UNIDOจัดประชุมด้านการรับรองความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

กรุงเวียนนา วันที่ 30 พฤษภาคม 2019

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ Rostechnadzor องค์กรกำกับดูแลของรัสเซีย เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเทคโนโลยีและปัญหานิวเคลียร์ ได้ทำการจัดการประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ ‘การรับรองความปลอดภัยในอุตสาหกรรม: บทบาทของรัฐบาลกฎระเบียบมาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่’ ณ กรุงเวียนนา

การประชุมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการวิจัย และคณะกรรมการรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ (อาทิ UNECE, UNOOSA, UNDRR, UNODC, IAEA, ILO) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และทำการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการสนทนาโอกาสในการรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่หรือ 4IR

นาย Mikhail Ulyanov เอกอัครราชทูตพิเศษ ของสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีความจำเป็นในการจัดตั้งกลไกระดับนานาชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาแนวการดำเนินร่วมกัน และการดำเนินการ เพื่อจัดการกับความท้าทายในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และได้ทำการชูองค์กร UNIDO ว่าเป็นเวทีระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งนาย Li Yong ผู้อำนวยการของ UNIDO ได้กล่าวต่อและชี้ให้เห็นว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรอุตสากรรม อุปกรณ์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาคารต่าง ๆ ควรจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อคนงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการกับความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ จำเป็นต้องมีการดำเนินการร่วมกันในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ แต่บ่อยครั้งมักถูกมองข้าม โดยเฉพาะในบริบทของการดำเนินการวเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การมองข้ามความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งผลกระทบด้านลบที่ตามมาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อุบัติเหตุเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชนสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินอุตสาหกรรม นอกจากนี้กรอบกฎหมายมักจะขาดความสามารถในการบังคับใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ

องค์กร UNIDO และ Rostechnadzor จะสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน การประชุมระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมสำคัญครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่การลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในระดับอุตสาหกรรมในระดับโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: