รู้จักโครงข่าย SDSN

โครงข่าย UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ค.ศ. 2012 ภายใต้ความดูแลของเลขาธิการสหประชาชาติ โครงข่ายดังกล่าวทำหน้าที่ผลักดันผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเพื่อทำการโปรโมตแนวทางการดำเนินการที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมทั้งการดำเนินการตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) และข้อตกลงปารีส (Paris Climate Agreement)

โครงข่ายดังกล่าวมุ่งดำเนินการเพื่อเร่งการเรียนรู้ และโปรโมตการดำเนินการแบบบูรณาการ เพื่อจัดการความท้าทายที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก SDSN ดำเนินการร่วมกับองค์การต่าง ๆ ของสหประชาชาติ สถาบันการเงินต่าง ๆ ภาคเอกชนและสังคม

รูปแบบและโครงสร้างของ SDSN ถูกสร้างเพื่อดึงดูดให้ผู้นำจากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีความหลายหลายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย โดยมี SDSN Leadership Council เป็นกลไกขององค์การในการดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินการต่างของ SDSN นั้นมีประเทศสมาชิกหรือกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเป็นกลไกขับเคลื่อน และมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ หรือ Thematic Networks เพื่อดำเนินการเฉพาะทาง โครงการที่น่าสนใจของ SDSN ได้แก่

  • Deep Decarbonisation Pathways Project (DDPP) – deepdecarbonization.org/ เป็นโครงการระหว่าง SDSN และ Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI) เพื่อช่วยในการวางแผนการพัฒนา Low-emission development pathway ในปีค.ศ. 2050 ให้ประเทศต่าง ๆ โครงการดังกล่าวมีนักวิจัยระดับแนวหน้าจาก 16 ประเทศ และได้มีการดำเนินการทำแผน deep decarbonization pathway ให้กับประเทศ ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์และเครื่องมือช่วยวิจัยและคำนวนแนวทาง decarbonization http://deepdecarbonization.org/research-methods/ddpp-collective-toolkit/
  • โครงการ Low-carbon technology Partnership initiative (LCTPi) – http://lctpi.wbcsdservers.org/ เป็นโครงการระหว่าง World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) องค์กร International Energy Agency (IEA) และ SDSN โครงการนี้มุ่งเร่งการดำเนินการและเผยแพร่เทคโนโลยี  low carbon technology

http://unsdsn.org/about-us/vision-and-organization/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: