชีวภาพ” นาง Susanna Albertini กรรมการผู้จัดการของ FVA บริษัทสัญชาติอิตาลีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bioways project กล่าวในที่ประชุม bio-based industries (BBI) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา การร่วมทุน BBI (BBIJU) เป็นความร่วมมือที่มีกรอบดำเนินกิจการในช่วงปี พ.ศ. 2557-2562 ผ่านหุ้นส่วนระหว่างเอกชน สหภาพยุโรป และภาคอุตสาหกรรม Bio-industry  โครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 3.7 พันล้านยูโร เป็นการการระดมทุนของสหภาพยุโรปผ่านโครงการ Horizon 2020 โดนได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 975 ล้านยูโร และงบประมาณส่วนที่เหลือมาจากการลงทุนภาคเอกชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปัจจุบัน พบว่าแต่ละ 1 ยูโรที่สหภาพยุโรปลงทุน มีลงทุนจากภาคเอกชน 2.59 ยูโร แสดงให้เห็นถึงการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก […]

คณะกรรมาธิการ ฯ ได้เปิดตัวโครงการช่วงสุดท้ายภายใต้ Horizon 2020 ที่เป็นกลไกส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณกว่า 6 พันล้านยูโรจากงบรวม 30 พันล้านยูโร ไว้สำหรับการวิจัยและนวัตกรรมในภาค ICT โดยโครงการด้านระบบดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมและการให้บริการในยุโรปจะเป็นจะเป็นแกนหลักของโครงการด้าน ICT ของ Horizon 2020 โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณกว่า 1.7 พันล้านยูโร การประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมาของ Horizon 2020 ได้ข้อสรุปว่า Horizon 2020 เป็นกลไกการระดมทุนที่มีลักษณะเฉพาะและมีประสิทธิภาพ การส่งใบสมัครเพื่อรับงบประมาณกว่า 100,000 ใบสมัครแสดงให้เห็นถึงการตอบรับในด้านบวกของการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสหภาพยุโรปยังต้องลงทุนในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น กลไก Horizon 2020 ที่เป็นการระดมทุนงบงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปจึงจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาดังกล่าว ผ่านการแบ่งสัดส่วนงบประมาณผ่านการระดมทุนครั้งต่อไป (รวม 30 พันล้านเหรียญยูโร) โดยจัดสรร 6 พันล้านยูโรให้กับโครงการด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่นวัตกรรม ตั้งแต่การวิจัยขั้นพื้นฐานจนถึงการเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ การผลักดันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบดิจิทัลหรือ Digitalisation ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงจูงใจจากภาคการเมืองที่สำคัญในการออกแบบโครงการ Horizon 2020 และจะทำให้ Digitalisation ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนสำคัญของโครงการต่าง ๆ […]

ยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง หรือ Autonomous vehicle (AV) เป็นหนึ่งในเทรนเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Smart Mobility ที่ได้รับการกล่าวถึงในปีที่ผ่านมา หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันเทคโนโลยีดังกล่าวให้แพร่หลายคือการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของยานยนต์ สภาพถนน สภาพความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งในการจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูง รถ AV แต่ละคันจะมีเซนเซอร์จำนวนมหาศาลที่ติดอยู่กับรถ ทั้งกล้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ GPS ที่มีความแม่นยำระดับสูง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เฟซ 5G เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยานพาหนะเหล่านี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับระบบการจัดการ และระบบการกำกับดูแล อีกทั้งทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอยให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้องถิ่น สภาพการจราจร การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและสภาพอากาศตลอดเวลา ข้อมูลที่มหาศาลเหล่านี้จะถูกประมวลผลอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินทาง เพื่อทำการคาดการณ์ล่วงหน้าสภาพการขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร หากรถเหล่านี้ได้รับความนิยมและมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่จะถูกรับและส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท Intel ได้ทำการประเมินว่า รถ AV หนึ่งคัน จะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์มากกว่า 4 เทราไบต์ (หรือประมาณ 1000 แผ่นดีวีดี) ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงของการขับขี่ และในอนาคตอันใกล้รถยนต์ AV เหล่านี้จะผลิตข้อมูล ที่มีปริมาณมากกว่าโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทั้งหมดรวมกัน การจัดการปริมาณข้อมูลที่สูงดังที่กล่าวมา […]

ในระหว่างการประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2017 มีการจัด สัมมนาในหัวข้อ แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: ประสบการณ์จากเวียนนา (Trends & Challenges in Smart City Development: Experiences from Vienna) การสัมมนาดังกล่าวเป็นที่สนใจเพราะ กรุงเวียนนาไม่เพียงมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูง และเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่มีความอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ท” ที่สูงอีกด้วย  Smart City Wien ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวของเมืองเวียนนาเป็นกลยุทธ์และความพยายามในการปรับปรุงการออกแบบและการพัฒนาเมืองหลวงของออสเตรีย กรุงเวียนนาเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เมืองต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับสมดุลด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการพลังงาน จำนวนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง และระบบขนส่งสาธารณะ และพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน ความท้าทายดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเวียนนามีประสบการณ์ในการวางแผนเมืองที่สมาร์ทและสามารถช่วยระบุความท้าทายและโอกาสที่เฉพาะเจาะจงของเมืองอัจฉริยะในประเทศกำลังพัฒนา การสัมมนาดังกล่าว จัดโดย Global Forum on Sustainable Energy (GFSE) ร่วมกับศูนย์พลังงานเวียนนา Energy Center Wien และ TINA Vienna […]

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามีการ เปิดตัวเปิดตัวโครงการ Country Programme สำหรับโมซัมบิก ในพิธีดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของประเทศโมซัมบิกนาย Max Tonela ได้ยกย่องโครงการ Country Programme UNIDO ว่าจะช่วยสร้าง เงื่อนไขในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงความสามารถในการแทรกแซงเข้าสู่ในตลาดโลก นาย Tonela รับทราบถึงบทบาทสำคัญที่ UNIDO มีในการเป็นส่วนร่วมของ การดำเนินงานตามวาระ 2030 ขององค์การสหประชาชาติ  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development )และวาระของสหภาพแอฟริกา (African Union’s Agenda 2063)  นาย Tonela ระบุว่าอุตสาหกรรมสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขากล่าวว่าโครงการ Country Programme เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทน UNIDO […]