แนวทางร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0

ลอนดอน, 24 กรกฎาคม 2019 – องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เข้าร่วมในการประชุมของ Commonwealth Telecommunications Organization (CTO) เพื่อหารือแนวทางที่องค์กรระหว่างประเทศจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างความตระหนักถึงเศรษฐกิจดิจิทัล

นาย Bernardo Calzadilla-Sarmiento ผู้อำนวยการแผนกการค้าการลงทุนและนวัตกรรมของ UNIDO ได้เน้นบทบาทและหน้าที่ของ UNIDO ในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ผ่านความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาบรรทัดฐานและมาตรฐานใหม่ และการรวบรวมประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือแนวทางในการผลักดันที่ดี

“ อุตสาหกรรม 4.0 กำลังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ และรัฐบาลจะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้”

การประชุมดังกล่าวมีองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 12 องค์กรเข้าร่วม รวมถึงสหภาพแอฟริกา, อาเซียน, OECD และ World Economic Forum ซึ่งทุกคนเห็นพ้องว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นกุญแจสำคัญในการลดการแบ่งแยกดิจิตอล หรือ Digital divide ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเชิงเทคนิค (อาทิความสามารถในการสร้างและการใช้นวัตกรรมใน ICT)

องค์การ International Telecommunication Union เน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการพัฒนาและความกลมกลืนของมาตรฐานสากลซึ่งสำรวจความพร้อมขององค์กรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

https://www.unido.org/news/creating-common-approach-digital-economy-and-industry-40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: