Category ข่าวสาร

EU-Industry review ฉบับพิเศษ – อุตสาหกรรมอินทรีย์และการประชุม Biofach

BIOFACH เป็นนิทรรศกำรอำหำรและงำนแสดงสินค้ำและบริกำรอินทรีย์ ชั้นนำของโลก ซึ่งได้จัดขึ้นที่เมืองเนิร์นแบร์ก (Nürnberg หรือ Nuremberg) ประเทศเยอรมนี ติดต่อกันมำเป็นเวลำกว่ำ 25 ปี โดยในปี ค.ศ. 2015 นี้ มีผู้ประกอบกำรกว่ำ 2,200 รำยเข้ำร่วมแสดงสินค้ำ และคำดว่ำจะมี ผู้เข้ำชมงำนกว่ำ 42,000 คนจำก 134 ประเทศ นิทรรศกำรและงำนแสดงสินค้ำดังกล่ำวจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 11-14 กุมภำพันธ์ 2558 โดยนอกเหนือจำกกำรแสดงสินค้ำที่หลำกหลำย จำกนำนำชำติแล้ว ยังมีกำรประชุมเสวนำและสัมมนำต่ำงๆ ทั้งขนำดใหญ่และเล็กกว่ำ 100 รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำและกำรให้บริกำร หัวข้อกำรประชุมเสวนำและสัมมนำใน BIOFACH 2015 นับว่ำเป็น กำรประชุมเชิงวิชำกำรและนโยบำยระดับแนวหน้ำ ที่มุ่งนำเสนอแนวโน้มใหม่ของภำคอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์ นโยบำยของสหภำพยุโรป และโลก และกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะบรรณาธิการ EU-Industry review ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุม BIOFACH จึงขอสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจผ่าน  EU-Industry review ฉบับพิเศษ  – อุตสาหกรรมอินทรีย์และการประชุม […]

อาเซมจัดประชุมเปิด ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อแนะนำทิศทางในอนาคต

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเปิด ASEM (Asia-Europe Meeting) ในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่กรุงเทพ หัวข้อการประชุมคือทิศทางในอนาคตของ ASEM ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการ ในปีค.ศ. 2016 ที่จะมาถึงการประชุม ASEM จะถูกจัดครบรอบ 20 ปีจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะทำการทบทวนถึงผลการทำงานของ ASEM ที่ผ่านมาและทิศทางต่อไปของอาเซมในอนาคต อาเซมจึงได้จัดการประชุมเปิดเพื่อให้โอกาสผู้ที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ASEM ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างเอเซียและยุโรป บทสรุปและผลของการประชุมดังกล่าวจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ASEM เพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมครั้งต่อไปที่ประเทศมองโกเลียในปี 2016 การประชุมวิชาการดังกล่าวเปิดให้ทุกหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม โดยเฉพาะองค์กรจากภาพ วัฒธรรม ธุรกิจ องค์กรพัฒนา NGOs การศึกษา การเมือง สื่อ และสถาบันการศึกษา การประชุมจะเป็นไปในรูปแบบการอภิปราย (panel discussion) และแบ่งเป็น 5 วาระด้วยกัน คือ 1) การประชุมรวม 2) ด้านการเมืองการปกครอง 3) ด้านเศรษฐกิจ 4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม […]

การสัมนาระหว่างสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมรางครั้งที่สอง

คณะกรรมาธิการยุโรป ร่วมกับกระทรวงที่ดิน กระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นร่วมจัดการประชุมอุตสาหกรรมระบบรางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวได้รับจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง และอยู่ภายใต้กรอบการเจรจา FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐบาลญี่ปุ่น  จุดประสงค์ของการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการค้าระดับทวิภาคีในภาคอุตสาหกรรมราง การจัดซื้อและจัดจ้างระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและภาครัฐ หัวข้อของวาระการประชุมครั้งนี้มุ่งไปที่การอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการที่ฝ่ายญี่ปุ่นใช้ในการจัดซื้อเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินการมากขึ้น การแลกเปลี่ยน Best Practices ด้านการเข้าถึงตลาด กฎระเบียบทางเทคนิค และมาตรฐานความปลอดภัยในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ที่มา: Second EU-Japan Industrial Dialogue on Railways takes place in Tokyo 

สทอ.อต.เข้าร่วมการพบปะและกล่าวบรรยายให้นักธุรกิจชาวฮังการี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.อต.) ได้เข้าพบปะและกล่าวบรรยายให้นักธุรกิจชาวฮังการีในงานสัมมนา Thailand as Potential Business Partner จัดโดยสมาคม Active Business Man Association ที่กรุง Budapest การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับศักยภาพของไทยในภาคส่วนต่างๆ แก่นักธุรกิจที่มีศักยภาพสูงและผู้แทนภาครัฐของฮังการี เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานไทยและหน่วยงานฮังการี โดยทางผู้จัดงานได้เชิญวิทยากรทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ นาง อรชา ธนากร (อุปทูตของสถานทูตไทยในกรุงบูดาเปสต์) นาย Peter Jakap (ว่าที่เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย) นางพรพิมล  เพชรกูล (ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์) นาย Marzouki Ali (ตัวแทนจาก ททท.แฟรงก์เฟิร์ต) และ สทอ.อต  มีผู้เข้ารับฟังการสัมนาประมาณ 40 คน ในการสัมนาครั้งนี้ตัวแทนจากประเทศไทยได้ชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักธุรกิจฮังการี ในด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในด้านพาณิชย์มีการบรรยายถึงข้อมูลพื้นหลังของประเทศไทย ความสำคัญของประเทศไทยในบริบทของอาเซียนและเอเซียในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจ สถานะการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน และทิศทางการบริหารของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเมือง […]

สัมนา CSCESM2014: International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media

การประชุมระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ Social Media (CSCESM2014) จะถูกจัดขึ้นที่ Thessaloniki, Greece ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2557 นี้ งานประชุมดังกล่าวจะมีการนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งการกล่าวปราศรัย Keynote จากวิทยากรระดับโลก  Conference website ที่มา: CSCESM2014

จดหมายข่าว EU Industry Review ประจำเดือนกันยายน

http://wp.me/P4d8DU-65

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนำบริษัทยุโรปไปเยือนจีนเพื่อส่งเสริมการค้ายุโรป-จีน

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและตัวแทนของบริษัทจากสหภาพยุโรปได้เดินทางไป เยือนเมืองเฉิงตูประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคมเพื่อทำการส่งเสริมการค้าระหว่างยุโรปและจีน เป้าหมายหลักของการไปเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ก็เพื่อทำการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นระหว่างสหภาพยุโรปและจีนในเชิงนโยบาย และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆสำหรับบริษัทของทั้งสองประเทศ โดยการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ “Missions for Growth” ที่มุ่งช่วยส่งเสริม SMEs ในสหภาพยุโรปให้สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดในระดับนานาชาติ โดยก่อนหน้านี้มีการไปเยือนจีนมาแล้วในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2013 เพื่อทำการส่งเสริม Green Growth หรือการเจริญเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญการไปเยือนจีนของสหภาพยุโรปครั้งนี้ยังตรงกับการจัดงานนิทรรศการ EU-China Business and Technology Cooperation Fair IX ซึ่งการจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะส่งเสริมให้มีการพบปฎิสัมพันธ์ระหว่างกิจการ ของจีนและยุโรปกว่า 10,000 ครั้งโดยคาดว่าหนึ่งในสามของการพบปะในรูปแบบ b-to-b นี้จะมีผลต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะมีตัวแทนของ กิจการ SMEs กลุ่มสมาคมธุรกิจ R&D สภาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆมาร่วมนิทรรศการนี้ประมาณ 800 – 1000 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นมีกิจการจากสหภาพยุโรปประมาณ 260 บริษัท (จาก 22 […]

การสัมนาระดับนานาชาติด้าน eGovernment และ eHealth ประจำปี 2014

eGovernment เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปมุ่งที่จะเพิ่มการให้บริการผ่าน eGovernment โดยได้วางเป้าหมายให้ภายในปี 2015 ร้อยละ 50 ของประชาชนในสหภาพยุโรบและร้อยละ 80 ของธุรกิจและกิจการจะมีการดำเนินการผ่านการให้บริการ eGovernment การพัฒนาด้านข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) นั้นได้ส่งประโยชน์ต่อระบบการดูแลสุขภาพในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างนวัฒกรรมในภาคสาธารณะสุข ออสเตรียเป็นผู้นำในด้านนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผู้บริการในภาครัฐและเอกชนของออสเตรียมีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา และดำเนินการโครงการในด้าน eGovernment และ eHealth การสัมนาระดับนานาชาติด้าน eGovernment และ eHealth ประจำปี 2014 จะถูกจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในวันที่ 20 ตุลาคม 2014 โดยมุ่งเป้าหมายที่ผู้ให้บริการ บริษัท หน่วยงานของรัฐและผู้ซื้อ-จำหน่ายจากทั่วโลกที่ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์ที่จะมีการนำเสนอในงานนี้ได้แก่ – การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ทะเบียนกลาง (การลงทะเบียนของประชาชน การลงทะเบียนที่ดินพาณิชย์) บัตรประชาชน และบัตรประจำตัว ต่างๆ การใช้งานและการเข้าถึงเว็บ (WAI) การให้บริการที่ปรึกษาในหลากภาษา (ระบบผู้เชี่ยวชาญ) การสื่อสารที่ปลอดภัยและการเก็บข้อมูล (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อบังคับตามกฎหมาย)  eProcurement ข้อมูลรัฐบาลที่เผยแพร่ (OGD) […]

MEDTEC Europe งานแสดงเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2014

MEDTEC เป็นงานแสดงสินค้าและงานสัมนาชั้นนำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของยุโรป ซึ่งจะมีบริษัทที่เข้าร่วมกว่า 900 บริษัท โดยหัวข้อหลักของงานสัมนาในปีนี้เกี่ยวกับการใช้วัสดุนวัฒกรรม (innovative material) การพัฒนาสินค้า และขั้นตอนการพัฒนาการผลิต โดยบริษัท Evonik Industries จะทำการสาธิตการใช้ customised plastics ในอุตสาหกรรมการแพทย์ งาน MECTEC จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2014 ที่เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมัน โดยพื้นที่การจัดแสดงจะมีมากกว่า 36,000 ตารางเมตร งานแสดงสินค้านี้ถึงว่าเป็นงานชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ของโลก แต่ละปีมีบริษัทที่เข้าร่วมการสัมนาจาก 60 กว่าประเทศ โดยในปีนี้จะมีงานแสดงสินค้า cross-industrial component supplier หรือ SÜDTEC ที่เน้นแสดงสินค้าที่มาจากเยอรมันตอนใต้ร่วมแสดงด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.medteceurope.com    

ความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมัน เพื่อผลักดันให้ยุโรปกลับมาเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมอีกครั้ง

ฝรั่งเศสและเยอรมันยืนยันความตั้งใจที่จะผลักดันให้ยุโรปกลับมาเป็นแชมป์ด้านอุตสาหกรรมอีกครั้ง ในระหว่างการพบกันของนายกรัฐมนตรีด้านการเงินของฝรั่งเศส นาย Thierry Bretton และ นายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของเยอรมนี นาย Wolfgang Clement ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์โดยนายกจากทัังสองประเทศที่แสดงถึงความตั้งใจร่วมกัน ในการเป็นหัวเรียวหัวแรงหลักเพื่อให้ยุโรปกลับมาเป็นเลิศในด้านอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งของทั้งสองประเทศ ถึงแม้ว่าความคิดที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมันนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่คาดว่าน่าจะเกิดความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมมากหลังจากการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรี Gerhard Schröder และประธานาธิบดี Jacques Chirac ในวันที่ 26 เมษายน 2014 นี้ โดยที่มาของแหล่งข่าวคาดว่าน่าจะเกิดความร่วมมือระหว่างสองประเทศนี้ ในด้านพลังงาน การวิจัย และการพัฒนา ที่มาของข่าว – France and Germany in new push for industrial champions