Category UN

UNIDO ร่วมจัด ประชุมด้านไอซีที สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรุงเจนีวา, เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมทั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ (UNIDO) ได้จัดการประชุมทางวิชาการด้านไอซีทีสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 13 การประชุมดังกล่าวมี ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และผู้แทนจากภาค ICT องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy  การประชุมดังกล่าวมีองค์กร International Telecommunications Union (ITU) เป็นเจ้าภาพ การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน นับเป็นการดำเนินการที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการพัฒนา SDG โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน นาย Malcolm Johnson รองเลขาธิการ ITU ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และยังได้กล่าวถึงความสำคัญของ สาม C ได้แก่ – collaboration, […]

รายงานพิเศษ – สรุปการประชุม COP 24

การประชุมประจำปีขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือ COP 24 จัดขึ้น ณ เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์ ระกว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2018 การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 23.000 คน หัวข้อหลักของการประชุมคือการลงความเห็นร่วมเกี่ยวกับกฏ ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินการข้อตกลงปารีส ซึ่งรวมถึงรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละประเทศสมาชิก เมื่อข้อตกลงดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ. 2020 ข้อตกลงที่ถูกเสนอต่อที่ประชุมส่วนใหญ่ได้รับการรับรองและเห็นชอบ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องทำการรายงานปริมาณการปล่อยสารพิษและข้อเสียสู่บรรยากาศโลกและการดำเนินการเพื่อลดปริมาณดังกล่าวทุก ๆ สองปี โดยเริ่มจากปีค.ศ. 2024 เป็นต้นไป แต่ที่ประชุมไม่สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับการรับรองรายงานด้านผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก 1.5 องศาที่จัดทำโดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ที่แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มของระดับการปล่อยสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประชุมในภาครวมแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับเป้าหมายเดิมให้สูงขึ้นก่อนปีค.ศ. 2020 แต่ยังไม่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุม และถูกส่งต่อไปให้ที่ประชุมครั้งที่ 25 ที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศ ชิลีพิจารณาต่อไป ผลการประชุม COP ครั้งที่ 24 ที่น่าสนใจ  1. รายงาน IPCC 1.5 […]

โครงการด้านสารทำความเย็นของ UNIDO ในจีน

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติ (UNIDO) มีการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารมอนทรีออลมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสารพิธีดังกล่าวมากกว่า 450 โครงการใน 61 ประเทศ โดยหนึ่งในนั้นคือประเทศจีน หลังจากที่ประชาคมของโลกประสบความสำเร็จในการเลิกใช้ สาร chlorofluorocarbons หรือ CFCs ที่เป็นอันตรายในช่วงปีทศวรรษที่ 1990 ปัจจุบันได้เปลี่ยนความมุ่งหมายไปที่การลดการใช้สาร ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ HCFC แทน ภายใต้สนธิสัญญามอนทรีออล จีนจะต้องลดไฮโดรเจนฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) ออกไปภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) จากการศึกษาพบว่าสาร Propane (R-290) เหมือนจะเป็นสารที่เหมาะสมจะนำมาใช้เแทน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สาร Propane เป็น สารที่มาจากธรรมชาติ มีความเป็นมิตรต่อชั้นโอโซน มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนต่ำ อย่างไรก็ตาม การนำสารดังกล่าวมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้รับการต่อต้าน หนึ่งในเหตุผลหลักคือสภาพการไวไฟของสาร Propane ที่สูง ภาคอุตสาหกรรมของจีนจึงหาทางออกร่วมกับ UNIDO หันไปใช้ Isobutane (R-600a) และสาร Cyclopentane ในอุตสาหกรรมทำความเย็น (refrigeration sector) […]

สหประชาชาติขับเคลื่อน SDG ผ่านที่ประชุมด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน

ระบบคมนาคมเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่มีสำคัญ กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ ต่างมีการขนย้ายทรัพยากร สินค้า และบุคลากรจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และการดำเนินการต้านต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต ความสำคัญของระบบคมนาคมยิ่งทวีมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ห่วงโซ่โลจิสติกของประเทศต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแน่นเฟ้น สินค้าและทรัพยากรต่าง ๆ ถูกส่งไปและรับจากประเทศต่าง ๆ หากพิจารณาเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal) จะเห็นได้ว่ามีหลายเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมทั้งทางตรงและอ้อม เช่น เป้าหมายที่ 11 “Sustainable Cities and Communities,” และ เป้าหมายที่ 13 “Climate Action” ที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หากภาคส่วนคมนาคมไม่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาคคมนาคมใช้พลังงานเป็นสัดส่วนที่สูงและคาดว่าก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคคมนาคมนั้นสูงถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย SDG 10, “Reduce inequality within and among countries,” ที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงด้านคมนาคมในการกระจายสินค้า ทรัพยากร และบุคลากร องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของคมนาคมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ทำการจัดการประชุมด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน (Global Sustainable […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวแสดงความยินดีครบรอบ 50 การก่อตั้ง UNIDO

กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อ 50 ปีที่แล้วที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) มีมติจัดตั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organisation) หรือ UNIDO ขึ้น องค์การดังกล่าวเป็นระบบขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขจัดความยากจนไปจากโลก ผ่านการให้ความสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาแล้วและประเทศรายได้ปานกลางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของตนอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีขององค์การ UNIDO ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ในระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเวียนนา ในสัปดาห์ดังกล่าวมีตัวแทนกว่า 1,600  คนจากกว่า 190 ประเทศเข้าร่วม รวมทั้งผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกกว่า 170 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้นำขององค์กรระดับนานาชาติ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาอีกด้วย  ซึ่ง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนของประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีต่อที่ประชุมในวันที่ 21 ธันวาคม 2559. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมที่ประชุมดังกล่าวในฐานะผู้กล่าวคำปราศรัยระดับสูง โดยได้กล่าวขอบคุณองค์กร UNIDO ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยขจัดความยากจนผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรม ่และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวพ้นความยากจนและยกระดับตนเองให้เป็นประเทศเศรษฐกิจระดับกลาง  ประเทศไทยเริ่มเป็นสมาชิกของ […]

การประชุมเกี่ยวกับสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ที่กรุงคิกาลี สาธารณรัฐรวันดา

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) ได้จัดการประชุมรัฐภาคีสมาชิกของพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน สมัยที่ 28 (The 28th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer: MOP28) ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2559 ณ กรุงคิกาลี สาธารณรัฐรวันดา ประเด็นสำคัญที่สุดที่เป็นไฮไลท์ของการประชุม คือการมีมติเห็นชอบใน Kigali Amendment ที่มีเนื้อหาในการปรับปรุงบัญชีของสารควบคุมภายใต้พิธีสารมอนทรีออล โดยได้รวมสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เข้าไปด้วย สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เป็นสารที่ใช้ในการทำความเย็นสำหรับอุปกรณ์ประเภทเครื่องปรับอากาศในครัวเรือน ยานยนต์และสำนักงานต่าง ๆ นอกจากนี้ HFCs ยังถูกใช้เป็น ตัวทำละลาย เป็นสารขยายตัวของโฟม […]

South-South Cooperation ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2016 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติรวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติ นาย บันคีมูนและผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นาย Guy Ryder ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของ South – South cooperation หรือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา เนื่องในโอกาสวัน UN Day สำหรับ South-South Cooperation เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า “การร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศกำลังพัฒนา (ภายใต้) ความร่วมมือ South-South cooperation นั้นผลักดันความก้าวหน้า (ของประเทศดังกล่าว) อย่างต่อเนื่อง  และ แม้จะมีความผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (ในกลุ่มประเทศ) South-south นั้นเพิ่มขึ้น ประเทศในกลุ่ม South ได้กล้ายเป็นส่วนสำคัญในเวทีด้านสังคมและเศรษฐกิจระดับโลก นอกจากนี้เลขาธิการสหประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่าความจำเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรโลกกว่าพันล้านคนทั่วโลก หากมองย้อนไปจะเห็นได้ว่าบทบาทของความร่วมมือ South-South cooperation ได้รับการเน้นย้ำในข้อตกลง 2030 Agenda for Sustainable Development กรอบข้อตกลง Sendai Framework for […]

ตัวแทนจาก 175 ประเทศร่วมลงชื่อใน Paris Agreement

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาตัวแทนจาก 175 ประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลง Paris Agreement ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ เลขาธิการขององค์การ นายบังคีมูน กล่าวต่อที่ประชุมว่าการลงนามดังกล่าวเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ การลงนามดังกล่าวเป็นการลงนามระดับนานาชาติที่มีนานาประเทศเข้าร่วมลงชื่อมากที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งวัน ข้อตกลง Paris Agreement ผ่านการรับรองจาก 196 ประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ในการประชุม COP 21 เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา จุดประสงค์ของข้อตกลงคือการจำกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงไปกว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลภายใน 30 วันเมื่อมีประเทศสมาชิกมากกว่า 55 ประเทศร่วมลงนาม โดยต้องประเทศที่ร่วมลงนามต้องมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ 55 ขึ้นไป นายบังคีมูนได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยกำจัดความยากจน ช่วยเหลือการสร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอาชนะความหิวโหย และป้องการความไม่แน่นอนและพัฒนาชีวิตของเด็กหญิงและสตรี นอกจากข้อตกลง Paris Agreement […]

Google และ FAO ร่วมยกระดับข้อมูลดาวเทียมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์กร United Nation Food and Agriculture Organisation (FAO) และ Google ได้ประกาศแผนที่จะทำการร่วมมือกันสร้างฐานข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูง เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโลก และเป็นส่วนผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาย ใต้ความร่วมมือดังกล่าว องค์กร FAO เห็นว่าจะช่วยให้นักวิจัยหลาย ๆ ประเทศสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ในระดับรายละเอียดที่สูง ผ่านข้อมูลจากดาวเทียม และนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการประเมินปริมาณสารคาร์บอนที่ถูกกักเก็บ อยู่ในพื้นที่ (landscape’s carbon storage capacity) และการวางแผนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ ใน เบื้องต้น ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่ภาคป่าไม้ FAO ได้กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศสามารถเริ่มใช้โปรแกรมขององค์กรและ ข้อมูล geospatial data ของ google เพื่อทำแผนที่และจัดแยกหมวดหมู่ (mapping and classification) ได้อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านการฝึกฝนเพียงไม่กี่ชั่วโมง FAO ได้กล่าวเน้นว่าประโยชน์ที่ความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาในอนาคตนั้นมหาศาล และอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่นการควบคุมศัตรูพืช การจัดการน้ำ และจัดการผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยทำความเข้าใจต่อผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ในวงกว้าง และความร่วมมือดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมใน โครงการ การร่วมมือกันระหว่าง Google […]

โครงสร้างตัวชี้วัด – ตัวต่อชิ้นสุดท้ายของ SDG 2030

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 59 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission) ได้ลงความเห็นชอบต่อกรอบโครงสร้างตัวชี้วัดในการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDG) ผ่านการประชุม United Nations Statistical Commission ครั้งที่ 47 โครงสร้างดังกล่าวเปรียบเสมือนตัวต่อชิ้นสุดท้ายของการดำเนินการวาระการพัฒนาระดับโลก 2030 Agenda for Sustainable Development คณะผู้เชี่ยวชาญ Inter-Agency and Expert Group on SDG indicator (IAEG-SDGs) ได้เสนอโครงสร้างตัวชี้วัดที่มีทั้งหมด 230 ตัวชี้วัดที่จะช่วยในการติดตามให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายได้ คณะกรรมการมีแผนที่จะพัฒนาและปรับตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนำเอาเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เข้าร่วม กรอบโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบเปรียบเหมือนจุดเริ่มของกระบวนการพัฒนาเพื่อให้โครงสร้างดังกล่าวมีคุณภาพที่สูง ตัวชี้วัดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการดำเนินการ 2030 Agenda ซึ่งไม่จำเป็นที่จะมีผลบังคับใช้กับบริบทระดับชาติทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญในการนำไปใช้ในบริบทของแต่ละประเทศคือ National ownership […]