คลังเก็บป้ายกำกับ: European Service Innovation Centre

โครงการของ European Service Innovation Centre #3 High Level Group on Business Services

High Level Group on Business Services (HLG) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม 2013 โดยมีจุดประสงค์หลักในการสร้างแรงผลักดันการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านธุรกิจ (Business Services) และเพื่อช่วยเหลือผู้ร่างนโยบายในการเข้าใจถึงความท้าทายในภาคส่วนดังกล่าว

กลุ่ม HLG ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มหลักที่จะสร้างผลกระทบต่อการให้บริการทางด้านธุรกิจในสหภาพยุโรป อาทิเช่น digital revolution, incorporate products and services และ open innovation with customer engagement นอกจากนั้นแล้วกลุ่ม HLG ยังทำการวินิจฉัยอุปสรรคในการเจริญเติบโตของการให้บริการด้านธุรกิจของยุโรป เช่นอุปสรรคทางด้านการทำธุรการต่างๆ โครงสร้างประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนทักษะและความเชี่ยวชาญ ข้อบกพร่องในการจัดซื้อ เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์กลุ่ม HLG ได้เสนอนโยบายต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจำนวนหกนโยบายด้วยกัน

 1. นโยบาย Europe 2020 – ความสำคัญของบริการธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของบริการธุรกิจในโครงการ Horizon 2020
 2. การฉวยโอกาสในระดับนานาชาติ – ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อบริการธุรกิจในการต่อรองการค้าระดับนานาชาติเพื่อ ที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบกิจการในสหภาพยุโรป
 3. การสร้างความเป็นเอกภาพของตลาดเพื่อการให้บริการธุรกิจ – ควรจะผลักดันด้านกฎหมายและข้อบังคับที่จะนำมาซึ่งโครงสร้างด้านกฎหมายเดียว กันในหมู่ประเทศสมาชิก นำเสนอนโยบายที่จะยกระดับโครงสร้างด้านข้อบังคับและมาตรฐานของการให้บริการธุรกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขข้อบังคับที่ยุ่งยากและซับซ้อน ยกเลิกโครงสร้างภาษีและการประกันต่างๆที่ขัดขวางการค้าข้ามพรมแดน
 4. โฟกัสที่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการนำข้อบังคับด้านการจัดซื้อจัดจ้างใหม่มาใช้ โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ได้ ประโยชน์ต่อสังคม คุณภาพและนวัฒกรรมมากกว่าเพียงแค่ระดับราคาที่ต่ำ อีกทั้งผลักดันให้ SMEs มีส่วนร่วมในการประมูลงาน
 5. สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการธุรกิจ – ผลักดันโครงการแนวหน้าที่จะรวบรวมเอาภาคการผลิตและการให้บริการจากทั่วสหภาพ ยุโรปมารวมกันเพื่อสร้างพื้นที่การแชร์ข้อมูล ที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างนวัฒกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ บริการธุรกิจ ทำการผลักดันร่วมกับประเทศสมาชิกในการสร้าง Open data หรือข้อมูลสาธารณะ
 6. การพัฒนาและยกระดับทักษะของแรงงาน – ให้ความสำคัญต่อการให้บริการทางธุรกิจเป็นพิเศษในการดำเนินนโยบาย European Skills Strategy เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างทักษะด้านเทคโนโลยี การค้า และการทำธุรกิจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม HLG

โครงการของ European Service Innovation Centre #2 European Cluster Observatory

ศูนย์ European Cluster Observatory เป็นแหล่งข้อมูลด้านสถิติ การวิเคราะห์และการสร้างแผนที่ (mapping) ของ cluster และนโยบายที่เกี่ยวกับ cluster ในยุโรป โดยศูนย์นี้มุ่งให้บริการต่อประชาชนชาวยุโรป ผู้มีหน้าที่ร่างนโยบายในระดับต่างๆ (ระดับสหภาพยุโรป ระดับชาติ ภูมิภาคและท้องที่)อีกทั้ง ผู้จัดการศูนย์ cluster ต่างๆ

จุดประสงค์ของศูนย์นี้คือการโปรโมตและพัฒนา cluster ที่มีคุณภาพระดับโลกในสหภาพยุโรป โดยทำการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมสาขาใหม่ๆ (emerging industries) และช่วยเหลือให้ SMEs สามารถเข้าถึง cluster เหล่านี้และกิจกรรมในระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้แล้วศูนย์นี้ยังมุ่งให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการออกแบบความ เชี่ยวชาญของตนเอง (smart specialisation) และนโยบายของแต่ละ cluster ที่จะช่วยเหลือด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเฉพาะของบริษัทที่อยู่ใน cluster กล่าวได้ว่าการวิเคราะห์สถิติและคำชี้นำของศูนย์นี้สามารถนำไปใช้ควบคู่กับ การบริการของ Smart Specialisation Platform ที่ช่วยเหลือในการวางนโยบายการวิจัยเพื่อการวางแผนนวัฒกรรมระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) บริการหลักของศูนย์นี้ได้แก่

 • การจัดทำ European Cluster Panorama or cluster mapping ทุกๆ 6 เดือน
 • การจัดทำรายงานแนวโน้มของ European Cluster
 • การทำ regional Eco-system scoreboard ที่ช่วยในการชี้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านระบบนิเวศของแต่ละภูมิภาคและประเทศ
 • ทำการทดสอบ European Stress Test for Cluster Policy
 • การแสดงตัวอย่างการใช้นโยบาย modern cluster policy
 • การจัดพื้นที่การประชุมระหว่าง cluster policy-makers และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ European Cluster Observatory

โครงการของ European Service Innovation Centre #1 Business Innovation Observatory

Business Innovation Observatory เป็นหนึ่งในสามโครงการของสหภาพยุโรปที่ทำการศึกษาแนวโน้มของธุรกิจและนวัฒ กรรมทางอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับ SMEs จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการค้นหาแนวทางที่ดีที่สุด (Best Practise) ในการระบุอุปสรรคของการสร้างนวัฒกรรมใหม่ๆ ซึ่งแนวทางที่กล่าวถึงนี้จะถูกนำมาประกอบการร่างนโยบายที่จะช่วยสนับสนุน การสร้างนวัฒกรรมในสหภาพยุโรปต่อไป

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2013 และได้ทำกรณีศึกษากว่า 24 กรณีที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มด้าน 1) advanced manufacturing, 2) big data, workplace innovation, 3) the sharing economy, 4) design for innovation และ 5) smart living.  โครงการนี้ยังได้ทำการศึกษารูปแบบและโครงสร้างธุรกิจ (business model) ต่างๆ กรณีศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในด้านนวัฒกรรมของยุโรป

ในทุกๆหกเดือนจะมีการจัด workshop ในด้านวัฒกรรมทางธุรกิจที่ศูนย์นี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการทดสอบและการเรียนรู้จากกรณีศึกษา นอกจากนี้แล้ว workshop ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ในการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง นักธุรกิจ ผู้ลงทุน ช่างอุตสาหกรรม และผู้ออกแบบนโยบาย โดยหัวข้อการสนทนาจะโฟกัสที่การเพิ่มศักยภาพด้านนวัฒกรรมของยุโรป การข้ามพ้นความท้าท้ายด้านธุรกิจและสังคม และการสร้างศักยภาพในการแข่งขันผ่านนวัฒกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการในด้านต่างๆ

นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่กิจกรรมของโครงการผ่านนิตยสารทุกๆหกเดือน โดยมีรายละเอียดของกรณีศึกษาและ workshops ต่างๆ ซึ่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการจัด workshop ที่เมือง Naples ประเทศอิตาลี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Innovation Observatory