Tag Archives: สวิส

รัฐบาลสวิสฯ รับรองกฏหมายแรงงานข้ามชาติ เปิดทางการแก้ปัญหาระหว่างสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ทำการรับรองกฎหมายฉบับใหม่ของสวิสเซอร์แลนด์ (วันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา) ให้ที่อนุญาตให้ประชากรสหภาพยุโรปสามารถทำงานในสวิสฯ ได้กฎหมายดังกล่าวเป็นการเปิดทางการแก้ปัญหาด้านดังกล่าวระหว่างทั้งสองฝ่ายที่สืบเนื่องมาจากการลงประชามติด้านการอพยพของประชากร คณะกรรมการจากทั้งสองฝ่ายได้แถลงการณ์ว่า กฎหมายที่ได้ผ่านการรับรองโดยรัฐบาลสวิสฯ จะมีผลในการจำกัดผลการลงประชามติในปี 2014 ที่เรียกร้องให้มีการระบุโค้วต้าจำนวนผู้อพยพไว้ในรัฐธรรมนูญของสวิสฯ หนึ่งในผลกระทบของประชามติดังกล่าวคือการจำกัดการเคลื่อนไหวของประชากรในสหภาพยุโรปเข้าสู่สวิสฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของรัฐเชงเก้น ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้ตอบโต้โดยการยับยั้งการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของสหภาพยุโรป (โครงการ Horizon 2020 และ Erasmus+ ) ซึ่งหลังจากการลงประชามติครั้งนั้น รัฐบาลสวิสฯ ก็ได้ดำเนินการรับรองกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับผู้หางานที่อยู่ในประเทศตนเอง (ประชากรสัญชาติสวิสฯ และชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนกับบริษัทหางานสัญชาติสวิสฯ) และได้พยายามหลีกเลี่ยงการกำหนดโควตาสำหรับประชากรสหภาพยุโรป การรับรองกฎหมายดังกล่าวของรัฐบาลสวิสฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวที่แสดงให้เห็นถึงท่าทีของสวิสฯ ในการต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ Free Movement of Workers กฎหมายดังกล่าวนั้นครอบคลุมไปถึงผู้หางานจากประเทศโครเอเชียที่เพิ่งเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปีค.ศ. 2013 กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แสดงความยินดีต่อการพัฒนาดังกล่าว และได้คืนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยให้กับสวิสฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ประธานของคณะกรรมาธิการ นาย Jean-Claude Juncker ได้กล่าวว่าปีค.ศ. 2017 อาจจะเป็นปีที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและสวิสฯ เพื่อนำไปสู่ความรุ่งเรืองในด้านอิสรภาพในรูปแบบต่าง ๆ […]