กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบวงจรในเนเธอร์แลนด์

สาระสำคัญ

  • การใช้กลยุทธ์การซ่อมแซมและการนำกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทออาจนำไปสู่การเพิ่มงานในภาคธุรกิจถึงร้อยละ 25 จากกรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์
  • แต่มีความจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงช่องว่างด้านทักษะ และการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานด้วย โดยจากแนวคิดนี้สามารถสร้างอาชีพใหม่ๆ ตั้งแต่นักออกแบบการผลิต ผู้ประเมินคุณภาพ ไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายขาย
  • เริ่มจากการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่แบบแนวทางองค์รวม และมุ่งเป้าไปที่คนงานที่ว่างงานและ ผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง และต้องยอมรับว่าบทบาทของอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเป็นสิ่งจำเป็น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการฟิ้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมจากการระบาดของโควิด-19

การเปลี่ยนเข้าสู่เศรฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในเนเธอร์แลนด์ ไม่เพียงแต่ได้รับผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดการจ้างงานอีกด้วย โดยช่วยเพิ่มได้มากถึงร้อยละ 25% อ้างอิงจากงานวิจัยโดย Circle Economy’s Circular Jobs Initiative, Putting circular textiles to work: The employment potential of circular clothing in the Netherlands

โดยงานวิจัยได้แยกกรณีศึกษาออกเป็น 3 กรณี คือ 1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค 2) การให้ความสำคัญกับการใช้ซ้ำและการซ่อมแซม 3) การขยายหรือเพิ่มจำนวนการรีไซเคิลของสิ่งทอ โดยผ่านมุมมองไปสู่ผลที่จะเกิดขึ้นต่อการจ้างงาน พบว่า กรณีที่ 2 การให้ความสำคัญกับการใช้ซ้ำและการซ่อมแซม เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อตลาดการจ้างงาน แต่มีความจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงช่องว่างด้านทักษะ และการเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน โดยจากแนวคิดนี้สามารถสร้างอาชีพใหม่ๆ ตั้งแต่นักออกแบบการผลิต ผู้ประเมินคุณภาพ ไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายขาย

จากสถานการณ์ในปัจจุบันของทั่วโลก เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของการปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของทั้งโลก และในทุกๆ วินาทีมีเสื้อผ้าจำนวน 1 รถบรรทุกที่ถูกเผาทำลาย

จากการทำวิจัยร่วมกันของ Goldschmeding Foundation, Circle Economy และ HIVA ได้เจาะลึกถึงการดำเนินการใน 3 กรณีข้างต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าเสื้อผ้าของเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนจากการดำเนินธุรกิจรูปแบบเส้นตรงไปเป็นแบบหมุนเวียน และสนับสนุนโอกาสในการจ้างงาน

จากกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า การซ่อมแซมและการนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการจ้างงาน ซึ่งจะทำให้ตลาดมือสองเติบโตและความต้องการบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น โดยสามารถเพิ่มการสร้างงานในอุตสาหกรรมได้ถึงร้อยละ 25 ตัวอย่างสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมและบำรุงรักษา การขนส่งและการจัดซื้อ การผลิต การจัดการ การขายและการขายปลีก การจัดการขยะ ด้านเทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ และการคัดแยกสิ่งทอ เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซม และยิ่งไปกว่านั้น การก้าวไปสู่ภาคส่วนหมุนเวียนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จะต้องพัฒนาแง่มุมของทั้งสามกรณีร่วมกัน  

โดยมีการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติร่วมมือกับ Makers Unite ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมในอัมสเตอร์ดัมใน การสำรวจช่องว่างด้านทักษะสำหรับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการใช้ซ้ำอย่างสร้างสรรค์ (upcycled products) เพื่อหวังที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธุรกิจหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์  พบว่าในห่วงโซ่อุปทานมีการต้องการเพิ่มขึ้นของสายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ ผู้จัดการด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม พนักงานด้านโลจิสติกส์และการสื่อสารกับลูกค้า รวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

แนวทางในอนาคต จากศักยภาพสู่ความเป็นจริง จากการวิจัย ซึ่งพบผลเชิงบวกอย่างมาก แล้วการจะไปให้ถึงจุดนั้นในเชิงมหภาค สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องมีการประสานงานอย่างมุ่งมั่นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเอกชน ไปจนถึงสถาบันการศึกษา ตลอดจนการดำเนินการที่กำกับดูแลเกี่ยวกับประเด็นการจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง หรือ อยู่ภายใต้สภาพการทำงานที่ผิดจรรยาบรรณ โดยเริ่มจากการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่แบบแนวทางองค์รวม และมุ่งเป้าไปที่คนงานที่ว่างงานและผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง และต้องยอมรับว่าบทบาทของอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการฟิ้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมจากการระบาดของโควิด-19


แหล่งที่มา : https://www.circle-economy.com/news/a-fully-circular-clothing-industry-in-the-netherlands-is-possible-and-can-bring-plentiful-employment-benefits

โดย สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา

Facebook : https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s