Category Tourism

Wroclaw (โปแลนด์) และ San Sebastian (สเปน) ได้รับเลือกเป็น European Capital of Culture ประจำปี 2016

รางวัล European Capital of Culture เริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1985 โดยรัฐมนตรีวัฒนธรรมของกรีซ Melina Mercouri ในแต่ละปีจะมีการเลือกเมืองต่างๆ บนพื้นฐานการโครงการด้านวัฒนธรรม เมืองที่ได้รับเลือกจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนเอง ดึงดูดนักท่องเที่ยวและหาทิศทางการพัฒนาของตนเอง รางวัลดังกล่าวยังมีผลในระยะยาวในด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อเมืองที่ได้รับเลือกและพื้นที่โดยรอบของเมือง กฎและข้อบังคับในการคัดเลือกนั้นถูกกำหนดไว้ในปีค.ศ. 2006 (1622/2006/EC) ในปีนี้ (2016) เมือง Wroclaw (โปแลนด์) และ San Sebastian (สเปน) ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยจะมีการเปิดตัวโครงการ European Capital of Culture ในเมือง Wroclaw ในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2016 และเมือง San Sebastian ในวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2016  เป็นต้นไป เมืองที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวสำหรับปี 2017-2019 ได้แก่  Aarhus (Denmark) / Pafos […]

สหภาพยุโรปให้ทุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 โครงการ

สหภาพยุโรปให้ทุนวิจัย 6 โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยโครงการที่ได้รับทุนนั้นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การพัฒนาชนบท การท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน และด้านอาหาร ทุนวิจัยเหล่านี้อยู่ภายใต้โครงการ Competitiveness and Innovation Programme (CIP) รายละเอียดของโครงการทั้ง 6 โดยย่อมีดังต่อไปนี้ EcoDots – Europe Green travel – มุ่งสร้างเครือข่ายที่พักสีเขียวและความยั่งยืนในยุโรป (Green and sustinable accommodation) EuroVelo 8 the Mediterranean Route – สร้างเส้นทางจักรยานวิ่งขนานกับแม่น้ำ Po ในอิตาลีและสเปน EuroVelo 13 the Iron Curtain Trail – สร้างเส้นทางจักรยานที่เชื่อมต่อยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก Cultural route in Middle and Lower Danube Region II – สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีจุดแวะชมที่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิโรมัน […]

แนวโน้มการท่องเที่ยวของประชากรอียูปี 2013-14

คณะกรรมาธิการยุโรปรายงานว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่ค้างคืน (night spent in tourist accomodation) ที่อยู่ในอาณาเขตของ EU28 นั้นมีจำนวนถึง 2.6 พันล้านคืน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่มากเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2012 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2003 และยังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2014 โดยผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 89 ของประชากรในยุโรปวางแผนที่จะทำการท่องเที่ยวในปี 2014 นี้  โดยสามในสิบคน (ประมาณร้อยละ 30) จะวางแผนที่จะใช้พักร้อนโดยหลักในสหภาพยุโรป และสีในสิบคน (ประมาณร้อยละ 40) วางแผนที่จะท่องเที่ยวในยุโรปช่วงวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หนึ่งในสี่ (ร้อยละ 24) วางแผนที่จะเดินทางไปในประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพ และเพียงร้อยละ 16 จะใช้เวลาพักร้อนหลักในประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของสหภาพยุโรป นอกจากนั้นผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่ผลักดันให้เกิดอุปสงค์ในด้านเศรษฐกิจในสหภาพ ในปี 2013 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวที่แม้จะใช้เวลาพักร้อนนอกประเทศของตนเองแต่ก็ยังอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพ โดยร้อยละ 38 ของชาวยุโรปใช้เวลาพักร้อนหลักในประเทศที่อยู่ในสหภาพ ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่าปี 2012 กว่าร้อยละ 5 ในขณะที่สัดส่วนของประชาชนที่ใช้เวลาพักร้อนหลักในประเทศของตนในปี 2013 […]

ท่องเที่ยว: ยุโรปประกาศรับสมัครแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการทดสอบตัวชี้วัดด้านการจัดการความยั่งยืน

คณะกรรมธิการยุโรปประกาศรับสมัครแหล่งท่องเที่ยวในยุโรป เพื่อทำการทดสอบตัวชี้วัดด้านการจัดการความยั่งยืน โดยกระบวนการที่ใช้นั้นมีชื่อว่า The European Tourism Indicators System for Sustainable Management at Destination Level (ETIS) กระบวนการ ETIS นั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นระบบตัวชี้วัดที่ครอบคลุมใช้ง่าย สามารถพลิกแพลงได้ และเหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภทปัจจุบันยังอยู่ในการทดสอบช่วงแรก ซึ่งการทดสอบนี้จะเสร็จสิ้นในวันที่ 15เมษายน คศ. 2014 โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวเข้าร่วมทดสอบกว่า 100แห่งจากทั่วยุโรป คณะกรรมธิการยุโรปจึงได้ทำการประกาศรับสมัครสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อมาเข้ารับการทดสอบช่วงที่สองที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1เมษายนถึง 31ธันวาคม 2014 คณะกรรมธิการยุโรปได้ริเริ่มการพัฒนาตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนนี้ ด้วยเห็นว่าจะช่วยให้รํฐบาลท้องถิ่นสามารถตรวจสอบและสังเกตการณ์สถานที่่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนและสามารถนำตัวชี้วัดนี้ไปประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย วางแผนการท่องเที่ยวอย่างเฉลียวฉลาด บ่งชี้จุดที่ต้องทำการพัฒนา จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนา บริหารความเสี่ยง และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครสามารถอ่านได้ที่นี้ และสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETIS และ ETIS toolkit ได้ที่นี้