Tag Archives: ออสเตรีย

ระบบรางออสเตรีย – จากอดีตสู่อนาคต

ในปีพ.ศ. 2561 นี้จะครบรอบ 180 ปีการคมนาคมระบบรางของประเทศออสเตรีย ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งของโลก ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ความสามารถในการของออสเตรียอยู่ที่อันดับ 14 ของโลกในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (โดย World Economic Forum) และไล่หลังประเทศเพื่อนบ้านเช่น เยอรมัน (อันดับที่ 8 ) และสวิสเซอร์แลนด์ (อันดับที่ 6 ) ไม่ไกลมาก กล่าวกันว่าออสเตรียอาจจะได้ลำดับที่สูงกว่านี้หากพิจารณาเพียงโครงสร้างของระบบรางและถนนเท่านั้น ทำไมออสเตรียถึงมีโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ดีทั้งๆ ที่เป็นประเทศที่เล็ก มีประชากรไม่ถึง 9 ล้านคน ? ต้นทางระบบรางออสเตรีย ประวัติศาสตร์ระบบรางของออสเตรียเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1515 โดยมีระบบกระเช้ารางที่ให้บริการขึ้นลงปราสาท Salzburg (ในปัจจุบันยังสามารถใช้บริการได้อยู่) ต่อมามีการสร้างระบบรถรางม้าลากในช่วงปีศตวรรษที่ 18 จนในปีค.ศ. 1838 ระบบรางรถจักรไอน้ำ ในชื่อ Kaiser-Fraz-Ferdinands-Nordbahn ได้เปิดทำการเป็นระบบแรกของออสเตรีย ให้บริการรับส่งประชาชนในเขตเหนือของประเทศ  ระบบดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ในปีค.ศ. 1918 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ ๆ เข้ามาดูแลและเปลี่ยนมือไปอยู่ภายใต้การจัดการของรัฐนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จนเมื่อหลังสงครามโลกมีการจัดตั้งองค์กร […]

อัตราการจ้างงานในออสเตรียเพิ่มสูงขึ้น แต่จำนวนจ้างงานของคนสัญชาติออสเตรียต่ำลง

ตำแหน่งงานในออสเตรียในช่วงปีค.ศ. 2013-2015 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 43,000 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 4.148 ล้านตำแหน่ง อย่างไรก็ตามจำนวนชาวออสเตรียได้รับการจ้างงานตกลง 26,700 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 3.591 ล้านคน จากข้อมูลของ Statistik Austria ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจ้างงานชาวต่างชาติที่สูงขึ้น ซึ่งหากวิเคราะห์ควบคู่กับข้อมูลด้านสถิติอื่น ๆ ของ Vienna Business Agency เช่น จำนวนบริษัทข้ามชาติกว่า 175 บริษัททำการย้ายฐานมาที่ออสเตรียในปีค.ศ. 2015 โดยบริษัทส่วนใหญ่จัดตั้งในเขตกรุงเวียนนาตามด้วย รัฐ Carinthia (36) Salzburg (25) Tyrol (20) และ Lower Austria (18) การเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มว่าการเพิ่มขึ้นของบริษัทข้ามชาติอาจจะเพิ่มการจ้างงานในภาพรวมให้สูงขึ้น แต่อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อการจ้างงานของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทั้งนี้อาจะมาจากหลายหลากประการ อาทิ เช่น qualification ที่เหมาะสม ความเชี่ยวชาญ ภาษา เป็นต้น ที่มาของข้อมูล – http://www.friedlnews.com/article/175-international-businesses-relocated-to-vienna http://www.friedlnews.com/article/austrias-employment-up-in-2013-2015-domestic-employees-count-down

กระทรวงของประเทศออสเตรียที่มีพันธะกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ประเทศออสเตรีย หรือสาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) เป็นประเทศสหพันธรัฐ (federal republic) ที่แบ่งออกเป็น 9 รัฐ หรือ Bundesländer ซึ่งรัฐเหล่านี้มีพันธะกิจในด้านการบริหาร (administrative division) และได้รับอำนาจด้านนิติศาสตร์จากรัฐบาลกลาง (federal government) เช่นในด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม การดูแลเยาวชน สิ่งแวดล้อม การล่าสัตว์และการแบ่งการใช้พื้นที่ต่างๆ โดยที่รัฐบาลกลางของออสเตรียก็มีกระทรวง 13 กระทรวงที่ดูแลในด้านต่าง ๆ ซึ่งน้อยเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีถึง 20 กระทรวง การแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงของออสเตรียจึงแตกต่างจากประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบพันธะกิจของกระทรวงในออสเตรียกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยแล้ว พบว่ามี 3 กระทรวงที่มีหน้าที่และกิจกรรมคล้ายคลึงกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย กระทรวงเหล่านี้คือ 1) กระทรวงการกสิกรรม ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำ (Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management), 2)กระทรวงวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเศรษฐกิจ (Federal […]