Tag Archives: พลังงานแสงอาทิตย์

ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าภายใน 2018

ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตัวภายในปี 2018 จากการประเมินของ European Photovoltaic Industry Association (EPIA) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจาก 139 gigawatt (GW) ในปี 2013 เป็น 374 GW ในปี 2018 โดย EPIA ได้ทำการประเมินนี้ผ่านการจำลองในสภานะการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด การเติบโตนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศในเอเซียมากที่สุดโดยการขยายดัวของเอเซียนั้นการขยายตัวส่วนใหญ่จะมากจากตลาดจีน และจะส่งผลให้ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเอเซียนั้นสูงกว่ายุโรปภายในปี 2018 คาดว่าอัตราการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเซียจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 ในปี 2014 เป็นร้อยละ 40 ของพลังงานที่ผลิตโดยแสงอาทิตย์ทั้งหมดในปี 2018 ในขณะที่อัตราการผลิตในยุโรปจะลดลงจากร้อยละ 59 เหลือเพียงร้อยละ 35 ซึ่งเหตุผลของการหดตัวของสหภาพยุโรปนั้นคาดว่าจะเกิดจากแนวโน้มที่เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในยุโรปจะลดลง การคาดการณ์ตลาดโดยกลุ่ม EPIA ซึ่งมีบริษัทและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นสมาชิกกว่า 100 สถาบัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทางการตลาดที่จะเปลี่ยนไปอย่างพลิกผัน ซึ่งในที่ผ่านมาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในยุโรปมีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัญหาใหญ่ของการผลิตไฟฟ้าโดยแสงอาทิตย์คือความจำเป็นของการสนับสนุนทางการเงิน (subsidisation) และกฎหมายที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากสภาวะทางการค้าเหล่านี้เกื้อหนุนตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สามารถจะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และในทางกลับกันหากสภาวะทางการค้าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดเช่นกัน ในปีที่ผ่านมามีการติดตั้งแผงโซล่าเซลกว่า 38.4 GW ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2012 […]

ความท้าทายของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในเยอรมนี

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell ของเยอรมนีนั้นมีการหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมนี้มีจำนวนต่ำกว่า 5,000 โดยลดลงกว่า 10,200 ตำแหน่งจากปี 2012 เป็นต้นมา ปัจจัยที่ทำให้มีการเสื่อมถอยของอุตสาหกรรมภาคนี้โดยหลักแล้ว มาจากการนำเข้าแผงโซล่าเซลซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าจากประเทศจีน ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงในตลาดแผงโซล่าเซลทั้งในประเทศเยอรมนีและในสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปเองก็ได้พยายามผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อที่จะป้องกันการทะลักเข้าของแผงโซล่าเซลราคาต่ำจากจีน เช่นอัตราภาษีอากร อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวก็ได้รับการกดดันและต่อต้านจากจีนเป็นอย่างมาก นอกจากการแข่งขันด้านราคากับจีนแล้ว นโยบายด้านพลังงานของเยอรมนีเองก็มีส่วนให้เกิดการหดตัวของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกัน นาย Sigmar Gabriel รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจได้เสนอนโยบายที่จะควบคุมราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยมีแผนในการตัดเงินสนับสนุนพลังงานทดแทน จาก 0.17 ยูโรต่อกิโลวัตต์ เหลือ 0.12 ยูโรต่อกิโลวัตต์ภายในปี 2015 นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะเก็บเงินครัวเรือนและกิจการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเอง ซึ่งนโยบายนี้จะส่งผลให้ความคุ้มค่าของการผลิตกระแสไฟฟ้าเองลดลง และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของจำนวนครัวเรือนและกิจการที่จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเองและการซื้อแผงโซล่าเซล ซึ่งก็มีหลายฝ่ายที่ออกมาทักท้วงถึงทิศทางของนโยบายดังกล่าวว่าจะส่งผลด้านลบในระยะยาว ซึ่งในเบื้องต้นทางรัฐบาลก็ได้ให้คำชี้แจงว่านโยบายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีการผลิตพลังงานในขนาดที่เล็ก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการและบริษัทจำนวนมากก็ยังรอดูท่าทีของรัฐบาลเยอรมันก่อนที่จะทำการลงทุนต่อไป สำหรับประเทศไทยแล้ว กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษา เพราะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของนโยบายภายในประเทศและการแข่งขันในระดับนานาประเทศในตลาดเสรีต่อการจัดการการใช้พลังงานภายในประเทศเยอรมัน ประเทศไทยเองก็มีการผลิตพลังงานเองและนำพลังงานเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยก็มีสัญญา FTA กับหลายๆประเทศรวมทั้งจีน อีกทั้งกำลังจะเข้าสู่ตลาด AEC ในไม่ช้า แหล่งข่าว: Drastischer Jobverlust in deutscher Solarbranche, […]