Tag Archives: standards

คณะกรรมาธิการยุโรปทำแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสองมาตรฐาน

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปดำเนินการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการระบุและดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีระดับคุณภาพสองมาตรฐาน โดยจัดทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ตามคำประกาศของประธานาธิบดี Juncker ในสุนทรพจน์ State of Union ประจำปีนี้ คณะกรรมาธิการดำเนินการแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอาหารและยาของสหภาพยุโรปเพื่อรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากที่ผ่านมามีพบว่าสินค้าของบางบริษัทในสหภาพยุโรป ที่วางขายในประเทศสมาชิกมีความแตกต่างในระดับมาตรฐาน แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบหีบห่อที่คล้ายกัน การดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมาธิการจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ว่า บริษัทใด ละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแตกต่างในประเทศสมาชิก ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะแสดงรายการและอธิบายถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านอาหารของสหภาพยุโรปและกฎหมายว่าด้วยการบริโภคของสหภาพยุโรปที่หน่วยงานต่างๆจะต้องอ้างอิงถีง เมื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สองมาตรฐาน ระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร (Food Information Regulation) กำหนดให้ผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยกตัวอย่างเช่น ฉลากอาหารต้องระบุส่วนผสมทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ กฏหมายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า หรือ Unfair Commercial Practices directive ได้ห้ามการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่นการโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเหมือนกันในลักษณะที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ คำแนะนำนี้ ได้อ้างอิงตามข้อกฏหมายดังกล่าว และกำหนดแนวทางขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำการดูและสิทธิของผู้บริโภคและด้านอาหารแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทผู้ผลิตผลิตทำตามกฏหมายเหล่านี้หรือไม่ ในกรณีที่มีการผิดกฏหมายในรูปแบบที่ข้ามพรมแดน (corss-boarder aspect to a breach) เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับยุโรปได้ เจ้าหน้าที่ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัท ต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่านี้ผ่านแนวทางการพัฒนาคำแนะนำดังกล่าว และรูปแบบการทำงานอื่น ๆ ของคณะกรรมาธิการฯ นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวแล้ว […]

UNIDO จัดวันมาตรฐานโลก

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Industrial Development Organization – UNIDO) ร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดวันมาตรฐานโลก หรือ International Standard Day เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายของวันมาตรฐานโลกคือการสร้างความตระหนักความสำคัญในด้านดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ภาคอุตสาหกรรม และภาคผู้บริโภค วันมาตรฐานโลกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานต่อเศรษฐกิจโลก โดยให้เกียรติต่อการการทำงานของผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนที่ทำการพัฒนา voluntary standards หรือมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสมัครใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น International Electrotechnical Commission (IEC), the International Organization for Standardization (ISO) และ the International Telecommunication Union (ITU) องค์การ UNIDO เองก็มีกิจกรรมในด้านคุณภาพและมาตรฐานเช่นกัน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและการกำกับดูแล การพัฒนาองค์กรโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ไปจนถึงการสนับสนุนภาคเอกชนในการยื่นขอการรับรองในระดับนานาชาติ (International standards […]

การควบคุมมาตรฐานสินค้าและการให้บริการในสหภาพยุโรป

สินค้าและการให้บริการที่มีจำนวนมากมายในสหภาพยุโรปนั้นทำให้การจัดตั้งมาตรฐานควบคุมสินค้าและการให้บริการเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง การจัดตั้งมาตรฐานเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ การยกระดับความปลอดภัย และการเพิ่มคุณภาพ การจัดตั้งมาตรฐานสำหรับตลาดภายในของสหภาพยุโรป (Internal Market European Standard) ยังมีส่วนช่วยในการลดอุปสรรคทางการค้าที่มาจากมาตรฐานที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิก มาตรฐานกลางที่ได้รับการปรับให้สอดคล้องกันนี้ทำให้บริษัทในสหภาพยุโรปสามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม และสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตลาด การตรามาตรฐานกลางของยุโรปนี้ยังส่งผลพลอยได้อื่นๆอีกด้วย อาทิเช่น การผลักดันการสร้างนวัฒกรรมและสินค้าใหม่ๆ เพราะในมุมมองหนึ่ง มาตรฐานกลางเปรียบเหมือนข้อบังคับที่ผู้ประกอบการต่างๆจะต้องปฎิบัติตาม การตั้งมาตรฐานหรือข้อบังคับที่ท้าทาย (เช่นการตั้งอัตราการใช้พลังงานของเครื่องไฟฟ้าที่ต่ำ) เปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องทำการค้นคว้า และทำการวิจัยเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้า นอกจากนี้แล้วการตั้งมาตรฐานยังช่วยเพิ่มระดับความแข่งขัน (competitiveness) ระหว่างกิจการต่างๆ ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มความ compatibility ของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย การสร้างมาตรฐานเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนการวางรากฐานที่แข็งแรงของการพัฒนา อุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปและการฟื้นฟู (renaissance) ของภาคอุตสาหกรรมในยุโรป ระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรป (The European Standardisation System) จากอดีตจนถึงปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ทำการตั้งมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการเป็นจำนวนหลายพันกว่ามาตรฐาน ภายใต้กรอบกฎหมาย Regulation on European Standardisation ที่ได้รับการบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2013 การดำเนินการในการสร้างมาตรฐานอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้สหภาพยุโรปมีความเป็นเลิศในด้านดังกล่าว มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรปและหน่วยงานด้านมาตรฐานอื่นๆในระดับนานาชาติ ซึ่งความเชื่อมโยงนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนากฎหมายและนโยบายของสหภาพยุโรปในทางอ้อมเช่นกัน การพัฒนามาตรฐานของสหภาพยุโรปนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เป็นหลัก คณะกรรมาธิการยุโรปทำการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยของสหภาพยุโรปเอง ภายใต้ชื่อว่า Joint […]