UNIDO ร่วมจัด ประชุมด้านไอซีที สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรุงเจนีวา, เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมทั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ (UNIDO) ได้จัดการประชุมทางวิชาการด้านไอซีทีสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 13 การประชุมดังกล่าวมี ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และผู้แทนจากภาค ICT องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy  การประชุมดังกล่าวมีองค์กร International Telecommunications Union (ITU) เป็นเจ้าภาพ

การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน นับเป็นการดำเนินการที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการพัฒนา SDG โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

นาย Malcolm Johnson รองเลขาธิการ ITU ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และยังได้กล่าวถึงความสำคัญของ สาม C ได้แก่ – collaboration, cooperation and coordination  โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมได้ร่วมได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลดาวเทียมไปจนถึงการสนับสนุนเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการคาดการณ์สภาพอากาศ

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความสำคัญของผู้นำที่มีความกล้าหาญและ มีวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะดำเนินการตามแผนโดย นาย Piyush Verma นักวิจัยอาวุโสของ International Energy Research Centre ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดของนาง Pernilla Bergmark นักวิจัยอาวุโสของบริษัท Ericsson

ที่ประชุมยังได้สนทนาถึงบทบาทของข้อมูล ในการต่อสู้กับผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการนำไปสู่การบรรลุเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนวงกลม มีนำเสนอตัวอย่างการดำเนินการที่หลากหลาย รวมทั้งกรณีวศึกษาที่มีการเอาข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจด้านพลังงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิ โครงการนำร่องในเมือง Ålesund ของนอร์เวย์ ที่มีการนำเอาข้อมูลการจราจรเพื่อลดเวลาตอบสนองของบริการฉุกเฉิน และโครงการในในดูไบที่มีการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบหมุนเวียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการต่าง ๆ มากกว่า 50 แห่ง

ระหว่างการประชุมด้านผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้เชี่ยวชาญที่นำประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามระดับนานาชาติ ในการปรับปรุงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการกล่าวถึงภาพรวมของมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดยองค์กร ITU-T กลุ่มศึกษาที่ 5 ที่มุ่งศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งการปรับปรุงโครงการ UNIDO GEF ที่ช่วยผู้ 13 ประเทศในละตินอเมริกาทั้งในด้านเทคนิคและด้านการเงินให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบข้อบังคับขยะอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม การเสริมสร้างขีดความสามารถและการสร้างความตระหนักถึงผ่านความร่วมมือกับ ITU และหน่วยงานสหประชาชาติอื่น ๆ อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: