Tag Archives: ความสามารถในการแข่งขัน

ผลกระทบของภาษีอากรอาหารต่อศักยภาพในการแข่งขันของภาคเกษตรอาหาร

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการศึกษาผลกระทบของภาษีอาหารและผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของภาคเกษตรอาหาร (Food taxes and their impact on competitiveness in the agri-food sector) ผ่านผู้อำนวยการทั่วไป ของ Enterprise and Industry of the European Commission โดยมีที่ปรึกษาสัญชาติเนเธอร์แลนด์ Ecorys Netherlands ซึ่งการศึกษานี้อยู่ในกรอบกิจกรรม High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain  ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าภาษีพิเศษที่บังคับใช้ต่อผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาล เกลือ และไขมันที่สูง เช่นน้ำอัดลม อาหารที่มีความหวานและความเค็มสูงนั้นมีผลต่อปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ผลกระทบของภาษีประเภทดังกล่าวต่อภาคเกษตรและอาหารนั้นยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ผลการศึกษายังได้แยกผลกระทบของภาษีออกเป็นสองประเภทคือ ผลกระทบที่มีต่อการบริโภค และผลกระทบต่อการแข่งขัน ส่วนในด้านผลกระทบต่อการค้าข้ามพรมแดนนั้นการศึกษาได้รายงานว่าค่อนข้างต่ำ 1.ผลกระทบต่อการบริโภค การศึกษาสรุปว่าภาษีอาหารโดยทั่วไปนั้นจะทำให้การบริโภคผลิตภัณฑ์ลดลง โดยผู้บริโภคเลี่ยงไปใช้สินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือ เสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตามผู้บริโภคอาจจะเลี่ยงไปซื้อสินค้าที่ต้องเสียภาษีเหมือนกันแต่มีราคารวมที่ต่ำกว่า ซึ่งในกรณีนี้จะไม่ช่วยลดปริมาณการบริโภคสารที่ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายภาษี (เช่นเกลือ น้ำตาล หรือไขมัน) อีกทั้งผู้บริโภคอาจจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นที่มีปริมาณ […]

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศรายชื่อ 20 วัตถุดิบที่สำคัญ

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศรายชื่่อวัตถุดิบที่สำคัญ (Raw critical Material) จำนวนทั้งสิ้น 20 ชนิด วัตถุดิบที่ได้รับการบรรจุให้อยู่ในรายชื่อนี้ เป็นวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงด้านการผลิตที่สูง (กล่าวคือเป็นวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตจำนวนจำกัด  หรือไม่สามารถใช้วัตถุดิบประเภทอื่นทดแทนได้ หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่สูง หรือมีความสามารถที่จะนำกลับมาใช้ต่ำ)  ซึ่งการจัดรายการวัตถุดิบที่สำคัญในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับตัวแปรสองประเภทเป็นพิเศษ ได้แก่ ความสำคัญทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงในการจัดหา (risk of supply) โดยรายชื่อของวัตถุดิบสำคัญประจำปี 2014 นี้มีวัตถุดิบใหม่เพิ่มขึ้นอีกหกชนิดคือ borates, chromium, coking coal, magnesite, phosphate rock และ silicon metal ซึ่งรวมกับวัตถุดิบสำคัญรายชื่อเก่า ได้แก่ antimony, beryllium, cobalt, fluorspar, gallium, germanium, indium, magnesium, natural graphite, niobium, platinum group metals, heavy rare earths, light rare earths และ […]

ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในยุโรป – ปัญหา และ แนวปฏิบัติ

อุตสาหกรรมในยุโรปนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูนั้นคงจะใช้ระยะเวลา เพราะผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นค่อนข้างรุนแรง – ตำแหน่งงานของภาคอุตสหกรรมของสหภาพยุโรปลดลงถึง 3.8ล้านตำแหน่งจากปี คศ. 2008 จากการวิจัยของคณะกรรมาธิการยุโรป สิ่งที่บ่งบอกความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสหกรรมนั้นได้แก่ นวัฒกรรมและความยั่งยืน(innovation and sustainability); สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment), การบริการและโครงสร้างพื้นฐาน (services and infrastructure); รัฐประศาสน์ (public administration); การเงินและการลงทุน (finance and investment); และ ความสามารถ (skills) และหลักเกณฑ์นี้สามารถใช้ในการจัดหมวดหมู่ประเทศในสหภาพยุโรปได้ดังนี้: กลุ่มคงเส้นคงวา (consistent cluster) ซึ่งมีการความสามารถในการแข่งขันที่ดี มีระดับผลการปฏิบัติการที่ดีในรอบด้าน ได้แก่ ประเทศ Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden และ United Kingdom. กลุ่มปานกลาง (moderate cluster) […]