Tag Archives: industry 4.0

ลักเซมเบิร์ก จัดทำการศึกษา Third Industrial Revolution Strategy

กระทรวงเศรษฐกิจ หอการค้าและ องค์กร IMS (องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน) ของประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ร่วมกันเปิดตัวการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สามของประเทศ หรือ The Third Industrial Revolution Strategy (TIR) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับลักเซมเบิร์ก การศึกษาดังกล่าวดำเนินการร่วมกับ Jeremy Rifkin ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ แนวคิดของลักเซมเบิร์กดูจะสวนทางกับเทรนของประเทศอื่น ๆ รวมทั้งไทย ที่มุ่งไปสู่การเป็น 4.0 ข้อแตกต่างระหว่างแนวคิด 4.0 และ TIR โดยหลักต่างกันตรงการจัดแบ่งช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา แนวคิด TIR มองว่าการปฎิวิตอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 นั้นเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ผลักดันโดยเครื่องจักรพลังไอน้ำ อุปกรณ์การพิมพ์ โทรเลข และถ่านหิน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยมีพลังงานไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (centralised electricity) โทรศัพท์ วิทยุ ทีวี นำ้มันราคาถูก และเครื่องจักรสันดาบ เป็นเทคโนโลยีที่ทำการผลักดันการปฏิวัติดังกล่าว และในปัจจุบันสหภาพยุโรปกำลังทำการวางรากฐานสำหรับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 โดยมี […]

ยูนิโดร่วมจัดอภิปรายการเตรียมตัว Industry 4.0 สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาองค์การ UNIDO ร่วมกับ International Telecommunication Union (ITU) ได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับ Industry 4.0 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Work Summit for the Information Society (WSIS) forum 2017 กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการเตรียมตัวสำหรับ Industry 4.0 หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัล กิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบฟอรั่มโดยมีการอภิปรายระหว่างวิทยากร (panel discussion) ได้แก่ Ratika Jain, Executive Director of Manufacturing at the Confederation of Indian Industries (อินเดีย); Sami Haddadin, Professor and Director of the […]

รายงานโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรม 4.0 โดย PwC

การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มความเชื่อมต่อระหว่างสินค้า ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) และรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ผ่านการใช้ระบบดิจิทัล เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษา PWC ได้ทำการสอบถามบริษัทอุตสาหกรรมในเยอรมนีกว่า 235 บริษัท เพื่อสำรวจความคิดเห็นและระบุโอกาส ความท้าทาย และปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาดังกล่าว บริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจมาจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวะการ การผลิต อุปกรณ์และระบบอิเล็กโทรนิกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การลงทุนที่สูง ผู้ร่วมการสำรวจคาดว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัทของตนอย่างมีนัยสำคัญ และจะต้องใช้มูลค่าการลงทุนที่สูงพอสมควร โดยคาดว่าจะการปรับตัวให้เป็น Industry 4.0 จะใช้การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 50 ของการลงทุนในอีกห้าปีข้างหน้าเลยทีเดียว ซึ่งหากเป็นจริงภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันจะลงทุนต่อ Industry 4.0 เป็นมูลค่าถึง 40 พันล้านยูโรต่อปีจากปีค.ศ. 2020 ไป และเมื่อใช้สัดส่วนดังกล่าวทำการคำนวนการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในยุโรปพบว่าการลงทุนต่อปีในด้านดังกล่าวนั้นสูงถึง 140 พันล้านยูโรเลยทีเดียว สามแรงผลักดันที่สำคัญ แรงผลักดันที่สำคัญของการใช้ระบบอินเตอร์เนตในภาคอุตสาหกรรมคือ โอกาสในการบูรณาการและจัดการห่วงโซ่มูลค่าในแนวตั้งและแนวนอน (horizontal and vertical value chains) ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจคาดว่าจะเพิ่มศักยาภาพด้านการผลิตกว่าร้อยละ 18 ในช่วงห้าปีถัดไป […]

ไบโออีโคโนมีและสหภาพยุโรป

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการของกระทรวง โดยได้กล่าวถึงการดำเนินการไบโออีโคโนมี (หรือ Bioeconomy) ให้เกิดภายใน 5 ปี ผ่านการลงทุนราว 1 ล้านล้านบาท และให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้จุดประกายให้สำนักงานที่ปรึกษาฯ จัดทำบทความนี้เพื่อรายงานการดำเนินการ Bioeconomy ของสหภาพยุโรปที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจในด้านดังกล่าวพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจ อะไรคือ Bioeconomy เศรษฐกิจ Bioeconomy ประกอบด้วยการผลิตทรัพยากรหมุนเวียนชีวภาพ (renewable biological resource) ที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาค และพลังงานชีวภาค ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ประสิทธิภาพจากอุตสาหกรรม Biotechonology เศรษฐกิจ bioeconomy นั้นเกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน และเป็นแนวทางที่จะสร้างโอกาสและคำตอบในปัญหาและความท้าทายด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ปัญหาสภาพวะอากาศเปลี่ยนแปลง พลังงาน ความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปและ Bioeconomy สหภาพยุโรปได้มุ่งพยายามผลักดันเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับนวัตกรรมของเศรษฐกิจ ลดอัตราการปล่อยของเสีย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จัดระดับการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตร ปลาและการใช้ทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียนอื่น […]

ยุโรปทำการศึกษา Big Data ด้านสาธารณะสุข

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ Big Data in public health, telemedicine, and health care. รายงานดังกล่าวนำเสนอข้อแนะนำ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างการตระหนักถึง 2) การศึกษาและการฝึกอบรม 3) แหล่งข้อมูล 4) Open Data และ Data Sharing, 5) การนำไปใช้, 6) วัตถุประสงค์, 7) การวิเคราะห์ข้อมูล, 8) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูล, 9) แหล่งทุน และ 10) กฎหมายและความเป็นส่วนตัว หลังจากได้ทำการประเมินมูลค่าเพิ่ม (added value) และคุณภาพของหลักฐานต่าง ๆ ที่มี ทีมงานที่ทำการศึกษาดังกล่าวได้เลือกกรณีตัวอย่าง 10 ตัวอย่างในการใช้ Big Data ด้านการบริการสาธารณะสุข พร้อมทั้งการระบุนโยบายการที่น่าจะเป็นไปได้ในการดำเนินการ Big Data ในด้านดังกล่าว […]

Industry 4.0 Focus: ศูนย์วิจัย Centre for Industrial Productivity (CiP) Darmstadt

Industry Review ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักศูนย์ Centre for industrial Productivity ของมหาวิทยาลัย Darmstadt ซึ่งเป็นหนึ่งใน Cluster ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมนี ศูนย์วิจัยและศึกษานวัตกรรมดังกล่าวได้รับงบประมานสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Technical University of Darmstadt และบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company ศูนย์ CiP มีความเชี่ยวชาญด้าน Lean technique, Lean Management และการนำหลักการ Lean Principles ไปประยุกต์ใช้ในด้านการควบคุมคุณภาพและการบำรุงอุตสาหกรรม ซึ่งในปีค.ศ. 2016 มีการขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมแนวคิด Industry 4.0 และการ Digitalisation กระบวนการผลิตต่าง ๆ ศูนย์ CiP ได้ทำการฝึกอบรมนักศึกษาและพนักงานอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านการผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น inbound raw material process, packaging, […]

บริษัท Industry 4.0 ที่น่าสนใจในออสเตรีย (พฤศจิกายน 59)

  บริษัท ENGEL AUSTRIA GmbH Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtQLwGdZpvyK91fEWMJ0E0Q บริษัท Engel เป็นบริษัทครอบครัว ( family-run company) ด้านการอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก ที่ประสบความสำเร็จบริษัทหนึ่งในออสเตรีย บริษัทก่อตั้งในปีค.ศ. 1945 ในปัจจุบันมีโรงงานกว่า 9 แห่งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย นอกจากนี้ยังมาสาขาย่อยในประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 85 ประเทศรวมมีพนักงานมากกว่า 5,400 คนทั่วโลก  ในปี 2015/2016 บริษัทมี turnover มากกว่า 1.25 พันล้านยูโร ผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิตนั้นมีมากมาย ตั้งแต่ด้านยานยนต์ teletronic เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์หีบห่อต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการการปรึกษาด้านระบบ injection moulding กับโรงงานต่าง ๆ อีกด้วย บริษัท Engel มีที่ตั้งในออสเตรีย 3 แห่งด้วยกัน   Schwertberg, […]

อุตสาหกรรมสิ่งทอในบริบท Industry 4.0

Industry 4.0 หรือการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นแนวโน้มการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งนำเอาเทคโนโลยี digital และการสื่อสาร (Information technology) ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น cyber-physical systems, แนวคิด Internet of Things หรือ Cloud computer ซึ่งเป้าหมายในภาพรวมคือการพัฒนาที่จะนำไปสู่โรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory แนวโน้มดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมปัจจุบัน บทความนี้จะกล่าวถึงผลกระทบของแนวโน้มดังกล่าวต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอในภาพรวม หากมองย้อนกลับไปในอดีต จะเห็นได้ว่าในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อน ๆ ส่งผลกระทบที่สูงต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ การทอผ้าที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องกลแทนการทอมือ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงและในขณะที่สามารถเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านโครงสร้าง Digital และ Biological สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เช่น 3-D printing หรือ artificial intelligence และ Biomaterial จึงน่าจะมีผลกระทบต่อภาคดังกล่าวเช่นเดียวกัน นาย Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งและประธานของ […]

การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0

โครงการ http://bind40.com/ ได้ทำการรวบรวมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 มาดังต่อไปนี้ ปีพ.ศ. 2559 – Smart Industry: 26 – 28 กันยายน เมือง Chicago – Bosch ConnectedWorld Chicago: 27 และ 28 กันยายน เมือง Chicago – M2M Summit: 5 และ 6 ตุลาคม เมือง Düsseldorf (Germany) – M2M and IOT Strategies Summit:  11 และ 13 ตุลาคม เมือง Berlin – IEC General Meeting (การประชุมหลักของปีในด้าน […]

บุคคลที่มีผลด้านการชักนำ (influencers) ต่อ Industry 4.0 มากที่สุด

โครงการ Bind 4.0 ทำการจัดอันดับบุคคลที่มีผลด้านการชักนำ (influencers) ต่อ Industry 4.0 มากที่สุด โดยได้แสดงผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 59 ที่ผ่านมา โดย 1 ในนั้นเป็นนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย โครงการ Bind 4.0 เป็นการดำเนินการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีช่วงดำเนินการการ 24 อาทิตย์เป็นโครงการของ Basque Country เขตการปกครองที่เป็นเอกเทศโดยตนเองที่ตั้งอยู่ในประเทศสเปน โครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการผลักดันบริษัท start-up ในภาคส่วน Industry 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับ big data, additive manufacturing, artificial vision, cloud computing, augmented reality, cybersecurity, cyberphysical system และ collaborative robotics บริษัท start-up ทั่วโลกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ และหากได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการย้ายบริษัทไปดำเนินการที่ Basque Country โครงการ […]