Tag Archives: คุณภาพอากาศ

รายงาน Air quality in Europe ประจำปีค.ศ. 2018

สำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (European Environment Agency) ได้เผยแพร่รายงาน Air quality in Europe ประจำปีค.ศ. 2018 รายงานแสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพอากาศในสหภาพยุโรประหว่างปีค.ศ. 2000 – 2016 และทำการประเมินผลการดำเนินการของสหภาพยุโรปสู่เป้าหมายมาตรฐานทางอากาศที่จัดตั้งโดย EU Ambient Air Quality Directive และ Air Quality Guidelines (AQGs – โดย WHO) รายงานดังกล่าวนำเสนอผลการค้นคว้าและการประเมินผลกระทบของประชาชนต่อมลภาวะทางกอากาศ ผ่านการรายงาน Ambient air measurement รวมทั้งการจำลองข้อมูล Anthropogenic Emission และการพัฒนาการในระยะยาว ในรายงานนี้เป็นรายงาน Air Quality in Europe รายงานแรกที่แสดงผลมลภาวะทางอากาศของประเทศสมาชิกทั้ง 39 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือในระดับสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าวที่เข้มแข็ง รายงานดังกล่าวนำเสนอโครงสร้างเชิงนโยบายของสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนการควบคุมมลภาวะทางอากาศ (EU’s Clean air policy Framework) ที่แยกเป็นสามภาคส่วน: Ambient […]