UNIDO-FAO เปิดตัวโครงการสร้างงานให้เยาวชนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแอฟริกา

โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น 29 สิงหาคม 2562 – ระหว่างการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกาครั้งที่เจ็ด(TICAD7) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสหภาพแอฟริกา (AU) พร้อมด้วยพันธมิตรจำนวนมาก ได้เปิดตัว ‘โครงการสำคัญเพื่อเร่งการจ้างงานเยาวชนในภาคเกษตรและธุรกิจการเกษตรในแอฟริกา’

ทวีปแอฟริกามีประชากรอายุโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดในโลก โดยมีคนหนุ่มสาวกว่า 600 ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีศักยภาพที่สำคัญสำหรับการจ้างงานในภาคเกษตรและการแปรรูปเกษตร ขับเคลื่อนโดยความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในภาคอาหารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ส่งผลให้มีโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ผลิต ตามหลักการของความร่วมมือ South – Southและ Triangular Cooperation โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ ผ่านการสร้างงานและโอกาสสำหรับเยาวชนในแอฟริกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการพัฒนาความสามารถและการแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้ประกอบการเยาวชน โดยให้ความสำคัญกับห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนทางการเกษตรที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ชนบท และการพัฒนาที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

“ เมื่อเราพูดถึงศักยภาพด้านต้นทุนบุคลากรในแอฟริกาแล้ว เรากำลังกล่าวถึงคนหนุ่มสาวเป็นพิเศษ” ผู้อำนวยการ FAO กล่าวต่อที่ประชุม “ ธุรกิจการเกษตรของแอฟริกาคาดว่าจะสร้างตลาดมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 และการเกษตรและธุรกิจการเกษตรมีศักยภาพที่สูงในการรับมือกับปัญหาการว่างงานของเยาวชน”

การเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สามารถนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของคนหนุ่มสาวในการคิดค้นและเปิดตัวธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้เชื่อมโยงเกษตรกรรายย่อยเข้ากับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการทำธุรกรรมและลดความเสี่ยง อีกทั้งสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมืองได้อีกด้วย

ผอ. UNIDO นายลิ ยัง กล่าวต่อที่ประชุม “ตามวาระ Agend 2063 for Africa  UNIDO มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความมั่งคั่งที่มีความเท่าเทียม กันบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ผ่านการผลักดันศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘การบูรณาการเยาวชนในด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของแอฟริกา หรือ Sustaining Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) ‘

การเปิดตัวโครงการ FAO-UNIDO Flagship Initiative สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาระดับโลก ที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการเรียกร้องให้มีการดำเนินการระหว่างองค์การพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในผ่านการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเยาวชน และการจ้างงานตนเอง

https://www.unido.org/news/launching-unido-fao-flagship-initiative-accelerate-youth-employment-agriculture-and-agribusiness-africa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: