Tag Archives: แรงงาน

หุ่นยนต์จะแย่งงานของฉันไหม? Industry 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน

บริษัท ManpowerGroup หนึ่งในบริษัทจัดหางานที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้จัดทำรายงานผลกระทบของตลาดแรงงานจากการปฏิวัติเทคโนโลยีหรือ Industry 4.0 ในชื่อรายงาน “The Skills Revolution,” โดยได้ทำการเผยแพร่ในที่ประชุม World Economic Forum ที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเมืองระดับนานาชาติมาพบกันที่เมือง Davos ประเทศ Switzerland. รายงานดังกล่าวได้ทำการสัมภาษณ์พนักงานมากกว่า 18,000 คนใน 43 ประเทศจากหกภาคอุตสาหกรรม Manpower พบว่าในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีจะนำไปสู่การใช้ระบบอัตโนมัติที่สูงขึ้น จำนวนการจ้างงานและอัตราการจ้างงานในบางภาคส่วนจะลดลง อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญคือการเพิ่มความเชี่ยวชาญของภาคแรงงานหรือ การ “upskills” แรงงานให้มีศักยภาพและความสามารถเพียงพอในการทำงานในงานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น บริษัทต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องลงทุนในการฝึกฝนและอบรมพนักงานของตนให้ไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง (being left behind). “เรากำลังอยู่ในช่วงที่เริ่มการปฏิวัติความเชี่ยวชาญ (ของแรงงาน) ซึ่งการช่วยให้ผู้คนยกระดับความสามารถของตนและปรับตัวให้เข้ากับโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะเป็นความท้าทายที่สำคัญในปัจจุบัน ผู้ที่มีความสามารถที่ตรงตามความต้องการจะสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเอง มีอำนาจ และสามารถเลือกว่าจะทำงานที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร นายJonas Prising, Chairman และ CEO ของบริษัท Manpower Group ได้กล่าวต่อที่ประชุม “ส่วนผู้ที่ไม่มีความสามารถที่เหมาะสม […]

รัฐบาลสวิสฯ รับรองกฏหมายแรงงานข้ามชาติ เปิดทางการแก้ปัญหาระหว่างสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ทำการรับรองกฎหมายฉบับใหม่ของสวิสเซอร์แลนด์ (วันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา) ให้ที่อนุญาตให้ประชากรสหภาพยุโรปสามารถทำงานในสวิสฯ ได้กฎหมายดังกล่าวเป็นการเปิดทางการแก้ปัญหาด้านดังกล่าวระหว่างทั้งสองฝ่ายที่สืบเนื่องมาจากการลงประชามติด้านการอพยพของประชากร คณะกรรมการจากทั้งสองฝ่ายได้แถลงการณ์ว่า กฎหมายที่ได้ผ่านการรับรองโดยรัฐบาลสวิสฯ จะมีผลในการจำกัดผลการลงประชามติในปี 2014 ที่เรียกร้องให้มีการระบุโค้วต้าจำนวนผู้อพยพไว้ในรัฐธรรมนูญของสวิสฯ หนึ่งในผลกระทบของประชามติดังกล่าวคือการจำกัดการเคลื่อนไหวของประชากรในสหภาพยุโรปเข้าสู่สวิสฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของรัฐเชงเก้น ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้ตอบโต้โดยการยับยั้งการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของสหภาพยุโรป (โครงการ Horizon 2020 และ Erasmus+ ) ซึ่งหลังจากการลงประชามติครั้งนั้น รัฐบาลสวิสฯ ก็ได้ดำเนินการรับรองกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับผู้หางานที่อยู่ในประเทศตนเอง (ประชากรสัญชาติสวิสฯ และชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนกับบริษัทหางานสัญชาติสวิสฯ) และได้พยายามหลีกเลี่ยงการกำหนดโควตาสำหรับประชากรสหภาพยุโรป การรับรองกฎหมายดังกล่าวของรัฐบาลสวิสฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวที่แสดงให้เห็นถึงท่าทีของสวิสฯ ในการต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ Free Movement of Workers กฎหมายดังกล่าวนั้นครอบคลุมไปถึงผู้หางานจากประเทศโครเอเชียที่เพิ่งเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปีค.ศ. 2013 กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แสดงความยินดีต่อการพัฒนาดังกล่าว และได้คืนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยให้กับสวิสฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ประธานของคณะกรรมาธิการ นาย Jean-Claude Juncker ได้กล่าวว่าปีค.ศ. 2017 อาจจะเป็นปีที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและสวิสฯ เพื่อนำไปสู่ความรุ่งเรืองในด้านอิสรภาพในรูปแบบต่าง ๆ […]

สหภาพยุโรปมุ่งยกระดับ Mobility ของแรงงานให้สูงขึ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ (2013-2020) สัดส่วนประชากรที่อยู่ในช่วงอายุทำงาน (15-64ปี) จะลดลงถึง 7.5 ล้านคน แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงานต่างชาติของสหภาพยุโรป และการยกระดับ mobility ของแรงงาน (ความยินยอมในการเปลี่ยนงานหรือย้ายถิ่นฐานเพื่องาน) เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป รายงานของ OECD ที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ ได้ไฮไลท์ว่า mobility ของกลุ่มแรงงานเป็นตัวแปรหลักในการท้าทายความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่จะมา ถึงนี้ นอกจากนี้การลดความแตกต่างระหว่างเพศและการผลักดันให้จำนวนประชากรที่อยู่ในช่วงอายุใช้แรงงานให้เข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น ก็เป็นมาตรการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาประชากรสูงอายุอีกด้วย การสำรวจความคิดเห็นของบริษัทในสหภาพยุโรป แสดงให้เห็นว่ากว่าร้อยละ 40 ของบริษัทในสหภาพยุโรปประสบปัญหาในการหาแรงงานที่มีฝีมือ และในสิบปีต่อจากนี้คาดว่าจะมีการขาดแคลนแรงงานในบางกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มความสามารถระดับกลางและบน OECD ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหานี้โดยนโยบายสามข้อด้วยกัน ยกระดับ mobility ของแรงงานในสหภาพยุโรป เพื่อให้มีการไหลเวียนของความเชี่ยวชาญและความสามารถไปสู่จุดที่มีความต้องการ ยกระดับความกลมเกลียว (integration) ของผู้ย้ายถิ่นฐานจากนอกสหภาพยุโรปเพื่อการใช้ประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้อย่างชาญฉลาด (smarter use) ดึงดูดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญจากนอกสหภาพยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในสหภาพยุโรป นอกจากนี้รายงานของ OECD ยังได้เน้นว่าการลดอุปสรรคในการย้ายงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับคู่งานและแรงงาน การเทียบระดับความรู้ และการฝึกอบรมด้านภาษา นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้แรงงานย้ายถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ สหภาพยุโรปได้เริ่มทำการกำจัด และลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้แล้ว รวมทั้งการจัดตั้งข้อบังคับและกฎต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทำเวปไซด์ช่วยการจัดหางานผ่าน EURES นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้เสนอแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานใน Annual […]