Tag Archives: COP 24

รายงานพิเศษ – สรุปการประชุม COP 24

การประชุมประจำปีขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือ COP 24 จัดขึ้น ณ เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์ ระกว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2018 การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 23.000 คน หัวข้อหลักของการประชุมคือการลงความเห็นร่วมเกี่ยวกับกฏ ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินการข้อตกลงปารีส ซึ่งรวมถึงรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละประเทศสมาชิก เมื่อข้อตกลงดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ. 2020 ข้อตกลงที่ถูกเสนอต่อที่ประชุมส่วนใหญ่ได้รับการรับรองและเห็นชอบ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องทำการรายงานปริมาณการปล่อยสารพิษและข้อเสียสู่บรรยากาศโลกและการดำเนินการเพื่อลดปริมาณดังกล่าวทุก ๆ สองปี โดยเริ่มจากปีค.ศ. 2024 เป็นต้นไป แต่ที่ประชุมไม่สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับการรับรองรายงานด้านผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก 1.5 องศาที่จัดทำโดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ที่แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มของระดับการปล่อยสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประชุมในภาครวมแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับเป้าหมายเดิมให้สูงขึ้นก่อนปีค.ศ. 2020 แต่ยังไม่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุม และถูกส่งต่อไปให้ที่ประชุมครั้งที่ 25 ที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศ ชิลีพิจารณาต่อไป ผลการประชุม COP ครั้งที่ 24 ที่น่าสนใจ  1. รายงาน IPCC 1.5 […]