Tag Archives: กิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคม – อียูวางมาตรฐานใหม่ในการประเมินผลกระทบทางสังคม

คณะกรรมาธิการยุโรปได้วางมาตรฐานใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทางสังคมสามารถวัดและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมของกิจการได้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประกอบการอภิปรายกับคู่ค้า นักลงทุนและกลุ่มทุนภาครัฐ เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากกิจการทางสังคม นอกจากนี้มาตรฐานใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรทางสังคมในสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์ด้านทุนการค้า จากกองทุน European Social Entrepreneurship Funds (EuSEF) และโครงการ Employment and Social Innovation (EaSI) อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรฐานที่กล่าวถึงนี้อยู่ในรายงาน ซึ่งได้รับการรับรองโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการทางสังคม (GECES group) แหล่งข่าว: Social entrepreneurship: new standard to measure social impact รายงาน a report on social impact measurement

อียูก้าวสู่อนาคตด้วยกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคมหรือ social businesses นั้นมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 10 ของ อียู GDP ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ทำงานในกิจการประเภทนี้ถึง 11ล้านคน หรือ ร้อยละ 4.5 ของประชากรวัยทำงานในอียู หนึ่งในสี่ของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละปีเป็นกิจการเพื่อสังคม และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในสาม ของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศฝรั่งเศษ, ฟินแลนด์, และเบลเยี่ยม ถึงแม้ยังมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจที่น้อย แต่กิจการเพื่อสังคมเหล่านี้มีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าการทำกำไรให้ผู้ประกอบการและหุ้นส่วน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  ให้โอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งเสริมการเป็น solidarity ในด้านเศรษกิจ (การเป็นเอกเทศจากระบบทุนนิยม) อย่างไรก็ตาม กิจการเพื่อสังคมนี้ยังคงเผชิญกับปัญหามากมายและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในวันที่ 16 และ 17 มกราที่ผ่านมา European Commission, the European Economic and Social Committee (EESC) และ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศษ ได้จัดการสัมนาที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social entrepreneurship) และ เศรษฐกิจเพื่อสังคม […]