ในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดงานสัมมนา Digital Assembly 2018 ขึ้นที่กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย งานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้กำหนดนโยบายในด้านดังกล่าวในสหภาพยุโรป กว่า 1,000 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออภิปรายนโยบายการตลาดแบบดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุด งานประชุมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปและประธานสภาสหภาพยุโรปซึ่งปัจจุบันเป็นวาระของบัลแกเรียง การประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวมีหัวข้อหลักห้าหัวข้อด้วยกัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางดิจิทัล ได้แก่ การเพิ่มความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ทักษะดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ (Internet of Think) และรวมถึงการแก้ปัญหาการบิดเบือนข่าวสาร

Advertisements

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมาสหภาพยุโรป ได้ยื่นฟ้องต่อ World Trade Organisation (WTO) ในกรณีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของจีนที่มีผลกระทบต่อสิทธิในด้านดังกล่าวของบริษัทสัญชาติยุโรป

การประชุม Vienna Energy Forum วาระพิเศษได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นพ้องกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง Energy Transition การใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปสู่พลังงานหมุนเวียนต่อการบรรลุเป้าหมาย United Nations 2030 Agenda ของสหประชาชาติ ด้านการพัฒนายังยืนและข้อตกลงปารีสด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยุโรปนาย Juncker ได้ประกาศเป้าหมายสำหรับภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ดิจิตอล และการลดคาร์บอน (decarbonication) ในการกล่าวต่อที่ประชุมเมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ. 2017 และมีการดำเนินการผ่านมาตรการ Europe on the move ในเดือนพฤษภาคม (clean, competitive and connected mobility) และพฤศจิกายน (clean vehicle) ปีค.ศ. 2017 ในวันที่ 17 พฤษภาคมค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้ประกาศมาตรการสุดท้ายของ Europe on the move ที่มีจุดประสงค์ให้ประชากรในสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์จากระบบคมนาคมที่ปลอดภัย รถยนต์ที่มีมลพิษน้อยลง และเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ในขณะที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปไปในเวลาเดียวกัน

สิ่งทอเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามในการวิเคราะห์ปัญหาขยะครัวเรือน ทั้งที่สิ่งทอมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านการผลิต การใช้ และการทำลายทิ้ง ในปัจจุบันปริมาณและมูลค่าของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจของโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สิ่งทอที่ถูกใช้แล้วมักจะถูกนำไปทิ้งโดยไม่มีการหมุนเวียนมาใช้อีกครั้ง หนึ่งในความท้าทายหลักในการจัดการขยะสิ่งทอคือข้อมูลปริมาณและคุณภาพของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจโลก การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่จะต้องสำรวจตั้งแต่การผลิต การใช้ และการนำไปกำจัดทิ้งมีความยุ่งยาก ใช้เวลาและงบประมาณที่สูง นอกจากนี้ความซับซ้อนดังกล่าว ยังสร้าง ‘หมอก’ หรือความคลุมเครือและความสับสนให้กับผู้บริโภคกับผลกระทบที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งทอของตน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลประจำปีค.ศ. 2018 หรือ Digital Economy and Society Index (DESI) ดัชนีดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการติดตามศักยภาพของประเทศสมาชิกในด้านการเชื่อมต่อดิจิตอล ความเชี่ยวชาญของประชากรในด้านดังกล่าว ระดับดิจิตอลของธุรกิจและ การให้บริการของภาครัฐในรูปแบบดิจิตอล

รายละเอียด Industrial Policy Strategy 1.การสร้างโอกาสและความเชี่ยวชาญให้กับประชาชน (Empowering industry and its people with opportunities and skills to thrive in the Single Market) 1-1 โครงการ modernize โครงสร้างกฎหมายด้านสมบัติทางปัญญา (Intellectual Property Framework) – เริ่มดำเนินการจากฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 มีการทำรายงานตรวจสอบการดำเนินการของ Directive ด้านการบังคับใช้กฎหมายสมบัติทางปัญญา และมีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านกรอบการดำเนินการขอรับรอง Standard Essential Patents 1-2 โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดซื้อของหน่วยงานราชการในสหภาพยุโรป (public procurement in the EU) – เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2017 ผ่านการสร้างกลไกการรายงานจากหน่วยงานราชการเมื่อมีการจัดซื้อด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าสูง โดยกลไกดังกล่าวเป็นการดำเนินการอย่างอาสาสมัคร 1-3 โครงการ Workforce with the right […]

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการประกาศยุทธศาสตร์นโยบายด้านอุตสาหกรรม (Industrial Policy Strategy) ของสหภาพยุโรป ที่มุ่งผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถทำการสร้างงานเพิ่มขึ้นและทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การป้องกันผลกระทบต่อสหภาพยุโรปและแรงงานของตนจากการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นาย Jean-Claude Juncker ประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป ได้กล่าวย้ำความตั้งใจของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว ต่อที่ประชุมผ่าน State of the Union speech แสดงความต้องการเสริมสร้างอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยจะ “ช่วยให้อุตสาหกรรมของเรา(สหภาพยุโรป) คงอยู่และเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม Digitalisation และ Decarbonisation และได้ทำการรับรองเอกสาร communication ในด้านดังกล่าวหัวข้อ Investing in a smart, innovative and sustainable industry – A renewed EU industrial policy strategy ในวันเดียวกัน เป็นผลให้คณะกรรมาธิการ ฯ ได้จัดตั้งกิจกรรมเพื่อทำการกระตุ้นและทำการติดตามผลการดำเนินการด้านดังกล่าวสองกิจกรรมด้วยกัน คือ i) การประชุมโต๊ะกลมระดับสูงด้านอุตสาหกรรม ii) งาน European industry day ประจำปี เริ่มจากปีค.ศ. 2017 เป็นต้นมา เป็นงานประชุมสำหรับนักนโยบาย นักธุรกิจ นวัตกรรม start-up และตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า Power Innovation for Prosperity การะประชุมดังกล่าวให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน นวัตกรรม climate technology และการสร้างความร่วมมือในด้านการเข้าถึงพลังงาน ในปีนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนที่ประชุมระดับสูงของสหประชาชาติ  High-Level Political Forum (HLPF) ในการประเมินผลการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่ 7

รายงานพิเศษ: Smart City ในสหภาพยุโรป ที่ผ่านมาในสหภาพยุโรปมีการตื่นตัวในการน าเอาแนวคิด Smart City มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการนำาเอาแนวคิดดังกล่าวไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน นโยบายดังกล่าวได้ผ่านการรับรองและได้รับเงินสนับสนุนกว่า 113 พันล้าน ยูโรผ่านโครงการ 54 โครงการ แนวคิด Smart city ของสหภาพยุโรป เป็นอย่างไร? และจะนำมาใช้กับประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง? ติดตามอ่านในรายงานของสำนักงานที่ปรึกษำด้านอุตสำหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย ฉบับนี้ https://goo.gl/ZRbR8P