Author Archives: Peraphan

สหภาพยุโรปผนวกนโยบายอุตสาหกรรมและคมนาคม ผลักดันนวัตกรรมและการแข่งขัน

ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยุโรปนาย Juncker ได้ประกาศเป้าหมายสำหรับภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ดิจิตอล และการลดคาร์บอน (decarbonication) ในการกล่าวต่อที่ประชุมเมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ. 2017 และมีการดำเนินการผ่านมาตรการ Europe on the move ในเดือนพฤษภาคม (clean, competitive and connected mobility) และพฤศจิกายน (clean vehicle) ปีค.ศ. 2017 ในวันที่ 17 พฤษภาคมค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้ประกาศมาตรการสุดท้ายของ Europe on the move ที่มีจุดประสงค์ให้ประชากรในสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์จากระบบคมนาคมที่ปลอดภัย รถยนต์ที่มีมลพิษน้อยลง และเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ในขณะที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปไปในเวลาเดียวกัน นโยบายดังกล่าวมีความน่าสนใจในการผนวกเอาเป้าหมายด้านคมนาคม ซึ่งโดยปกติจะแยกออกจากเป้าหมายอุตสาหกรรมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยประสานเอาความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งยานยนต์และโครงสร้างพื้นฐาน จัดมาตรฐานด้านการปล่อยก๊าซ CO2 สำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่ มาตรการดำเนินการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ในสหภาพยุโรป และวางยุทธศาสตร์สำหรับยานยนต์ที่มีความเชื่อมต่อและอัตโนมัติ นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายสุดท้ายของ European on the Move ในการประกาศมาตรการสุดท้ายนี้ มีผู้นำระดับสูงของสหภาพยุโรปเข้าร่วมจากหลายภาคส่วน […]

รายงานสิ่งทอยั่งยืนของกลุ่มนอร์ดิก

สิ่งทอเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามในการวิเคราะห์ปัญหาขยะครัวเรือน ทั้งที่สิ่งทอมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านการผลิต การใช้ และการทำลายทิ้ง ในปัจจุบันปริมาณและมูลค่าของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจของโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สิ่งทอที่ถูกใช้แล้วมักจะถูกนำไปทิ้งโดยไม่มีการหมุนเวียนมาใช้อีกครั้ง หนึ่งในความท้าทายหลักในการจัดการขยะสิ่งทอคือข้อมูลปริมาณและคุณภาพของสิ่งทอที่อยู่ในเศรษฐกิจโลก การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่จะต้องสำรวจตั้งแต่การผลิต การใช้ และการนำไปกำจัดทิ้งมีความยุ่งยาก ใช้เวลาและงบประมาณที่สูง นอกจากนี้ความซับซ้อนดังกล่าว ยังสร้าง ‘หมอก’ หรือความคลุมเครือและความสับสนให้กับผู้บริโภคกับผลกระทบที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งทอของตน

ดัชนีดิจิตอลชี้สหภาพยุโรปยังต้องพัฒนา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ทำการเผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลประจำปีค.ศ. 2018 หรือ Digital Economy and Society Index (DESI) ดัชนีดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการติดตามศักยภาพของประเทศสมาชิกในด้านการเชื่อมต่อดิจิตอล ความเชี่ยวชาญของประชากรในด้านดังกล่าว ระดับดิจิตอลของธุรกิจและ การให้บริการของภาครัฐในรูปแบบดิจิตอล

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (ตอนที่ 3-ภาคผนวก)

รายละเอียด Industrial Policy Strategy 1.การสร้างโอกาสและความเชี่ยวชาญให้กับประชาชน (Empowering industry and its people with opportunities and skills to thrive in the Single Market) 1-1 โครงการ modernize โครงสร้างกฎหมายด้านสมบัติทางปัญญา (Intellectual Property Framework) – เริ่มดำเนินการจากฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 มีการทำรายงานตรวจสอบการดำเนินการของ Directive ด้านการบังคับใช้กฎหมายสมบัติทางปัญญา และมีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านกรอบการดำเนินการขอรับรอง Standard Essential Patents 1-2 โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดซื้อของหน่วยงานราชการในสหภาพยุโรป (public procurement in the EU) – เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2017 ผ่านการสร้างกลไกการรายงานจากหน่วยงานราชการเมื่อมีการจัดซื้อด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าสูง โดยกลไกดังกล่าวเป็นการดำเนินการอย่างอาสาสมัคร 1-3 โครงการ Workforce with the right […]

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (ตอนที่ 2)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการประกาศยุทธศาสตร์นโยบายด้านอุตสาหกรรม (Industrial Policy Strategy) ของสหภาพยุโรป ที่มุ่งผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถทำการสร้างงานเพิ่มขึ้นและทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การป้องกันผลกระทบต่อสหภาพยุโรปและแรงงานของตนจากการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นาย Jean-Claude Juncker ประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป ได้กล่าวย้ำความตั้งใจของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว ต่อที่ประชุมผ่าน State of the Union speech แสดงความต้องการเสริมสร้างอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยจะ “ช่วยให้อุตสาหกรรมของเรา(สหภาพยุโรป) คงอยู่และเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม Digitalisation และ Decarbonisation และได้ทำการรับรองเอกสาร communication ในด้านดังกล่าวหัวข้อ Investing in a smart, innovative and sustainable industry – A renewed EU industrial policy strategy ในวันเดียวกัน เป็นผลให้คณะกรรมาธิการ ฯ ได้จัดตั้งกิจกรรมเพื่อทำการกระตุ้นและทำการติดตามผลการดำเนินการด้านดังกล่าวสองกิจกรรมด้วยกัน คือ i) การประชุมโต๊ะกลมระดับสูงด้านอุตสาหกรรม ii) งาน European industry day ประจำปี เริ่มจากปีค.ศ. 2017 เป็นต้นมา เป็นงานประชุมสำหรับนักนโยบาย นักธุรกิจ นวัตกรรม start-up และตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Vienna Energy Forum 2018

การประชุม Vienna Energy Forum ประจำปีค.ศ. 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า Power Innovation for Prosperity การะประชุมดังกล่าวให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน นวัตกรรม climate technology และการสร้างความร่วมมือในด้านการเข้าถึงพลังงาน ในปีนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนที่ประชุมระดับสูงของสหประชาชาติ  High-Level Political Forum (HLPF) ในการประเมินผลการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่ 7

รายงานพิเศษ: Smart City ในสหภาพยุโรป

รายงานพิเศษ: Smart City ในสหภาพยุโรป ที่ผ่านมาในสหภาพยุโรปมีการตื่นตัวในการน าเอาแนวคิด Smart City มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการนำาเอาแนวคิดดังกล่าวไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน นโยบายดังกล่าวได้ผ่านการรับรองและได้รับเงินสนับสนุนกว่า 113 พันล้าน ยูโรผ่านโครงการ 54 โครงการ แนวคิด Smart city ของสหภาพยุโรป เป็นอย่างไร? และจะนำมาใช้กับประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง? ติดตามอ่านในรายงานของสำนักงานที่ปรึกษำด้านอุตสำหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย ฉบับนี้ https://goo.gl/ZRbR8P   https://goo.gl/ZRbR8P

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (ตอนที่ 1)

ความท้าทายดังกล่าวทำให้สหภาพยุโรปต้องกระตื้อรือร้นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ทำการประกาศยุทธศาสตร์นโยบายด้านอุตสาหกรรม (Industrial Policy Strategy) ของสหภาพยุโรป ที่จะได้รับการดำเนินการในช่วงปีค.ศ. 2017 เป็นต้นไป การดำเนินการยุทธศาสตร์ดังกล่าว คาดว่าจะมีผลกระทบกับไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การศึกษายุทธศาสตร์ดังกล่าว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอุตสาหกรรมและการพัฒนาของไทย รายงานฉบับนี้เป็นการรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อนำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจยุทธศาสตร์ด้งกล่าว

รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development

กรุงเวียนนา, วันที่ 20 เมษายน 2018 – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่ง อุตสาหกรรมการผลิตก็จะเริ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญ อย่างไรก็ในปัจจุบันคำจำกัดความของการพัฒนานั้นได้ถูกเปลี่ยนให้มีความครอบคลุมมากกว่าเพียงการเพิ่มขึ้นของรายได้แล้ว การเติบโตในรูปแบบอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น ความท้าทายในด้านการมีส่วนร่วม และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด แนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ ได้รับการตระหนักถึงและเพิ่มความสำคัญมากขึ้น องค์กร UNIDO ได้ทำการเผยแพร่ งานวิจัยที่ทำการศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น และการตระหนักถึงว่าการผลิตมีความสามารถที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ แต่ยังก่อให้เกิดความท้าทายในด้านผลกระทบที่กระบวนการนี้มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ผลของการดำเนินการที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสามารถส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ทั้งในแง่ของการกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศและการกระจายสินค้าภายในประเทศ การศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมเอาประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพิจารณาถึงผลกระทบทางนโยบายเหล่านี้ ความท้าทายที่กล่าวถึงในที่นี้ มีความสำคัญเป็นสำคัญสำหรับประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและต้องการขยายฐานอุตสาหกรรมของตนไปสู่การดำเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น รายงาน Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development    

ผอ. UNIDO รุดสร้างความร่วมมือกับจีน

นาย Li yong ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เข้าร่วมงานประชุม และการหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับจีน