Category UN

รายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โดยองค์การ UNIDO

รายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย จัดทำโดยองค์การ UNIDO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยของทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงาน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด คือ กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก (small-size firms) และบริษัทเทคโนโลยีขั้นต่ำ (low-tech firms) นอกจากนี้บริษัทขนาดเล็กยังเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการช่วยเหลือจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐน้อยที่สุดอีกด้วยโดยผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากที่สุด คือ ปริมาณยอดสั่งซื้อที่ลดลง ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 90 หรือมากกว่านั้นคาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก โดยประเภทของบริษัทที่คาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้มากที่สุด คือ บริษัท GVC และบริษัทขนาดเล็ก โดยการลดลงของคำสั่งซื้อนำมาซึ่งการขาดแคลนกระแสเงินสดและยิ่งถ้าหากมาตรการปิดเมืองยังคงขยายเวลาออกไปอีก ร้อยละ 52 ของบริษัทขนาดเล็ก และร้อยละ 44 ของบริษัทปลายน้ำในประเทศ คาดว่าจะต้องปิดตัวลงภายในสามเดือน มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่บริษัทต้องการมากที่สุด คือ การลดอัตราภาษีหรือการเลื่อนจ่ายภาษี การลดการบริจาคเพื่อสังคมและมาตรการเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน อย่างลดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคและเงื่อนไขเงินกู้ที่ดีขึ้น ตามลำดับ เป็นที่น่าสนใจที่บริษัทในไทยไม่มองว่าการเลิกจ้างพนักงานเป็นมาตรการรับมือเบื้องต้นและใช้วิธีในการลดต้นทุนการดำเนินงาน การเข้าถึงสินเชื่อ และการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเลือกเพื่อจัดการกับผลกระทบอย่างทันถ่วงทีเพื่อตอบสนองกับการระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้วิกฤตโควิด–19 อาจทำให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9 การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) […]

รายงาน Climate Change Strategies 2020

ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Centre and Network , CTCN) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร UN Environment Programme (UNEP) และ UN Industrial Development Organization (UNIDO) ได้เผยแพร่รายงานหัวข้อ  ‘Climate Change Strategies 2020′ โดยกล่าวถึงบทบาทสำคัญของการถ่ายโอนเทคโนโลยี (technology transfer) เพื่อต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยขอบเขตเนื้อหาระบุถึงโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินการของศูนย์เครือข่าย CTCN ในการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ผ่านวิธีการ (know-how)  เทคโนโลยีและมาตรการทางการเงินให้กับประเทศสมาชิกของ UNFCCC (financing mandate for Parties to the UNFCCC) เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศต่างๆ ให้พร้อมรับและปรับใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาเพื่อลดผลกระทบทางด้านสภาพภูมิอากาศ (climate technology) และบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศ (climate goal)   เนื้อหาภายในรายงานอยู่ในรูปแบบการรวมบทความจากผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นและความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) และกรณีศึกษาจากการดำเนินงานในประเทศต่างๆ […]

10 ประเด็นสำคัญในปี ค.ศ. 2020 เพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้

เลขาธิการสหประชาชาติ นาย Antonio Guterres ได้แถลงเกี่ยวกับ 10 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปี ค.ศ. 2020 เพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้ ซึ่งมีการตีพิมพ์ในรายงาน “Report of the Secretary-General on the 2019 Climate Action Summit and the Way Forward in 2020” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ multi-stakeholder initiatives ร่างข้อเสนอจากประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing States: SIDS) ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries – LDCs) และคำมั่นและข้อผูกพันจากรัฐบาลประเทศต่างๆ รวมถึงผู้เล่นในระดับท้องถิ่น ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ  โดย 10 ประเด็นดังกล่าว มีดังนี้ 1. การรักษาความมุ่งมั่นในการดำเนินการของกลุ่มประเทศผู้ปล่อยมลภาวะรายใหญ่ ที่จะลดการปล่อยมลภาวะอย่างน้อยร้อยละ 45 […]

UNIDO ร่วมถกบทบาทของภาคเอกชนกับ UN Global Compact

กรุงนิวยอร์ก, 23 กันยายน 2562 – นาย หลี่หยง ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เข้าร่วมการประชุมภาคเอกชนระดับสูง (high-level Private Sector Forum) จัดโดย UN Global Compact ร่วมกับพันธมิตรจากหลายองค์กรรวมทั้ง UNIDO การประชุมดังกล่าวมีนาย António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้การประชุมภาคเอกชนมีหัวข้อ ‘Commitments for a 1.5°C Degree Future – Making Ambition Loops Work’ เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนตามสนธิสัญญาปารีส การประชุมดังกล่าวมุ่งอภิปลายโอกาสของภาคธุรกิจในการสร้างพันธะสัญญา ที่จะมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การดำเนินการและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการร่วมวิเคราะห์ความคืบหน้าและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน UNIDO เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามในแคมเปญ  “Business Ambition for 1.5 °C- Our Only Future” ที่เป็นการรณรงค์เรียกร้องให้ภาคธุรกิจตั้งเป้าหมายการดำเนินการ ตามผลวิเคราห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยทำการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 […]

รู้จักโครงข่าย SDSN

โครงข่าย UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ค.ศ. 2012 ภายใต้ความดูแลของเลขาธิการสหประชาชาติ โครงข่ายดังกล่าวทำหน้าที่ผลักดันผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเพื่อทำการโปรโมตแนวทางการดำเนินการที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมทั้งการดำเนินการตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) และข้อตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) โครงข่ายดังกล่าวมุ่งดำเนินการเพื่อเร่งการเรียนรู้ และโปรโมตการดำเนินการแบบบูรณาการ เพื่อจัดการความท้าทายที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก SDSN ดำเนินการร่วมกับองค์การต่าง ๆ ของสหประชาชาติ สถาบันการเงินต่าง ๆ ภาคเอกชนและสังคม รูปแบบและโครงสร้างของ SDSN ถูกสร้างเพื่อดึงดูดให้ผู้นำจากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีความหลายหลายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย โดยมี SDSN Leadership Council เป็นกลไกขององค์การในการดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินการต่างของ SDSN นั้นมีประเทศสมาชิกหรือกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเป็นกลไกขับเคลื่อน และมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ หรือ Thematic Networks เพื่อดำเนินการเฉพาะทาง โครงการที่น่าสนใจของ SDSN ได้แก่ […]

UNIDO ร่วมจัด ประชุมด้านไอซีที สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรุงเจนีวา, เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมทั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ (UNIDO) ได้จัดการประชุมทางวิชาการด้านไอซีทีสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 13 การประชุมดังกล่าวมี ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และผู้แทนจากภาค ICT องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy  การประชุมดังกล่าวมีองค์กร International Telecommunications Union (ITU) เป็นเจ้าภาพ การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน นับเป็นการดำเนินการที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการพัฒนา SDG โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน นาย Malcolm Johnson รองเลขาธิการ ITU ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และยังได้กล่าวถึงความสำคัญของ สาม C ได้แก่ – collaboration, […]

รายงานพิเศษ – สรุปการประชุม COP 24

การประชุมประจำปีขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือ COP 24 จัดขึ้น ณ เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์ ระกว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2018 การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 23.000 คน หัวข้อหลักของการประชุมคือการลงความเห็นร่วมเกี่ยวกับกฏ ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินการข้อตกลงปารีส ซึ่งรวมถึงรายละเอียดและการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละประเทศสมาชิก เมื่อข้อตกลงดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ. 2020 ข้อตกลงที่ถูกเสนอต่อที่ประชุมส่วนใหญ่ได้รับการรับรองและเห็นชอบ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องทำการรายงานปริมาณการปล่อยสารพิษและข้อเสียสู่บรรยากาศโลกและการดำเนินการเพื่อลดปริมาณดังกล่าวทุก ๆ สองปี โดยเริ่มจากปีค.ศ. 2024 เป็นต้นไป แต่ที่ประชุมไม่สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับการรับรองรายงานด้านผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก 1.5 องศาที่จัดทำโดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ที่แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มของระดับการปล่อยสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประชุมในภาครวมแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับเป้าหมายเดิมให้สูงขึ้นก่อนปีค.ศ. 2020 แต่ยังไม่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุม และถูกส่งต่อไปให้ที่ประชุมครั้งที่ 25 ที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศ ชิลีพิจารณาต่อไป ผลการประชุม COP ครั้งที่ 24 ที่น่าสนใจ  1. รายงาน IPCC 1.5 […]

โครงการด้านสารทำความเย็นของ UNIDO ในจีน

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติ (UNIDO) มีการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารมอนทรีออลมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสารพิธีดังกล่าวมากกว่า 450 โครงการใน 61 ประเทศ โดยหนึ่งในนั้นคือประเทศจีน หลังจากที่ประชาคมของโลกประสบความสำเร็จในการเลิกใช้ สาร chlorofluorocarbons หรือ CFCs ที่เป็นอันตรายในช่วงปีทศวรรษที่ 1990 ปัจจุบันได้เปลี่ยนความมุ่งหมายไปที่การลดการใช้สาร ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ HCFC แทน ภายใต้สนธิสัญญามอนทรีออล จีนจะต้องลดไฮโดรเจนฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) ออกไปภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) จากการศึกษาพบว่าสาร Propane (R-290) เหมือนจะเป็นสารที่เหมาะสมจะนำมาใช้เแทน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สาร Propane เป็น สารที่มาจากธรรมชาติ มีความเป็นมิตรต่อชั้นโอโซน มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนต่ำ อย่างไรก็ตาม การนำสารดังกล่าวมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้รับการต่อต้าน หนึ่งในเหตุผลหลักคือสภาพการไวไฟของสาร Propane ที่สูง ภาคอุตสาหกรรมของจีนจึงหาทางออกร่วมกับ UNIDO หันไปใช้ Isobutane (R-600a) และสาร Cyclopentane ในอุตสาหกรรมทำความเย็น (refrigeration sector) […]

สหประชาชาติขับเคลื่อน SDG ผ่านที่ประชุมด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน

ระบบคมนาคมเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่มีสำคัญ กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ ต่างมีการขนย้ายทรัพยากร สินค้า และบุคลากรจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และการดำเนินการต้านต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต ความสำคัญของระบบคมนาคมยิ่งทวีมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ห่วงโซ่โลจิสติกของประเทศต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแน่นเฟ้น สินค้าและทรัพยากรต่าง ๆ ถูกส่งไปและรับจากประเทศต่าง ๆ หากพิจารณาเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal) จะเห็นได้ว่ามีหลายเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมทั้งทางตรงและอ้อม เช่น เป้าหมายที่ 11 “Sustainable Cities and Communities,” และ เป้าหมายที่ 13 “Climate Action” ที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หากภาคส่วนคมนาคมไม่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาคคมนาคมใช้พลังงานเป็นสัดส่วนที่สูงและคาดว่าก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคคมนาคมนั้นสูงถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย SDG 10, “Reduce inequality within and among countries,” ที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงด้านคมนาคมในการกระจายสินค้า ทรัพยากร และบุคลากร องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของคมนาคมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ทำการจัดการประชุมด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน (Global Sustainable […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวแสดงความยินดีครบรอบ 50 การก่อตั้ง UNIDO

กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อ 50 ปีที่แล้วที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) มีมติจัดตั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organisation) หรือ UNIDO ขึ้น องค์การดังกล่าวเป็นระบบขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขจัดความยากจนไปจากโลก ผ่านการให้ความสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาแล้วและประเทศรายได้ปานกลางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของตนอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีขององค์การ UNIDO ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ในระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเวียนนา ในสัปดาห์ดังกล่าวมีตัวแทนกว่า 1,600  คนจากกว่า 190 ประเทศเข้าร่วม รวมทั้งผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกกว่า 170 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้นำขององค์กรระดับนานาชาติ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาอีกด้วย  ซึ่ง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนของประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีต่อที่ประชุมในวันที่ 21 ธันวาคม 2559. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมที่ประชุมดังกล่าวในฐานะผู้กล่าวคำปราศรัยระดับสูง โดยได้กล่าวขอบคุณองค์กร UNIDO ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยขจัดความยากจนผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรม ่และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวพ้นความยากจนและยกระดับตนเองให้เป็นประเทศเศรษฐกิจระดับกลาง  ประเทศไทยเริ่มเป็นสมาชิกของ […]