UNIDO ร่วมกับ EEC และ TGO จัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริหารจัดการขยะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 UNIDO ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ร่วมจัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การบริหารจัดการขยะ (waste management) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) โดยอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง UNIDO และ EECO เพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและรูปแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงแสวงหาการขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial town) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและการจัดแสดงโมเดลด้านสิ่งแวดล้อมของ EEC

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วม (high-level participants) มากกว่า 200 คนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือร่วมกันในด้านการบริหารจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเด็นปัญหาความยั่งยืนด้านเทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก รวมถึงนวัตกรรมและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นความสำคัญของการเป็นพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในงานยังได้มีการโปรโมทด้านการค้าและการลงทุนเพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และรวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ Thailand 4.0 โดยในช่วงท้ายของการสัมมนา นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้กล่าวปิดสัมมนาและกล่าวสนับสนุนข้อผูกพันเพิ่มเติม[1] (further commitments) ที่จะนำเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ร่วมด้วย   

แหล่งข้อมูล : https://www.unido.org/news/unido-eec-tgo-seminar-promote-circular-economy-waste-management-and-sustainability


[1] ASEAN JOINT STATEMENT ON CLIMATE CHANGE TO THE 25th SESSION OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC COP25) ได้รับการรับรองที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2019 เป็นที่เรียบร้อย

https://www.asean2019.go.th/en/news/asean-joint-statement-on-climate-change-to-the-25th-session-of-the-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change-unfccc-cop25/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s