Tag Archives: circular economy

ยูนิโดร่วมจัดการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนในลาตินอเมริกา

กรุง มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – จะมีการจัดฟอรั่มการประชุมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกลุ่มประเทศละตินขึ้นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายนที่ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจ Circular Economy ในประเทศอุรุกวัยและภูมิภาคดังกล่าว ฟอรั่มการประชุมดังกล่าว เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ กระทรวงปศุสัตว์การเกษตรและการประมง และกระทรวงการเคหะการวางแผนดินแดนและสิ่งแวดล้อม ของอุรุกวัย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Biovalor ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ Global Environment Facility (GEF) และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งละตินอเมริกา (CAF) โครงการดังกล่าวได้รับการดำเนินการในอุรุกวัยโดย UNIDO ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 การประชุมนี้จะนำเสนอความรู้และแนวทางรูปธรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการผลิตภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้การออกแบบมาช่วยการบูรณะและฟื้นฟู (restorative and regenerative) ซึ่งตรงข้ามกับแนวทาง “ผลิต – ขาย – ทิ้ง” […]

เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)

Circular economy (PDF) บทนำ เศรษฐกิจคือ “งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน”[1] ซึ่งตามคำนิยามแล้วเศรษฐกิจในความหมายดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรในทิศทางเดียว (one-way consumption) ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตหรือสกัดทรัพยากรเพื่อนำมาจ่ายแจก จำหน่าย และมาใช้ประโยชน์ กรอบดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียหรือกากที่เกิดขึ้นจากการบริโภค หรือการนำกากและของเสียมาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอีกครั้ง รูปแบบเศรษฐกิจที่ได้กล่าวถึงคงจะดำเนินต่อไป หากข้อจำกัดในด้านปริมาณทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบจากของเสียที่เกิดขึ้นจากการบริโภคไม่ทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ของเสียเป็นพิษ และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการทบทวนรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นไปในปัจจุบัน รูปที่ 1 แผนผังเศรษฐกิจที่ใช้ใช้ทรัพยากรในทิศทางเดียว (one-way consumption) หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียนคือเศรษฐกิจที่คุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ได้รับการรักษาให้คงไว้ให้นานที่สุดและมีการสร้างของเสียที่ต่ำที่สุด ซึ่งตามความหมายนี้แล้วระบบเศรษฐกิจที่มีความหมุนเวียนจะมีคุณสมบัติที่สามารถพื้นคืนและกลับสู่สภาพเดิม และสามารถคงภาคส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระบบให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุด รูปที่ 2 แผนผังเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   เศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บน 3 หลักการ ได้แก่ หลักการที่ 1 การรักษาและเสริมทุนด้านธรรมชาติ (natural capital) ผ่านการจัดการ ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด […]

สหภาพยุโรปมุ่งผลักดัน Circular Economy ส่งเสริมการเข้าถึงของผู้มีความพิการและต่อต้านผู้ก่อการร้าย

ในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้กำหนดการดำเนินการใน 3 ด้านที่มีความสำคัญต่อประเทศสมาชิกคือ 1) ด้านวางมาตรการที่จะตอบโต้กับผู้ก่อการร้าย 2) มุ่งผลักดันเศรษฐกิจ Circular Economy ที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีความยั่งยืนมากขึ้น และ 3) นำเสนอการผ่านกฎหมาย European Accessibility Act สำหรับผู้มีความพิการ ภาย ใต้หัวข้อ European Agenda on Security คณะกรรมาธิการยุโรปได้ยกระดับการต่อต้านผู้ก่อการร้ายและการขนย้ายอาวุธและวัตถุระเบิดอย่างผิดกฎหมาย โดยมีหัวข้อหลักสองข้อด้วยกันคือ การเสนอให้จัดตั้งกฎหมาย Directive on Terrorism ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสหภาพยุโรปในการป้องกันการโจมตีจากผู้ก่อการ ร้าย กฎหมายดังกล่าวมีข้อบังคับต่อผู้ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเตรียมตัว ก่อการร้าย เช่นการฝึกฝน การเดินทางไปต่างประเทศ การสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ และการพยายามก่อการร้าย จัดตั้งแผนการดำเนินการเพื่อขัดขวางอาชญากรและผู้ก่อการร้ายในการเข้าถึงและใช้อาวุธและวัตถุระเบิด ผ่านการยกระดับการควบคุมการครอบครองและการนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย การผลักดันเศรษฐกิจ Circular Economy ที่ทรัพยากรต่างๆ จะถูกใช้อย่างมีความยั่งยืนมากขึ้น เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของ Circular Economy Package ของสหภาพยุโรป โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะช่วยในการพัฒนา […]

Vision Zero และ Circular Economy Package วิสัยทัศน์การจัดการของเสียของสหภาพยุโรป

Zero Waste Europe เป็นวิสัยทัศน์ของสหภาพยุโรปในการลดปริมาณของเสียให้เหลือศูนย์ กล่าวคือพยายามลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปจัดการขั้นสุดท้ายด้วยการฝังกลบหรือการเผาทำลายให้เหลือน้อยที่สุด วิสัยทัศน์ดังกล่าวริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2011 และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่พยายามผลักดันให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็น Circular Economy เพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมที่คนรุ่นต่อไปจะต้องแบกรับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของประชากร หลักการ Zero Waste Europe เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการของเสีย และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดของเสียไว้ในแผนชุมชน นอกจากนี้แล้วยังเน้นถึงความจำเป็นของการศึกษาลักษณะของของเสียแต่ละประเภท (Waste Stream) เพื่อระบุปริมาณของเสียตกค้าง (residual waste) ซึ่งเป็นของเสียที่ไม่สามารถนำไป Reuse หรือ Recycle ได้เพื่อลดปริมาณของเสียตกค้างให้เหลือน้อยที่สุด ชุมชนจำนวนมากโดยเฉพาะในอิตาลีและสเปน ได้นำเอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เช่น เมือง Capannori ในแคว้น Tuscany ประเทศอิตาลี เมืองดังกล่าวมีประชากร 47,000 คน โดยในช่วงปี 1990 ประชาชนในเมืองต่อต้านการสร้างเตาเผาขยะและได้เสนอแนวคิด Zero Waste มาใช้เพื่อจัดการของเสียแทนการเผา ผลที่ได้คือเมืองสามารถลดปริมาณของเสียของตนได้ถึงร้อยละ 39 (เทียบกับปีค.ศ. 2004) ซึ่งหมายความว่าประชาชนในเมืองสามารถลดปริมาณของเสียโดยเฉลี่ยต่อปีจาก 700 กิโลกรัมต่อปี ให้เหลือเพียง 430 […]

สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายการจัดการขยะใหม่ (2014)

สหภาพยุโรปเสนอเป้าหมายใหม่ของการ recycling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เป้าหมายใหม่ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: ห้ามฝังกลบขยะที่นำไปใช้ได้อีกครั้ง (recyclable) หลังปี 2025 นำขยะประจำวันมาใช้อีกครั้ง (recycle) ร้อยละ 70 และนำวัสดุห่อและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไปใช่ร้อยละ 80 ลดขยะที่ทิ้งลงทะเลและขยะที่เป็นเศษอาหาร ผลที่คณะกรรมาธิการคาดว่าจะได้รับคือ ลดผลกระทบของเศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุปสงค์ของทรัพยากรที่มีราคาแพงและมีปริมาณอุปทานน้อย การสร้างงานในภาคการจัดการขยะประมาณ 580,000 ตำแหน่ง การลดลงของค่าดำเนินการของภาคธุรกิจประมาณร้อยละ 8 สหภาพยุโรปพยายามที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจในยุโรปเป็นไปในรูปแบบ circular economy ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่นำมีการ reuse repair และ rycycling ทรัพยากรต่างๆ แทนการสกัดหรือผลิตวัตถุดิบใหม่มาแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้แล้ว สหภาพยุโรปมุ่งที่จะจัดตั้งตัวชี้วัดโดยใช้สัดส่วนระหว่าง Gross Domestic Product และ ปริมาณการใช้วัตถุดิบ มาตรการที่สหภาพยุโรปคาดว่าน่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ circular economy ได้คือ การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์สามารถซ่อม อัพเกรด และ นำไปใช้อีกครั้งได้ง่าย สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้นาน และมีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้วัตถุดิบที่อันตรายหรือยากต่อการในไปใช้อีกครั้ง สร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นวัตถุดิบโดยใช้ความก้าวหน้าเชิงเทคนิค   […]