Category Trade and Business

ผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูนิโด ได้ร่วมทำการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาดังกล่าวพบว่าการลงทุนโดยองค์กรต่างชาติหรือ Foreign Direct Investment (FDI) มีศักยภาพที่สูงในการช่วยบูรณาการบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SMEs) เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain – GVCs) อย่างไรก็ตามการลงทุนจะต้องประสานกับนโยบายที่เหมาะสม ที่จะนำไปสู่การเติบโตที่มีส่วนร่วมและยั่งยืน รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนของทั้งสององค์กร และประเทศสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลการศึกษา การศึกษาพบว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางมีบทบาทในการบูรณาการที่สำคัญในการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโอกาสด้านการจ้างงานของสตรีและเยาวชน แต่ในขณะเดียวกันยังมีข้อจำกับหลากประการที่ยับยั้งไม่ให้บริษัทเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมผลักดันในด้านดังกล่าวได้ อาทิ การดำเนินการที่ไม่เป็นทางการ (informal nature of their activities) การจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ศักยภาพของการดำเนินการที่ต่ำ และการไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ที่จำเป็น รายงาน Integrating Southeast Asian SMEs in global value chains: Enabling linkages with foreign […]

การประชุม Vienna Investment Conference โดย UNIDO

องค์การ United Nations Industrial Development Organization หรือ UNIDO ร่วมกับสถาบัน Kiel Institute for World Economy จัดการประชุมด้านการลงทุนที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2559 การประชุมดังกล่าวจะมุ่งอภิปรายแนวโน้มด้านการลงทุนในปัจจุบันและแนวทางการลงทุนระดับนานาชาติในอนาคตที่เป็นไปได้ คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและนักวิจัย รวมทั้งผู้ว่าแผนนโยบายและผู้ดำเนินการระดับสูงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันการลงทุน Foreign direct investments (FDI) ที่ถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทและกิจการระดับนานาชาติมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกและเป็นกำลังในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจที่สำคัญ FDI ได้รับความสนใจจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เป็น emerging economy เพราะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเงินทุนที่ถูกอัดฉีด เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเจ้าบ้าน ในการประชุมดังกล่าวจะมีการจัด panel discussion โดยมีตัวแทนจากองค์กรระดับนานาชาติ ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศระดับโลก และจะมีการจัดการประชุมทางวิชาการที่อภิปรายเกี่ยวกับการทำวิจัยนโยบายประยุกต์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ website ขององค์การ UNIDO   ที่มา http://www.unido.org//news/press/vienna-investment-co.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&cHash=188a8e54518a36748374016b0448f03b  

รายงาน Job creation ชี้ทางนโยบายผลักดัน SMEs สหภาพยุโรป

สำนักงาน European Restructuring Monitor (ERM) ได้ทำการติดตามการปรับโครงสร้างของบริษัทต่าง ๆ และผลกระทบของการจ้างงานในภาพรวมของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 และได้จัดทำฐานข้อมูลของข่าวสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงวิธีการรวบรวมข้อมูล ที่มา รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดของข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล restructuring events database ที่มีข้อมูลการปรับโครงสร้างของกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปี ERM จะทำการเผยแพร่รายงานประจำปี และรายงานในหัวข้อเฉพาะ ล่าสุด ERM ได้เผยแพร่รายงาน Job Creation in Smes ประจำปี 2015 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาด้านการสร้างงานของกิจการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในสหภาพยุโรป ข้อมูลที่ถูกรวบรวมในรายงานแสดงให้เห็นว่า อัตราการสร้างงานของ SMEs นั้นแตกต่างตามภาคส่วนของ SMEs การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงภาคส่วน SMEs ที่มีสามารถสร้างงานได้สูง และพยายามระบุให้เห็นถึงแรงผลักดันและอุปสรรคในการสร้างงาน นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวได้ทำการวิเคราะห์การจ้างงานใน SMEs ระดับการโต้เถียงในพื้นที่สาธารณะในเรื่องการสร้างงานของ SMEs และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผลักดันการสร้างงานใน SMEs การศึกษาพบว่าตลาดแรงงานของสหภาพยุโรปดีขึ้นจากกลางปีค.ศ. 2013 […]

SMEs ต้องอ่าน – คู่มือจัดการความเสี่ยง ISO 31000

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 องค์การ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ศูนย์ International Trade Centre (ITC) และ องค์กร International Organization for Standardization (ISO) ได้ทำการเปิดตัวคู่มือช่วย SMEs จัดการความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ กิจการ SMEs ถือเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจโลก แต่การจัดตั้ง พัฒนา และดำเนินกิจการ SMEs ให้ประสบความสำเร็จนั้นมีความท้าทายที่สูง โดยเฉพาะในด้านการเสาะหาลูกค้า การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ และการจ้างงานที่เหมาะสม ดังนั้นความสามารถที่จะระบุและจัดการความเสี่ยงที่มาจากด้านต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของ SMEs และความยั่งยืนของกิจการได้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำคู่มือ ISO 31000 – Risk Management ที่มุ่งช่วย SMEs ในการระบุโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ อีกทั้งจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ผ่านการเข้าใจมาตรฐาน […]

FTA เวียดนาม-อียู เดินหน้าเต็มสูบ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายละเอียดของความตกลงด้านการค้าเสรี ระหว่าง สหภาพยุโรปและเวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade Agreement) เอกสารดังกล่าวผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรปแล้ว และจะถูกส่งต่อไปให้ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (the Council of the European Union) และ รัฐสภายุโรป ( European Parliament) เพื่อทำการรับรองต่อไป เมื่อผ่านการรับร้องทั้งหมดแล้วข้อตกลงดังกล่าวจึงจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คาดว่าขึ้นตอนดังกล่าวจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว FTA ดังกล่าวน่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ เวียดนาม และสหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อกันและกัน ในปีพ.ศ. 2558 สหภาพยุโรปทำการลงทุน (FDI) ในเวียดนามกว่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (มีมูลค่าเป็นอันดับ 3 ของทุนต่างชาติ) สหภาพยุโรปนำเข้าจากเวียดนามมากกว่าส่งออก ในปีพ.ศ. 2557 การค้าขายระหว่างทั้งสองประเทศมีมูลค่า 28.3 พันล้านยูโร (สหภาพยุโรปนำเข้าเป็นมูลค่ากว่า 22.1 พันล้านยูโร และส่งออกไปเวียดนาม 6.2 พันล้านยูโร) […]

COSME มาตรการกระตุ้นการเงินของสหภาพยุโรป

COSME หรือ Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises เป็นมาตรการของสหภาพยุโรปที่มุ่งยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ต่างๆ ที่ถูกใช้มาตั้งแต่เดือนสิงหาปี 2014 โดยดำเนินการภายใต้งบประมาณของคณะกรรมาธิการยุโรปจำนวน 1.3 พันล้านยูโร ผ่านกองทุน European Investment Fund (EIF) และความร่วมมือจากองค์กรด้านการเงินต่างๆ ในสหภาพยุโรป มาตรการ COSME สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ 1) Loan Guarantee Facility (LGF) หรือกลไกการันตีการกู้ยืมเงิน และ 2) Equity Facility for Growth (EFG)  หรือการอำนวยความสะดวกการลงทุนด้านกรรมสิทธิ์ Loan Guarantee Facility (LGF) งบ ประมาณส่วนหนึ่งของ COSME ถูกนำไปใช้เพื่อการค้ำประกัน (guarantees) และการร่วมค้ำประกัน (counter-guarantees) สำหรับสถาบันคนกลาง (intermediaries) […]

Wroclaw (โปแลนด์) และ San Sebastian (สเปน) ได้รับเลือกเป็น European Capital of Culture ประจำปี 2016

รางวัล European Capital of Culture เริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1985 โดยรัฐมนตรีวัฒนธรรมของกรีซ Melina Mercouri ในแต่ละปีจะมีการเลือกเมืองต่างๆ บนพื้นฐานการโครงการด้านวัฒนธรรม เมืองที่ได้รับเลือกจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนเอง ดึงดูดนักท่องเที่ยวและหาทิศทางการพัฒนาของตนเอง รางวัลดังกล่าวยังมีผลในระยะยาวในด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อเมืองที่ได้รับเลือกและพื้นที่โดยรอบของเมือง กฎและข้อบังคับในการคัดเลือกนั้นถูกกำหนดไว้ในปีค.ศ. 2006 (1622/2006/EC) ในปีนี้ (2016) เมือง Wroclaw (โปแลนด์) และ San Sebastian (สเปน) ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยจะมีการเปิดตัวโครงการ European Capital of Culture ในเมือง Wroclaw ในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2016 และเมือง San Sebastian ในวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2016  เป็นต้นไป เมืองที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวสำหรับปี 2017-2019 ได้แก่  Aarhus (Denmark) / Pafos […]

อิตาลีเข้าร่วมระบบสิทธิบัตร Unitary patent

อิตาลีได้เข้าร่วมระบบสิทธิบัตร Unitary Patent ของสหภาพยุโรป เป็นสมาชิกประเทศที่ 26 ที่เข้าร่วมระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าว การเข้าร่วมของอิตาลีนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบสิทธิบัตรนี้ เพราะอิตาลีเป็นตลาดใหญ่อันดับสี่ของยุโรปในด้านการตรวจสอบสิทธิบัตร การตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้ระบบ Unitary Patent มีความน่าดึงดูดมากขึ้นสำหรับบริษัทและนักประดิษฐ์ที่จะสามารถลงทะเบียน สิทธิบัตรของตนในประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดภายในขั้นตอนเดียว สหภาพยุโรปมุ่งที่จะดำเนินระบบสิทธิบัตรดังกล่าวและบังคับใช้ภายในสิ้นปี ค.ศ. 2016 ระบบสิทธิบัตรดังกล่าวยังช่วยลดค่าดำเนินการของการจดสิทธิบัตรในสหภาพยุโรปอย่างเป็นนัยสำคัญ จนในปัจจุบันค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบัตรในยุโรปนั้นใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ระบบสิทธิบัตรดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของสหภาพยุโรปที่เน้นด้านนวัตกรรมและมีการดำเนินการข้ามเขตแดน การลงทะเบียนผ่านระบบสิทธิบัตรนี้จะได้รับการคุ้มครองในทุกประเทศที่เข้าร่วมในระบบดังกล่าว บริษัทสัญชาติอิตาลีจะได้รับประโยชน์ในการ ประหยัดเวลาการดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตร อิตาลีได้ทำการตกลงด้านค่าใช้จ่ายการคุ้มครองสิทธิบัตรและการตัดสินใจของศาล Unitary Patent Court (UPC) ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 8 ประเทศได้ลงนามเข้าร่วม UPC ได้แก่ ออสเตรีย ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวีเดน เดนมาร์ก มอลตา ลักเซมเบิร์กและโปรตุเกส คณะกรรมาธิการยุโรปได้เร่งให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้าร่วม เร่งดำเนินการเพื่อลงนามภายใต้ UPC เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกรอบเวลาที่วางไว้

Swarovski ลดพนักงาน 200 คน รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือ

บริษัทคริสตัลและเครื่องประดับชื่อดังของออสเตรีย Swarovski ทำการลดจำนวนพนักงานในสำนักงานใหญ่ในแคว้น Tyrol ลง เพราะปริมาณการขายลดลงและการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้นขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดของแคว้น Tyrol นาย Günther Platter กล่าวว่าทางภาครัฐได้เตรียมมาตรการที่จะมาช่วยเหลือและรองรับพนักงานที่ถูกปลดออก โดยในเบื้องต้นจะช่วยในด้านการฝึกอบรมและการหางานใหม่ บริษัทได้ทำการแจ้งต่อพนักงานที่จะถูกปลดออกแล้ว และกำลังดำเนินการทำข้อตกลงกับพนักงานด้านเงินชดเชย อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประกาศว่าภาคส่วนของการผลิตคริสตัลจะสร้างรายได้ที่สูง คาดว่าสัดส่วนการเติบโตจะสูงถึงเลขสองหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกล่าวถึงกระบวนการวางแนวทางใหม่ขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสมดุล หลังมีการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญขององค์กร โดยองค์กรจะมุ่งให้ความสำคัญกับการใหบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและด้านนวัตกรรมมากขึ้น บริษัทแสดงความตั้งใจที่จะดำเนินการผลิตในสำนักงานดังกล่าวอยู่ แม้ว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาบริษัทได้กล่าวว่าจะไม่ลดจำนวนพนักงานลงต่ำกว่า 5,000 คน แต่ในปัจจุบันจำนวนพนักงานของสำนักงานดังกล่าวลดเหลือเพียง 4,800 คน บริษัท Swarovski เป็นบริษัทออสเตรียที่มีกิจกรรมการค้ากับประเทศไทยที่สูง มีการส่งวัตถุดิบจากออสเตรียไปไทยเพื่อทำผ่านกระบวนการผลิต ก่อนที่จะส่งกลับมาที่ออสเตรียเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ตลาดในประเทศต่างๆ ของยุโรป Swarovski Plans Downsizing 200 in Tyrol – Governor Promises Aid  

รายงานผลการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของภาคค้าปลีก

กลุ่มทำงานระดับสูงของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เผยแพร่ผลการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของภาคค้าปลีก (retail) ในยุโรป และได้เสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมภาคดังกล่าวทั้งหมด 5 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1. ลดข้อจำกัดต่างๆ ที่กีดกันการสร้างตลาดเสรีของภาคการค้าปลีกและการให้บริการ 2. สนับสนุนการพัฒนา e-commerce 3. ช่วยสนับสนุนการเติบโตของ SMEs 4. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และ 5. จัดการประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในด้านลบ รายงานดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการ e-commerce นั้นเป็นหนึ่งในมาตรการที่สามารถส่งเสริมแนวทางทั้งห้าแนวทางที่ได้กล่าวถึง ศักยภาพของ e-commerce นั้นสูงและสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆให้กลับภาคการค้าปลีก แต่ในปัจจุบันศักยภาพดังกล่าวยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ คณะทำงานเห็นว่าสิ่งที่ควรจะได้รับการส่งเสริมต่อไปคือการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและเจ้าของกิจการต่อ e-commerce และการทำให้การค้า e-commerce ข้ามเขตแดนมีความสะดวกขึ้นและมีขั้นตอนที่คล้ายกับการค้าภายในเขตแดน มีการสรุปข้อบังคับต่างๆ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นต้น การให้ความสะดวกต่อการค้า e-commerce ข้ามพรมแดนนั้นเป็นหนึ่งในภาระกิจของคณะกรรมาธิการยุโรปในด้านนโยบาย Digital Single Market Strategy ที่ได้ถูกประกาศไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และคณะกรรมาธิการได้เริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มทำงานยังได้เน้นถึงความสำคัญของ e-commerce platforms ในห่วงโซ่อุปทาน เพราะ platform สามารถเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดของกิจการต่างๆ นอกจากนี้แล้วความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างกิจการต่อกิจการก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้เป็นวาระหนึ่งในกระบวนการรับฟัง […]