การค้าสารเคมีผิดกฎหมายยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบจัดการ

สาระสำคัญ
>>> ความคืบหน้าของการจัดการการค้าสารเคมีผิดกฎหมายมีอย่างจำกัดในทุกภูมิภาค และการขนส่งผิดกฎหมายยังคงเป็นภัยคุกคามรุนแรงต่อประเทศกำลังพัฒนา
>>> ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของ SAICM Beyond 2020 ได้มีการระบุเกี่ยวกับการป้องกันการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งที่ผิดกฎหมายของสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นอันตราย ต้องห้าม และมีการจำกัดอย่างเข้มงวด เป็นเป้าหมายภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ A (การป้องกันหรือลดความอันตรายจากสารเคมีตลอดทั้งวงจรชีวิต)

โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยสารเคมี (Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC)) ได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อชื่อ “การจัดการการค้าและการขนส่งผิดกฎหมายของสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม สารกำจัดศัตรูพืช และของเสียตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป” (Addressing illegal trade and traffic of industrial chemicals, pesticides and waste for sound management of chemicals and waste beyond 2020) โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนี

การสัมมนาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) เกริ่นถึงหัวข้อและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่เข้าร่วมอยู่ใน IOMC โดยมีสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล รอตเตอร์ดัม และสตอกโฮล์ม (BRS) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับปัญหา  และ 2) การอภิปราย ซึ่งได้หารือกันในเรื่องการดำเนินการในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้าและการขนส่งที่ผิดกฎหมาย โดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หน่วยงานความร่วมมือ การบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาค อย่างเช่น ศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (Center for International Environmental Law) และหน่วยงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)) รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ เป็นต้น

  • จากการประเมินอิสระ ปี 2549-2558 (independent evaluation) ของแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM) พบว่าความคืบหน้าของการจัดการการค้าสารเคมีผิดกฎหมายมีอย่างจำกัดในทุกภูมิภาค และการขนส่งผิดกฎหมายยังคงเป็นภัยคุกคามรุนแรงต่อประเทศกำลังพัฒนา
  • ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของ SAICM Beyond 2020 ได้มีการระบุเกี่ยวกับการป้องกันการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งที่ผิดกฎหมายของสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นอันตราย ต้องห้าม และมีการจำกัดอย่างเข้มงวด เป็นเป้าหมายภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ A (การป้องกันหรือลดความอันตรายจากสารเคมีตลอดทั้งวงจรชีวิต)
  • ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ และด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยง
  • การขนส่งที่ผิดกฎหมายของสารเคมีและของเสีย ส่งผลกระทบต่อทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางที่สุด ซึ่งหมายรวมถึงเกษตรกรและผู้บริโภค
  • การใช้แนวทางแบบองค์รวมมีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาการขนส่งที่ผิดกฎหมายของสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงกฎหมาย การพัฒนานโยบายและแนวทางเชิงเทคนิคในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (เกษตรกร ผู้บังคับใช้กฎหมาย และภาคเอกชน) และการเพิ่มการรับรู้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/webinar-underscores-illegal-traffic-of-chemicals-and-waste-remains-a-serious-problem/

โดย สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา

Facebook : https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s