Tag Archives: REACH

สหภาพยุโรปเผยแพร่กำหนดการ (Roadmap) การประเมิน REACH รอบ 5 ปี

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ดำเนินการโครงการ REFIT เพื่อทำการตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของกฎหมายต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เพื่อทำการปรับและแก้ให้เพื่อลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยคงไว้ซึ่งเป้าหมายของนโยบาย ในปีค.ศ. 2017 ที่จะมาถึง คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินการของ REACH หรือ Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemical ที่เป็นข้อบังคับด้านสารเคมีของสหภาพยุโรป (เริ่มบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007) การประเมินผลดังกล่าวจะเป็นการประเมินผลรอบ 5 ปีครั้งที่สองของ REACH คณะกรรมาธิการได้เผยแพร่กำหนดการหรือ Roadmap สำหรับ REACH REFIT เมื่อวันที่ 19 พค. 59 ที่ผ่านมา การประเมินดังกล่าวจะถูกดำเนินการโดย European Chemical Agency (ECHA) ร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรป โดยจะครอบคลุม 5 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ Effectiveness, Efficiency, Relevance, Coherence, และ EU […]

REACH และ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

REACH เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการลงทะเบียน ประเมินผล การรับอนุญาตและการกักกันสารเคมี ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2007 เป็นต้นมา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อปริมาณสารที่ถูกนำเข้ามากหรือผลิตขึ้นนั้นมีมากกว่า 1 ตันต่อปีต่อผู้ประกอบการ โดยต้องทำการลงทะเบียนกับ European Chemicals Agency (ECHA) เพื่อเป็นการทำตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ผลิต (manufacture)และผู้จัดหาสินค้า (supplier) จะต้องทำการระบุและควบคุมสารมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ของตน โดยเฉพาะสารที่อยู่ในหมวดหมู่ของ REACH substances of very high concern (SVHC) และ REACH restricted substances. ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำการประเมินในเบื้องต้นและตรวจสอบขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามได้ที่นี้ Substances of very high concern (SVHC) ปัจจุบันรายชื่อของสาร SVHC นั้นมีทั้งหมด 151 สารแยกเป็น 38 ชนิดและจะมีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา สาร SVHC นั้นเป็นสารที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สารก่อมะเร็ง – carcinogenic, […]

สหภาพยุโรปจะทำการศึกษาผลกระทบของ REACH ต่อนวัฒกรรม ศักยภาพการแข่งขันและ SMEs

REACH หรือ บทควบคุมเกี่ยวกับ การ ลงทะเบียน(Registration), ประมวลผล(Evaluation), อนุญาติ(Authorisation), และ การจำกัด(Restriction) สารเคมีต่างๆ นั้นเริ่มมีผลบังคับใช้ในอียูตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2007 จุดประสงค์โดยรวมของบทควบคุมนี้คือการเพิ่มความคล่องตัวและปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม  เพื่อการรับรองว่าสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากสารเคมี โดยการส่งเสริมทางเลือกของวิธีการตรวจสอบ การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เนตเป็นสื่อ และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและนวัฒกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REACH อย่างไรก็ต่าง การบังคับใช้ มาตรการ REACHนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ เงื่อนไขในการปฏิบัติการ (operational conditions)และโครงสร้างของอุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ อีกทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (downstream industries) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จึงจัดทำการประมูลโปรเจคทำการศึกษาผลกระทบของ REACHขึ้น โดยมุ่งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 2010-2013 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ