องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูนิโด ได้ร่วมทำการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาดังกล่าวพบว่าการลงทุนโดยองค์กรต่างชาติหรือ Foreign Direct Investment (FDI) มีศักยภาพที่สูงในการช่วยบูรณาการบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SMEs) เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain – GVCs) อย่างไรก็ตามการลงทุนจะต้องประสานกับนโยบายที่เหมาะสม ที่จะนำไปสู่การเติบโตที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนของทั้งสององค์กร และประเทศสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลการศึกษา การศึกษาพบว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางมีบทบาทในการบูรณาการที่สำคัญในการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโอกาสด้านการจ้างงานของสตรีและเยาวชน แต่ในขณะเดียวกันยังมีข้อจำกับหลากประการที่ยับยั้งไม่ให้บริษัทเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมผลักดันในด้านดังกล่าวได้ อาทิ การดำเนินการที่ไม่เป็นทางการ (informal nature of their activities) การจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ศักยภาพของการดำเนินการที่ต่ำ และการไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ที่จำเป็น รายงาน Integrating Southeast Asian SMEs in global value chains: Enabling linkages with foreign […]

อัตราการเติบโตด้านการผลิตของอุตสาหกรรมโลกชะลอตัวลงในปีค.ศ.2018 สืบจากกำแพงด้านการค้าและภาษีนำเข้าระหว่างอเมริกา-จีน และระหว่างอเมริกา-ยุโรป ในช่วงดังกล่าวมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ (ร้อยละ 3.8) สงครามด้านการค้าระหว่างภูมิภาคดังกล่าวสร้างความไม่แน่นอนในตลาดการค้าโลก ส่งผลให้เกิดการจำกัดการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจ ภาคการผลิตในภูมิภาคเหล่านี้ (จีน สหภาพยุโรปและอเมริกา) คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (European Environment Agency) ได้เผยแพร่รายงาน Air quality in Europe ประจำปีค.ศ. 2018 รายงานแสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพอากาศในสหภาพยุโรประหว่างปีค.ศ. 2000 – 2016 และทำการประเมินผลการดำเนินการของสหภาพยุโรปสู่เป้าหมายมาตรฐานทางอากาศที่จัดตั้งโดย EU Ambient Air Quality Directive และ Air Quality Guidelines (AQGs – โดย WHO) รายงานดังกล่าวนำเสนอผลการค้นคว้าและการประเมินผลกระทบของประชาชนต่อมลภาวะทางกอากาศ ผ่านการรายงาน Ambient air measurement รวมทั้งการจำลองข้อมูล Anthropogenic Emission และการพัฒนาการในระยะยาว ในรายงานนี้เป็นรายงาน Air Quality in Europe รายงานแรกที่แสดงผลมลภาวะทางอากาศของประเทศสมาชิกทั้ง 39 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือในระดับสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าวที่เข้มแข็ง รายงานดังกล่าวนำเสนอโครงสร้างเชิงนโยบายของสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนการควบคุมมลภาวะทางอากาศ (EU’s Clean air policy Framework) ที่แยกเป็นสามภาคส่วน: Ambient […]

สหภาพยุโรปได้ทำการประกาศแผน Circular Economy Package ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 หรือเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว จุดประสงค์ของแผนดังกล่าวคือการร่วมผลักดันให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีความยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการดำเนินการ Circular Economy Action Plan รายละเอียดของแผนดังกล่าวโดยรวม ได้แก่ ยุทธศาสตร์จัดการพลาสติก EU Strategy for Plastics in the Circular Economy ที่ครอบคลุมทั้งสหภาพยุโรป ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงการออกแบบ การใช้สอย และการนำมาใช้อีกครั้งของผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมุ่งดำเนินการให้บรรจุภัณฑ์พลาสติก จะต้องสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2030 การผลักดันข้อเสนอที่เกี่ยวกับการดำเนินการของท่าเรือ (Port reception facilities) เพื่อเป็นการผลักดันลดการรั่วไหลของพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อม และท้องทะเล รวมทั้งการรายงานผลกระทบของ oxo-degradable พลาสติก ต่อสิ่งแวดล้อม การนำเสนอต่อที่ประชุมผลการประเมินแนวทางการดำเนินการกรอบกฏหมายด้านสารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย (Legislation on the interface between chemical, product, and waste) การจัดทำกรอบการติดตามผลการดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน […]

สหภาพยุโรปจะทำการจัดวันอุตสาหกรรม (European Industry Day) ขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ (The Egg Congress & Meeting Centre) วันอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปได้รับการจัดเพื่อสนับสนุนความสร้างสรรค์ การร่วมสนทนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ.  2017  การจัดในปีนี้จึงเป็นครั้งที่สามของกิจกรรมดังกล่าว โดย คณะกรรมาธิการยุโรปและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะทำการจัดกิจกรรมตลอด เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2019 ขึ้นทั่วยุโรปภายใต้ชื่อสัปดาห์อุตสาหกรรมแห่งยุโรป

การประชุมประจำปีขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือ COP 24 จัดขึ้น ณ เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์ ระกว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2018 การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 23.000 คน หัวข้อหลักของการประชุมคือการลงความเห็นร่วมเกี่ยวกับกฏ ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินการข้อตกลงปารีส ซึ่งรวมถึงรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละประเทศสมาชิก เมื่อข้อตกลงดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ. 2020 ข้อตกลงที่ถูกเสนอต่อที่ประชุมส่วนใหญ่ได้รับการรับรองและเห็นชอบ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องทำการรายงานปริมาณการปล่อยสารพิษและข้อเสียสู่บรรยากาศโลกและการดำเนินการเพื่อลดปริมาณดังกล่าวทุก ๆ สองปี โดยเริ่มจากปีค.ศ. 2024 เป็นต้นไป แต่ที่ประชุมไม่สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับการรับรองรายงานด้านผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก 1.5 องศาที่จัดทำโดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ที่แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มของระดับการปล่อยสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประชุมในภาครวมแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับเป้าหมายเดิมให้สูงขึ้นก่อนปีค.ศ. 2020 แต่ยังไม่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุม และถูกส่งต่อไปให้ที่ประชุมครั้งที่ 25 ที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศ ชิลีพิจารณาต่อไป ผลการประชุม COP ครั้งที่ 24 ที่น่าสนใจ  1. รายงาน IPCC 1.5 […]

ตามข้อมูลของรายงาน World Manufacturing Production ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผลผลิตอุตสาหกรรมโลกขยายตัวเพียง 3.2% ในไตรมาสที่สามของปีดังกล่าวต่ำกว่าในไตรมาสที่สอง (3.4%) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของการผลิตทั่วโลกที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ไตรมาสติดต่อกัน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากกีดกันด้านการค้าและภาษีศุลกากรของประเทศผู้ผลิตชั้นนำโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสมาชิกสหภาพยุโรปและจีน การลดลงของภาคการผลิตมีนัยสำคัญในประเทศอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหรือ industrialised economies ที่มีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของผลผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลก ตัวเลขแบ่งแยกตามภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่ำในยุโรปและเอเชียตะวันออก เมื่อเทียบกับทวีปอเมริกาเหนือที่ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อแบ่งตามประเทศจะเห็นได้ว่า ผลผลิตในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 3.4% สวนทางกับเยอรมนีและฝรั่งเศสที่มีการเติบโตน้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อิตาลีประสบกับการเติบโตที่ติดลบ ในบรรดาประเทศนอกสหภาพยุโรป มีสัดส่วนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศต่อไปนี้ เบลารุส 3.6% นอร์เวย์  2.7% สหพันธรัฐรัสเซีย  2.4% และ สวิตเซอร์แลนด์ 1.7% ในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่นมีการผลิตลดลงเล็กน้อย มาเลเซียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 4.8% และสิงคโปร์อยู่ที่ 3.6% อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นสูงกว่ากลุ่มประเทศอื่น ๆ ในไตรมาสที่สาม แม้ว่าผลกระทบโดยรวมของการเติบโตของโลกที่ลดลงก็เห็นได้ชัด ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่ 6.1% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งต่ำกว่า […]

การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 24 (COP24) ณ กรุง Katowice ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 14 ธันวาคม เป็นการประชุมที่ ตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะพบปะเพื่อสรุปกฎสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับการรับรองในข้อตกลงปารีสเพื่อมุ่งดำเนินการให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ประเทศต่าง ๆ จะต้องมีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน อาคาร การขนส่ง การจัดการที่ดิน และเมือง อย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และแม้ว่าอุตสาหกรรมจะเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนเกือบหนึ่งในสามของการปล่อยมลพิษทั่วโลกทั้งหมด แต่ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นคำตอบที่สำคัญต่อปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงานสีเขียว องค์การ UNIDO ในฐานะหน่วยงานเฉพาะด้านของสหประชาชาติที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดความยากจน รวมถึงโลกาภิวัตน์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมีการจัดแสดงนิทรรศการของโครงการที่ได้รับเลือกจากกว่า 400 โครงที่ UNIDO ได้ดำเนินการเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสและแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 นิทรรศการดังกล่าวมุ่งแบ่งปันความรู้และแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในมาตรการบรรเทาผลกระทบแบบบูรณาการและการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศที่มีการปล่อยมลพิษต่ำได้ ที่มา – https://www.unido.org/unido-cop24

องค์การ UNIDO จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตามแนวเขตโครงการ Belt and Road เวทีดังกล่าวเป็นหนึ่งในการประชุม Global South-South Development Expo 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก เวทีแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของ UNIDO ในกิจกรรม BRIDGE for Cities ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ South-South และ Triangle เวทีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชนตลอดจนจากภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา นาย Gong Weixi ผู้ดำเนินรายงานเวทีดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าอาวุโสขององค์กร UNIDO ที่ประสานงานด้านความร่วมมือ South-South และ Triangle นำเสนอต่อที่ประชุมบริบทของความท้าทายดังกล่าว โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกในปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมือง และชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหาในเขตเมืองจะมีผลโดยตรงต่อการลดความยากจนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนาบนเวทีดังกล่าว ได้แก่ นาย Carlo Fortuna จากCentral European Initative […]

การประชุม World Circular Economy 2018 (WCEF2018) หรือ ฟอรัมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกครั้งที่ 2  ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและ บริษัท Sitra ของฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคมของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานและสภาพภูมิอากาศ โซลูชั่นสำหรับระบบเศรษฐกิจดังกล่าว เครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก และการค้าแบบหมุนเวียน รวมทั้งด้าน shared mobility และการแก้ขยะพลาสติกจากทะเล นอกจากนี้ในการประชุม WCEF2018 ยังมีการหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของญี่ปุ่นในการก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ฟอรัมการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกได้รับการริเริ่มจากฟินแลนด์ผ่านกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ Sitra การประชุม WCEF รวบรวมผู้นำทางธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวกว่า 1,000 รายเพื่อร่วมหารือแนวทางการคว้าโอกาส และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทางโซลูชั่นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน รวมถึงวิธีการที่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNGGs) การบูรณาการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนวงกลมลงในวาระการพัฒนา 2030 Agenda ความท้าทายด้านนวัตกรรมสำหรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เมืองหมุนเวียน การวิจัยเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุน จากการประชุมครั้งที่แล้วในปีค.ศ. 2017 ที่ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน  ที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และมีผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1,500 คนและผู้มีอำนาจตัดสินใจในสาขาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจากกว่า […]