Category Social

คณะกรรมาธิการยุโรปรายงานผลดำเนินการสิทธิมนุษยชน UNGP

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายงานการดำเนินการเบื้องต้นของกิจกรรมที่ ส่งเสริมธุรกิจและสิทธิมนุษยชนตาม UN Guiding Principles for Business and Human Right (UNGP) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มีมติเป็น เอกฉันท์ในการอนุมัติ UNGP เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2011 ให้หลักการดังกล่าวเป็นกรอบข้อบังคับแรกในด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการสนับสนุนโดยสหประชาชาติ UNGP ตั้งอยู่บนหลักการสามประการด้วยกัน โดยหลักการทั้งสามนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่รัฐและเอกชนจะการนำเอากรอบดังกล่าวไปดำเนินการ Pillar 1: รัฐมีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน (The state duty to protect human rights) Pillar 2: องค์กรเอกชนมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน (The corporate responsibility to respect human rights) Pillar 3: การเข้าถึงการเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Access to remedy for victims of business-related abuses) หลัก […]

สหภาพยุโรปเปิดตัวการแข่งขัน EU Social Innovation 2015

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดการประกวดไอเดียนวัฒกรรมทางสังคมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการแข่งขันดังกล่าว สหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัฒกรรมในการเปลี่ยนแปลงสังคมและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม จึงได้จัดการประกวดดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ ‘New Way to Grow’ ตัวอย่างของไอเดียและโครงการที่คณะกรรมาธิการสนใจได้แก่ Collaborative economy หรือ เศรษฐกิจส่วนร่วม ที่ท้าทายสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจดังเดิม Supply and production หรือ ด้านการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน และการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ New technologies หรือ เทคโนโลยีและไอเดียใหม่ๆ หรือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม Solutions for future challenges หรือ ผลลัพท์สำหรับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือความยั่งยืนของอาหาร แนวความคิดที่มีความสร้างสรรค์มากที่สุดจะได้รับเลือก เพื่อรับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมทางสังคมที่กรุงเวียนนา ในเดือนกันยายน และสามโครงการสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวนกว่า 50,000 ยูโร การแข่งขันจะเปิดให้ผู้สมัครจากทั่วสหภาพยุโรปและในประเทศที่เข้าร่วมในโปรแกรม Horizo​​n 2020 โดยต้องส่งรายละเอียดก่อนวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2015 […]

มาตรการจัดการความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้การทำการศึกษาความไม่เท่าเทียมทางรายได้ของประชาชนในสหภาพยุโรปและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ผลที่ได้จากการศึกษานี้คาดว่าจะช่วยนักวางแผนและนโยบายในการตัดสินใจการวางมาตรการที่จะช่วยลดขนาดของช่องว่างนี้ โครงการที่ว่านี้มีชื่อว่า GINI เป็นโครงการที่มีการเก็บข้อมูลด้านรายได้ของประชากรยุโรปเป็นเวลากว่า 30 ปี ผลการศึกษาพบว่าความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในสหภาพยุโรปนั้นสูงขึ้น และชี้ให้เห็นว่าประชากรที่มีฐานะดีอยู่แล้วนั้นมีแนวโน้มที่มีความร่ำรวยเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรที่มีฐานะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็มีความยากจนที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวยังพบว่าประชากรที่อยู่ในประเทศที่มีความแตกต่างในรายได้ที่สูง มักจะมีส่วนร่วมในด้านการเมืองที่ต่ำ ซึ่งสามารถตีความได้ว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับการกล่าวถึง และในทางกลับกันฐานะทางการเงินที่ร่ำรวยนั้นก็ส่งผลให้ผู้ที่มีฐานะนั้นมีบทบาทและส่วนร่วมทางการเมืองที่สูง โครงการ GINI ได้ทำเสนอมาตรการที่จะลดความแตกต่างด้านรายได้โดยผ่านมาตรการประเภทภาษีและนโยบายช่วยเหลือด้านรายได้ ซึ่งความแตกต่างทางรายได้ที่ลดลงจะช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการสังคมได้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วโครงการ GINI ยังได้เสนอมาตรการอื่นๆ อาทิเช่น การตั้งระดับรายได้ขั้นต่ำ การเก็บภาษีผู้มีรายได้สูง การเพิ่มผลประโยชน์ด้านภาษีที่ผู้มีรายได้น้อยพึงจะได้รับ และการบังคับการตั้งเป้าหมายของสหภาพยุโรปในการลดความยากจน โครงการศึกษาพบว่าประเทศที่มีความเสมอภาคทางด้านสังคมและเศรษฐกิจศักยภาพที่สูง นั้นมักจะเป็นประเทศที่รัฐให้ความช่วยเหลือและดูแลผลประโยชน์ของประชาชน อีกทั้งมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการ GINI นี้เป็นโครงการที่มีนักวิจัยมาเข้าร่วมทำงานกว่า 200 คน โดยส่วนใหญ่ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นของแต่ละประเทศและเป็นผู้เก็บข้อมูลในประเทศนั้นๆ ข้อมูลของโครงการนี้เป็นข้อมูลที่เริ่มเก็บตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปี 2010 โดยข้อมูลที่เก็บได้แก่ รายได้ต่อเดือน ความช่วยเหลือด้านการเงินในด้านสุขภาพและการศึกษา ความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม การมีส่วนร่วม เป็นต้น ผลการศึกษาของ GINI นั้นสามารถเข้าถึงได้ผ่านสื่อออนไลท์ และเอกสารที่ตีพิมพ์โดย Oxford University Press.   รายละเอียดของโครงการ Project […]