Tag Archives: สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจสีเขียว ระบบเศรษฐกิจทางเลือกของสหภาพยุโรป

วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป ส่งให้มีความสนใจต่อหลักการเศรษฐกิจสีเขียวในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น เพราะมองว่าน่าจะเป็นเศรษฐกิจแนวทางเลือก ที่การเติบโตของเศรษฐกิจไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคทรัพยากรที่ต้องเพิ่มสูงเหมือนเศรษฐกิจแนวทางสามัญ เศรษฐกิจสีเขียว วิสัยทัศน์การพัฒนาแนวใหม่ เศรษฐกิจในรูปสามัญให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะแหล่งทรัพยากร และแหล่งกำจัดขยะ (source and sink) ในปัจจุบันพบว่าแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของสังคมดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งนวัฒกรรมใหม่ๆ ช่วยให้สังคมสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่อย่างมีส่วนร่วมรวมทั้งรักษาระบบสิ่งแวดล้อม โดยหลักแล้ว สิ่งที่ท้าทายการนำเศรษฐกิจสีเขียวมาเป็นหลักดำเนินการมีสามข้อด้วยกัน 1) การหาทางเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องเพิ่มการใช้ทรัพยากรและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม กล่าวคือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร แม้ว่าประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถรับประกันว่าจะนำมาซึ่งการลดการใช้ทรัพยากรลง แต่ก็เป็นการลงผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยลง 2) การมุ่งเพิ่มความเข้มแข็ง (resilience) ของระบบนิเวศ ซึ่งเป็นตัวกำหนดสถานะ ทิศทาง และจุด Limit ของการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังจะต้องคำนึงถึงหัวข้อที่สาม 3) คุณภาพชีวิต ที่มีแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านลบที่เราได้รับจากการเสือมลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยปกติจะไม่ได้รับการแสดงไว้ในมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสัยทัศน์สู่แนวปฎิบัติ จะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่ได้กล่าวถึงไม่ได้กำหนดแนวปฎิบัติที่ชัดเจน นักวางแผนและนโยบายจึงจะต้องเข้าใจถึงหลักการดังกล่าวอย่างถ่องแท้ และดำเนินการตามหลักการ ‘Bellagio principles on assessing sustainable development’ (IISD, 1997), ในการนำเอาวิสัยทัศน์เชิงนโยบายมาปรับให้เป็นเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น […]

Green Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว

โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure or GI) คือโครงข่ายพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่กึ่งธรรมชาติคุณภาพสูง ที่ได้รับการออกแบบและจัดการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านนิเวศบริการ (ecosystem services) และการปกป้องระบบนิเวศ  ทั้งในพื้นที่ตัวเมืองและพื้นที่ชนบท กล่าวคือ GI เป็นเสมือนโครงสร้างเชิงพื้นที่ที่นำเอาประโยชน์จากธรรมชาติมาสู่ประชาชน ตัวอย่างของผลประโยชน์ที่จะได้รับคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  โดยการสร้างสิ่งแวดล้อม สถานที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานที่มีคุณภาพสูง ปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการเชื่อมโยงพื้นที่ธรรมชาติให้มีความบูรณาการ ช่วยให้สัตว์ป่าสามารถย้ายถิ่นไปสู่พื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ปกป้องผลกระทบที่จะมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เช่นการป้องกันน้ำท่วม การจัดเก็บคาร์บอน หรือการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน สนับสนุนวิธีการพัฒนาอย่างชาญฉลาดและมีความบูรณาการมากขึ้น เพื่อการใช้พื้นที่ที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุด นอกจากนี้ อีกหนึ่งในข้อดีที่น่าสนใจของ GI คือความสามารถในการให้ประโยชน์ในหลายด้าน หรือ มัลติฟังก์ชั่น ยกตัวอย่างเช่นการสร้างสวนลอยฟ้าและสวนแนวตั้ง นอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามของสถานที่ต่างๆ ยังช่วยด้านการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบอาคาร และลดการใช้พลังงานภายในอาคาร การให้ประโยชน์หลากด้านนี้แตกต่างจากการโครงสร้างพื้นฐาน’สีเทา’ (grey infrastructure – โครงสร้างพื้นฐานสามัญ) ซึ่งปกติสามารถให้ประโยชน์ได้เพียงด้านเดียว ความสามารถของ GI ในด้านนี้สามารถโปรโมตมาตรการ win-win หรือ small loss-big gain ที่จะให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆและประชาชน ที่มา: เอกสาร 201400 […]

เมือง Copenhagen ได้รับรางวัล European Green Capital ประจำปี ค.ศ.2014

เมือง Copenhagenได้รับเลือกให้เป็น European Green Capital ประจำปี ค.ศ. 2014 หลังจากผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยเมือง Copenhagen นั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้าน อาทิเช่น ร้อยละ 36 ของผู้เดินทางไปทำงาน และ ร้อยละ 55 ของประชากรในเมือง เดินทางไปทำงานและไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย โดยจักรยาน ร้อยละ 98 ของครัวเรือนใช้ความร้อนจากศูนย์กลาง (District heating) ซึ่งมีความประหยัดและประสิทธิภาพที่สูง ปริมาณ ก๊าซคาร์บอนของเมืองลดลงถึงร้อยละ 24 ระหว่างปี 2005 และ 2012 ร้อยละ 96 ของประชากรสามารถเข้าถึงสถานที่สันทนาการหรือนันทนาการภายในการเดิน 15นาที Copenhagenได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกสองครั้ง (ปี 2008 และ 2013) โดยนิตยสาร Monocle ในปี 2008 ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคม ยกให้Copenhagenเป้นเมืองที่มีระบบรถไฟใต้ดินที่ดีที่สุดในโลก เมือง Copenhagen นั้นได้รับรางวัล European Green […]