Toronto Sidewalk เมืองอัจฉริยะ

โครงการ Sidewalk Toronto เป็นโครงการนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีนำสมัยด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเมือง โครงการพัฒนาเมืองดังกล่าวดำเนินการโดย Sidewalk Labs ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Google ในพื้นที่ Quayside เมืองโตรอนโต้ แคนาดา ริเริ่มในปีค.ศ. 2017 จากการชนะการประมูล โดย Sidewalk Lab ในเบื้องต้นมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ใช้สอยแบบผสมในรูปแบบใหม่ที่เป็นชุมชนสมบูรณ์แบบ ที่มุ่งให้ความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก มีการวางแผนโครงการนำร่องประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการย้ายสำนักงานของ Google เข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว รวมมูลค่าโครงการทัง้หมดกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

aerial architectural design architecture buildings

Photo by Burst on Pexels.com

โครงการดังกล่าวสามารถแยกออกเป็นสิบเอ็ดประเภท ได้แก่

 • การคมนาคม – การวางแผนการใช้พื้นที่คมนาคมที่รถสามารถใช้ร่วมกับการปั่นจักรยานและการเดินได้
 • พื้นที่สาธารณะ ออกแบบพื้นที่เมืองที่กระตุ้นกิจกรรมและพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้สอยได้จริงและรื่นรมณ์ในการใช้
 • อาคาร ที่มีความเป็นอัจฉริยะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและเปลี่ยนผันการใช้สอย
 • บริการชุมชนและเมือง ที่เชื่อมต่อผู้คนอย่างง่ายดายผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ที่ยกระดับการสื่อสารและมอบอำนาจให้กับชุมชน
 • ความยั่งยืน สร้างชุมชน climate positive ที่สามารถดูดซึมเอาก๊าซคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศได้ (carbon negative)
 • Digital Platform การสร้าง Digital layer เพื่อเชื่อมต่อกับ physical layer
 • การปกครองด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว สร้างกรอบการดูแลความปลอดภับของข้อมูล
 • การดำเนินการโครงการนำร่อง ใช้การดำเนินระยะสั้นการนำการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาวเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้จากการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในระยะยาว
 • ที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยา การสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาในพื้นที่พัฒนา มีครัวเรือนที่มีความหลากหลายในฐานะและพื้นที่ชุมชนที่มีการใช้สอยแบบผสม
 • การสร้างสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมเมือง สร้างสถาบันดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
 • การพัฒนาและวางแผน ผ่านเสาหลักในการวางแผนแบบบูรณาการในกระบวนการพัฒนา

นอกจากนี้แล้วโครงการดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และการให้ข้อมูลต่อประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม สัมมนา โต๊ะกลม และการประชุมชุมชน การร่วมวางแผน การจัดกิจกรรมชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น youtube และ podcast

แผนการพัฒนาหรือ master innovation and development plan ของพื้นที่ดังกล่าว ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนกว่าสองหมื่นคน ผ่านการสนทนาและดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ที่กล่าวถึง ความคิดเห็นดังกล่าว ส่งผลต่อแผนและการดำเนินการ รวมทั้งการปรับมาตรฐาน แผนออกแบบ การดำเนินการ และบทบาทของบริษัทในการดำเนินการ

หากแผนการพัฒนาดังกล่าวได้ดำเนินการตามคาด จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่มีความเป็นนวัตกรรมมากที่สุดในโลก จากมุมมองและส่วนประกอบของเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบคมนาคม พื้นที่สาธารณะ และอาคาร ต่างมีความเป็นนวัตกรรมในรูปแบบล้ำสมัย เช่น เป็นพื้นที่ชุมชนแรกที่สร้างโดยไม้ mass timber ทั้งหมด พื้นที่ถนนที่มีความยืดหยุ่นและปรับการใช้สอยตามความเหมาะสม ร่วมทั้งการสร้าง thermal grid สำหรับการให้ความอบอุ่นและความเย็นต่ออาคารและที่อยู่อาศัย

ที่สำคัญ การดำเนินการแผนดังกล่าวจะแสดงให้ประจักต์ว่าการออกแบบชุมชนโดยใช้นวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ชุมชนที่มีความรุ่งโรจน์ และมีการใช้สอยแบบผสมนั่นเป็นไปได้ การก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนจากโรงงาน (factory-based construction) จะช่วยลดเวลาในการก่อสร้างและราคา ชุมชนที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้รถจะช่วยประหยัดค่าใช้สอยในครัวเรือนได้อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือชุมชนดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานใหม่ของเมืองในยุคนี้

การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว คาดว่าจะนำไปสู่การสร้างงานได้มากกว่า 44,000 ตำแหน่งโดยตรงและมากกว่า 90,000 ตำแหน่งโดยรวม อีกทั้งสร้างรายได้ทางอ้อมให้กับรัฐผ่านการจัดเก็บภาษีและการเพิ่มขึ้นของ GDP

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.sidewalktoronto.ca/five-things-to-know

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: