คลังเก็บป้ายกำกับ: VEF

สรุปการประชุม Vienna Energy Forum 2015

การประชุม Vienna Energy Forum (VEF) ได้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ณ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,600 คน โดยมีผู้แทน ระดับนายกรัฐมนตรี รองนายก ข้าราชการระดับสูง คณะทูตถาวร ตัวแทนของกลุ่มภูมิภาค ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ภาคเอกชนเข้าร่วม การประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยองค์การ UNIDO กระทรวงการต่างประเทศของออสเตรีย ศูนย์วิจัย International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Austrian Development Agency (ADA) และ United Nations Secretary-General’s Sustainable Energy For All (SE4All) Initiative

หัวข้อของการประชุมคือ Sustainable Energy for Inclusive Development โดยมุ่งเน้นในหัวข้อผลประโยชน์ของพลังงานที่มีความยั่งยืนภายใต้บริบทของ post-2015 development agenda และ climate change มีการนำเสนอ best practise จากแต่ละประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการด้านพลังงาน และการเสวนาด้านแนวทางการพัฒนาและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทของ การประชุม post-2015 development agenda ที่กรุงนิวยอร์ก การประชุม United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC  Conference of the Parties (COP 21) ที่กรุงปารีส

รูป แบบของการประชุมมีทั้ง high-level panel discussions และ parallel sessions ที่เสวนาในด้าน Energy Efficiency, Public-private Partnerships (PPPs), Sustainable Transport, และแนวทางการการลงทุนเพื่อดำเนินการในด้านดังกล่าว

นอก จากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการด้านพลังงานยั่งยืนในด้านต่างๆ การประชุม Energy Leaders’ Voices การให้ความรู้ด้าน Climate Change การพบปะ networking ในหัวข้อ Women for Sustainable Energy, การสรุปผลการดำเนินการโครงการ Clean Energy Ministerial และยังมีการเปิดตัวรายงานด้านพลังงานที่น่าสนใจเช่น SE4All Global Tracking Framework,  Global Green Growth Report และ Renewables 2015 Global Status Report

Take away messages หลักๆ ของการประชุม Vienna Energy Forum ครั้งนี้มีดังนี้

 1. การประชุมเสนอให้มีการรับ Sustainable Development Goal (SDG) หมายเลข 7 (Access to sustainable energy) และ หมายเลข 9 (Sustainable industrialisation) ข้อเสนอดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการขยายผล (scaling up) การดำเนินการเพื่อความสำเร็จของการพัฒนาหลังปี 2015
 2. ในการประชุมครั้งนี้มีการเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อม (climate action) และ การพัฒนา (action on SDGs) และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเชื่อมโยงผ่านการประชุมระดับนานาชาติในปี 2015 ที่จะมาถึง
 3. สองในสามของศักยภาพในการประหยัดพลังงานได้ นั้นจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน
 4. ที่ประชุมเน้นความสำคัญของการขยายผล (scaling up) การดำเนินการและการลงทุนเช่นในระดับเมือง และในภาคที่มีความสำคัญเช่น ภาคอุตสาหกรรม คมนาคม พลังงานและที่อยู่อาศัย
 5. ที่ประชุมกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่าง พลังงาน คมนาคม อาหาร น้ำดื่ม และสุขภาพ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการอย่างบูรณการ
 6. ที่ประชุมกล่าวถึงความสำคัญของ synergy ระหว่างเป้าหมาย 3 ข้อของ SE4All ที่ตั้งไว้สำหรับปี  2030: 1) ensure universal energy access 2) double the global rate of improvement in energy efficiency และ 3) double the share of renewable energy
 7. ความเชื่อมโยงด้านกฎหมายและ synergy ระหว่างการดำเนินการระดับชาติและระดับ subnational ซึ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการระดับภูมิภาค เช่น การตั้งศูนย์ดำเนินการระดับภูมิภาคที่จะมาดำเนินการด้านพลังงานทดแทนและ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความเชื่อมต่อเชิงนโยบาย การดำเนินการเพื่อลดค่าดำเนินการ (transaction costs) และการโปรโมตการขยายผลการดำเนินการ
 8. การให้อำนาจ (empowerment) สตรีมีความสำคัญเป็นอย่างมากและสอดคล้องกับการผลักดันด้านพลังงานยั่งยืน สตรีสามารถเป็นผู้ผลักดันในด้านดังกล่าวและเป็นตัวแปรที่สำคัญในการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืน

 

Vienna Energy Forum 2015

VEF2015_Flyer_final_19Nov-1การประชุม Vienna Energy Forum (VEF) เป็นการประชุมด้านพลังงานระดับโลกที่ถูกจัดขึ้นทุกๆ สองปี การประชุมดังกล่าวได้รับการริเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2008 โดยรัฐบาลออสเตรีย สถาบันวิจัย IIASA (International Institute for Applied System Analysis) และองค์การสหประชาติ จุดประสงค์หลักของการประชุมคือการเสวนาถึงบทบาทของพลังงานในบริบทของความท้าทายด้านต่างๆในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจุดประสงค์นี้ตั้งอยู่บนหลักการสองข้อคือ 1) การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนระบบพลังงาน (Sustainable Economy needs to reform energy systems) 2) การจัดหาแหล่งพลังงานมีผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน (Energy supply is strongly connected to every aspects of inclusive and sustainable development)

การประชุม VEF ในปีค.ศ. 2015 เป็นการประชุม VEF ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Sustainable Energy for Inclusive Development วาระสำคัญของการประชุมคือ 1) บทบาทของพลังงานยั่งยืนในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 2) การจัดการดีมานด์ด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น 3) แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและการจัดหาพลังงาน 4) นวัฒกรรมระบบการเงินที่ผลักดันพลังงานทางเลือก 5) แนวทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การประชุมครั้งนี้มีนัยสำคัญในบริบทของเวทีการพัฒนาระดับนานาชาติ เพราะการประชุม VEF เป็นเวทีการประชุมด้านพลังงานระดับสูง (High level forum) ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม และการประชุมดังกล่าวจะถูกจัดถึงก่อนหน้าการประชุมด้านการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปีค.ศ. 2015 Sustainable Development Goals Summit ที่นครนิวยอร์ก และการประชุมโครงสร้างด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) หรือ COP21 ที่กรุงปารีส การประชุมทั้งสองถือเป็นวาระการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องกับการประชุม VEF อย่างมีนัยสำคัญ

อาณัติของการประชุม VEF สามครั้งแรกมีดังต่อไปนี้

 • การประชุม VEF ครั้งแรกในปีค.ศ. 2009 จัดขึ้นท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้ทำการพิจารนา นโยบายการจัดการพลังงานอย่างบูรณาการหลังปี 2020 ภายใต้หัวข้อ “Toward an integrated energy agenda beyond 2020: Securing sustainable policies and investments” ที่ประชุมได้สรุปเนื้อหาการประชุมเป็นข้อเสนอแนะจำนวน 6 ข้อโดยมีประเด็นหลักคือการนำเสนอ Energy Development Goal ที่มุ่งยกระดับการเข้าถึงพลังงานภายในปีค.ศ. 2030
 • หัวข้อการประชุม VEF ประจำปีค.ศ. 2011 คือ “Energy for all – Time for action” หัวข้อดังกล่าวมุ่งผลักดันเป้าหมายของเลขาธิการสหประชาชาติในหัวข้อ Sustainable Energy for All การประชุม VEF ได้ช่วยยกระดับความสนใจและโมเมนตัมของการพัฒนาในหัวข้อดังกล่าว
 • การประชุม VEF ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 2013 ถูกจัดขึ้นในหัวข้อ “One Year after Rio+20: The energy future we want” หัวข้อและเนื้อหาของการประชุมตั้งอยู่ในบริบทของการเจรจาต่อรองวาระการพัฒนา Post-2015 Development Agenda ผลจากการประชุมมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างและกรอบการพัฒนา Post-2015 Development Agenda มีความก้าวหน้ามากขึ้น

Vienna Energy Forum 2013: ministerial and high level segment Ministerial and high level segment

Ged Davis, Marcin Korolec, Datuk Loo Took Gee, Sok Siphana, Raul Garcia Barreiro

การประชุม VEF จัดโดย 1) International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 2) กระทรวงการต่างประเทศ ออสเตรีย 3) องค์การ UNIDO 4) องค์การ Austrian Development Cooperation และ 5) Sustainable Energy For All. และมีพันธมิตรทั้งหมด 5 องค์การ ได้แก่ 1) รัฐบาลเยอรมัน 2) รัฐบาลโปแลนด์ 3) OFID (OPEC Fund for International Development) 4) GEF (Global Environment Facility) และ 5) REEEP (Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership) การจัด VEF ครั้งนี้เป็นปีแรกที่เปิดให้บริษัทเอกชนให้เข้าร่วมและสนับสนุน เช่น Wien Energy และ Verbund (บริษัทด้านพลังงานของออสเตรีย)

Vienna Energy Forum มิ.ย. 2015

VEF2015_Flyer_final_19Nov-1

องค์การ UNIDO จะทำการจัดการสัมนาด้านพลังงานหรือ Vienna Energy Forum ประจำปี 2015 (VEF 2015) ขึ้นในวันที่ 18 – 20 มิ.ย. 2015 งานสัมนาดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ สองปี และเป็นการประชุมที่รวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านพลังงานจากรัฐบาล เอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับผู้บริหาร ในปีนี้หัวข้อสัมนาของ VEF คือ Sustainable Energy for Inclusive Development ทิศทางของการสัมนาสามารถสรุปได้โดยคำถามหัวข้อดังต่อไปนี้

 • What are the main benefits of sustainable energy to inclusive development and productive capacities?
 • What are the main drivers of the increasing energy demand across sectors and how can these be addressed in an integrated way?
 • How can we strengthen the potential of sustainable energy so that it results in concrete actions supporting the Post-2015 Development and the Climate Agenda?
 • What are the areas of greatest potential in energy efficiency, and what can be done to accelerate action and investment in energy efficiency, the ‘hidden fuel’ that has some of the most promising prospects to advance the goals of climate security and sustainable growth?
 • Which innovative financing mechanisms can we use to promote renewable energy systems? How do we scale up investments in renewable energy technologies to meet the SE4ALL goals?
 • How do we energize multi-stakeholder partnerships, private sector involvement and regional cooperation to promote sustainable energy for all?
 • How can the nexus perspective be operationalized to support integrated approaches to energy, water, food, ecosystems and human health?