สาระสำคัญ
>>> กุญแจสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่จะทำให้ยุโรปเป็นทวีปแรกที่เป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศภายในปี 2593   คือ เมืองต่างๆ กว่า 80,000 เมืองต้องพัฒนาแผนเพื่อนำ European Green Deal (EGD) ไปดำเนินการในเมืองของตนผ่าน Local Green Deals (LGD)
>>> ทำให้ต้องมีการจัดทำ ‘A Blueprint for Action’ เพื่อช่วยแนะนำและเป็นแนวทางให้กับเมืองต่างๆ เร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยเป็นการทำให้เห็นภาพรวมถึงหลักการสำคัญ ปัจจัยในการขับเคลื่อน และขั้นตอนสำหรับเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น โดยการดำเนินการดังกล่าวผ่านหลักแนวคิดการสร้างโมเมนตัมและทำซ้ำเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

จากกรอบเป้าหมายใหญ่อย่าง European Green Deal ที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นในการที่จะทำให้ยุโรปเป็นทวีปแรกที่เป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศภายในปี 2593  กุญแจสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย คือ เมืองต่างๆ กว่า 80,000 เมืองต้องพัฒนาแผนเพื่อนำ European Green Deal ไปดำเนินการในเมืองของตนผ่าน Local Green Deals (LGD) ทำให้ต้องมีการจัดทำ ‘A Blueprint for Action’ เพื่อช่วยแนะนำและเป็นแนวทางให้กับเมืองต่างๆ ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการ Intelligent Cities Challenge (ICC)

พิมพ์เขียวของ Intelligent Cities Challenge เป็นแผนงานช่วยให้เมืองต่างๆ เร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนโดยเป็นการทำให้เห็นภาพรวมถึงหลักการสำคัญ ปัจจัยในการขับเคลื่อน และขั้นตอนสำหรับเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น โดยการดำเนินการดังกล่าวผ่านหลักแนวคิดการสร้างโมเมนตัมและทำซ้ำเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1) BUILDING THE CASE คือ การสำรวจสิ่งที่เป็นอยู่และเข้าใจภาพรวม พร้อมกับร่างสิ่งที่จะได้รับจากการพัฒนาแผน LGD

2) APPOINTMENT OF A TEAM TO MANAGE AND COORDINATE THE LGD PROCESS คือ การกำหนดทีมที่จะรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3) IDENTIFY EXISTING COMMITMENTS, STRATEGIES AND ACTION PLANS คือ การทำความเข้าใจเป้าหมาย นโยบาย หรือแนวทางดำเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบันและระบุถึงช่องว่างหรือแนวทางในการส่งเสริมที่สอดคล้องกันกับ EGD

4) LAYING THE GROUND FOR THE LGD PARTNERSHIP คือ การวางรากฐานในการเชื่อมโยงกับพันธมิตรด้านต่างๆ และต้องสร้างให้ทุกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายไปในทางเดียวกันเพื่อให้ง่ายในการผลักดัน รวมไปถึงการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการหารือและแลกเปลี่ยนร่วมกัน

5) ASSESSMENT OF LEGAL AND FISCAL FRAMEWORK CONDITIONS คือ การประเมินเพื่อหาแหล่งเงินทุน ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องรับมาจากส่วนกลางอย่างเดียว โดยอาจมาจากการกู้ยืม ภาคเอกชน รวมถึงรายได้ที่จะเกิดการสร้างรายได้ของโครงการที่คาดการณ์ภายใต้ LGD  

6) IMPLEMENTATION คือ การสร้างข้อตกลงร่วมกันและมีการสื่อสารเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนกันอย่างสม่ำเสมอ

7) MONITORING PROGRESS AND PROMOTING RESULTS คือ ต้องมีการติดตามเพื่อสามารถปรับตามสถานการณ์ได้อย่างทันถ่วงที รวมถึงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนด้วย และเชื่อมโยงกับเมืองอื่นที่ดำเนินการเหมือนกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ สามารถศึกษา
ภาพรวมขั้นตอนดังรูปตามปรากฎด้านล่าง ดังนี้

นอกจากนี้ในพิมพ์เขียวนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาของเมืองต่างๆ ที่มีการดำเนินการไปแล้วอีกด้วย เช่น Amsterdam Metropolis Regional Green Deal หรือ Sustainable Espoo หรือ Mannheim Local Green Deal หรือ UMEA Climate City Contract และ Milan’s Air and Climate Plan เป็นต้น

ทั้งนี้การดำเนินการแนวทาง Local Green Deal ที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น จะเป็นทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและ SMEs ไปสู่การเปลี่ยนแปลงสีเขียวและดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งสร้างงานใหม่ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 และเร่งให้เกิดนวัตกรรมสีเขียวและการฟื้นตัวอย่างยุติธรรมยิ่งขึ้น


พิมพ์เขียวฉบับเต็ม : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13331aee-d3cb-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en

แหล่งที่มา : https://ec.europa.eu/growth/content/blueprint-cities-make-most-eu-green-deal_en