รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป

สาระสำคัญ
>>> จากรายงาน พบว่า ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีการเก็บรวบรวมและกู้คืนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าประเทศอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่
>>> การจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการจัดการขยะอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่ปลอดภัย ยังคงให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่ รวมทั้งยังคงมีความเสี่ยงที่ต่ำที่จะถูกจับได้
>>> ข้อกำหนดที่ปรับปรุงแล้วในปัจจุบัน ยังคงไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สหภาพยุโรปได้เผยแพร่รายงาน การดำเนินการของสหภาพยุโรปและความท้าทายเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอแนวทางการจัดการของสหภาพยุโรปต่อปัญหาและความท้าทายที่สำคัญในการบังคับใช้ Waste electrical and electronic equipment (WEEE) Directive โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการในการพิจารณาเกี่ยวกับ “Circular Electronics Initiative” ที่จะมีขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วทิ้ง เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ หากจัดการอย่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ขยะดังกล่าว มักจะประกอบด้วยโลหะและพลาสติกที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ด้วย

โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) การตรวจสอบว่าปัจจุบันกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรปในการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นอย่างไรบ้าง 2) การดำเนินการเพื่อพัฒนานโยบายขยะอิเล็กทรอนิกส์ 3) ความท้าทายในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรป

จากการตรวจสอบการดำเนินการด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สหภาพยุโรปมีการเก็บรวบรวมและ กู้คืนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าประเทศอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเป้าหมายที่เคยตั้งไว้สามารถบรรลุเป้าหมายแล้ว และได้ตั้งเป้าหมายใหม่ที่มีความท้าทายมากขึ้น

ในส่วนของการดำเนินการได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ปฏิบัติที่ส่งเสริมต่อระบบการจัดการให้ดีขึ้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การนำข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในข้อเสนอทางกฎหมาย (เช่น eco-design) การจูงใจให้ลดการใช้วัสดุ และการส่งเสริมให้สินค้าสามารถซ่อมแซมและมีความทนทาน แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อกำหนดที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ในเรื่องของความท้าทาย เช่น การตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่และปัญหาการละเมิดต่าง ๆ  เช่น การขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมายไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป ซึ่งบางประเทศปลายทางขาดทรัพยากรในการตรวจสอบการขนส่งอย่างเหมาะสม โดยกล่าวเสริมว่าเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีแรงจูงใจในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่ และมีความเสี่ยงต่ำที่จะถูกจับได้

รายงานฉบับเต็ม : https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_04/RW_Electronic_Waste_EN.pdf


แหล่งที่มา :

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s