เมืองยั่งยืน ปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ดิจิตัล

องค์กร UNIDO จัดประชุม Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) ร่วมกับ United Arab Emirates และมหาวิทยาลัย Cote d’Azur ที่กรุง Nice ประเทศฝรั่งเศส กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ระหว่างการประชุมมีการเปิดตัวหนังสือ Implementation Handbook for Eco-Industrial Parks ที่มีบทความต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 11 (Inclusive, safe, resilient and sustainable cities) บทความเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดีต่อชุมชน การสร้างงาน และการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

นาง Killmeyer-Oleche ตัวแทนของ UNIDO กล่าวต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมของ UNIDO ในด้าน นิคมอุตสาหกรรมจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในเมืองต่าง ๆ และความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ส่วนราชการ นักสถาปัตยกรรม ผู้ประกอบการ Start-up กลุ่มผู้บริโภค และผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ เป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินการ eco-industrial park ที่มีความยั่งยินและการมีส่วนร่วม

 

https://www.unido.org/news/sustainable-cities-artificial-intelligence-and-digital-transformation-industry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: