Category ข่าวสาร

รายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โดยองค์การ UNIDO

รายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย จัดทำโดยองค์การ UNIDO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยของทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงาน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด คือ กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก (small-size firms) และบริษัทเทคโนโลยีขั้นต่ำ (low-tech firms) นอกจากนี้บริษัทขนาดเล็กยังเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการช่วยเหลือจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐน้อยที่สุดอีกด้วยโดยผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากที่สุด คือ ปริมาณยอดสั่งซื้อที่ลดลง ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 90 หรือมากกว่านั้นคาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก โดยประเภทของบริษัทที่คาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้มากที่สุด คือ บริษัท GVC และบริษัทขนาดเล็ก โดยการลดลงของคำสั่งซื้อนำมาซึ่งการขาดแคลนกระแสเงินสดและยิ่งถ้าหากมาตรการปิดเมืองยังคงขยายเวลาออกไปอีก ร้อยละ 52 ของบริษัทขนาดเล็ก และร้อยละ 44 ของบริษัทปลายน้ำในประเทศ คาดว่าจะต้องปิดตัวลงภายในสามเดือน มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่บริษัทต้องการมากที่สุด คือ การลดอัตราภาษีหรือการเลื่อนจ่ายภาษี การลดการบริจาคเพื่อสังคมและมาตรการเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน อย่างลดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคและเงื่อนไขเงินกู้ที่ดีขึ้น ตามลำดับ เป็นที่น่าสนใจที่บริษัทในไทยไม่มองว่าการเลิกจ้างพนักงานเป็นมาตรการรับมือเบื้องต้นและใช้วิธีในการลดต้นทุนการดำเนินงาน การเข้าถึงสินเชื่อ และการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเลือกเพื่อจัดการกับผลกระทบอย่างทันถ่วงทีเพื่อตอบสนองกับการระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้วิกฤตโควิด–19 อาจทำให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9 การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) […]

Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) 2020 : Virtual Edition

งาน The Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) 2020 ในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการประชุมไปสู่รูปแบบออนไลน์ (Virtual Edition) โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นที่ “Glocalization towards sustainable and inclusive global value chains” งาน GMIS มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตในอนาคตและการส่งเสริมการผลิตขั้นสูงและนวัตกรรมผ่านการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (multi-holder dialogue) การดำเนินการต่างๆ และการสร้างพันธมิตร  งาน GMIS 2020 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) สัมมนาออนไลน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง (Digital Series) เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 7 หัวข้อ (สัปดาห์ละ 1 หัวข้อ) เช่น สัปดาห์ที่ 1 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ – งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “โอกาสในการลงทุนและมาตราการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยหลังโควิด-19 (บรรยายภาษาอังกฤษ)

งานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “โอกาสในการลงทุนและมาตราการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยหลังโควิด – 19 ” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment (BOI)) ได้แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:00 – 12:00 (ตามเวลายุโรปกลาง) หรือ 16:00 – 17:00 (ตามเวลาประเทศไทย) 2) เรื่อง “เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียนและสีเขียว (BCG)” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 11:00 – 12:00 (ตามเวลายุโรปกลาง) หรือ 16:00 – 17:00 (ตามเวลาประเทศไทย) หากสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ >>>https://attendee.gotowebinar.com/register/8258967705531077643?source=France 3) […]

UNIDO เผยแพร่รายงาน “REBOOTING QUALITY INFRASTRUCTURE FOR A SUSTAINABLE FUTURE”

UNIDO ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหัวข้อ “Rebooting Quality Infrastructure for a Sustainable Future” ซึ่งเป็นรายงานเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการดำเนินการในการปรับแนวคิดและการประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ (Quality Infrastructure, QI) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และรวมถึงสนับสนุนด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีและระบบในยุคการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ซึ่งหมายถึง ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)การผลิตอัจฉริยะ (smart manufacturing) พลังงานอัจฉริยะ (smart energy) การเกษตรอัจฉริยะ (smart agriculture) และ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) โดย UNIDO ให้เหตุผลว่าการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ (หรือ QI) ถือว่ามีความจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าวข้างต้นและการนำไปสู่เป้าหมาย SDGs อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ในรายงานเล่มนี้จะแสดงถึงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ (QI success stories) จากทั้งขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั่วโลกถึงวิธีการในการสร้างหรือบริหารโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์ทั้ง 3 มิติ คือ 1) ความต้องการของคน (Meeting the Needs of […]

10 ประเด็นสำคัญในปี ค.ศ. 2020 เพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้

เลขาธิการสหประชาชาติ นาย Antonio Guterres ได้แถลงเกี่ยวกับ 10 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปี ค.ศ. 2020 เพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้ ซึ่งมีการตีพิมพ์ในรายงาน “Report of the Secretary-General on the 2019 Climate Action Summit and the Way Forward in 2020” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ multi-stakeholder initiatives ร่างข้อเสนอจากประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing States: SIDS) ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries – LDCs) และคำมั่นและข้อผูกพันจากรัฐบาลประเทศต่างๆ รวมถึงผู้เล่นในระดับท้องถิ่น ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ  โดย 10 ประเด็นดังกล่าว มีดังนี้ 1. การรักษาความมุ่งมั่นในการดำเนินการของกลุ่มประเทศผู้ปล่อยมลภาวะรายใหญ่ ที่จะลดการปล่อยมลภาวะอย่างน้อยร้อยละ 45 […]

Stora Enso ลงทุนสร้างโรงงานนำร่อง โดยการแปลงน้ำตาลจากพืชเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ

Stora Enso บริษัทสัญชาติฟินแลนด์ – สวีเดน ผู้พัฒนาสินค้าและเทคโนโลยี จากวัตถุดิบทดแทน (renewable materials) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระดาษและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปีนี้ได้ทำการลงทุนจำนวน 9 ล้านยูโรเพื่อสร้างโรงงานนำร่องสำหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยการแปลงน้ำตาลจากพืชไปเป็น renewable building block[1]  เพื่อใช้ผลิตพอลิเมอร์ประเภท Polyethylene Furanoate (PEF)[2] ซึ่งคือพลาสติกชีวภาพนั่นเอง โดยมุ่งเป้าหมายหลักไปที่อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โรงงานนำร่องดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการในการผลิต building block ซึ่งหมายถึง FDCA (furandicarboxylic acid) จากน้ำตาลให้มีความสามารถในการแข่งขันในเชิงของต้นทุนการผลิตซึ่งกรดดังกล่าวเป็นองค์ประกอบหลักของ bio-based barrier material PEF (polyethylene furanoate) นอกจากความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้ว คุณสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของ PEF ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ของเหลวขนาดเล็กสำหรับน้ำอัดลม น้ำผลไม้และเครื่องดื่มอื่น ๆ นาย Markus Mannström รองประธานบริหารแผนกวัสดุชีวภาพของบริษัท Stora Enso กล่าวว่า “วัตถุดิบชีวภาพมีการเติบโตรวดเร็วอย่างน่าสนใจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทต่างๆ […]

สรุปสาระสำคัญการประชุม Montreal Protocol ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีการจัดการประชุมรัฐภาคีสมาชิกของพิธีสารมอนทรีออล สมัยที่ 31 (The 31st Session of Meeting of the Parties to the Montreal Protocol) ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีวาระเร่งด่วนที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) ToR ของกองทุนร่วมพหุภาคี (Multilateral Fund, MLF) สำหรับปี ค.ศ. 2021 – 2023 2) การปล่อยก๊าซ trichlorofluoromethane หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ CFC-11 และ 3) การกำหนดร่าง ToR สำหรับรายงาน  2022 Quadrennial Assessment โดยประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ ประเด็น ToR เกี่ยวกับกองทุนร่วมพหุภาคี […]

อินโดนีเซียยื่นฟ้อง WTO ต่อการ “เลือกปฏิบัติ” ของสหภาพยุโรปในประเด็นน้ำมันปาล์ม

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ในกรณีที่สหภาพยุโรปมีแผนที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม ซึ่งอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยสหภาพยุโรปได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการเพาะปลูกปาล์ม คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้สรุปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าการปลูกปาล์มน้ำมันนำไปสู่การทำลายป่าไม้ที่มากเกินไปและการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ในเชื้อเพลิงชีวภาพควรถูกเลิกใช้ภายในปี 2030 จึงเป็นเหตุให้อินโดนีเซียขู่จะฟ้อง WTO ที่สหภาพยุโรปไปออกกฎระเบียบด้านพลังงานหมุนเวียนฉบับแก้ไขปรับปรุง หรือ the revised Renewable Energy Directive (RED II) โดยมองว่ากฎระเบียบนี้เป็นการ “การเลือกปฏิบัติ” นาย Agus Suparmanto รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 อินโดนีเซียได้ส่งคำร้องเพื่อขอให้พิจารณาอย่างเป็นทางการไปยังสหภาพยุโรปเพื่อเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการฟ้องร้อง ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประเมินผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการหารือร่วมกับภาคธุรกิจและสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแล้ว โดยหวังว่า คดีนี้จะทำให้ EU แก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย นาย Indrasari Wisnu Wardhana อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของอินโดนีเซีย กล่าวว่านโยบายดังกล่าวของ EU จะทำให้ภาพลักษณ์ของน้ำมันปาล์มเสื่อมเสียไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย สำหรับมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับสองของโลก นาง Teresa Kok สมาชิกรัฐสภาของมาเลเซียซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศ ระบุกับสำนักข่าวฝรั่งเศส (AFP) ว่าในการเยือน EU ในเดือนมีนาคมนี้ ตนจะหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการยื่นฟ้อง […]

UNIDO ร่วมกับ EEC และ TGO จัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริหารจัดการขยะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 UNIDO ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ร่วมจัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การบริหารจัดการขยะ (waste management) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) โดยอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง UNIDO และ EECO เพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและรูปแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงแสวงหาการขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial town) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและการจัดแสดงโมเดลด้านสิ่งแวดล้อมของ EEC ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วม (high-level participants) มากกว่า 200 คนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือร่วมกันในด้านการบริหารจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเด็นปัญหาความยั่งยืนด้านเทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก รวมถึงนวัตกรรมและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นความสำคัญของการเป็นพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในงานยังได้มีการโปรโมทด้านการค้าและการลงทุนเพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และรวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ […]

การส่งเสริมนวัตกรรมในพลังงานชีวภาพของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้จัดตั้งโครงการเงินทุน (EU-funded project) เพื่อสนับสนุน SMEs ในภาคธุรกิจพลังงานชีวภาพของ 6 ประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำกำไร ความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้มากขึ้น ผ่านการสนับสนุนด้านเทคนิค เงินทุนและแนวทางในการบริหารจัดการ เนื่องจากสหภาพยุโรปต้องการพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายพลังงาน ทั้งนี้ในสหภาพยุโรป พลังงานชีวภาพมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด (total energy mix) และมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการบริโภคพลังงานหมุนเวียน (renewable energy consumption) ซึ่งการใช้พลังงานดังกล่าวจะเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนให้สหภาพยุโรปสามารถไปถีงเป้าหมาย 2030 และ 2050 ด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านสภาพภูมิอากาศได้  แม้ว่าภาคส่วนนี้กำลังพึงพอใจกับอัตราการเติบโตอย่างโตเนื่องในทุกปีที่ร้อยละ 5 แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเจอกับอุปสรรคในการนำไอเดียด้านนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด และเพื่อจะส่งเสริมตลาดให้รับแนวคิดมวลชีวภาพ (biomass concept) โครงการสนับสนุนด้านการเงินของสหภาพยุโรปที่มีชื่อว่า “SECURECHAIN” ได้เข้ามาสนับสนุน 20 ธุรกิจ SMEs ในห่วงโซ่อุปทาน นาย Patrick Reumerman ที่ปรึกษาอาวุโสของ BTG BIO Technology Group ในเนเธอร์แลนด์และผู้ประสานงานโครงการ SECURECHAIN […]