Tag Archives: Industrial policy

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (ตอนที่ 3-ภาคผนวก)

รายละเอียด Industrial Policy Strategy 1.การสร้างโอกาสและความเชี่ยวชาญให้กับประชาชน (Empowering industry and its people with opportunities and skills to thrive in the Single Market) 1-1 โครงการ modernize โครงสร้างกฎหมายด้านสมบัติทางปัญญา (Intellectual Property Framework) – เริ่มดำเนินการจากฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 มีการทำรายงานตรวจสอบการดำเนินการของ Directive ด้านการบังคับใช้กฎหมายสมบัติทางปัญญา และมีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านกรอบการดำเนินการขอรับรอง Standard Essential Patents 1-2 โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดซื้อของหน่วยงานราชการในสหภาพยุโรป (public procurement in the EU) – เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2017 ผ่านการสร้างกลไกการรายงานจากหน่วยงานราชการเมื่อมีการจัดซื้อด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าสูง โดยกลไกดังกล่าวเป็นการดำเนินการอย่างอาสาสมัคร 1-3 โครงการ Workforce with the right […]

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (ตอนที่ 2)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการประกาศยุทธศาสตร์นโยบายด้านอุตสาหกรรม (Industrial Policy Strategy) ของสหภาพยุโรป ที่มุ่งผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถทำการสร้างงานเพิ่มขึ้นและทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การป้องกันผลกระทบต่อสหภาพยุโรปและแรงงานของตนจากการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นาย Jean-Claude Juncker ประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป ได้กล่าวย้ำความตั้งใจของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว ต่อที่ประชุมผ่าน State of the Union speech แสดงความต้องการเสริมสร้างอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยจะ “ช่วยให้อุตสาหกรรมของเรา(สหภาพยุโรป) คงอยู่และเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม Digitalisation และ Decarbonisation และได้ทำการรับรองเอกสาร communication ในด้านดังกล่าวหัวข้อ Investing in a smart, innovative and sustainable industry – A renewed EU industrial policy strategy ในวันเดียวกัน เป็นผลให้คณะกรรมาธิการ ฯ ได้จัดตั้งกิจกรรมเพื่อทำการกระตุ้นและทำการติดตามผลการดำเนินการด้านดังกล่าวสองกิจกรรมด้วยกัน คือ i) การประชุมโต๊ะกลมระดับสูงด้านอุตสาหกรรม ii) งาน European industry day ประจำปี เริ่มจากปีค.ศ. 2017 เป็นต้นมา เป็นงานประชุมสำหรับนักนโยบาย นักธุรกิจ นวัตกรรม start-up และตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เหลียวหลัง มองไปข้างหน้า กับนโยบายด้านอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป ตอนที่ 1

เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง กองบรรณาธิการ Industry Review ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป โดยจะเริ่มตีพิมพ์ในรูปแบบของบทความสั้น “เหลียวหลัง มองไปข้างหน้า กับนโยบายด้านอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป” ซึ่งจะลำดับการพัฒนาการนโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา รวมทั้งเอกสารเชิงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง กองบรรณาธิการหวังว่าบทความชุดนี้จะช่วยสร้างบริบทในการวิเคราะห์นโยบายด้านอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปและบทความต่างๆ ที่นำเสนอผ่านจดหมายข่าว Industry Review ต่อไป เริ่มตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาสหภาพยุโรปได้ให้ความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีการกำหนดแนวทางพัฒนาและนโยบายเฉพาะสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้สหภาพยุโรปมีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง หลากหลาย และมีศักยภาพในการแข่งขัน การดำเนินการเชิงนโยบายที่ว่านี้ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยของโลก สหภาพยุโรปได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจค่อนข้างสูง มีการอัตราคนตกงานที่สูง การจ้างงานที่ลดลงและการชะลอตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูง ในวันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2010 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการเผยแพร่เอกสาร “An integrated industrial policy for the globalisation era” ซึ่งอยู่ภายใต้ Europe 2020 strategy  เอกสารดังกล่าวได้กำหนดนโยบายของสหภาพยุโรปในภาพรวม ที่มุ่งผลักดันเพื่อทำการเพิ่มการจ้างงาน ผลักดันการเติบโต และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปมองว่า การกำหนดนโยบายในภาพรวมที่มีความบูรณาการนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการที่ประเทศสมาชิกจะร่างนโยบายเฉพาะสำหรับประเทศตนเอง  […]

สหภาพยุโรปมุ่งผลักดันเรเนซองส์อุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมของยุโรปนั้นได้มีการเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008เป็นต้นมา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงพยายามที่จะผลักดันให้เกินการเรเนซองส์ของภาคอุตสาหกรรมในยุโรป โดยตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนผลผลิตมวลรวมของยุโรปที่มาจากภาคอุตสาหกรรมนั้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2020 แผนการของคณะกรรมาธิการยุโรปนั้นมุ่งที่จะยกระดับอุตสาหกรรมในยุโรปให้มีความทันสมัย ลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ความเชี่ยวชาญ การคุ้มครองสิทธิบัตร และการเข้าถึงแหล่งทุน คณะกรรมาธิการยุโรปหวังว่าการฟื้นฟูภาคอุตสหกรรมของยุโรปนั้น จะทำให้เกิดการสร้างงานและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต กว่าหนึ่งในสี่ของตำแหน่งงานในภาคเอกชนนั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรม การลงทุนจะมุ่งไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการเติบโตเช่น Smart electrical grid และ Clean vehicles ที่มาของข่าว: EU calls for “industrial renaissance” to support recovery