Category ข่าวสาร

UNIDO จัดสัมมนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data ที่กรุงเทพ

องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (OIE) และสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ Big Data เป็นเวลา 4 วัน การสัมมนาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องมือ และดัชนีต่าง ๆ ที่สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

UNIDO จัดการฝึกอบรมการลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจให้กับนักนโยบายไทย

กรุงเทพ, 6 ก.ค. 2561 – UNIDO จัดฝึกอบรมด้าน การลงทุนอย่างมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับนานาชาติ หรือ inclusive investments and global value chains (GVCs) การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่วางแผนนโยบายของไทยเข้าร่วมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทำการศึกษาและสำรวจโอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ในการได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการค้าและการลงทุนของโลกที่เพิ่มขึ้น การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (นายอิทธิพร บุญประคอง) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มี เขตอาณาครอบคลุมประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ โดยในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนสากล (ICAO) และองค์การศุลกากรโลก (WCO) รวมถึงระบบ Schiphol SmartGate Cargo ของท่าอากาศยาน Schiphol ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งสินค้าที่เน้นประสิทธิถาพสูง รวดเร็วเอื้อต่อการค้า และในขณะเดียวกันมีความปลอดภัย สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดงาน Thailand Grand Festival ครั้งที่ 11 ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตประสงค์ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจมาร่วมงานออกบูธ แสดงสินค้า โดยในส่วน อก. เช่น สถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (นายนพปฎล คุณวิบูลย์) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศสวิตเซอรฺแลนด์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ ตามนโยบาย       สั่งการของ นรม.ที่ต้องการผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.กต. จึงได้มีนโยบายให้หัวหน้าทีมประเทศไทยจัดการประชุมทีมประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหารือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วางแผนงาน  แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานอย่างบูรณาการมากขึ้น โดยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสวิตฯ นั้น ถือว่าสวิตฯ เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในยุโรป และยังมีการลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  ทั้งที่ผ่าน BOI และไม่ผ่าน  อาทิ Nestle และ Swatch Group  ซึ่ง Nestle อยู่ระหว่างสร้างโรงงานแห่งที่ 7 ในประเทศไทย และกำลังหารือกับไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IUU  ส่วน Swatch Group ต้องการขยาย presence ในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน โดยโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับสวิตฯ ที่สำคัญๆ เช่น ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาของไทยในสาขาต่าง ๆ อาทิ อาหารแปรรูป ยาและเวชภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (นายณรงค์ ศศิธร) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศเช็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน  ในเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล โดยในช่วงก่อนการประชุม ได้เชิญ นาย Lukas Martin ตำแหน่ง Director of Department of International Relations, Confederation of Industry of the Czech Republic มาบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของเช็ก สาระที่ได้จากการประชุมในด้านการส่งเสริมการค้า/การลงทุน ในประเทศเช็ก คือการเปิด/ขยายตลาดให้กับสินค้าใหม่ๆ โดยเน้นสินค้า SMEs อาหาร อาหารแปรรูป ผลไม้สด/แห้ง อาหารกระป๋อง สินค้าออร์แกนิค  การเข้าร่วมงาน Prima Fresh Festival ซึ่งเป็นเทศกาลอาหารนานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของเช็ก จัดร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Prima TV ในวันที่ 25-26 มิ.ย. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 20,000-25,000 คน […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ครั้งที่ 1/2559 ผ่านระบบ VDO Conference

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (นางสาววิมล คิดชอบ) ได้เชิญสำนักงานต่างๆ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยฯ โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference เป็นประจำทุกเดือน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่น่าสนใจคือ โครงการนำผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์จากเดนมาร์กไปเยือนไทย โดยจะนำผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจและสื่อมวลชนเดนมาร์กไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของไทยในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ไปเยี่ยมชม ตำบลตัวอย่างด้านเกษตรอินทรีย์ที่เชียงใหม่และโครงการแม่ฟ้าหลวงที่เชียงราย และประเด็นความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) ของไทย  

รายงานแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมเนื้อไก่ไทย

รายงานรายงาน Trapped in the Kitchen of the World – the situation for migrant workers in Thailand’s poultry industry จัดทำโดยองค์กร Swedwatch และ Finnwatch ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกิจการและบริษัทต่างๆ ในสวีเดนและฟินแลนด์ โดยได้ทำการตีพิมพ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับได้กล่าวถึงรายงานดังกล่าว[1] จุดประสงค์ของรายงานดังกล่าวคือ ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานและบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่ในประเทศไทยและห่วงอุปทานของภาคส่วนดังกล่าวในสวีเดน โดยเห็นว่าการรายงานและตรวจสอบดังกล่าวจากประเทศผู้นำเข้า จะสามารถช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในประเทศผู้ผลิตได้ ผู้ศึกษาได้ทำรายงานจากข้อมูลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว 98 คนที่ทำงานให้ 4 บริษัท (6 โรงงาน) ได้แก่ CP Foods Public Company Limited 2 โรงงาน, Laemthong Poultry Co. Ltd. 2 […]

ประชุมสมัชชา (General Assembly) ขององค์การสหประชาชาติครั้งที่ 69 เสร็จสิ้นลง

ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา การประชุมสมัชชา (General Assembly) ครั้งที่ 69 ขององค์การสหประชาชาติ ได้เสร็จสิ้นลง ประธานของที่ประชุมนาย Sam Kutesa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูกันดา ได้กล่าวในการปิดประชุมว่า วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) ในการให้ความสำคัญต่อคนเป็นหลักในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จะยกระดับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรโลก การประชุมดังกล่าวมีสมาชิกเข้าร่วมจาก 193 ประเทศ โดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีการประชุม 105 ครั้ง และการลงมติอีก 327 ครั้ง นาย Kutesa ยังได้กล่าวอีกว่า เอกสาร 2030 Agenda for Sustainability Development เป็นผลที่มาจากข้อตกลงที่สำคัญ (ในการประชุมครั้งนี้) เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างการพัฒนาที่มีความสากลและ มีส่วนร่วม (Universal and Inclusive) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน เป็นต้นไป ในการประชุมสุดยอด (Special Summit) […]

ประชาสัมพันธ์การประชุม ทุนวิจัย EURAXESS Links ASEAN ที่กรุงเทพ 25-26มิถุนายน 2558

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) ได้จัดส่งหนังสือและเอกสารแนบเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุม EURAXESS Links ASEAN ในหัวข้อ “Advancing your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Southeast Asia” เพื่อเผยแพร่ การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-26มิถุนายน 2558 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพื่อเติมได้ในเอกสารแนบ ELA Mobility Event

May 2015 EU Industry Review

See here: http://wp.me/P4d8DU-65