UNIDO ช่วยบราซิลดำเนินการตาม Montreal Protocol

ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูง นอกจากการใช้ใช้พลังงานไฟฟ้าและไอความร้อนที่ถูกผลิตในกระบวนการให้ความเย็นแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังใช้สารให้ความเย็นหรือ refrigerant gases ที่แม้จะปลอดภัยในการใช้และจัดเก็บแบบวงจรปิด (closed circuit) แต่หากสารเหล่านี้ถูกปล่อยหรือรั่วไหล เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนื่องจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง การให้บริการที่มีคุณภาพต่ำ และการนำไปทิ้งโดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว สารความเย็นดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบให้กับชั้นบรรยากาศและส่งผลต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาโลกร้อนได้

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา มีการใช้ Chloroflurocarbons หรือ CFC และ Hydrochrofluorocarbon (HCFC) เป็นสารให้ความเย็น สารเคมีทั้งสองตัวนี้กำลังถูกลดการใช้ลงตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สารพิธี Montreal Protocol เพราะพบว่าสารทั้งสองตัวส่งผลกระทบด้านลบต่อชั้นโอโซนของโลก แต่การดำเนินการดังกล่าวพบกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เพราะภาคอุตสาหกรรมหันไปใช้สาร hydrofluorocarbon (HFC) แทน แม้ว่าสาร HFC จะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซน และถูกใช้อย่างแพร่หลายในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ให้ความร้อน แต่ สาร HFC นั้นอาจจะมีผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศมากกว่า CO2 หลายพันเท่าตัว

จากการปรับสารพิธี Montreal Protocol ผ่าน Kigali Amendment ที่เริ่มมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา มีการระบุเพิ่มให้ระงับการใช้ HFC แต่ก็ยังมีความกังวลว่าภาคอุตสาหกรรมจะหันไปใช้สารให้ความเย็นประเภทใดแทน HFC

หนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้คือ การใช้ก๊าซโปรเพน ซึ่งมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ต่ำ มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในผลงานขององค์การ UNIDO ร่วมกับบริษัท Elotrofrio สัญชาติบราซิล การนำเอาก๊าซโปรเพนมาเป็นสารให้ความเย็นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานกว่าร้อยละ 30 บริษัท Freor พบว่าการนำเอา R290 โปรเพนมาใช้สามารถช่วยในการ optimize การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดี

องค์การ UNIDO ได้ช่วยบราซิลในการดำเนินการตามสารพิธี Montreal Protocol ในการเลิกใช้สาร HCFC มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 และคาดว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปีค.ศ. 2040 นอกจากนี้นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาในโครงการดังกล่าว กำลังถูกนำไปขยายการใช้ (scaling up) ล่าสุดมีการติดตั้งตู้เย็นที่ใช้สารโปรเพนในห้าง Supermercados Condo ที่เป็นหนึ่งในเครือบริษัทห้าง supermarket ที่มีขนาดใหญ่ในบราซิล นับเป็นห้างแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

หากมีการนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลาย คาดว่าจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามการนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในระดับผู้บริโภค เช่นในเครื่องปรับอากาศตามบ้าน ยังมีความท้าทายอยู่ เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากไม่ได้รับการตรวจสอบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

https://www.unido.org/stories/freezing-climate-change

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: