Tag Archives: SDG

สหประชาชาติขับเคลื่อน SDG ผ่านที่ประชุมด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน

ระบบคมนาคมเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่มีสำคัญ กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ ต่างมีการขนย้ายทรัพยากร สินค้า และบุคลากรจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และการดำเนินการต้านต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต ความสำคัญของระบบคมนาคมยิ่งทวีมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ห่วงโซ่โลจิสติกของประเทศต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแน่นเฟ้น สินค้าและทรัพยากรต่าง ๆ ถูกส่งไปและรับจากประเทศต่าง ๆ หากพิจารณาเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal) จะเห็นได้ว่ามีหลายเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมทั้งทางตรงและอ้อม เช่น เป้าหมายที่ 11 “Sustainable Cities and Communities,” และ เป้าหมายที่ 13 “Climate Action” ที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หากภาคส่วนคมนาคมไม่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาคคมนาคมใช้พลังงานเป็นสัดส่วนที่สูงและคาดว่าก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคคมนาคมนั้นสูงถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย SDG 10, “Reduce inequality within and among countries,” ที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงด้านคมนาคมในการกระจายสินค้า ทรัพยากร และบุคลากร องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของคมนาคมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ทำการจัดการประชุมด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน (Global Sustainable […]

โครงสร้างตัวชี้วัด – ตัวต่อชิ้นสุดท้ายของ SDG 2030

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 59 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission) ได้ลงความเห็นชอบต่อกรอบโครงสร้างตัวชี้วัดในการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDG) ผ่านการประชุม United Nations Statistical Commission ครั้งที่ 47 โครงสร้างดังกล่าวเปรียบเสมือนตัวต่อชิ้นสุดท้ายของการดำเนินการวาระการพัฒนาระดับโลก 2030 Agenda for Sustainable Development คณะผู้เชี่ยวชาญ Inter-Agency and Expert Group on SDG indicator (IAEG-SDGs) ได้เสนอโครงสร้างตัวชี้วัดที่มีทั้งหมด 230 ตัวชี้วัดที่จะช่วยในการติดตามให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายได้ คณะกรรมการมีแผนที่จะพัฒนาและปรับตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนำเอาเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เข้าร่วม กรอบโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบเปรียบเหมือนจุดเริ่มของกระบวนการพัฒนาเพื่อให้โครงสร้างดังกล่าวมีคุณภาพที่สูง ตัวชี้วัดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการดำเนินการ 2030 Agenda ซึ่งไม่จำเป็นที่จะมีผลบังคับใช้กับบริบทระดับชาติทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญในการนำไปใช้ในบริบทของแต่ละประเทศคือ National ownership […]

สหภาพยุโรปต้อนรับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาติ

ที่ประชุมสุดยอดของสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์กได้ทำการรับวาระเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal) เป้าหมายดังกล่าวมีขอบเขตการดำเนินการถึงปี ค.ศ. 2030 และมีทั้งหมด 17 หัวข้อ รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 169 ตัวชี้วัด สหภาพยุโรปได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว ผ่านการดำเนินการของสหภาพยุโรปเองและนโยบายการต่างประเทศของตน สหภาพยุโรปได้ร่วมกับนานาประเทศและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว ตลอดมา เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวได้รวมเอาผลการประชุมของสหประชาชาติด้านการเงินของการพัฒนานานาชาติ (Addis Ababa Action Agenda) ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรมในด้านการเงิน เช่น การใช้ทรัพยากรในประเทศ การสนับสนุนด้านการเงินจากด้านเอกชน และความช่วยเหลือจากองค์กร Official Development Assistance (ODA)   17 เป้าหมาย SDG – เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 เป้าหมายและ 169 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งสามมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ) มุ่งแก้ปัญหา ในด้านต่างๆ ของโลก เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน […]