รายงาน C40 ชี้การจัดการด้านบริโภคมีความสำคัญต่อการลด Emission ของเมือง

แม้ว่าการดำเนินการด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่ในระดับเมือง มีการดำเนินการต่าง ๆ ในเชิงนโยบานที่รวดเร็วกว่าในการลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ กรุงปาริส และเมืองซานฟรานซิสโก รวมทั้งเมืองอื่น ๆ ที่มุ่งเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนอย่าง 100% เมืองลอสแอลเจอลิสตั้งเป้าหมายลดระดับการปล่อยก๊าซของระบบคมนาคมอย่างสิ้นเชิง (zero emission transportation) ภายในปีค.ศ. 2050 กรุงมิลานเร่งปลูกต้นไม้กว่าสามล้านต้น และกรุงนิวยอก์คมุ่งปรับปรุงตึกและอาคารเพื่อลดปริมาณพลังงานและก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมและการดำเนินการดังกล่าวมีความสำคัญในการผลักดันการดำเนินการ climate action แต่รายงานล่าสุดของ C40 โครงข่ายเมืองขนาดใหญ่ของโลกชี้ให้เห็นว่าเมืองต่าง ๆ จะต้องดำเนินการมากกว่าการจัดการในขอบเขตของเมือง หากต้องการที่จะลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ เพราะแม้ว่าแหล่งพลังงานของเมืองจะเป็นพลังงานหมุนเวียน หรือระดับการใช้พลังงานของเมืองจะลดลงเป็นสัดส่วนที่สูง แต่หากสินค้าที่ประชาชนในเมืองบริโภค อาทิเสื้อผ้า และโทรศัพท์มือถือ ถูกผลิตในโรงงานที่ใช้พลังงานจากถ่านหิน หรือ ถูกนำส่งโดยระบบคมนาคมที่ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดแล้ว ประชาชนที่ซื้อสินค้าเหล่านี้ก็มีความรับผิดชอบต่อระดับก๊าซที่ถูกปล่อยทั้งหมดเช่นกัน

การวิจัยของ C40 ร่วมกับผู้เชี่ยวชายจากบริษัท Arup และมหาวิทยาลัยลีดพบว่าการบริโภคในเมืองเหล่านี้ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และหากต้องการที่จะลดผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในอนาคต ปริมาณก๊าซที่มาจากการบริโภคในเมืองเหล่านี้ จะต้องลดลงอย่างน้อยสองในสามภายในสิบปีต่อไป

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ในบางมุมมองอาจจะมีความท้าทายกว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานที่หมุนเวียนและยั่งยืน เพราะมีปัจจัยหลายส่วนทีต้องคำนึงถึง แต่ก็มีหลายเมืองทั่วโลก ที่เริ่มดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม เช่น ในกรุงซานเปาโล มีการเริ่มใช้ส่วนประกอบอาหารที่มาจากพืชมากขึ้นในการทำอาหารเที่ยงให้นักเรียนกว่า 1.1 ล้านคน ในสหภาพยุโรปมีหลายเมืองที่ร่วมมือกับบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้าในการนำเอาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อจำกัดของเสีย หรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่น เลนจักรยาน เพื่อลดความจำเป็นในการใช้และครอบครองรถยนต์ รายงานของ C4 มุ่งศึกษาหกภาคส่วนที่เป็นโอกาสสำหรับเมืองในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะมีมากกว่าด้านสภาวะอากาศ เช่น การลดการบริโภคเนื้อแดงและเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้สามารถลดการเสียชีวิตกว่า 170,000 กรณีในกลุ่มเมือง C40 และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าในเมืองเหล่านี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 93 พันล้านเหรียญสหรัฐ

แม้จะมีหลายเมืองที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว การประเมินผลกระทบเชิงบวกดังกล่าวคาดว่าจะสร้างแรงจูงใจในเมืองต่าง ๆ และนำไปสู่การดำเนินการที่รวดเร็วมากขึ้น
https://www.fastcompany.com/90362649/cities-need-to-count-consumption-as-part-of-their-emissions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: