คลังเก็บป้ายกำกับ: Team Thailand

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

6

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (นายอิทธิพร บุญประคอง) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มี เขตอาณาครอบคลุมประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ โดยในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนสากล (ICAO) และองค์การศุลกากรโลก (WCO) รวมถึงระบบ Schiphol SmartGate Cargo ของท่าอากาศยาน Schiphol ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งสินค้าที่เน้นประสิทธิถาพสูง รวดเร็วเอื้อต่อการค้า และในขณะเดียวกันมีความปลอดภัย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดงาน Thailand Grand Festival ครั้งที่ 11 ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตประสงค์ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจมาร่วมงานออกบูธ แสดงสินค้า โดยในส่วน อก. เช่น สถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

7

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

4

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (นายนพปฎล คุณวิบูลย์) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศสวิตเซอรฺแลนด์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ ตามนโยบาย       สั่งการของ นรม.ที่ต้องการผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.กต. จึงได้มีนโยบายให้หัวหน้าทีมประเทศไทยจัดการประชุมทีมประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหารือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วางแผนงาน  แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานอย่างบูรณาการมากขึ้น โดยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสวิตฯ นั้น ถือว่าสวิตฯ เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในยุโรป และยังมีการลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  ทั้งที่ผ่าน BOI และไม่ผ่าน  อาทิ Nestle และ Swatch Group  ซึ่ง Nestle อยู่ระหว่างสร้างโรงงานแห่งที่ 7 ในประเทศไทย และกำลังหารือกับไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IUU  ส่วน Swatch Group ต้องการขยาย presence ในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน โดยโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับสวิตฯ ที่สำคัญๆ เช่น ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาของไทยในสาขาต่าง ๆ อาทิ อาหารแปรรูป ยาและเวชภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนบุคคลากรด้านนี้กับไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ ได้มีโอกาสพบปะกับภาคเอกชนไทยที่มาแสดงสินค้าในงาน  BaselWorld Watch & Jewellery Show ณ เมืองบาเซิลด้วย

5

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

2

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (นายณรงค์ ศศิธร) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศเช็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน  ในเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล โดยในช่วงก่อนการประชุม ได้เชิญ นาย Lukas Martin ตำแหน่ง Director of Department of International Relations, Confederation of Industry of the Czech Republic มาบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของเช็ก สาระที่ได้จากการประชุมในด้านการส่งเสริมการค้า/การลงทุน ในประเทศเช็ก คือการเปิด/ขยายตลาดให้กับสินค้าใหม่ๆ โดยเน้นสินค้า SMEs อาหาร อาหารแปรรูป ผลไม้สด/แห้ง อาหารกระป๋อง สินค้าออร์แกนิค  การเข้าร่วมงาน Prima Fresh Festival ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารนานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของเช็ก จัดร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Prima TV ในวันที่ 25-26 มิ.ย. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 20,000-25,000 คน และมีการ ปชส. ที่เข้าถึงกลุ่มคนถึงมากกว่า 1 ล้านคนผ่านสื่อต่างๆ ซึ่ง ผอ. ททท. สนง. กรุงปราก ได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมเพื่อขยายการ ปชส. ปทท. เช่น การจัดหาพ่อครัวมาสาธิตการประกอบอาหาร และการนำกิจกรรมเสริมต่างๆ มาเข้าร่วม โดยในส่วนของ สทอ.อต. ประธานได้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าของเช็กในด้านนาโนเทคโนโลยีสิ่งทอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอของไทย โดยขอฝากให้ประสานสถาบันสิ่งทอ เพื่อพิจารณาว่า นวัตกรรมของเช็กอยู่ในความสนใจของผู้ผลิตไทยมากน้อยเพียงใด ที่ผ่านมา ไทยมีความร่วมมือในด้านนี้กับเช็กในด้านวิชาการเท่านั้น

3

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ครั้งที่ 1/2559 ผ่านระบบ VDO Conference

1

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (นางสาววิมล คิดชอบ) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference เป็นประจำทุกเดือน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่น่าสนใจคือ โครงการนำผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์จากเดนมาร์กไปเยือนไทย โดยจะนำผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจและสื่อมวลชนเดนมาร์กไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของไทยในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ไปเยี่ยมชม ตำบลตัวอย่างด้านเกษตรอินทรีย์ที่เชียงใหม่และโครงการแม่ฟ้าหลวงที่เชียงราย และประเด็นความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) ของไทย