Tag Archives: พลังงาน

ราคาน้ำมันโลกร่วงเปิดโอกาสผลิกนโยบายพลังงาน

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014 เป็นต้นมา ได้มีการลดลงของราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากส่งผลดีด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยังถือเป็นโอกาสในการแก้ไขนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยกเลิกเงินสนับสนุนราคาพลังงานที่ในปัจจุบันยังเป็นแนวนโยบายสามัญของหลายๆประเทศอยู่ อย่างในประเทศสหรัฐก็มีการให้เงินสนับสนุนการปลูกพืชที่นำไปใช้ผลิต ethanol การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ และการขุดหาน้ำมันอยู่ ซึ่งการยกเลิกเงินสนับสนุนการผลิตพลังงานจะช่วยลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลต่างๆ ซึ่งในปีที่แล้วเงินสนับสนุนด้านพลังงานของรัฐบาลต่างๆ มีมูลค่ารวมกันกว่า 550 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รัฐบาลบางประเทศเช่น อินเดียและอินโดนีเซียได้เริ่มทำการตัดเงินสนับสนุนพลังงานของตนแล้ว และนำเงินที่ออมจากส่วนนี้ไปใช้ในด้านอื่นเช่นการพัฒนาโรงพยาบาลและโรงเรียนแทน แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน เช่นเวเนซูเอล่า ที่ยังไม่มีท่าทีที่จะลดเงินสนับสนุนพลังงานของตนเอง ราคาพลังงานที่ต่ำยังเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มภาษีพลังงานโดยเฉพาะพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงและการผลักดันนโยบายพลังงานระดับนานาชาติที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ที่ผ่านมาภาษีด้านพลังงานในหลายประเทศแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะนักการเมืองต่างหวั่นเกรงผลกระทบต่อฐานเสียงของตนเองหากมีการปรับภาษีให้สูงขึ้้น ทั้งที่หากมีการปรับภาษีพลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นน่าช่วยจะส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างเฉียบพลัน และเพิ่มรายได้ของรัฐบาล ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่นำเข้าพลังงานในสัดส่วนที่สูง จึงน่าจะฉวยโอกาสในช่วงราคาน้ำมันต่ำนี้ทำการพิจารณาและปรับปรุงโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

สหภาพยุโรปมุ่งเพิ่มความเสถียรภาพทางพลังงาน

หลังจากเหตุการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหภาพยุโรปและรัสเซียในช่วงที่ผ่านมา สหภาพยุโรปเริ่มรู้สึกถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มความเสถียรภาพของตนด้านพลังงาน ในปัจจุบันสหภาพยุโรปนำเข้าพลังงานเป็นสัดส่วนมากกว่า ร้อยละ 50 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการนำเข้าที่สูงนี้เป็นจุดเปราะบางจุดหนึ่งของสหภาพยุโรปที่จะได้รับจากผลกระทบทางการเมืองที่มาจากภายนอกสหภาพ โดยเฉพาะพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันถูกส่งเข้าสู่สหภาพยุโรปผ่านท่อ เพราะการส่งก๊าซผ่านท่อนั้นมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างสูงในการเปลี่ยนแหล่งที่มาของก๊าซหากมีความจำเป็น ในอดีตนั้นสหภาพยุโรปเคยประสบกับการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่รุนแรงมาแล้วสองครั้ง ในปี 2006 และ 2009 ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ทั้งสองครั้ง สหภาพยุโรปก็ได้เดินหน้าทำการสร้างเสถียรภาพทางพลังงานมาแล้ว เหตุการณ์พิพาทระหว่างสหภาพยุโรปและรัสเซียในช่วงที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มเสถียรภาพทางพลังงานอีกครั้ง ในเบื้องต้น สหภาพยุโรปเสนอการทำการทดสอบความสามารถในการรับรองสถานะการณ์ฉุกเฉิน โดยการจำลองการถูกตัดจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับของระบบพลังงานในสหภาพยุโรป ข้อสังเกตต่างๆ ที่ได้จากการจำลองนี้จะถูกนำไปใช้พัฒนาแผนฉุกเฉิน และระบบการเตรียมพรอมในด้านต่างๆ เช่นการเพิ่มอัตราการกักตุนก๊าซธรรมชาติสำรอง ส่วนในระยะยาวนั้น สหภาพยุโรปได้เสนอ 4 หัวข้อในการพัฒนาความปลอดภัยทางพลังงานดังต่อไปนี้ Diversifying – กระจายแหล่งพลังงานที่ยุโรปนำเข้า จากปัจจุบันที่สหภาพยุโรปนำเข้าก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ 90 จากประเทศเพียง 4 ประเทศ ซึ่งได้แก่ รัสเซีย, แอลจีเรีย, ลิเบียและนอร์เวย์ Saving – ประหยัดพลังงาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของสหภาพยุโรป Exploiting the EU’s own energy resources หรือมุ่งใช้พลังงานของประเทศในสหภาพเอง- แม้ว่าปริมาณพลังงานที่ผลิตภายในสหภาพยุโรปลดลงถึงร้อยละ […]

พลังงานนิวเคลียร์:การทบทวนที่จำเป็นหลังภัยพิบัติฟุกุชิมะ

ภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เกิดขึ้น ณ เมืองฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.2011 ส่งผลกระทบด้านลบอย่างมากมายต่ออุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ ประเทศเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ได้เข้าสู่ขั้นตอนในการล้มเลิก(phase out )โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมด โรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในหลายๆประเทศถูกสั่งให้ปิดตัวลง จำนวนโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกลดลงเหลือ 434 โรง (ปีค.ศ.2012) จาก 442โรง (ปี ค.ศ.2010) สัดส่วนพลังงานของโลกที่มาจากโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ลดต่ำลงเหลือเพียงร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 อย่างไรก็ตามคาดว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ฟุกุชิมะ นั้นจะมีผลเพียงแค่ชะลอการสร้างหรือการถูกระงับของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพียงในระยะสั้นเท่านั้น แต่ในระยะยาวยังคาดว่าจะคงมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นต่อไป ทั้งนี้เพราะตัวแปรที่จะผลักดันให้เกิดอุปสงค์ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นยังคงมีความเข้มแข็งอยู่ อาทิเช่น การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ด้านพลังงาน, ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น, ความต้องการในการเพิ่มความเป็นเอกเทศด้านพลังงาน, และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก(greenhouse emissions)ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะด้านก๊าซเรือนกระจกนั้น พลังงานนิวเคลียร์ยังมาตรการที่่ดีในการลดก๊าซเรือนกระจก เพราะเป็นพลังงานที่มีผลิตก๊าซ CO2 ต่ำที่สุด (ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 2,518 TWh โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ผลิตก๊าซ CO2 เพียง 73.0 ล้านตัน หรือเพียง ร้อยละ 3 ของก๊าซCO2ที่ผลิตโดยโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน และเพียงร้อยละ6 ของก๊าซCO2ที่ผลิตโดยโรงงานไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) ดังนี้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จึงยังถูกสร้างขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย […]

รัฐ Kärnten (Carinthia) ต้องการที่จะเป็นเอกเทศ (independent) ทางพลังงาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2556, 12:33 http://derstandard.at/1381369876492/Kaernten-will-bis-2035-energieautark-sein อุตสาหกรรมทางพลังงานของรัฐ Kärnten นั้นกำลังเข้าสู่จุดพันเปลี่ยน โดยรัฐได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2578 จะต้องเป็นเอกภาพทางพลังงานโดยสิ้นเชิง โดยจะต้องเป็นเอกภาพในด้าน heating (ความร้อน) และด้านการใช้พลังงานการไฟฟ้าภายในปีพ.ศ. 2568 และในด้านคมนาคมและขนส่งภายในปีพ.ศ. 2578 พลังงานที่ใช้ทั้งหมดจะต้องมาจากพลังงานทดแทน และไม่มีการใช้พลังงานที่มาจากถ่านหิน น้ำมัน และนิวเคลียร์   รูปที่ ๑ รัฐ Carinthia ผู้เชี่ยวชาญกว่า 150คนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการวางแผนซึ่งแบ่งเป็น 11กลุ่มด้วยกันเช่น ด้าน Energy efficiency, renewable energy, infrastructure, spatial planning, and energy poverty alleviation work.  โดยตั้งเป้าหมายว่าการวางแผนนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557.  ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้อยากไร้การวางแผนจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนนี้ด้วย (กว่า100,000 ประชากรในรัฐมีฐานะต่ำกว่า poverty line) Master Plan […]